Göksholm

Gles trädbevuxen mark innan vårgrönskan, i bakgrunden skymtar en sjö

Göksholm. Foto: Åsa Forsberg

Naturreservatet Göksholm består av betesmarker
och lövskogsområden med många gamla, grova
ekar och andra ädellövträd. Och det är just lövträden
som är orsaken till att området skyddades.
Att det funnits ekar, lindar och andra lövträd här
under mycket lång tid, gör Göksholmshalvön till
en populär boplats för en lång rad sällsynta och
hotade arter.

Brukad mark med lång historia

Göksholm har en lång och spännande historia. Gårdens mangårdsbyggnad är Sveriges äldsta stenbyggnad som ännu är bebodd. Här bodde Måns Bengtsson Natt och Dag som beskylldes för mordet på Engelbrekt år 1436. Gårdens läge mitt i Hjälmarens slättbygd passar väl för boskapsskötsel. Kartor från andra hälften av 1800-talet visar att större delen av reservatsområdet bestod av slåttermark, där man skördade hö till vinterfoder åt djuren. När jordbruket moderniserades under 1900-talet övergick en stor del av slåttermarkerna till betesmark. Sänkningen av Hjälmaren på 1880-talet omvandlade många tidigare våtare partier till odlingsbar mark. I betesmarken väster om Tomta fanns tidigare en sommarladugård för mjölkkor och vid Björknäs fanns under 1800-talet en vädersåg och ett tegelbruk.

Beteshagar med gamla lövträd

Områdets höga naturvärden är i första hand knutna till gamla lövträd i öppna och betade marker. Här har det växt lövträd under mycket lång tid, både ädellövträd som ek och lind, såväl som andra lövträd. Därför finns här många sällsynta växter, svampar och djur. Bland lavar och mossor hittar vi arter som brun nållav, trubbfjädermossa, trädporella och fällmossa. Göksholm är även en populär plats bland fladdermöss, här finns faktiskt inte mindre än sex olika arter. Bland växterna hittar vi exempelvis tvåblad, ormbär, tandrot och den lite speciella gulblommande springkorn.

Lövsumpskog

I sumpskogen intill stranden får naturen sköta sig själv, vilket ger en varierad miljö som bland annat gynnar fågellivet. Denna skog började växa efter sjösänkningen av Hjälmaren. Här finns lövträd som glasbjörk och klibbal i olika åldrar. I de döda och döende träden flyttar många olika insekter in, vilka i sin tur blir mat åt till exempel hackspettar. I reservatet trivs även fåglar som fiskgjuse, stjärtmes och entita. I de öppna markerna rastar gärna olika lärkor och ärlor.

Föreskrifter

I reservatet är det inte tillåtet att:

 • borra, hacka, spränga, gräva, rista, måla eller på annat
  sätt skada berg, jordytan, sten eller att flytta eller
  bortföra sten,
 • framföra motordrivet fordon,
 • fälla, bortföra eller på annat sätt skada levande eller
  döda stående eller omkullfallna
  träd och buskar,
 • elda annat än på av förvaltaren anvisad plats med
  medhavd eller av markägaren eller förvaltaren tillhandahållen
  ved,
 • skada vegetationen i övrigt t ex genom att gräva upp
  växter såsom ris, gräs, örter, mossor eller lavar,
 • cykla eller rida annat än på bilväg och på anvisade
  leder,
 • medvetet störa djurlivet t ex genom att klättra i boträd
  eller uppehålla sig vid bebodda lyor,
 • medföra hund som inte är kopplad under perioden
  1 maj-30 september, annat än vallhund vid arbete med
  betesdjur i reservatet,
 • utan Länsstyrelsens tillstånd samla in djur, lavar eller
  mossor,
 • utan Länsstyrelsens tillstånd sätta upp permanent
  tavla, skylt, affisch eller därmed jämförlig anordning
  eller att snitsla spår,
 • utan länsstyrelsens tillstånd använda området för
  organiserad tävling eller övning, lägerverksamhet eller
  liknande.
Men du får:
 • plocka bär, matsvamp och

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Kommun: Örebro
Bildat år: 2017
Areal: 116,4 hektar
Markägare: Privat
Reservatsbildare: Länsstyrelsen
Reservatsförvaltare: Länsstyrelsen

Beslut bildande naturreservatet GöksholmPDF

Skötselplan naturreservatet GöksholmPDF