Dispens för fridlysta arter

Fridlysta arter har ett starkt lagskydd. Du behöver dispens från Länsstyrelsen för att göra åtgärder som kan påverka fridlysta arter eller deras livsmiljöer.

Åtgärder som kan skada fridlysta arter

Det är förbjudet att göra åtgärder som kan påverka eller avsiktligt störa fridlysta arter, eller deras fortplantningsmiljöer och viloplatser. Men du kan söka dispens för att utföra åtgärder om det inte finns någon annan lösning och om artens möjlighet att finnas kvar inte försämras.

Exempel på åtgärder som kan skada fridlysta arter:

 • Fånga eller samla in djur och djurens ägg, rom och larver.
 • Gräva upp växter, att samla in växter eller deras frön.
 • Renovera utrymmen där fladdermöss lever.
 • Rensa diken där groddjur lever.
 • Fälla träd där fridlysta arter lever.
 • Täcka platser där djur och växter lever med jord, grus eller timmer.

Förutsättningar för dispensansökan

Det finns två krav som måste uppfyllas för att du ska kunna få dispens:

 • Det finns ingen annan lämplig lösning för den åtgärd du vill göra.
 • Artens möjlighet att finnas kvar i framtiden försämras inte på något sätt.

För arter som är fridlysta enligt paragraferna 4, 5 och 7 i artskyddsförordningen krävs dessutom att det finns ett särskilt skäl med åtgärden du vill utföra.

 • För att skydda vilda djur eller växter eller bevara livsmiljöer för dessa.
 • För att undvika allvarlig skada, särskilt på gröda, boskap, fiske, skog, vatten eller annan egendom.
 • Av hänsyn till allmän hälsa och säkerhet eller av andra tvingande skäl som har ett allt överskuggande allmänintresse.
 • För forsknings- och utbildningsändamål.
 • För återplantering eller återinförsel av arten, eller för att under strängt kontrollerade förhållanden selektivt och i liten omfattning tillåta insamling och förvaring av vissa exemplar i liten mängd.

Ansökan om dispens för fridlysta arter

I Örebro län finns idag cirka 90 arter som är fridlysta. Om du behöver göra något som kan påverka eller skada en fridlyst art ska du ansöka om dispens.

Länsstyrelsen kan besluta om dispens från fridlysningen om det inte finns någon annan lämplig lösning och under förutsättning att det inte bedöms påverka bevarandet av arten negativt. Att vidta en åtgärd som kan skada fridlysta arter utan att ha fått dispens är otillåtet och kan vara ett brott mot fridlysningsbestämmelserna. 

Om du är osäker på vad som gäller för en specifik art kan du kontakta oss så hjälper vi dig.Jag som söker dispens är * (obligatorisk)
Jag som söker dispens är

Har markägaren godkänt planerad åtgärd/-er? * (obligatorisk)
Har markägaren godkänt planerad åtgärd/-er?
Bifoga bilagor
Observera att de bifogade filernas storlek max får vara 10 mb.


Alla fält som är markerade med "*" är obligatoriska att fylla i.

De bifogade filernas storlek får max vara 10 mb. Om bilagorna är större än 10 mb kan du skicka in dem separat via e-post till orebro@lansstyrelsen.se.

Fridlysta arter i Örebro län

Fridlysta kärlväxter

I Örebro län är cirka 65 arter av kärlväxter fridlysta. Vissa av arterna är fridlysta i hela landet, andra bara i länet. Till exempel så är de röda, rödlätta och vita näckrosorna fridlysta i några av sjöarna i Tiveden.

Fridlysta arter

Svenska namn

Vetenskapliga namn

Ag (1)

Cladium mariscus

Backsippa(1)

Anemone pulsatilla

Blåsippa (3)

Hepatica nobilis

Buskvicker (1)

Vicia dumetorum

Cypresslummer (1)

Lycopodium tristachyum

Dvärglåsbräken (1)

Botrychium simplex

Gaffelglim (1)

Silene dichotoma

Gatmålla (1)

Chenopodium murale

Grenigt kungsljus (1)

Verbascum lychnitis

Gullviva (2)

Primula vernalis

Hällebräcka (1)

Saxifraga osloënsis

Höstlåsbräken (1)

Botrychium multifidum

Idegran (2)

Taxus baccata

Kamomillkulla (1)

Anthemis cotula

Kattmynta (1)

Nepeta cataria

Klockljung (2)

Erica tetralix

Knölvial (1)

Lathyrus tuberosus

Kransborre (1)

Marrubium vulgare

Lummerväxter (3)

Lycopodiaceae

Mistel (4)

Viscum album

Mosippa (1)

Anemone vernalis

Näckrosor med röda eller rödlätta blommor (ett form- och hybridkomplex) (5)

Nymphaea spp

Näckrosor med vita blommor (5)

Nymphaea spp

Orkidéer, samtliga (1)

Orchidaceae

Rutlåsbräken (1)

Botrychium matricariifolium

Rysk drakblomma (1)

Dracocephalum thymiflorum

Smörbollar (2)

Trollius europaeus

Spetsnate (1)

Potamogeton acutifolius

Stor låsbräken (1)

Botrychium virginianum

Storfryle (1)

Luzula sylvatica

Strandbräsma (1)

Cardamine parviflora

Styvnate (6)

Potamogeton rutilus

Tibast (2)

Daphne mezereum

Finnklint (1)

Centaurea phrygia ssp. phrygia

Ärtvicker (1)

Vicia pisiformis

Ävjepilört (1)

Persicaria foliosa

 1. Fridlyst i hela Sverige.
 2. Fridlyst i Örebro län.
 3. Blåsippa och alla lummerväxter är förbjudna att gräva upp eller dra upp med rötterna. Det är också förbjudet att plocka eller på annat sätt samla in exemplar för försäljning eller andra kommersiella ändamål. Notera att cypresslummer inte heller får plockas.
 4. Det finns undantag från fridlysningen för mistel. Markägaren och den som har nyttjanderätt till marken får skörda exemplar av mistel för försäljning, om det sker för att vårda värdträdet, och den berörda populationens fortbestånd inte påverkas negativt.
 5. Näckrosor med röda eller rödlätta blommor är fridlysta i sjöarna Västra och Stora Kroksjön, Lilla Laxtjärn och Skyttasjön i Askersunds, Hammars och Tiveds socknar. Näckrosor med vita blommor är fridlysta i Skyttasjön samt Västra och Stora Kroksjön.
 6. Styvnate får samlas in som beläggexemplar om det:
 • är av betydelse för dokumenteringen av arten
 • inte finns något annat bra alternativ
 • inte påverkar populationens fortbestånd negativt.

  Du som ansvarar för en insamling ska redovisa de arter som samlats in föregående år senast den 31 januari till Länsstyrelsen. Redovisa antalet exemplar, var de samlats in och syftet med insamlingen.

  Om du hittat nya lokaler ska du rapportera in det till Artdatabanken Länk till annan webbplats. via Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala. Du ska då också lämna uppgifter om i vilken samling exemplaren förvaras. Insamlat material ska hållas tillgängligt för forskning.

Fridlysta mossor

Det finns fem arter av mossor i Örebro län som är fridlysta.

Fridlysta arter

Svenskt namn

Vetenskapligt namn

Grön sköldmossa

Buxbaumia viridis

Hårklomossa

Dichelyma capillaceum

Käppkrokmossa

Hamatocaulis vernicosus

Långskaftad svanmossa

Meesia longiseta

Nordisk klipptuss

Cynodontium suecicum


Tänk på att det inte ingår i allemansrätten att samla in stora mängder mossor för eget bruk eller för försäljning.

Undantag för mossor

Mossor får samlas in som beläggexemplar om det:

 • är av betydelse för dokumenteringen av arten
 • inte finns något annat lika bra alternativ
 • inte påverkar populationens fortbestånd negativt.

Du som ansvarar för en insamling ska redovisa de arter som samlats in föregående år senast den 31 januari till Länsstyrelsen. Redovisa antalet exemplar, var de samlats in och syftet med insamlingen.

Om du hittat nya lokaler ska du rapportera in det till Artdatabanken Länk till annan webbplats. vi Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala. Du ska då också lämna uppgifter om i vilken samling exemplaren förvaras. Insamlat material ska hållas tillgängligt för forskning.

Fridlysta lavar och svampar

I länet finns det bara en fridlyst lav, varglav (Letharia vulpina), och en fridlyst svamp, bombmurkla (Sarcosoma globosum).

Tänk på att det inte ingår i allemansrätten att samla in stora mängder lavar för eget bruk eller för försäljning.

Fridlysta grod- och kräldjur

Fridlysta arter

Svenskt namn

Vetenskapliga namn

Mindre vattensalamander

Lissotriton vulgaris

Större vattensalamander ¹

Triturus cristatus

Vanlig groda

Rana temporaria

Vanlig padda

Bufo bufo

Åkergroda ¹

Rana arvalis

Hasselsnok ¹

Coronella austriaca

Huggorm

Vipera berus

Kopparödla

Anguis fragilis

Skogsödla

Lacerta vivipara

Snok

Natrix natrix

Sandödla ¹

Lacerta agilis

¹ Fredad genom artskyddsförordningen.

Undantag för vissa grod- och kräldjur

Huggorm

Det är tillåtet att fånga in och flytta vilt levande exemplar av huggorm när den påträffas på tomtmark. Om det inte är möjligt att fånga in djuret och någon annan lämplig lösning inte finns får huggormen dödas. Mer information om hur du ska hantera orm på tomten hittar du hos Naturvårdsverket:

Orm på tomten, Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

Andra arter med undantag

Det finns också undantag för fridlysningen när det gäller arterna:

 • kopparödla
 • mindre vattensalamander
 • skogsödla
 • vanlig groda
 • vanlig padda
 • åkergroda.

Ägg (rom) och larver (yngel) från vilt levande exemplar av dessa arter får samlas in i begränsad omfattning och förvaras för studier av utvecklingen, men inte för kommersiella ändamål. Djuren ska snarast återutsättas på samma plats där de samlades in. Enstaka exemplar får tillfälligt fångas in för studie, om exemplaret inte flyttas från den plats där det fångades och snarast släpps tillbaka på den platsen.

Fridlysta insekter

Fridlysta arter

Svenska namn

Vetenskapliga namn

Asknätfjäril ¹

Euphydryas maturna

Brun gräsfjäril ¹

Coenonympha hero

Väddnätfjäril

Euphydryas aurinia

Bred gulbrämad dykare ¹

Dytiscus latissimus

Bred paljettdykare ¹

Graphoderus bilineatus

Läderbagge ¹

Osmoderma eremita

Bred kärrtrollslända ¹

Leucorrhinia caudalis

Citronfläckad kärrtrollslända ¹

Leucorrhinia pectoralis

Pudrad kärrtrollslända ¹

Leucorrhinia albifrons

¹ Fredad genom artskyddsförordningen.

Undantag för vissa insekter

Det finns undantag för arterna:

 • bred gulbrämad dykare
 • bred kärrtrollslända
 • bred paljettdykare
 • brun gräsfjäril
 • citronfläckad kärrtrollslända
 • grön mosaiktrollslända
 • pudrad kärrtrollslända.

Undantagen innebär att enstaka arter får samlas in om det:

 • är av betydelse för dokumenteringen av arten
 • inte finns något annat lika bra alternativ
 • inte påverkar populationens fortbestånd negativt.

Du som ansvarar för en insamling ska redovisa de arter som samlats in föregående år senast den 31 januari till Länsstyrelsen. Redovisa antalet exemplar, var de samlats in och syftet med insamlingen.

Om du hittat nya lokaler ska du rapportera in det till Artdatabanken Länk till annan webbplats. vi Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala. Du ska då också lämna uppgifter om i vilken samling exemplaren förvaras. Insamlat material ska hållas tillgängligt för forskning.

Fridlysta blötdjur

Det är förbjudet att plocka och fiska upp flodpärlmussla (Margaritifera margaritifera) och tjockskalig målarmussla (Unio crassus) enligt fiskebestämmelserna. Den tjockskaliga målarmusslan och dess livsmiljö är dessutom fredad genom artskyddsförordningens bestämmelser.

Mer information

Förordningen om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen Länk till annan webbplats.

Artskyddsförordningen Länk till annan webbplats.

Fridlysta fiskar

Hos Havs- och vattenmyndigheten kan du läsa om vilka arter som är fredade enligt svensk fiskelagstiftning:

Fredade arter, Havs- och vattenmyndigheten Länk till annan webbplats.

Fridlysta däggdjur och fåglar

Alla vilda däggdjur och fåglar är fredade enligt jaktlagstiftningen. Med undantag för att jakträttshavare får jaga dem när det är jakttid under vissa tider på året. Några däggdjurs- och fågelarter får man också jaga om de kommer in på en gård eller trädgård och där kan orsaka skada eller annan olägenhet. Det gäller till exempel:

 • vildsvin
 • sorkar
 • möss
 • skator
 • kajor
 • grävlingar
 • räv.

Mer information

Jakt och viltvård

Regler för fridlysta arter i artskyddsförordningen

De regler som anger vilka arter som är fridlysta finns i artskyddsförordningen. Alla växt- och djurarter som är betecknade med bokstaven ”N” eller ”n” i bilaga 1 till förordningen och alla växt- och djurarter i bilaga 2 är fridlysta. Dessutom är alla vilda fågelarter fridlysta.

Se arter i bilaga 1 och 2 artskyddsförordningen Länk till annan webbplats.

Se fridlysta arter som rapporterats i olika områden

I webbverktyget Artportalen kan du kan hitta uppgifter om vilka arter som finns rapporterade i det område där du vill göra din åtgärd. Det finns dock många områden där inga fynd finns rapporterade men arterna ändå kan finnas.

Artportalen Länk till annan webbplats.

Sök efter arter direkt i karta

För att få veta om det kan finnas fridlysta arter i det område där du vill göra din åtgärd kan du även söka i informationskartan för Örebro län. Med verktyget Artsök kan du i kartan få information från flera olika databaser med artuppgifter. Du hittar verktyget uppe till höger i kartan, klicka på symbolen ART. För att kunna använda Artsök krävs att du har ett konto i Artportalen.

Informationskarta Örebro län Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tänk på att frånvaron av fynd i Artportalen inte behöver betyda att det inte finns några fridlysta arter i det aktuella området. Kontakta Länsstyrelsen om du undrar om det finns fridlysta arter där du planerar att göra en åtgärd.

Kontakt

Länsstyrelsen i Örebro län

Telefon: 010-224 80 00

Dela sidan:

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss