Köttsala

Gulbrun, fingerformad svamp

Gultoppig fingersvamp är en av de sällsynta arter som trivs i Köttsala. Foto: Emil Pagstedt Andersson

Naturreservatet Köttsala ligger 5 km nordost om Frövi och består av en gammal kalkrik skog med en rik svamp-, lav-, moss- och kärlväxtflora.

Naturreservatets höga naturvärden är kopplade till skogens förhållandevis höga ålder, naturskogsartade struktur, höga artrikedom och den kalkpåverkade jordmånen i delar av området. Skogen uppvisar endast en svag påverkan av skogsbruk från senare decenni​​​er. Granen dominerar, lövträdsandelen utgör 6 % av volymen. Även en del alm och lind förekommer. Dalsänkor med sluten granskog håller hög luftfuktighet. Förhållandena är gynnsamma för utvecklingen av en artrik kryptogamflora med flera signalarter och rödlistade arter. Som exempel kan nämnas barrviolspindelskivling, orange taggsvamp, svart taggsvamp, gultoppig fingersvamp, stor aspticka, granticka, ullticka, skogshakmossa, mörk husmossa, platt fjädermossa, fällmossa, gammelgranlav, brunpudrad nållav, och rostfläck. Av signalarter bland kärlväxterna förekommer ​blåsippa, missne, ormbär och grönvit nattviol. ​​​​

Föreskrifter

 

I naturreservatet är det förbjudet att:​

  • borra, hacka, spränga, gräva, rista, måla eller på annat sätt skada berg, jordytan, sten eller block, eller att flytta eller bortföra sten eller block,
  • framföra motordrivet fordon annat än på vägar,
  • fälla, bortföra eller på annat sätt skada levande eller döda, stående eller omkullfallna träd och buskar,
  • skada vegetationen t ex genom att plocka eller gräva upp växter såsom ris, gräs, örter, mossor eller lavar och svampar,
  • störa djurlivet på annat sätt än vad som normalt förekommer vid bedrivande av jakt,
  • utan Länsstyrelsens tillstånd samla in växter, djur, lavar eller svampar,
  • utan Länsstyrelsens tillstånd sätta upp permanent tavla, skylt, affisch, eller därmed jämförlig anordning eller att snitsla spår,
  • utan Länsstyrelsens tillstånd använda området för organiserad tävling eller övning, lägerverksamhet eller liknande,
  • utan Länsstyrelsens tillstånd utföra vetenskapliga undersökningar eller bedriva miljöövervakning som innebär markering, insamling, fångst eller annan påverkan på naturmiljön.​

Men det är tillåte​t att:

  • plocka bär, matsvamp och blommor för eget behov, dock ej fridlysta ​eller rödlistade arter.​

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Kommun: Lindesberg
Bildat år: 2016
Areal: 24,2 hektar
Markägare: Enskild
Reservatsbildare: Länsstyrelsen
Förvaltare: Länsstyrelsen

Beslut bildande naturreservatet KöttsalaPDF

Skötselplan naturreservatet KöttsalaPDF