Liljekonvaljholmen

Stor grå svamp med vid nederkant växer ut från en trädstam

Stor aspticka. Foto: Henrik Josefsson

Naturreservatet Liljekonvaljholmen består av två uddar i Sällingsjön. De skiljs åt av ett sund mellan Sällingsjön och Känässjön. I området finns naturskogspräglad asprik blandskog som hyser ett rikt fågelliv och en rik flora av mossor, lavar och svampar.

Naturskog på sjösänkningsmark

På 1800-talet sänktes sjöarna i området med omkring en meter. Detta ledde till att lövträdsrika strandkärr utvecklades på den forna sjöbottnen. De grunda sjöarna är näringsrika och hyser ett rikt fågelliv. Mindre delar av uddarna har varit uppodlade. Dessa områden håller i dag på att växa igen med lövrika ungskogsbestånd. På högre partier dominerar blandskogen, med inslag av asp samt björk. Naturskogsprägeln är som störst på den udde som bär namnet Liljekonvaljeholmen.

Gamla träd och hackspettar

I dag har träden uppnått hög ålder. Förutom några få uppodlade småområden är reservatet opåverkat av skogsbruk och skogen har fått ”urskogskaraktär”. Reservatet är rikt på gamla omkullfallna träd, där många vedlevande svamparter trivs, till exempel stor aspticka. Även lavar som skinnlav och olika gelélavar kräver dessa miljöer för att kunna växa. Området är delvis kalkpåverkat, och därför trivs växter som olvon, blåsippa och ormbär. Hackspettar har också goda förutsättningar att hitta insekter i de gamla träden.

Inga stigar i reservatet

I naturreservatet finns inga markerade leder eller andra anordningar för besökare. Däremot leder en kilometerlång stig från parkeringen och ut till udden med namnet Näset. Liljekonvaljeholmen är däremot svårare att nå.

Föreskrifter

I naturreservatet är det förbjudet att:

 • ta med okopplad hund
 • göra upp eld
 • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar
 • plocka blommor, gräva upp eller på annat sätt skada örter, mossor eller lavar
 • tälta
 • anordna snitslade spår
 • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift eller liknande
 • köra motorfordon

Serviceinformation

 • Informationstavla
 • Parkering
 • Stig

Kontakt

Fakta

Kommun: Lindesberg
Bildat år: 2000
Areal: 28 hektar
Markägare: Naturvårdsverket samt enskild
Reservatsbildare: Länsstyrelsen
Förvaltare: Länsstyrelsen

Beslut och skötselplan naturreservatet LiljekonvaljholmenPDF