Köttsala

Gulbrun, fingerformad svamp

Gultoppig fingersvamp är en av de sällsynta arter som trivs i Köttsala. Foto: Emil Pagstedt Andersson

Naturreservatet Köttsala består av en gammal kalkrik skog med en rik svamp-, lav-, moss- och kärlväxtflora.

Gammelskog

Skogen i naturreservatet är gammal och har endast i liten grad påverkats av skogsbruk, men har säkert påverkats av betesdjur i äldre tid. Idag möts vi av en varierad gammelskog med sin typiska variationsrikedom. Gran är det dominerande trädslaget följt av tall, men här finns även en hel del lövträd som asp, björk, al och skogsalm. Förutom träd i olika åldrar finns det även gott om död ved och i den småkuperade terrängen rymmer en hel del fuktigare partier. I den frodiga växtligheten hittar vi en del lite ovanligare växter som exempelvis den späda, grönvita nattviolen och den praktfull blommande missnen.

Sällsynta spettar och tickor

Den döda veden är långt ifrån död, utan rymmer liv i många olika former, från vedlevande skalbaggslarver till spännande mossor, svampar och lavar. Granticka, ullticka och stor aspticka är några rariteter inom svampfloran. Bland mossorna kan nämnas skogshakmossa, mörk husmossa och platt fjädermossa. Gammelgranlav, brunpudrad nållav och rostfläck är några exempel på sällsynta lavar. Den goda tillgången på smaskiga larver i död ved gör att hackspettar och andra fåglar trivs bra i området. Har du tur kan du få se den sällsynta tretåiga hackspetten. Även lappuggla har observerats i reservatet vissa år.

Kräsna kalkälskare

Marken i Köttsala är både näringsrik och till stora delar kalkpåverkad. Det innebär att här finns förutom gammelskogens vanliga arter även en hel del svampar och växter som specialiserat sig på just kalkrik jord. Barrviolspindling, orange taggsvamp och svart taggsvamp är några exempel. Bland kalkgynnade växter hittar vi blåsippa, ormbär samt den lilla orkidén knärot.

Tillgänglighet

Köttsala hör till nivå 1 i Länsstyrelsens nivåläggning av länets naturreservat, vilket innebär att reservatet har vildmarksprägel och saknar friluftslivsanläggningar.

Läs mer om nivåläggningen och skötsel av skyddad natur

Föreskrifter

I naturreservatet är det förbjudet att:​

  • borra, hacka, spränga, gräva, rista, måla eller på annat sätt skada berg, jordytan, sten eller block, eller att flytta eller bortföra sten eller block,
  • framföra motordrivet fordon annat än på vägar,
  • fälla, bortföra eller på annat sätt skada levande eller döda, stående eller omkullfallna träd och buskar,
  • skada vegetationen t ex genom att plocka eller gräva upp växter såsom ris, gräs, örter, mossor eller lavar och svampar,
  • störa djurlivet på annat sätt än vad som normalt förekommer vid bedrivande av jakt,
  • utan Länsstyrelsens tillstånd samla in växter, djur, lavar eller svampar,
  • utan Länsstyrelsens tillstånd sätta upp permanent tavla, skylt, affisch, eller därmed jämförlig anordning eller att snitsla spår,
  • utan Länsstyrelsens tillstånd använda området för organiserad tävling eller övning, lägerverksamhet eller liknande,
  • utan Länsstyrelsens tillstånd utföra vetenskapliga undersökningar eller bedriva miljöövervakning som innebär markering, insamling, fångst eller annan påverkan på naturmiljön.​

Men det är tillåte​t att:

  • plocka bär, matsvamp och blommor för eget behov, dock ej fridlysta ​eller rödlistade arter.​

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Kommun: Lindesberg
Bildat år: 2016
Areal: 24,2 hektar
Markägare: Enskild
Reservatsbildare: Länsstyrelsen
Förvaltare: Länsstyrelsen

Beslut bildande naturreservatet KöttsalaPDF

Skötselplan naturreservatet KöttsalaPDF