Samverkan Östergötland

Logotyp för Samverkan Östergötland

Samverkan Östergötland består av myndigheter, kommuner och andra organisationers samverkan som sker inom samhällets krisberedskap i Östergötlands län.

Syftet är att resurserna ska användas effektivt och ansvarsfullt. Samarbetet präglas av öppenhet och ömsesidigt utbyte mellan organisationerna för att skapa trygghet, säkerhet och hälsa för de personer som bor, vistas eller verkar i Östergötland.

Samverkande aktörer i länet

I Samverkan Östergötland ingår aktörerna nedan. Vilka aktörer som deltar vid samverkan varierar beroende på omfattning och karaktär av samhällsstörning.

  • Länsstyrelsen Östergötland
  • Länets 13 primärkommuner
  • Räddningstjänsten Östra Götaland
  • Polisområde Östergötland
  • Region Östergötland
  • Försvarsmakten (Militärregion syd)
  • SOS Alarm
  • Kustbevakningen
  • Trafikverket
  • Övriga av händelsen berörda aktörer

Länsstyrelsen är geografiskt områdesansvarig

Länsstyrelsen är geografiskt områdesansvarig på regional nivå. På lokal nivå har respektive kommun ansvaret och på den nationella nivån är det regeringen. Som en del av det geografiska områdesansvaret ska Länsstyrelsen och kommunerna under en samhällsstörning bland annat verka för gemensam inriktning och samordning av de åtgärder som behöver vidtas.

Regionerna och polisområdena har sektorsansvar, vilket innebär att de har ansvar för verksamheten inom sitt område vid en samhällsstörning. Försvarsmakten är sektorsansvarig myndighet för försvarssektorn. De olika sektorerna samordnas även inom ett geografiskt område.

Organisationsstruktur och mötesformer

Myndigheterna träffas flera gånger på per år för att diskutera och samarbeta i olika frågor. En del i arbetet är att följa upp hur samverkan fungerat vid inträffade händelser, en annan är att diskutera större planerade händelser framåt i tiden där samarbete behövs för att förhindra samhällsstörningar.

Före en samhällsstörning

I vardagen leds Samverkan Östergötland genom Regionala rådet för krisberedskap och skydd mot olyckor (RKS) och den regionala samordningsfunktionen (RSF). Länsstyrelsen leder dessa utifrån geografiskt områdesansvar.

Regionala krishanteringsrådet krisberedskap och skydd mot olyckor sammanträder två gånger per år. Rådet består av elva ledamöter och leds av landshövdingen.

Regional samordningsfunktion är en styrgrupp som har till uppgift att initiera samverkan när det finns behov, det vill säga om aktörerna i förväg har kännedom om risker och händelser som de befarar kan leda till större samhällsstörningar och som kräver samverkan mellan aktörerna.

Ett antal arbetsgrupper och nätverk finns för samarbete inom speciella områden, till exempel kriskommunikation, krisstöd och kommunikationssystemet Rakel.

Under en samhällsstörning

När en samhällsstörning inträffar är det mycket viktigt att en tidig kontakt tas mellan de aktörer som behöver hantera störningen. I början av en händelse är ofta informationsbehovet mycket stort och många av aktörerna är beroende av att få en lägesbild av vad som händer och vilka hjälpbehov som kan uppstå för att kunna genomföra sina uppgifter på ett bra sätt.

Östgöta TIB-grupp är en mindre grupp som gör en första bedömning av situationen. Gruppen består av personer med olika perspektiv som har beredskap (till exempel vakthavande befäl på Polisen och tjänsteman i beredskap på Region Östergötland).

Om det behövs så larmas en inriktnings- och samordningsfunktion (ISF). Den består av representanter från de aktörer som behövs för att hantera samhällsstörningen, vilka dessa är kan variera beroende på vilken typ av samhällsstörning som har uppstått.

Strategi för Samverkan Östergötland

Sedan 2014 finns en strategi för hur kommuner och myndigheter i Östergötlands län ska samverka vid en större händelse eller kris. Syftet med strategin är att skapa förutsättningar för att olika aktörer ska kunna samverka före, under och efter
samhällsstörningar som kräver samverkan mellan aktörerna.

Strategi för Samverkan Östergötland Pdf, 3.2 MB, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland

Dela sidan:

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss