Nittälven

Stillaflytande vattendrag i lummig grönska

Nittälven. Foto: Länsstyrelsen

Naturreservatet Nittälven bildades år 2017. Nittälven med Nittälvsdeltat är ett av Örebro läns finaste vattensystem. Det är ett stort sammanhängande område med en mosaik av större och mindre vattendrag blandat med våtmarker och småvatten. Längs med älven finns stora inslag av naturskogsartade barrskogar som domineras av sandbarrskogar av olika typ och ålder. Spår av skogsbränder finns i hela området.

Ett stort och variationsrikt reservat

Delsträckor av Nittävsdalen ingår sedan tidigare i fem olika naturreservat: Brattforsen, Mördarheden, KaljoxadalenNittälvsbrännan och Övre Nittälvsdalen. Naturreservatet Nittälven omfattar vattendragets återstående mellanliggande delar från länsgränsen i norr ned till älvens delta och utflöde i sjön Ljusnaren. Dessutom ingår ett par viktiga biflöden, Nordtjärnsälven och Kaggabäcken. Den sammanlagda skyddade arealen tävker ett obrutet älvlandskap omgivet av en stor variation av naturmiljöer, bestående av dalsidornas bergshöjder, sluttningar, rasbranter, hedar, sandbarrskogar, äldre brandspår, nyare brandfält, flygsanddyner, forsar, meandrande vattendrag, brinkar, korvsjöar, biflöden, svämzoner, myrslåttermarker, myrar och kärr. Reservatet får sin prägel av de äldre älvnära barrskogarna, särskilt av typen sandbarrskog, samt den mera lugnflytande men starkt meandrande nedre älvsträckan som söker sig fram genom myrmarkerna utbildade ovanpå älvdeltat (Römyren, Rostamossen, Salbomossen och Bjurmossen).

Artika strandskogar och torra tallhedar

Utmed Nittälven finns många naturskogsliknande miljöer med hög artrikedom, inte minst områden av barrblandskog med fuktigt stabilt mikroklimat närmast älven. Här hittar man sällsyntheter som stjärntagging, gränsticka, veckticka, rosenticka, gräddticka, gammelgranskål, garnlav, sotlav, brunpudrad nållav, violettgrå tagellav och norsk näverlav. På högre liggande delar av den forna isälvens sandavlagringar hittar man torra tallhedar. De rymmer en rad svamparter som är typiska för sandbarrskog, bland annat blå taggsvamp, orange taggsvamp, tallgråticka, talltaggsvamp, motaggsvamp, taigataggsvamp och smalfotad taggsvamp.

Som en skolbok i geologi

Nittälvsdalen rymmer många tydliga spår efter olika skeenden i landskapets formande, både före och efter de stora inlandsisarna som i sin helhet och storlek är unika i länet. Utmärkande är den eroderade sprickdalen, omfattande drumlinisering av höjderna och ett stort isälvsdelta som täcker en stor del av södra Nittälvsdalen. Av landformer som ingår i depositionen av isälvsmaterial förekommer deltan, sandur, drumliner, rullstensåsar, slukrännor, lateralrännor, isälvsavlagringar, dödisgropar, flygsanddyner och korvsjöar. Även älvens form och flöde är varierad med inslag av forsar, fall, lugna vatten, omfattande meandring, svämzoner, brinkar och levéer.

Oreglerat vattendrag med spår efter flottning

Älven som helhet saknar regleringar vilket är i det närmaste unikt för ett vattendrag i Bergslagen. I Nittälven finns däremot många lämningar efter tiden då timmer flottades från skogarna i norr ner till sjön Ljusnaren och sågverket vid Skäret. Anläggningarna anses vara anlagda redan på 1700-talet och sedan underhållna under tiden flottningen pågick fram till början av 1950-talet. Flottningslämningarna är ännu i gott skick och har ett högt kulturhistoriskt värde ur ett regionalt perspektiv. Vid Lilla Nittens utlopp fanns tidigare en flottningsfördämning som numera är raserad, det som återstår är en 0,5 m hög tröskel. Många av åtgärdena som genomfördes för att underlätta för flottningen har gjort det svårare för många växter och djur att leva i älven. Därför kommer delar av Nittälven att restaureras i Länsstyrelsens regi från år 2018 och under de närmast följande åren.

Serviceinformation

Parkering finns i angränsande naturreservat, som exempelvis Kaljoxadalen, Brattforsen och Mördarheden. Där finns även stigar, rastplatser och eventuella övriga anordningar.

Föreskrifter

I naturreservatet är det förbjudet att:

 • borra, hacka, spränga, gräva, rista, måla eller på annat sätt skada berg, jordytan, sten eller block, eller att flytta eller bortföra sten eller block,
 • framföra motordrivet fordon annat än på vägar,
 • fälla, bortföra eller på annat sätt skada levande eller döda, stående eller omkull­fallna träd och buskar,
 • elda annat än på anvisad plats och då endast med medhavd eller av reservatsförvaltaren tillhandahållen ved,
 • skada vegetationen t ex genom att plocka eller gräva upp växter såsom ris, gräs, örter, mossor eller lavar och svampar,
 • cykla förutom på vägar eller anvisade cykelleder,
 • rida förutom på vägar eller anvisade ridleder,
 • störa djurlivet på annat sätt än vad som normalt förekommer vid bedrivande av jakt
 • utan Länsstyrelsens tillstånd är det förbjudet attsamla in växter, djur, lavar eller svampar,
 • utan Länsstyrelsens tillstånd är det förbjudet attsätta upp permanent tavla, skylt, affisch, eller därmed jämförlig anordning eller att snitsla spår,
 • utan Länsstyrelsens tillstånd är det förbjudet attanvända området för organiserad tävling eller övning, lägerverksamhet eller liknande,
 • utan Länsstyrelsens tillstånd är det förbjudet attutföra vetenskapliga undersökningar eller bedriva miljöövervakning som innebär markering, insamling, fångst eller annan påverkan på naturmiljön.

Men du får:

 • plocka bär, svamp och blommor för eget behov, dock inte rödlistade eller fridlysta arter.

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Kommun: Ljusnarsberg och Hällefors
Bildat år: 2017
Areal: 1988 hektar
Markägare: staten genom Naturvårdsverket samt enskilda
Reservatsbildare: Länsstyrelsen
Förvaltare: Länsstyrelsen
Ramsar: Området ingår i den globala naturvårdskonventionen Ramsar

Läs mer om ramsarområdet på ramsar.orglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Beslut bildande naturreservat NittälvenPDF

Skötselplan naturreservatet NittälvenPDF