Risk för vattenbrist i Östergötlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Civilt försvar

Sveriges totalförsvar består av civilt och militärt försvar. Länsstyrelsen är ytterst ansvarig för det civila försvaret i länet. Länsstyrelserna är också indelade i sex civilområden.

Det civila försvaret omfattar hela samhället och alla de funktioner som måste fungera, även under höjd beredskap och krig. Verksamheten inom civilt försvar bedrivs av många olika aktörer: statliga myndigheter, kommuner, regioner, näringsliv och frivilligorganisationer. Tillsammans med Försvarsmakten samordnar Länsstyrelsen det civila och militära försvaret.

Mål för det civila försvaret

Det civila försvaret ska:

 • värna civilbefolkningen
 • säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna
 • upprätthålla en nödvändig försörjning
 • bidra till det militära försvarets förmåga vid väpnat angrepp eller krig i vår omvärld
 • upprätthålla samhällets motståndskraft mot externa påtryckningar och bidra till att stärka försvarsviljan
 • bidra till att stärka samhällets förmåga att förebygga och hantera svåra påfrestningar på samhället i fred
 • med tillgängliga resurser bidra till förmågan att delta i internationella fredsfrämjande och humanitära insatser.

Länsstyrelsens arbete med civilt försvar

Länsstyrelsen samordnar planeringen och förberedelserna för det civila försvaret i länet och samverkar med Försvarsmakten i totalförsvarsplaneringen. Vi stödjer också kommuner och regioner i arbetet med civilt försvar. Det innebär bland annat att vi erbjuder kompetenshöjning inom totalförsvar och stöd i arbetet med säkerhetsskydd och krigsorganisation.

Arbetet med civilt försvar bygger på samhällets befintliga krisberedskap där Länsstyrelsen samordnar länets krisberedskap före, under och efter en samhällsstörning.

Under höjd beredskap och krig är Länsstyrelsen högsta civila totalförsvarsmyndighet i länet. Vi ska verka för att högsta möjliga totalförsvarseffekt uppnås i länet genom att:

 • det civila försvaret bedrivs med en enhetlig inriktning
 • se till att länets resurser används så att försvarsansträngningarna främjas
 • samordna åtgärderna inom det civila försvaret
 • sammanställa regionala lägesbilder
 • tillsammans med Försvarsmakten samordna det civila och militära försvaret.

Under höjd beredskap ska Länsstyrelsen ha förbindelse med regeringen, relevanta myndigheter, civilområdesansvarig länsstyrelse och angränsande länsstyrelser. Om förbindelsen bryts med regeringen övertar Länsstyrelsen delar av regeringens uppgifter. Länsstyrelsen ska då självständigt genomföra åtgärder som behövs för det civila försvaret och för stödet till Försvarsmakten.

Utöver det samordningsansvar som Länsstyrelsen har vid höjd beredskap finns även ett antal andra uppgifter, till exempel uttagning och förfogande av egendom och tjänster, krigsveterinärtjänst och gränsövervakning.

Sveriges sex civilområden

Sveriges länsstyrelser är indelade i sex civilområden. Syftet med indelningen är att stärka landets motståndskraft under fredstida krissituationer, höjd beredskap och krig. För varje område finns en utsedd ansvarig länsstyrelse där landshövdingen är civilområdeschef. De sex civilområdena är Norra, Mellersta, Östra, Sydöstra, Västra och Södra.

Norra civilområdet

Civilområdesansvarig: Länsstyrelsen i Norrbottens län
Länsstyrelser som ingår i området: Jämtland, Norrbotten, Västerbotten och Västernorrland

Mellersta civilområdet

Civilområdesansvarig: Länsstyrelsen i Örebro län
Länsstyrelser som ingår i området: Dalarna, Gävleborg, Södermanland, Uppsala, Värmland, Västmanland och Örebro

Östra civilområdet

Civilområdesansvarig: Länsstyrelsen Stockholm
Länsstyrelser som ingår i området: Stockholm och Gotland

Sydöstra civilområdet

Civilområdesansvarig: Länsstyrelsen i Östergötlands län
Länsstyrelser som ingår i området: Jönköping, Kalmar och Östergötland

Västra civilområdet

Civilområdesansvarig: Länsstyrelsen i Västra Götaland
Länsstyrelser som ingår i området: Halland och Västra Götaland

Södra civilområdet

Civilområdesansvarig: Länsstyrelsen Skåne
Länsstyrelser som ingår i området: Blekinge, Kronoberg och Skåne

Sydöstra civilområdet

I det sydöstra civilområdet ingår Jönköping, Kalmar och Östergötlands län. Arbetet inom det sydöstra civilområdet är i en uppstartsfas med fokus på rekrytering och etablering av grundläggande former för arbetet. Civilområdets arbete sker i nära samarbete med övriga civilområdesansvariga länsstyrelser.

Försvarsmaktens militärregioner

Utöver civilområden är Sverige indelat i Försvarsmaktens fem militärregioner, nord, mitt, väst, syd och Gotland. Inom varje militärregion sker regional samverkan och planering.

Södra militärregionen

Försvarsmaktens södra militärregion omfattar Skåne, Blekinge, Kronoberg, Jönköping, Kalmar och Östergötlands län. Arbetet inom södra militärregionen beskrivs i ett dokument som kallas högre regional grundsyn 2021–2025. I den högre regionala grundsynen finns två övergripande målsättningar:

 • Utvecklad aktörsgemensam och väl förankrad totalförsvarsplanering inom södra militärregionen.
 • Utvecklad gemensam förmåga till samverkan och ledning.

Podd om Sveriges civila försvar

Lär dig mer om Sveriges civila försvar genom Länsstyrelsens podd Skärpt läge. Podden publiceras i sex avsnitt under 2022 och handlar bland annat om återuppbygger det civila försvaret, hemberedskap och försvarsviljan. I podden görs också historiska tillbakablickar och framtidsspaningar.

I detta avsnittet vrider och vänder Mikael Tornving, komiker och reservofficer, och Lotta Sjöström Becker, generalsekreterare för Kristna Fredsrörelsen, på ett aktuellt ämne – försvarsvilja.

Vi möter även Martina Bach som har gjort verkstad av sin försvarsvilja. Hon och hennes räddningshund Doris är engagerade i Svenska Brukshundklubben, en av 18 frivilliga försvarsorganisationer i Sverige. Martina Bach och Doris har ägnat en stor del av de senaste åren åt att träna för att bli ett räddningshundekipage som kan bistå kommunala räddningstjänster i kris och krig – en viktig pusselbit i det civila försvaret.

För de lyssnare som vill stärka sin egen försvarsvilja och hemberedskap delar Miguel Guerrero, specialistofficer och expert på prepping i vardagen, med sig av tankar och råd. Dessutom djupdyker Samuel Palmblad, expert på Sveriges civila försvar under kalla kriget, ned i hur försvarsviljan såg ut under andra halvan av 1900-talet.

Lyssna på avsnitt 1 i Libsyn Länk till annan webbplats.

Skärpt läge går även att lyssna på andra ställen där poddar finns.

Transkribering av avsnitt 1 Pdf, 262 kB.

Skärpt läge blickar framåt mot framtidens totalförsvar. I ett panelsamtal från Almedalsveckan berättar Micael Bydén, överbefälhavare, Försvarsmakten, bland annat om hur han ser på att ett starkt civilt försvar behöver kunna stötta det militära försvaret.

Medverkar gör också:

 • Sven Erik Österberg, landshövding, Länsstyrelsen Stockholm
 • Charlotte Petri Gornitzka, generaldirektör, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
 • Kicki Scheller, försvarsdirektör, Länsstyrelsen Gotland.

Lyssna på avsnitt 2 i Libsyn Länk till annan webbplats.

Skärpt läge går även att lyssna på andra ställen där poddar finns.

Transkribering av avsnitt 2 Pdf, 240.7 kB.

Är din sanning någon annans lögn? I två avsnitt fördjupar sig Skärpt läge i det psykologiska försvaret – samhällets gemensamma förmåga att stå emot otillbörlig informationspåverkan och annan vilseledande information som riktas mot Sverige.

Det är många aktörer som bidrar till det psykologiska försvaret. Vid sidan av myndigheter och institutioner har enskilda individer samt fria och oberoende medier viktiga roller. I det här avsnittet diskuterar Hanna Stjärne, vd, Sveriges Television (SVT) och Janne Elvelid, ansvarig för samhällskontakter, Meta (tidigare Facebook), hur de hanterar ett medielandskap där desinformation och deep fakes har blivit vardagsmat. De ger även sin syn på vilka roller som SVT och Meta skulle ha om Sverige hamnar i krig. Dessutom – Anton Lif, expert på påverkansoperationer, Combitech, går igenom olika tekniker som används inom informationspåverkan.

(Panelsamtalet spelades in den 18 februari 2022, det vill säga strax innan Rysslands invasion av Ukraina).

Lyssna på avsnitt 3a i Libsyn Länk till annan webbplats.

Skärpt läge går även att lyssna på andra ställen där poddar finns.

Transkribering av avsnitt 3a Pdf, 217.9 kB.

Är din sanning någon annans lögn? I två avsnitt fördjupar sig Skärpt läge i det psykologiska försvaret – samhällets gemensamma förmåga att stå emot otillbörlig informationspåverkan och annan vilseledande information som riktas mot Sverige.

Det är många aktörer som bidrar till det psykologiska försvaret. Myndigheten för psykologiskt försvar (MPF) leder samordningen av arbetet. Skärpt läge fick en pratstund med generaldirektören, Henrik Landerholm. Hör honom berätta om den nystartade myndighetens arbete, försvarsviljan i Ukraina, påverkanskampanjer och MPF:s roll om det skulle bli krig i Sverige.

MPF startade upp sin verksamhet den 1 januari 2022. Fram till och med 2008 fanns en föregångare till MPF – Styrelsen för psykologiskt försvar (SPF). Björn Körlof var SPF:s generaldirektör 1994-2001. I detta avsnitt berättar han om övergången från det kalla krigets propaganda till ett nytt läge, risker med så kallade mullvadar och hur Sovjetunionen planerade att störa ut radiosändningar med falska nyheter.

(Intervjun med Björn Körlof spelades in den 10 februari 2022, det vill säga strax innan Rysslands invasion av Ukraina).

Lyssna på avsnitt 3b i Libsyn Länk till annan webbplats.

Skärpt läge går även att lyssna på andra ställen där poddar finns.

Transkribering av avsnitt 3b Pdf, 144.9 kB.

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland