Fiskartorpets ekhage

Vitsippeklädd mark glest bevuxen med lövträd

Fiskartorpets ekhage i vårskrud. Foto: Jesper Pietsch

Gul dropplav är en av flera sällsynta arter du kan hitta i Fiskartorpets ekhage. Ekhagen har varit igenväxt under en tid men efter restaurerering ska den bli glesare och ljusöppen. Betande får hjälper till med skötseln.

Hem åt många arter

Varje gammal hagmarksek är som en egen liten värld. Lavar och mossor växer på den grova barken. Svampar bryter långsamt ned veden och i de håligheter som bildas lever sällsynta skalbaggar, spindlar och klokrypare. Stora hålrum blir bostäder åt ugglor och fladdermöss. Helst ska ekarna också stå fritt. I Fiskartorpets ekhage växer bland annat gul dropplav och skuggorangelav som båda är sällsynta och vill ha grov, solbelyst ekbark. Vid basen av ekarna kan du hitta den ovanliga koralltickan.

Höskörd och tegelbruk

Fiskartorpets ekhage har en lång historia. Under flera hundra år brukades den som äng, där man skördade hö. I ängen växte ek och hassel, men träd- och buskskiktet hölls glest för att gynna tillväxten av gräs och örter. Efter slåttern släpptes betesdjuren in på bete. De högar med sten som ligger spridda i hagen, så kallade röjningsrösen, är spår av det tidigare ängsbruket. Stenar som låg i vägen för lien slängdes ihop i högar som med tiden blev ganska stora. I de nordöstra delarna av reservatet finns rester efter ett tegelbruk. Under 1800-talet var småskalig produktion av tegel vanlig i trakter med tillgång på bra lera.

Igenväxning och restaurering

Ängsbruket i Fiskartorpets ekhage pågick en bit in på 1900-talet, men övergavs till sist, då slåtter på naturliga gräsmarker konkurrerades ut av vallodling på åkermark. Området betades troligen ännu en tid, men till slut försvann även betesdjuren och ekhagen började växa igen. Historien har varit densamma i hela landet och många ekhagar är borta idag. Därför har ekens speciella lavar, svampar och insekter blivit sällsynta. Fiskartorpets ekhage kommer efter röjning och gallring att betas så att ekarna och alla de arter som är beroende av grova hagmarksekar åter kan få ordentligt med ljus och värme.

Föreskrifter

I naturreservatet är det förbjudet att:

  • göra åverkan på levande eller döda träd

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla

Kontakt

Fakta

Kommun: Lekeberg
Bildat år: 2008
Areal: 8,1 hektar
Markägare: Enskild
Reservatsbildare: Länsstyrelsen
Förvaltare: Länsstyrelsen

Beslut och skötselplan naturreservatet Fiskartorpets ekhagePDF