Risk för skogsbrand i Östergötlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Om eldningsförbud

Länsstyrelser och kommuner har rätt att besluta om eldningsförbud utifrån lagen om skydd mot olyckor (LSO) när det råder stor risk för brand i skog och mark. Beslutet sker i samråd med länets räddningstjänster och utifrån SMHI:s prognoser. Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot eldningsförbudet kan dömas till böter.

Eldningsförbud i Östergötland

Det råder inte något eldningsförbud i Östergötland.

I länsstyrelsernas karttjänst kan du se aktuella eldningsförbud i Sverige.

Den som eldar har alltid eget ansvar för att elda och grilla på ett säkert sätt. Länsstyrelsen eller en kommun kan fatta beslut om eldningsförbud för att förebygga och förhindra bränder i skog och mark.

Länsstyrelsen kan fatta beslut om två nivåer på eldningsförbud: "eldningsförbud" och "skärpt eldningsförbud".

När Länsstyrelsen eller kommuner fattar beslut om eldningsförbud informerar vi om detta tydligt på våra webbplatser och via våra andra digitala kanaler. I samband med att ett eldningsförbud upphävs informerar vi om detta.

Kommunen informerar om eventuella eldningsförbud via sin webbplats. Det är därför viktigt att hålla sig informerad om vad som gäller i kommunen där man bor eller befinner sig.

Mer information:

Elda säkert i naturen

Appen Brandrisk Ute, MSB Länk till annan webbplats.

Brandriskprognoser, SMHI Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Eldningsförbud

När det råder eldningsförbud är det förbjudet att elda med fast bränsle utanför sammanhållen bebyggelse

  • Aktiviteter som eldning, grillning och bränning med fast bränsle (ved, kol, gräs, ris, grenar etcetera) är förbjudet. Förbudet gäller i skog och mark utanför sammanhållen bebyggelse eller så nära skog och mark att eld lätt kan spridas vidare i terrängen. Med sammanhållen bebyggelse menas tätbebyggt område, det vill säga tomter som gränsar till varandra eller skiljs åt endast av en väg, gata eller park.

När det råder eldningsförbud är det tillåtet att grilla

  • Det är tillåtet att grilla på egen tomt i grill eller annan anordning för matlagning. Anordningen ska vara utformad så att det inte finns risk för brandspridning, till exempel genom att stå på ett brandsäkert underlag. Samma sak gäller för restauranger och liknande näringsverksamhet på eget verksamhetsområde.
  • Grillning är tillåten vid fasta grillplatser på allmän plats, som är utformade så att risken för brandspridning är låg. Fast grillplats innebär eldplats som är avgränsad med obrännbart material (till exempel betongkonstruktion eller stensättning) och har en bred markyta med grus eller motsvarande runt eldplatsen.

När det råder skärpt eldningsförbud är det:

  • Det är förbjudet att grilla, elda, bränna med fasta bränslen utanför sammanhållen bebyggelse. Förbudet gäller även vid fasta grillplatser på allmän plats som exempelvis badplatser, naturreservat och andra platser utanför tätbebyggt område.
  • Utanför sammanhållen bebyggelse är det tillåtet att använda utrustning för matlagning som drivs av gas eller vätska under förutsättning att anordningen är placerad så att faran för eldspridning och antändning är låg.
  • Inom områden med sammanhållen bebyggelse är eldning med fasta bränslen förbjudet, i annat syfte än matlagning och grillning.
  • Det är tillåtet att grilla på egen tomt i grill eller annan anordning för matlagning. Anordningen ska vara utformad så att det inte finns risk för antändning och brandspridning.
  • Det är förbjudet att använda pyroteknik samt förbränning av gas- eller vätskeformiga bränslen.
  • Det är tillåtet att använda utrustning för matlagning som drivs av gas eller vätska under förutsättning att dessa är placerade så att fara för eld och spridning är låg.

Frågor och svar vid ett eldningsförbud

Vad som gäller för eldning och grillning vid ett eldningsförbud skiljer sig åt inom och utom sammanhållen bebyggelse.

Sammanställning över frågor och svar i tabellform Pdf, 214.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Vad menas med sammanhållen bebyggelse?

Med sammanhållen bebyggelse menas tomter som gränsar till varandra eller skiljs åt endast av en väg, gata eller parkmark.

Mark utanför sammanhållen bebyggelse är övrig skog och mark.

Med egen tomt menas privata tomter, bostadsrättsförenings- eller annan förenings (till exempel kolonistugeförening) innergård.
För gårdar som hör till hyresbostäder/hyresfastigheter beslutar hyresvärden om grillning/eldning på fastighetens tomt är tillåten.

Får jag grilla i min egen trädgård?

Du får grilla på din egen tomt, på innergårdar och gårdar till flerbostadshus förutsätt att hyresvärden/bostadsrättföreningen tillåter det. Om du bor enskilt i skog och markområde, bör du ta reda på vad som gäller för just det området.

Får jag grilla om min tomt gränsar till skog?

Ja, om det inte finns risk för antändning och spridning till skog och mark utanför tomten.

Får jag grilla på min balkong?

Du får grilla på din balkong förutsatt att hyresvärden/bostadsrättföreningen tillåter det.

Får jag grilla på min kolonilott?

Du får grilla på din kolonilott om det inte finns risk för eldspridning till skog och mark utanför kolonilotten. Det kan finnas lokala bestämmelser.

Får jag grilla i parker?

Du får grilla i parker på fasta grillplatser förutsatt att inte lokala föreskrifter säger annat.

Får jag grilla på min camping?

Du får grilla på vissa campinganläggningar, alla tillåter det inte, se campingens ordningsregler. Campar du på en naturcamping, eller bor enskilt i skog och markområde, bör du ta reda på vad som gäller för just det området.

Får jag använda min vedeldade vedtunna?

Ja, om uppvärmningsanordningen är utformad så att det inte finns risk för antändning och brandspridning.

Får jag använda min vedeldade bastuflotte?

Ja.

Får jag tända rislykta/thailykta (som släpps upp och åker med vinden)?

Nej.

Vad menas med utanför sammanhållen bebyggelse?

Mark utanför sammanhållen bebyggelse är övrig skog och mark.

Med sammanhållen bebyggelse menas tomter som gränsar till varandra eller skiljs åt endast av en väg, gata eller parkmark.

Med egen tomt menas privata tomter, bostadsrättsförenings- eller annan förenings (till exempel kolonistugeförening) innergård.
För gårdar som hör till hyresbostäder/hyresfastigheter beslutar hyresvärden om grillning/eldning på fastighetens tomt är tillåten.

Får jag grilla på naturcampingplatsen?

Campar du på en naturcamping, eller bor enskilt i skog och markområde, bör du ta reda på vad som gäller för just det området.

Får jag grilla på stranden vid badplatsen?

Ja, men endast om det är på en fast grillplats och om det inte finns risk för eldspridning till skog och mark.

Får jag grilla på en klippa i skärgården?

Du får grilla på fasta grillplatser och med utrustning som drivs med gas eller vätska förutsatt att risken för antändning och spridning är låg.

Är stormkök/friluftskök okej att använda?

Ja, om de drivs med gas eller vätska och om det inte finns risk för antändning och brandspridning.

Får jag använda engångsgrill?

Nej. Undantag: Engångsgrill får endast användas om den placeras ovanpå en fast grillplats som är utformad så att det inte finns risk för antändning och brandspridning.

Får jag grilla över öppen eld?

Ja, för matlagning på en fast grillplats.

Får jag tända levande ljus, facklor eller marschaller?

Nej.

Får jag laga mat på Muurikka?

Ja, om den eldas med gas/flytande bränsle eller ställas över öppen låga vid en fast grillplats som är utformad så att det inte finns risk för antändning och brandspridning.

Får jag elda min vedeldade badtunna?

Ja, om uppvärmningsanordningen är utformad så att det inte finns risk för antändning och brandspridning.

Får jag använda min vedeldade bastuflotte?

Ja.

Får jag använda gaskök, stormkök, elektriskt kök, tända levande ljus eller röka i min båt, husvagn eller husbil?

Ja

Får jag använda fyrverkerier/pyroteknik?

Ja, men det kan krävas tillstånd och utbildning för att avfyra fyrverkerier. Se MSBs webbplats.

Får jag tända rislykta/thailykta (som släpps upp och åker med vinden)?

Nej.

Får min restaurang grilla/tillaga mat utomhus?

Ja, om verksamheten har nyttjanderätt till platsen där det grillas och har tillgång till tillräcklig släckutrustning.

Får jag tillaga grillad mat i min foodtruck?

Ja, om verksamheten har nyttjanderätt till platsen där det grillas och har tillgång till tillräcklig släckutrustning.

Får jag tända en rislykta/thailykta (sådan tänds med eld och som släpps upp och åker med vinden)?

Nej.

Får tågtrafik bedrivas?

Ja, tågtrafik omfattas inte av eldningsförbud.

Får slipning av räls göras?

Ja, om verksamhetsutövarna vidtagit långtgående försiktighetsåtgärder för att hindra och begränsa risken för brand i skog och mark och följer branschens rekommendationer.

Får yrkesmässig kantklippning av vägrenar och banvallar utföras?

Ja, om verksamhetsutövarna vidtagit långtgående försiktighetsåtgärder för att hindra och begränsa risken för brand i skog och mark och följer branschens rekommendationer.

Får vägarbeten utföras?

Ja, om verksamhetsutövarna har utbildning och kunskap och vidtagit långtgående försiktighetsåtgärder för att hindra och begränsa risken för brand i skog och mark.

Får arbeten/avverkning med skogsmaskiner bedrivas?

Ja, om verksamhetsutövarna vidtagit långtgående försiktighetsåtgärder för att hindra och begränsa risken för brand i skog och mark och följer branschens rekommendationer. Se Skogsstyrelsens rekommendationer.

Får naturvårdsbränning eller hyggesbränning utföras?

Nej. Vissa undantag kan göras men då behövs tillstånd för detta från Länsstyrelsen.

Informationsmaterial om eldningsförbud för nedladdning

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har tagit fram ett informationspaket som ska underlätta för kommuner, länsstyrelser och aktörer att informera allmänheten om eldningsförbud. I paketet finns bland annat förslag på budskap, mall för affischer och symboler.

Informationspaket om eldningsförbud, MSB Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

In english: A fire ban – why, when and where?, MSB Länk till annan webbplats.

Messages about the Risk of Fire In the Forest and on Open Land, and Fire Bans, MSB Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland

Dela sidan:

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss