Stöd för kompetensutveckling

Syftet med stöd till kompetensutveckling är att öka kompetensen hos verksamma på landsbygden och därmed även öka effektiviteten och förbättra måluppfyllelsen för övriga åtgärder i strategiska planen samt bidra till uppfyllande av nationella mål och EU-gemensamma mål, direktiv och förordningar. I sin helhet ska åtgärden verka för en hållbar ekonomisk, miljömässig och social utveckling av landsbygden.

All allmän information om stödet, villkoren som gäller och hur du ansöker finns hos Jordbruksverket:

Stöd för kompetensutveckling, jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsen handlägger din ansökan.

Utlysningar

Länsstyrelsen Östergötland har två öppna utlysningar av stöd för kompetensutveckling. I utlysningarna kan du kan söka stöd för att upphandla, organisera och genomföra kompetensutvecklande aktiviteter inom områdena stärkt konkurrenskraft och ökad djurvälfärd.

Läs mer om utlysningarna nedan.

Länsstyrelsen utlyser 1 100 000 kronor till kompetensutvecklande aktiviteter som ska bidra till en ökad djurvälfärd i jordbruksföretag, och på så sätt stärka företagens konkurrenskraft. Du kan söka stödet mellan den 3 juni och 3 oktober 2024.

Genom utlysningen finns möjlighet för aktörer att söka stöd för att upphandla, organisera och genomföra kompetensutvecklande aktiviteter. Aktiviteterna ska bidra till att verksamma inom jordbruksföretag får ökad kunskap inom djurvälfärd. Projektstöd går att söka för kompetensutvecklingsaktiviteter inom områdena utfodring och hull, välfärd från födsel till produktion, rena djur, förändrat klimat, klöv-/benhälsa, hantering vid transport och slakt samt smittskydd.

Bakgrund

Inom den strategiska planen för EU:s gemensamma jordbrukspolitik 2023–2027 ska insatser genomföras för att öka kompetensen hos verksamma på landsbygden. Aktiviteterna ska bidra till ökad kompetens hos målgruppen, vilket främjar innovation, samarbete och utveckling av kunskap. Aktiviteterna kan även inspirera till och underlätta att använda och utveckla ny teknik och nya metoder utifrån ny kunskap från forskning och försök samt återföra kunskapsbehov till forskningen. Insatserna ska i sin helhet verka för en hållbar ekonomisk, miljömässig och social utveckling på landsbygden.

Ökad konkurrenskraft har en central roll i målen i den svenska Livsmedelsstrategin. En konkurrenskraftig primärproduktion bidrar till en god livsmedelsförsörjning. För att öka konkurrenskraften behöver hänsyn även tas till miljömässig hållbarhet. Den regionala livsmedelsstrategin beskriver en gemensam färdriktning för hur vi i Östergötland ska ta tillvara livsmedelsbranschens utvecklings- och tillväxtpotential, och bidra till att öka produktionen och konsumtionen av livsmedel producerade i länet.

En god djurvälfärd bidrar till friska, välmående djur och ger förutsättning för en minskad antibiotikaanvändning. Detta ger i sin tur förutsättningar för en ökad produktion av god kvalitet och kan på så vis stärka konkurrenskraften.

Aktiviteter som du kan söka stöd för

Kompetensutvecklingsprojekt ska innehålla en eller flera av följande aktiviteter:

 • Informationsmaterial eller andra informationsinsatser. Det kan vara fysiska informationsträffar, informationsmaterial i form av broschyrer och webbinformation, sammanställning och förmedling av kunskap och ny tillämpning av kunskap från forskning och försök till målgruppen.
 • Demonstrationsgårdar eller demonstrationsodlingar för att visa nya metoder och tekniker.
 • Uppdatering och utveckling av IT-stöd eller digitala verktyg exempelvis för uppföljning av produktion och mätbara miljöåtgärder.
 • Utveckling och testning av nya koncept.
 • Metoder för kompetensöverföring.
 • Gruppaktiviteter i form av kurser, studiecirklar, erfarenhetsgrupper och liknande aktiviteter.

Du kan endast söka stöd för att genomföra kompetensutvecklingsaktiviteter i grupp. Enskild rådgivning eller andra aktiviteter riktade till endast en mottagare är inte stödberättigande.

Utlysningens inriktning

Utlysningens inriktning är ökad djurvälfärd inom följande områden:

 • Utfodring och hull
 • Välfärd från födsel till produktion
 • Rena djur
 • Förändrat klimat
 • Klöv-/benhälsa
 • Hantering vid transport och slakt
 • Smittskydd

Projekten ska innehålla åtgärder inom ett eller båda av de prioriterade områdena.

För varje område du söker stöd för att genomföra kompetensutveckling kopplat till kan du få maximalt 550 000 kronor i stöd.

Villkor för stödet

 • Målgruppen för kompetensutvecklingsaktiviteterna som anordnas ska vara verksamma inom jordbruksföretag.
 • Den som genomföra aktiviteter ska ha lämpliga resurser i form av utbildad och kvalificerad personal inom det område som de ska bedriva kompetensutveckling. Personalen ska ha relevant akademisk utbildning eller motsvarande kompetens för det aktuella området. Den som genomför aktiviteter ska ha dokumenterad erfarenhet inom det aktuella området.
 • Aktörer som utför kompetensutveckling ska vara oberoende och inte ha några intressekonflikter.
 • Stöd lämnas inte för materiella investeringar.
 • Stöd lämnas inte för utgifter som täcks av deltagaravgifter. Deltagaravgift får tas ut men ska då redovisas som en intäkt i projektet, vilket innebär att de stödberättigande kostnaderna minskar med motsvarande belopp.
 • För att få stöd för en gruppaktivitet måste den ha minst 10 deltagare.

Vem kan söka stödet

Företag, organisationer, myndigheter, kommuner, regioner och föreningar kan söka stöd för att anordna kompetensutvecklingsaktiviteter. Privatpersoner kan inte söka stödet.

Vad du kan få stöd för

Du kan få stöd för:

 • Lön till personal, inklusive lönekostnadspåslag,
 • Indirekta kostnader (OH) i form av en summa som motsvarar genomsnittet av de indirekta kostnaderna i dina tre senaste bokslut,
 • Immateriella investeringar i form av inköp eller utveckling av programvara,
 • Eget arbete, max 340 kronor per timme*,
 • Köp av tjänst,
 • Övriga utgifter som är kopplade till projektplanen.

* Gäller enskild firma samt i de fall ett handelsbolag eller kommanditbolag är stödmottagare, eller samarbetspart, och arbetet utförs av delägare.

Utgifter som ska redovisas i form av enhetskostnad

Utgifter för resor med egen bil, tjänstebil eller leasingbil där milkostnaden inte ingår i leasingavtalet ska redovisas med en enhetskostnad på 40 kronor per mil. I de fall resekostnader faktureras ska det fakturerade beloppet redovisas.

Utgifter för traktamente ska redovisas enligt Skatteverkets schablonbelopp för traktamente vid tidpunkten när utgiften uppstår.

Utgifter och kostnader för lunch, middag och fika ska du redovisa i form av följande enhetskostnader*:

 • För lunch och middag ska du redovisa en enhetskostnad på 100 kronor exklusive moms per måltid. Vid ansökan om utbetalning ska du redovisa deltagarlistor med namn samt motiv till utgiften.
 • För fika ska du redovisa en enhetskostnad på högst 60 kronor exklusive moms per fika. Vid ansökan om utbetalning ska du redovisa deltagarlistor med namn, motiv till utgiften samt faktura eller kvitto och betalningsbevis.

*Undantag från kravet på enhetskostnader är vid konferenser med externa deltagare eller i projekt där det framgår av beslut om stöd att mat har en central betydelse.

Så mycket kan du få i stöd

Du kan få 100 procent av stödberättigande utgifter.

Så ansöker du om stödet

Du ansöker om stödet i Jordbruksverkets e-tjänst:

Ansökan måste vara komplett i e-tjänsten när utlysningen stängs, annars kan den komma att avslås.

Projektplan

Till din ansökan ska du bifoga en projektplan med en tydlig beskrivning av de aktiviteter som du planerar att genomföra inom projektet och en tidsplan.

Budgetmall

Till din ansökan ska du bifoga en budgetmall där du ska ange de utgifter som du bedömer att projektet kommer att ha. Du måste tydligt beskriva utgiften och vad den omfattar samt bifoga minst två jämförbara prisuppgifter eller offerter.

Blankett ”Budgetmall”, Jordbruksverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om du söker stöd för utgifter för personal, för arbete som du eller dina samarbetspartners genomför i projektet, ska du bifoga en beräkning av timlön. Du behöver också bifoga underlag som visar att lönenivån är rimlig.

Blankett ”Mall för beräkning av timlön”, Jordbruksverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fullmakt

Om du söker för någon annans räkning, till exempel en organisation eller ett företag som du representerar, behöver du en fullmakt. Fullmaktsblanketten ska skickas in till Jordbruksverket via post.

Blankett för fullmakt, Jordbruksverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Utbildning och kompetens

Till din ansökan ska du bifoga underlag följande underlag för att visa att du eller de som ska genomföra kompetensutveckling har relevant akademisk utbildning eller motsvarande kompetens inom det aktuella området:

 • CV
 • Underlag från tidigare arbeten eller referensobjekt som styrker att de som anordnar kompetensutvecklingen har erfarenhet inom det aktuella området

Datum för ansökan

Sista ansökningsdag är 3 oktober 2024. Ansökningar som kommer in utanför utlysningsperioden kommer att avvisas.

Projekten ska vara avslutade och slutredovisade senast 31 mars 2027. Du ska delredovisa projektet årligen under projekttiden. Varje delredovisning kommer att ha krav på en lägsta förbrukning av projektets totalbudget.

Så bedömer vi din ansökan

De satsningar som bidrar mest till målen i Sveriges strategiska plan för EU:s gemensamma jordbrukspolitik kommer att beviljas stöd. Inkomna ansökningar poängsätts utifrån urvalskriterier och jämförs med varandra.

Du kan läsa mer om kriterierna för prioritering av ansökningar och hur vi viktar dem när du loggar in i e-tjänsten (efter punkt 5 i ansökan).

Urvalsmodul

Maximalt möjliga poäng

Behov och målgrupp

300

Motivera behovet

125

Mål och aktiviteter

200

Hållbarhet

150

Kunskap över tid

75

Utbyte av kunskap

75

Spetskompetens

75

Summa

1 000

Minimipoäng för stöd

En ansökan måste uppnå minst 300 poäng för att vara med i urvalet för det utlysta stödet. Ansökningar som ligger över minimipoängen rangordnas och budgeten fördelas till de ansökningar som rangordnas högst.

Kontakta oss

Om du har frågor om projektidéer eller om hur du gör en ansökan kontakta enheten.for.landsbygd.ostergotland@lansstyrelsen.se.

Länsstyrelsen utlyser 4 466 000 kronor till kompetensutvecklande aktiviteter som ska bidra till en stärkt konkurrenskraft hos jordbruks- och trädgårdsföretag. Du kan söka stödet mellan den 3 juni och 3 oktober 2024.

Genom utlysningen finns möjlighet för aktörer att söka stöd för att upphandla, organisera och genomföra kompetensutvecklande aktiviteter. Aktiviteterna ska bidra till att verksamma inom jordbruks- och trädgårdsföretag ska få ökad kunskap eller praktiska exempel på hur de kan stärka sin konkurrenskraft.

Projektstöd går att söka för kompetensutvecklingsaktiviteter inom de prioriterade områdena företagsledning, riskhantering, digitalisering och automatisering samt produktionsbyggnader för animaliesektorn.

Bakgrund

Inom den strategiska planen för EU:s gemensamma jordbrukspolitik 2023–2027 ska insatser genomföras för att öka kompetensen hos verksamma på landsbygden. Aktiviteterna ska bidra till ökad kompetens hos målgruppen, vilket främjar innovation, samarbete och utveckling av kunskap. Aktiviteterna kan även inspirera till och underlätta att använda och utveckla ny teknik och nya metoder utifrån ny kunskap från forskning och försök samt återföra kunskapsbehov till forskningen. Insatserna ska i sin helhet verka för en hållbar ekonomisk, miljömässig och social utveckling på landsbygden.

Ökad konkurrenskraft har en central roll i målen i den svenska Livsmedelsstrategin. En konkurrenskraftig primärproduktion bidrar till en god livsmedelsförsörjning. För att öka konkurrenskraften behöver hänsyn även tas till miljömässig hållbarhet. Den regionala livsmedelsstrategin beskriver en gemensam färdriktning för hur vi i Östergötland ska ta tillvara livsmedelsbranschens utvecklings- och tillväxtpotential, och bidra till att öka produktionen och konsumtionen av livsmedel producerade i länet.

I den regionala livsmedelsstrategin beskrivs konkurrenskraft som förmågan hos enskilda företag eller näringar att bedriva verksamhet som är långsiktigt lönsam. För att öka produktionen av livsmedel och stärka den inhemska livsmedelsförsörjningen är det viktigt att livsmedelsproducenter som vill bibehålla eller öka sin produktionsnivå och lönsamhet har rätt förutsättningar för att kunna göra det.

Aktiviteter som du kan söka stöd för

Kompetensutvecklingsprojekt ska innehålla en eller flera av följande aktiviteter:

 • Informationsmaterial eller andra informationsinsatser. Det kan vara fysiska informationsträffar, informationsmaterial i form av broschyrer och webbinformation, sammanställning och förmedling av kunskap och ny tillämpning av kunskap från forskning och försök till målgruppen.
 • Demonstrationsgårdar eller demonstrationsodlingar för att visa nya metoder och tekniker.
 • Uppdatering och utveckling av IT-stöd eller digitala verktyg exempelvis för uppföljning av produktion och mätbara miljöåtgärder.
 • Utveckling och testning av nya koncept.
 • Metoder för kompetensöverföring.
 • Gruppaktiviteter i form av kurser, studiecirklar, erfarenhetsgrupper och liknande aktiviteter.

Du kan endast söka stöd för att genomföra kompetensutvecklingsaktiviteter i grupp. Enskild rådgivning eller andra aktiviteter riktade till endast en mottagare är inte stödberättigande.

Utlysningens inriktning

Utlysningens inriktning är inom fyra prioriterade områden som identifierats som viktiga för att stärka konkurrenskraften för jordbruks- och trädgårdsföretag i Östergötlands län.

För varje område du söker stöd för att genomföra kompetensutveckling kopplat till kan du maximalt få 1 000 000 kronor i stöd. Det innebär att du som mest kan få 4 000 000 kronor i stöd för ditt projekt.

Företagsledning

Kompetensutveckling inom företagsledning syftar till att göra företagen mer konkurrenskraftiga på lång sikt. Aktiviteterna ska öka kompetensen inom företagsledning, med särskilt fokus på ekonomi och ledarskap.

Riskhantering

Projektet ska öka företagens kompetens om riskhantering och resiliens och därigenom bidra till en stärkt förmåga att kunna fatta strategiska och kostnadsbesparande beslut. Aktiviteterna ska ge kunskap om strategier och åtgärder som kan minska företagens sårbarhet och bidra till att stärka företagens förmåga att stå emot och möta störningar och kriser. Kompetensutvecklingen ska utgå från gården och åtgärder som är genomförbara på gårdsnivå.

Digitalisering och automatisering

Digitaliseringen erbjuder lösningar på många utmaningar för en hållbar livsmedelskedja genom mätmetoder, datainsamling, analys och spårbarhet, samt ökad automatisering och precision. Aktiviteterna ska utgå från datainsamling och datadelning samt digitalisering på fältet.

Produktionsbyggnader för animaliesektorn

En viktig förutsättning för ökad animalieproduktion är att det byggs konkurrenskraftiga och lönsamma djurstallar. Aktiviteterna ska bidra till att jordbruksföretag får ökade kunskaper om logistik i djurstallar och beställarkompetens för ny- och ombyggnation av stallbyggnader.

Villkor för stödet

 • Målgruppen för kompetensutvecklingsaktiviteterna som anordnas ska vara verksamma inom jordbruks- och trädgårdsföretag (inklusive akvaponi).
 • Den som genomföra aktiviteter ska ha lämpliga resurser i form av utbildad och kvalificerad personal inom det område som de ska bedriva kompetensutveckling. Personalen ska ha relevant akademisk utbildning eller motsvarande kompetens för det aktuella området. Den som genomför aktiviteter ska ha dokumenterad erfarenhet inom det aktuella området.
 • Aktörer som utför kompetensutveckling ska vara oberoende och inte ha några intressekonflikter.
 • Stöd lämnas inte för materiella investeringar.
 • Stöd lämnas inte för utgifter som täcks av deltagaravgifter. Deltagaravgift får tas ut men ska då redovisas som en intäkt i projektet, vilket innebär att de stödberättigande kostnaderna minskar med motsvarande belopp.
 • För att få stöd för en gruppaktivitet måste den ha minst 10 deltagare.

Vem kan söka stödet

Företag, organisationer, myndigheter, kommuner, regioner och föreningar kan söka stöd för att anordna kompetensutvecklingsaktiviteter. Privatpersoner kan inte söka stödet.

Vad du kan få stöd för

Du kan få stöd för:

 • Lön till personal, inklusive lönekostnadspåslag,
 • Indirekta kostnader (OH) i form av en summa som motsvarar genomsnittet av de indirekta kostnaderna i dina tre senaste bokslut,
 • Immateriella investeringar i form av inköp eller utveckling av programvara,
 • Eget arbete, max 340 kronor per timme*,
 • Köp av tjänst,
 • Övriga utgifter som är kopplade till projektplanen.

* Gäller enskild firma samt i de fall ett handelsbolag eller kommanditbolag är stödmottagare, eller samarbetspart, och arbetet utförs av delägare.

Utgifter som ska redovisas i form av enhetskostnad

Utgifter för resor med egen bil, tjänstebil eller leasingbil där milkostnaden inte ingår i leasingavtalet ska redovisas med en enhetskostnad på 40 kronor per mil. I de fall resekostnader faktureras ska det fakturerade beloppet redovisas.

Utgifter för traktamente ska redovisas enligt Skatteverkets schablonbelopp för traktamente vid tidpunkten när utgiften uppstår.

Utgifter och kostnader för lunch, middag och fika ska du redovisa i form av följande enhetskostnader*:

 • För lunch och middag ska du redovisa en enhetskostnad på 100 kronor exklusive moms per måltid. Vid ansökan om utbetalning ska du redovisa deltagarlistor med namn samt motiv till utgiften.
 • För fika ska du redovisa en enhetskostnad på högst 60 kronor exklusive moms per fika. Vid ansökan om utbetalning ska du redovisa deltagarlistor med namn, motiv till utgiften samt faktura eller kvitto och betalningsbevis.

*Undantag från kravet på enhetskostnader är vid konferenser med externa deltagare eller i projekt där det framgår av beslut om stöd att mat har en central betydelse.

Så mycket kan du få i stöd

Du kan få 100 procent av stödberättigande utgifter.

Så ansöker du om stödet

Du ansöker om stödet i jordbruksverkets e-tjänst:

Ansökan måste vara komplett i e-tjänsten när utlysningen stängs, annars kan den komma att avslås.

Projektplan

Till din ansökan ska du bifoga en projektplan med en tydlig beskrivning av de aktiviteter som du planerar att genomföra inom projektet och en tidsplan.

Budgetmall

Till din ansökan ska du bifoga en budgetmall där du ska ange de utgifter som du bedömer att projektet kommer att ha. Du måste tydligt beskriva utgiften och vad den omfattar samt bifoga minst två jämförbara prisuppgifter eller offerter.

Blankett ”Budgetmall”, Jordbruksverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om du söker stöd för utgifter för personal, för arbete som du eller dina samarbetspartners genomför i projektet, ska du bifoga en beräkning av timlön. Du behöver också bifoga underlag som visar att lönenivån är rimlig.

Blankett ”Mall för beräkning av timlön”, Jordbruksverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fullmakt

Om du söker för någon annans räkning, till exempel en organisation eller ett företag som du representerar, behöver du en fullmakt. Fullmaktsblanketten ska skickas in till Jordbruksverket via post.

Blankett för fullmakt, Jordbruksverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Utbildning och kompetens

Till din ansökan ska du bifoga underlag följande underlag för att visa att du eller de som ska genomföra kompetensutveckling har relevant akademisk utbildning eller motsvarande kompetens inom det aktuella området:

 • CV
 • Underlag från tidigare arbeten eller referensobjekt som styrker att de som anordnar kompetensutvecklingen har erfarenhet inom det aktuella området

Datum för ansökan

Sista ansökningsdag är 3 oktober 2024. Ansökningar som kommer in utanför utlysningsperioden kommer att avvisas.

Projekten ska vara avslutade och slutredovisade senast 31 mars 2027. Du ska delredovisa projektet årligen under projekttiden. Varje delredovisning kommer att ha krav på en lägsta förbrukning av projektets totalbudget.

Utanför POP-UP (gemensam för båda utlysningarna)

Så bedömer vi din ansökan

De satsningar som bidrar mest till målen i Sveriges strategiska plan för EU:s gemensamma jordbrukspolitik kommer att beviljas stöd. Inkomna ansökningar poängsätts utifrån urvalskriterier och jämförs med varandra.

Du kan läsa mer om kriterierna för prioritering av ansökningar och hur vi viktar dem när du loggar in i e-tjänsten (efter punkt 5 i ansökan).

Urvalsmodul

Maximalt möjliga poäng

Behov och målgrupp

300

Motivera behovet

125

Mål och aktiviteter

200

Hållbarhet

150

Kunskap över tid

75

Utbyte av kunskap

75

Spetskompetens

75

Summa

1 000

Minimipoäng för stöd

En ansökan måste uppnå minst 300 poäng för att vara med i urvalet för det utlysta stödet. Ansökningar som ligger över minimipoängen rangordnas och budgeten fördelas till de ansökningar som rangordnas högst.

Kontakta oss

Om du har frågor om projektidéer eller om hur du gör en ansökan kontakta enheten.for.landsbygd.ostergotland@lansstyrelsen.se.

Logga Medfinansieras av Europeiska unionen.

Kontakt

Enheten för landsbygd

Gruppnummer handläggare 010-223 51 77

Dela sidan:

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss