Alntorps storskog

Gles tallskog med lavklädd mark

Alntorps storskog. Foto: Kjell Store

Naturreservatet Alntorps storskog bildades 2016. Reservatet ligger 3,5 km öster om Nora och omfattar 45 hektar naturskog, hällmarker och en bäckdal. Bergslagsleden passerar genom reservatet.

Gammal barrskog

Naturvärdena är knutna till den naturskogsartade barrskogen, hällmarkerna och en bäckdal. Beståndsåldrarna ligger kring 80 år. Mindre bestånd av gran är äldre än 100 år. Skogen är grandominerad, utpräglat olikåldrig med stort inslag av senväxta träd. Ett karaktäristiskt drag är även förekomsten av ovanligt högväxta träd. Hällmarker och även blockmarker med gles orörd tallskog har relativt stor utbredning. Tallarna är där i åldern 150-180 år. Enstaka ännu äldre tallar förekommer. En del aspar och björkar av hög ålder finns särskilt i den nämnda bäckdalen. Där finns också några mindre barrsumpskogar och källflöden. Tillgången på död ved i form av lågor är måttlig medan torrträd, högstubbar och avdöende träd finns i relativt stor mängd. Hänglavsamhällen av framför allt tagellavar och skägglavar förekommer rikligt i delar av skogen. Exempel på förekommande signalarter som hör till barrnaturskogar är tallticka, ullticka, gränsticka, dofttaggsvamp, skuggblåslav och gammelgranlav. Av fåglar som observerats kan nämnas tretåig hackspett, tjäder och järpe. En sträcka av Bergslagsleden går tvärs genom området från norr till söder.

Föreskrifter

I reservatet är det inte tillåtet att:

 • fälla, bortföra eller på annat sätt skada levande eller döda, stående eller omkullfallna träd och buskar,
 • borra, hacka, spränga, gräva, rista, måla eller på annat sätt skada berg, jordytan, sten eller block, eller att flytta eller bortföra sten eller block,
 • framföra motordrivet fordon annat än på vägar,
  skada vegetationen t ex genom att plocka eller gräva upp växter såsom ris, gräs, örter, mossor eller lavar och svampar,
 • cykla förutom på markerade leder,
 • störa djurlivet på annat sätt än vad som normalt förekommer vid bedrivande av jakt,
 • utan Länsstyrelsens tillstånd samla in växter, djur, lavar eller svampar,
 • utan Länsstyrelsens tillstånd sätta upp permanent tavla, skylt, affisch, eller därmed jämförlig anordning eller att snitsla spår,
 • utan Länsstyrelsens tillstånd använda området för organiserad tävling eller övning, lägerverksamhet eller liknande,
 • utan Länsstyrelsens tillstånd utföra vetenskapliga undersökningar eller bedriva miljöövervakning som innebär markering, insamling, fångst eller annan ​påverkan på naturmiljön.

Men det är tillåte​t att:

 • plocka bär, matsvamp och blommor för eget behov, dock ej fridlysta eller rödlistade arter.

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Kommun: Nora
​Beslut år: 2016
Areal: 45 hektar
Markägare: Föreningar, stiftelser
Reservatsbildare: Länsstyrelsen
Förvaltare: Länsstyrelsen

Beslut bildande naturreservatet Alntorps storskogPDF

Skötselplan naturreservatet Alntorps storskogPDF