Illustration, däckspår

Gör din ansökan om dispens för terrängkörning så här

 1. Fyll i blanketten:
  Ansökan om dispens från terrängkörningslagenPDF
 2. Skriv under och skicka blanketten och bilagor till

  Länsstyrelsen i Örebro län
  Vatten- och naturmiljöenheten
  701 86 ÖREBRO

Följande bilagor behöver skickas in tillsammans med ansökan om terrängkörning:

 • Översiktskarta 1:50 000 eller 1:100 000 med aktuellt område markerat
 • Detaljkarta t.ex. 1:10 000 med inritade förändringar i naturmiljön

Du kan även behöva skicka in en Miljökonsekvensbeskrivning om Länsstyrelsen begär det. Om du hänvisar till medicinska skäl behöver du också bifoga ett läkarintyg. Intyget bör inte vara äldre än ett halvår, såvida det inte styrker ett bestående/livslångt handikapp.

Markägarens rätt och förarens skyldigheter

Markägarens tillstånd krävs alltid vid barmarkskörning, även om Länsstyrelsen beviljat dispens. Det är den som kör motordrivet fordon i terräng som bär ansvaret för att se till att han inte orsakar skada eller störning för markägare eller annan med särskild rätt till fastighet.

Kontakt