Nedre Sävälven

Fler små bruna ägg på en mossklädd upphöjning, under grankvist

Tjäderrede i Nedre Sävälven. Foto: Kjell Store

Naturreservatet Nedre Sävälven består av en skogsmyrmosaik med tydlig påverkan av äldre bränder. Skogen är variationsrik och tämligen opåverkad av modernt skogsbruk.

Spår efter skogsbrand

Efter en mer omfattande brand i slutet av 1800-talet utvecklades typiska brandsuccessioner med omväxlande dominans av tall eller​ lövträd med inslag av tallindivider av mycket hög ålder och död ved med brandspår. I delar av området förekommer tallbestånd som ännu bär spår av tidigare, större angrepp av svampen Gremmeniella abietina. Där brändernas inverkan varit mer begränsad står äldre välslutna skogsbestånd med stora volymer död ved. I sluttningar och svackor utbreder sig hänglavsrika gransumpskogar.

Artrika stränder

Sävälven har sitt nedre lopp genom reservatet men själva vattendraget ingår i sig inte i reservatet. Älven passerar genom området med en mestadels lugnflytande sträcka på 4,5 km. Strandzonerna är flacka med långa sträckor av grov klappersten omväxlande med öppna ytor med svämkärr. Kärlväxtfloran är här högväxt och artr​ik. Forsärla häckar i anslutning till älven.

Sällsynta svampar och lavar

Ett 50-tal signalarter och rödlistade arter är påträffade inom området. Svampar som stjärntagging, ullticka och doftskinn förekommer ganska frekvent. Enstaka fynd har även gjorts av sprickporing, gränsticka och gräddticka. Lavfloran i reservatet är mycket rik. Här finns fina exemplar av garnlav och på block har man hittat broktagel och norsk näverlav. Bland fåglar som trivs i gammelskogar som denna, förekommer tjäder, tretåig hackspett, spillkråka och duvhök.

Föreskrifter

I naturreservatet är det förbjudet att:

 • borra, hacka, spränga, gräva, rista, måla eller på annat sätt skada berg, jordytan, sten eller block, eller att flytta eller bortföra sten eller block,
 • framföra motordrivet fordon annat än på vägar,
 • fälla, bortföra eller på annat sätt skada levande eller döda, stående eller omkullfallna träd och buskar,
 • elda annat än på anvisad plats och då endast med medhavd eller av reservatsförvaltaren tillhandahållen ved,
 • skada vegetationen t ex genom att plocka eller gräva upp växter såsom ris, gräs, örter, mossor eller lavar och svampar,
 • cykla förutom på vägar,
 • störa djurlivet på annat sätt än vad som normalt förekommer vid jakt,
 • utan Länsstyrelsens tillstånd samla in växter, djur, lavar eller svampar,
 • utan Länsstyrelsens tillstånd sätta upp permanent tavla, skylt, affisch, eller därmed jämförlig anordning eller att snitsla spår,
 • utan Länsstyrelsens tillstånd använda området för organiserad tävling eller övning, lägerverksamhet eller liknande,
 • utan Länsstyrelsens tillstånd utföra vetenskapliga undersökningar eller bedriva miljöövervakning som innebär markering, insamling, fångst eller annan påverkan på naturmiljön.​

Men det är tillå​te​t att:

 • plocka bär, matsvamp och blommor för eget behov, dock ej fridlysta eller rödlistade arter.​​​

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Kommun: Hällefors
Bildat år: 2016
Areal: 418 hektar
Markägare: Staten genom Naturvårdsverket
Reservatsbildare: Länsstyrelsen
Förvaltare: Länsstyrelsen

Beslut bildande naturreservatet Nedre SävälvenPDF

Skötselplan naturreservatet Nedre SävälvenPDF