Stora Andsjöberget

Närbild på fågel som sitter på trädstam

Den sällsynta tretåiga hackspetten håller till i reservatet. Foto: Fredrik Wilde

Naturreservatet Stora Andsjöberget bildades år 2017 och består av en småkuperad gammelskog nära samhället Lindesberg. Flera stigar sträcker sig igenom reservatet.

Varierad gammelskog med sällsynta arter

Naturreservatet är småkuperat och utgörs av flera olika typer av gammal barrnaturskog som endast till liten del påverkats av skogsbruk. Marken här är bördig tack vare den finkorniga jordarten på platsen. Detta har även lett till att den bäck som rinner genom reservatets västra del har eroderat sig ned i marken och skapat mindre ravinbildningar. Skogen i den västra delen har även ett stort inslag av blöta partier, källor, surdråg med mera, vilket förser platsen med en jämn och hög luftfuktighet. Detta tillsammans med förekomsten av död ved, lövträd och block gör området till en populär plats för många hotade arter som är ovanliga i mer brukade skogar. Den östra halvan av reservatet är mer likartat. Här varvas lövrika sumpskogspartier med granskogar på frisk mark till rena tallbestånd på hällmark och sand.

Gammelskog med många spännande arter

Huvuddelen av skogen är gammal och hyser intressanta strukturer som är viktiga för skyddsvärda arter. Bland reservatets sällsynta arter kan namnas fåglar som tretåig hackspett, spillkråka, gröngöling, tjäder och järpe. Men även svampar, lavar och mossor som vågig sidenmossa, långfliksmossa, dofttaggsvamp, kandelabersvamp, ullticka, rävticka, tallticka, vedticka, garnlav, bårdlav och gammelgranlav. Bland växterna hittar vi spindelblomster, fläcknycklar och grönpyrola.

Föreskrifter

I naturreservatet är det förbjudet att:

  • borra, hacka, spränga, gräva, rista, måla eller på annat sätt skada berg, jordytan, sten eller block, eller att flytta eller bortföra sten eller block,
  • framföra motordrivet fordon annat än på vägar,
  • fälla, bortföra eller på annat sätt skada levande eller döda, stående eller omkull­fallna träd och buskar,
  • skada vegetationen t ex genom att plocka eller gräva upp växter såsom ris, gräs, örter, mossor eller lavar och svampar,
  • störa djurlivet på annat sätt än vad som normalt förekommer vid bedrivande av jakt,
  • utan Länsstyrelsens tillstånd samla in växter, djur, lavar eller svampar,
  • utan Länsstyrelsens tillstånd sätta upp permanent tavla, skylt, affisch, eller därmed jämförlig anordning,
  • utan Länsstyrelsens tillstånd förändra befintliga cykel- och ridleder,
  • utan Länsstyrelsens tillstånd utföra vetenskapliga undersökningar eller bedriva miljöövervakning som innebär markering, insamling, fångst eller annan påverkan på naturmiljön.

Men du får:

  • plocka bär, matsvamp och blommor för eget behov, dock inte rödlistade eller fridlysta arter.

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Kommun: Lindesberg
Bildat år: 2017
Areal: 41 hektar
Markägare: Enskild
Reservatsbildare: Länsstyrelsen
Förvaltare: Länsstyrelsen

Beslut bildande naturreservatet Stora AndsjöbergetPDF

Skötselplan naturreservatet Stora AndsjöbergetPDF