Övre Sävälven

Älvfåra med rikligt med stenar, omgiven av skog

Sävälven. Foto: Kjell Store

Naturreservatet Övre Sävälven bildades 2014 och ligger i Hällefors kommun, norr om Pansartorps station. I området finns värdefulla naturskogar och många intressanta arter av svampar, lavar och mossor.

Områdets naturskogar, myrmarker, vattendrag och andra ingående natur­typer liksom områdets orörda karaktär och dess biologiska mångfald ska bevaras och utvecklas. Inom ramen för bevarandet av biologisk mångfald och natur­miljöer ska lämpliga åtgärder vidtas för att underlätta för friluftslivet.

Värdefulla naturskogar och myrar

Området uppvisar en variation av tämligen opåverkade naturtyper som är typiska för länets nordliga barrskogar. Större delen utgörs av skogsmyrmosaiker och barrnaturskog som delvis har stark prägel av äldre brandpåverkan.

Brandpåverkan

Efter en mer omfattande brand i slutet av 1800-talet utvecklades typiska brandsuccessioner med omväxlande dominans av tall eller lövträd med inslag av tallindivider i mycket hög ålder och död ved med brandspår. De mest utpräglade och bäst bevarade tallbrännorna och lövbrännorna finns i områdets sydvästra del. Där brändernas inverkan varit mer begränsad står gamla välslutna skogsbestånd med stora volymer död ved. I sluttningar och svackor utbreder sig hänglavsrika gransumpskogar.

Sävälven

Sävälens övre lopp är måttligt påverkad av reglering och flottningsrensning. Älven passerar genom områdets östra halva med en sträcka på närmare 4 km. Den har här flera grunda men breda och vackert utformade forssträckor. Strandzonerna är flacka med långa sträckor av grov klappersten omväxlande med öppna ytor med svämkärr.

Växter och djur

Kärlväxtfloran är högväxt och artrik. Sävälven har också särskilda akvatiska värden. Enligt provtagningar gjorda senast 2008 har bottenfaunasamhället en mycket hög artdiveristet. Ett 40-tal signalarter och rödlistade arter är påträffade inom området.

Föreskrifter

I reservatet är det inte tillåtet att:

 • borra, hacka, spränga, gräva, rista, måla eller på annat sätt skada berg, jordytan, sten eller att flytta eller bortföra sten,
 • framföra motordrivet fordon annat än på för trafik allmänt upplåten väg,
 • fälla, bortföra eller på annat sätt skada levande eller döda stående eller omkullfallna träd och buskar,
 • elda annat än på anvisade platser och då endast med medhavd eller av förvaltaren tillhandahållen ved,
 • plocka, samla eller gräva upp växter inklusive mossor, lavar eller svampar,
 • medvetet störa djurlivet t. ex. genom att klättra i boträd eller uppehålla sig vid bebodda lyor,
 • utan länsstyrelsens tillstånd sätta upp permanent tavla, skylt, affisch eller därmed jämförlig anordning, göra inskrift eller att snitsla spår,
 • utan länsstyrelsens tillstånd använda området för organiserad tävling eller övning, lägerverksamhet eller liknande.

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering
 • Stig Stig

Kontakt

Fakta

Kommun: Hällefors
Bildat år: 2014
Areal: 460,4 hektar
Markägare: Naturvårdsverket
Förvaltare: Länsstyrelsen
Reservatsbildare: Länsstyrelsen

Beslut och skötselplan naturreservatet Övre SävälvenPDF