Bidrag för tidiga insatser för asylsökande

Ideella föreningar, kommuner och kommunalförbund kan ansöka om bidrag för att anordna tidiga insatser för asylsökande. Länsstyrelsen beslutar sedan om och betalar ut bidragen.

Tidiga insatser för asylsökande (TIA) ska motverka passivisering under asyltiden, underlätta kontakter med den svenska arbetsmarknaden och främja en framtida etablering för de som beviljas uppehållstillstånd.

Länsstyrelsen beslutar om och betalar ut bidrag till organisationer som erbjuder tidiga insatser för asylsökande. Vi arbetar också för att stärka samverkan mellan kommuner, statliga myndigheter, organisationer i det civila samhället och andra relevanta aktörer för att:

 • tillgången till insatser ska motsvara behovet i länet
 • kvinnor och män ska kunna ta del av insatserna på lika villkor och i samma utsträckning
 • information ska finnas tillgänglig om vilka insatser som anordnas i länet.

Prioriteringar 2023

Vi prioriterar insatser inriktade mot samhällsinformation för asylsökande och insatser som främjar hälsa.

Vem kan söka bidrag?

Ideella föreningar, kommuner och kommunalförbund kan ansöka om bidrag för att anordna tidiga insatser för asylsökande.

Vilka ska insatserna rikta sig till?

Insatserna ska rikta sig till eller vara till förmån för vuxna

 • asylsökande som bor på Migrationsverkets boenden eller i eget boende
 • personer med tillstånd utifrån massflyktsdirektivet
 • asylsökande som har beviljats uppehållstillstånd men bor kvar på Migrationsverkets anläggningsboenden i väntan på kommunanvisning.

Vi ger inte bidrag för verksamhet riktade till personer med uppehållstillstånd i eget boende eller verksamhet direkt riktad till personer under 18 år.

Vilka insatser kan få bidrag?

Bidrag kan ges till insatser som bidrar till:

 • kunskaper i svenska språket
 • kunskaper om det svenska samhället och arbetsmarknaden
 • stärkt hälsa.

Bidrag kan till exempel ges till insatser såsom kurser, studiecirklar, studiebesöksverksamhet eller friskvårds- och friluftslivs aktiviteter. Bidrag kan inte ges för praktikverksamhet eller verksamhet som syftar till religiös eller politisk påverkan.

Ansökningsperiod

Ansökningsperioden för 2023 pågår mellan den 15 februari 2023 till och med den 24 mars 2023 klockan 15.00. Beslut meddelas senast den 17 maj 2023.

För 2023 års utlysning har Länsstyrelsen i Norrbotten län 2 380 838 kronor att fördela till tidiga insatser för asylsökande.

Projektträff 24 maj

Arbetar du med insatser, projekt eller aktiviteter för asylsökande, ensamkommande barn, nyanlända eller personer med tillstånd enligt massflyktsdirektivet? Du är välkommen till en fysisk träff i Luleå den 24 maj 2023 med fokus på just dessa målgrupper. Dagen vänder sig till dig som anordnar aktiviteter för en eller flera av målgrupperna och är verksam inom det civila samhället eller inom offentliga organisationer i Norrbotten.

Projektträff – insatser för mottagande, etablering och integration

Ansök om bidrag för tidiga insatser för asylsökande

Skicka in din ansökan via e-tjänsten när en utlysningsperiod är igång. Ansökningar som kommer in utanför utlysningsperioden eller efter sista ansökningsdag kan komma att avvisas.

Inför en ansökan bör du tänka igenom följande:

 • Bakgrund och behov. Beskriv bakgrunden till insatsen och vilka behov som insatsen vill tillgodose. ​
 • Syften och mål. Beskriv syftet och vilka mål insatsen har. Vad ska vara uppnått när insatsen är slut? Vad vill ni nå för effekt?
 • Organisation. Vilka är ni som ska genomföra insatsen? Beskriv projektgruppens medlemmar.
 • Tidplan. När börjar och slutar insatsen och vad har ni övergripande för aktivitetsplan?
 • Genomförande. Hur organiserar ni arbetet? Vilka metoder använder ni för aktiviteterna, hur kommunicerar ni inom projektet och vilka är aktiviteterna som ska genomföras?
 • Resurser. Vad har ni för budget för insatsen, hur finansierar ni och hur många kommer arbeta med insatsen?

Länsstyrelsen har tagit fram en mall som kan användas som kan användas som stöd vid upprättande av aktivitetsplan för insatser. Kontakta gärna Länsstyrelsens handläggare om du vill ta del av den.

Sammanställningen av frågor ansökan TIA-medel - kommun Pdf, 253.8 kB.

Insatser som syftar till att motverka passivisering under asyltiden, underlätta kontakter med den svenska arbetsmarknaden och främja en framtida etablering för dem som beviljas uppehållstillstånd, i enlighet med Förordning om statsbidrag till verksamheter för asylsökande m.fl (2016:1364).

Ansökan om finansiering av TIA insatser via Länsstyrelsen skall inkomma vi Länsstyrelsernas etjänster. Detta dokument beskriver alla frågor i ansökningsformuläret och syftar till att fungera som ett underlag vid planering av ansökan för sökande organisation.

I Länsstyrelsens e-tjänst får sökande gå igenom olika steg där information om organisation och insats efterfrågas. Sökande organisation måste besvara alla obligatoriska frågor i respektive steg innan nästa steg kan påbörjas.

Sökande som väljer att logga in med personlig e-legitimation har möjlighet att spara sin ansökan/utkast via användarprofil på Mina Sidor. Utkast till ansökan sparas då i ett eget utrymme där användaren själv kan se sitt utkast men inte länsstyrelsen. Om användaren inte ändrat eller skickat in sin ansökan inom 14 dagar raderas utkastet. För att ansökan skall komma in till Länsstyrelsen måste användaren aktivt välja att skicka in ansökan. Vid inlämning skickas bekräftelse på mottagen ansökan och inskickad ansökan sparas via Mina sidor under ett år och raderas därefter.

I det fall sökande inte önskar använder personlig e-legitimation finns möjlighet att fylla i ansökan utan inloggning, men då utan möjlighet att spara utkast via Mina Sidor.

1 Ange typ av bidrag samt länsstyrelse

I detta steg anger sökande organisation vilken länsstyrelse ansökan avser, vilken bidragstyp ansökan avser samt om ansökan avser verksamhet i flera län.

2 Ange uppgifter om sökande

I detta steg ska sökande fylla i följande uppgifter:

2.1 Sökande kommun/kommunalförbund:
• Kommun
• Postadress
• Postnummer
• Postort
• Telefon/fax (till kommunens växel)
• E-postadress (Till kommunens allmänna e-postadress)
• Plusgiro/bankgiro
• Egen referens (För Länsstyrelsen att uppge vid ev. utbetalning av medel)
• Organisationsnummer
• Firmatecknare 1 (förnamn och efternamn)
• Ev. Firmatecknare 2 (förnamn och efternamn)

2.2 Kontaktperson/er i kommunen
Sökande organisation ska fylla i följande uppgifter för en eller två kontaktpersoner:

• Förnamn
• Efternamn
• Ange personens yrkestitel och/eller funktion
• Telefonnummer
• E-post

3 Information om insatsen/ verksamheten

I detta steg ska sökande organisation besvara uppge följande information angående planerad insats/verksamhet:

3.1 Insatsen/ verksamhetens namn:

3.2 Ange adress där verksamheten kommer att bedrivas:

3.3 Sökta medel (Kr):

3.4 Ange för vilken period ansökan om bidrag görs:

3.5 Namnge samtliga parter som är delaktiga i insatsen/verksamheten och som ska
ta del av bidraget.

Andra föreningar, organisationer, samfund etcetera som är delaktiga i insatsen/verksamheten och/eller som ska ta del av bidraget. (Möjlighet att bifoga intyg finns i e-tjänstens sista steg)

3.5.1 Ange ev. övriga samarbetsparter
Andra aktörer som är delaktiga i insatsen/verksamheten, men utan att ta del av statsbidraget. Namnge samtliga parter som är delaktiga i insatsen/verksamheten.

3.5.2 Ange om samverkan med övriga samarbetsparter är etablerad.

3.6 Ange i vilka län insatsen/verksamheten kommer att äga rum
Denna information efterfrågas endast om sökande tidigare angett att insatsen kommer att genomföras i flera län.

3.7 Ange i vilken/vilka kommun-/er insatsen/verksamheten kommer att äga rum:

4 Behov/behovsanalys och syfte

I detta steg ska sökande beskriva insatsens behov och syfte. Följande text förklarar kort anslagets övergripande syfte och länsstyrelsens rättighetsbaserade arbetsmodell.

Länsstyrelsen fördelar TIA medel till insatser som planeras och genomförs för målgruppen asylsökande med syftet att motverka passivisering under asyltiden, att underlätta kontakter med den svenska arbetsmarknaden och att främja en framtida etablering för de som beviljas uppehållstillstånd.

Länsstyrelsen arbetar rättighetsbaserat vilket kopplar an till det integrationspolitiska målets skrivning om lika rättigheter och möjligheter. Statsbidragen syftar till att säkerställa flera mänskliga rättigheter, exempelvis rätten till hälsa, delaktighet och inflytande, social trygghet, sysselsättning. Genom att vi ställer frågor om målgrupperna, dess sammansättning och hur de involveras i projekten, jobbar vi för att säkra skyddet mot diskriminering.

4.1 Beskriv det behov som finns av insatsen/verksamheten och hur ni har identifierat behovet.
Max 3000 tecken inkl. blanksteg.

4.2 Beskriv vad som begränsar målgruppens möjlighet att tillgodogöra sig sina mänskliga rättigheter och vilka hinder som ligger till grund för ansökan.
Max 3000 tecken inkl. blanksteg

4.3 Ange insatsens huvudsakliga syfte. Planerad insats syftar till att stärka individens rätt:
Ange insatsens huvudsakliga syfte utifrån följande valbara alternativ (endast ett alternativ är möjligt): att utveckla det svenska språket, att utveckla sin kunskap om det svenska samhället, att utveckla sina kunskaper om den svenska arbetsmarknaden, till god hälsa.

4.3.1 I det fall insatsen har flera syften ange även dessa:
Ange insatsen övriga syften utifrån följande valbara alternativ: att utveckla det svenska språket, att utveckla sin kunskap om det svenska samhället, att utveckla sina kunskaper om den svenska arbetsmarknaden, till god hälsa.

4.4 Beskriv förväntade mål och effekter kopplat till insatsens syfte/syften.
Vad har insatsen för målsättningar kopplat till de hinder som redovisats ovan?
Max 1500 tecken inkl. blanksteg

4.5 Beskriv om det finns liknande insatser/verksamheter på berörda orter i närområdet
Max 1500 tecken inkl. blanksteg

5 Målgrupper

I detta steg ska sökande analysera och beskriva insatsens målgrupp.

5.1 Beskriv målgruppen/målgrupperna som insatsen riktar sig till. Definiera och beskriv målgruppen utifrån förutsättningar såsom utbildningsnivå, familjekonstellation, tillgång till socialt nätverk, boendeform osv.
Max 1500 tecken inkl. blanksteg

5.2 Ange antal kvinnor resp. män ni räknar med kommer att delta i verksamheten/insatsen under den period ni söker medel för

5.3 Beskriv hur ni anpassar arbetet utifrån olika individers och gruppers behov och att de ska kunna delta på lika villkor
Utgå från olika aspekter såsom kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning, ålder.

Max 3000 tecken inkl. blanksteg

5.4 Beskriv om och i så fall hur målgruppen/målgrupperna har involverats i
insatsens/verksamhetens utformning och hur behovet har förankrats hos
målgruppen/målgrupperna.
Max 1500 tecken inkl. blanksteg

5.5 Beskriv hur målgruppen/målgrupperna ska nås
Max 1500 tecken inkl. blanksteg

6 Genomförandeplanering och tids- aktivitetsplan

I detta steg ska sökande beskriva planerad insats genomförande och tids-aktivitetsplan.

6.1 Beskriv den verksamhet som ni planerar att genomföra och hur den stärker
målgruppens rättigheter kopplat till syftet:
Max 3000 tecken inkl. blanksteg

6.2 Planerar ni att använda något specifikt utbildningsmaterial?

6.2.1 Om ja, ange vilket utbildningsmaterial

6.3 Motivera den tidsperiod som ni söker medel för.
Max 1500 tecken inkl. blanksteg

6.4 Specificera aktiviteterna i en tids- och aktivitetsplan. Planen ska innehålla en planering över antal tillfällen för de olika aktiviteterna samt aktiviteternas innehåll. Ange hur många deltagare som kan delta i aktiviteterna per aktivitetstillfälle.
Max 3000 tecken

6.4.1 Ange om ni kommer att bifoga aktivitetsplan som bilaga

7 Ansvarsfördelning och samarbeten

I detta steg ska sökande besvara ett antal frågor kopplade till ansvarsfördelning och samarbeten.

7.1 Kommer ni att samarbeta med andra aktörer (offentliga eller ideella) inom ramen för insatsen verksamheten?
Sökande ska svara ja eller nej på frågan

7.1.1 Om ja, uppge i vilken omfattning eventuella samarbetsparter kommer att vara delaktiga i insatsen/verksamheten och i vilken roll (delta i styrgrupp, planering, genomförande etc.)
Max 1500 tecken inkl. blanksteg

7.2 Kommer ni att samarbeta med andra projekt, insatser eller program?
Sökande ska svara ja eller nej på frågan

7.2.1 Om ja, beskriv med vilka och på vilket sätt samarbetet kommer att ske
Max 1500 tecken inkl. blanksteg

8 Uppföljning och/eller utvärdering och implementering

I detta steg ska sökande beskriva planeringen för uppföljning och utvärdering av insatsen

8.1 Kommer insatsen/verksamheten att fortsätta efter att insatstiden är över?
Sökande ska svara ja eller nej på frågan

8.1.1 Om ja, beskriv hur verksamheten kommer att finansieras
Max 1500 tecken inkl. blanksteg

8.2 På vilket sätt kommer resultaten från planerad insats att bidra till långsiktiga effekter för minskad passivisering av asylsökande?
Max 1500 tecken inkl. blanksteg

9 Budget

I detta steg skall sökande redovisa budgeten för planerad insats. Budgeten ska beskrivas utifrån kostnader kopplade till respektive kostnadsslag uppdelat per år, samt totalsumma för respektive kostnadsslag. Budgetens totalsumma skall även anges.

Kostnader för egna lokaler, övergripande styrning och ledning, personalstöd, kontorsutrustning, kontorsmaterial, friskvård och personalförmåner, rekryteringskostnader, böcker eller medlemsavgifter för personalen kan inte sökas separat. Vid ansökningar som överstiger fem prisbasbelopp kan denna typ av kostnader istället ingå i den overheadkostnad på maximalt 15 % av de totala lönekostnaderna som fördelas ut på användarna.

Vid länsöverskridande ansökningar kan overheadkostnader endast beviljas i de län där summan överstiger fem prisbasbelopp.

9.1 Kostnadsslag
Insatsens budget ska särredovisas via projektkod eller dylikt. Kostnaderna skall redovisas utifrån beskrivna kostnadsslag.

9.1.1 Lönekostnader (Ange antal personer, månadslön/timlön och beräknad arbetstid. Ange även lönebikostnad. Lönekostnad kan även omfatta kostnader för personal som lägger ned arvoderad arbetstid inom ramen för genomförande av insatsen eller verksamheten.)

9.1.2 Overheadkostnader (vid ansökning som överstiget fem prisbasbelopp. Max 15% av lönekostnaderna)

9.1.3 Externa tjänster (typ av köpt tjänst)

9.1.4 Lokalkostnader (kostnad för externt hyrda lokaler)

9.1.5 Material mm. (specificera typ av material)

9.1.6 Förtäring

9.1.7 Resekostnader

9.1.8 Information/kommunikation (annonser, broschyrer, annat kommunikationsmaterial)

9.1.9 Totalsumma

9.2 Specificera hur kostnaderna i budgeten är kopplade till genomförandet (tids- och aktivitetsplan)
Max 1500 tecken inkl. blanksteg

9.3 Insatsen kommer även finansieras av andra medel
Sökande ska besvara om insatsen finansieras av andra medel. Om ja, skall även denna finansiering specificeras.

10 Dokument som ska bifogas

I detta steg ska intyget från firmatecknare, ev. samverkansintyg bifogas och övriga bilagor bifogas.

11 Granska

Sista steget i e-tjänsten ger möjlighet att granska uppgifterna som man lämnar. Därefter skickas ansökan in. Ett bekräftelsemejl med diarienummer skickas till den mejladress som uppgetts i ansökan.

Sammanställning av frågor ansökan TIA-medel - ideella organisationer Pdf, 239.4 kB.

Insatser som syftar till att motverka passivisering under asyltiden, underlätta kontakter med den svenska arbetsmarknaden och främja en framtida etablering för dem som beviljas uppehållstillstånd, i enlighet med Förordning om statsbidrag till verksamheter för asylsökande m.fl (2016:1364).

Ansökan om finansiering av TIA insatser via Länsstyrelsen skall inkomma vi Länsstyrelsernas e-tjänster. Detta dokument beskriver alla frågor i ansökningsformuläret och syftar till att fungera som ett underlag vid planering av ansökan för sökande organisation.

I Länsstyrelsens e-tjänst får sökande gå igenom olika steg där information om organisation och insats efterfrågas. Sökande organisation måste besvara alla obligatoriska frågor i respektive steg innan nästa steg kan påbörjas.

Sökande som väljer att logga in med personlig e-legitimation har möjlighet att spara sin ansökan/utkast via användarprofil på Mina Sidor. Utkast till ansökan sparas då i ett eget utrymme där användaren själv kan se sitt utkast men inte länsstyrelsen. Om användaren inte ändrat eller skickat in sin ansökan inom 14 dagar raderas utkastet. För att ansökan skall komma in till Länsstyrelsen måste användaren aktivt välja att skicka in ansökan. Vid inlämning skickas bekräftelse på mottagen ansökan och inskickad ansökan sparas via Mina sidor under ett år och raderas därefter.

I det fall sökande inte önskar använder personlig e-legitimation finns möjlighet att fylla i ansökan utan inloggning, men då utan möjlighet att spara utkast via Mina Sidor.

1 Ange typ av bidrag samt länsstyrelse

I detta steg anger sökande organisation vilken länsstyrelse ansökan avser, vilken bidragstyp ansökan avser samt om ansökan avser verksamhet i flera län.

2 Ange uppgifter om sökande

I detta steg ska sökande fylla i följande uppgifter:

2.1 Sökande kommun/kommunalförbund:
• Namn
• Organisationsnummer
• Registrerat år
• Postadress
• Postnummer
• Postort
• Telefon/fax
• E-postadress
• Plusgiro/bankgiro
• Egen referens (För Länsstyrelsen att uppge vid ev. utbetalning av medel)
• Adress till webbplats
• Firmatecknare 1 (förnamn och efternamn)
• Ev. Firmatecknare 2 (förnamn och efternamn)

2.2 Kontaktperson/er i kommunen
Sökande organisation ska fylla i följande uppgifter för en eller två kontaktpersoner:

• Förnamn
• Efternamn
• Ange personens yrkestitel och/eller funktion
• Telefonnummer
• E-post

2.3 Uppgifter om organisationen
Sökande organisation ska ange organisationsform utifrån följande valbara alternativ: Etnisk förening, Idrottsförening, Intresseorganisation, Studieförbund/Folkhögskola, Trossamfund/Religiös förening, Annan associationsform.

2.4 Vår organisation
Sökande organisation skall ange om organisationen uppfyller följande kriterier för beviljande av TIA-medel. Samtliga kriterier måste uppfyllas för att kunna beviljas medel.

Sökande organisation
• Är ideell och inte statlig eller kommunal
• Har ett huvudsakligt syfte som är förenligt med de värderingar som präglar ett demokratiskt samhälle
• Respekterar i vår verksamhet demokratins idéer, inklusive jämställdhet och förbud mot
diskriminering
• Bedriver en verksamhet i Sverige utan vinstsyfte
• Har inga skulder för svenska skatter eller avgifter hos Kronofogdemyndigheten, är inte i
likvidation eller försatt i konkurs.
• Har kapacitet att bedriva insatsen/verksamheten

2.5 Beskriv kortfattat er organisations syfte och mål
Max 1500 tecken inkl. blanksteg

2.6 Beskriv kortfattat er organisations ordinarie verksamhet och aktiviteter
Max 1500 tecken inkl. blanksteg

2.7 Genomförandekapacitet
Vilka kunskaper, erfarenheter och resurser har er organisation som gör att ni bedömer att ni kan genomföra insatsen/verksamheten?
Max 1500 tecken inkl. blanksteg

2.8 Hur finansieras er organisations verksamhet?
Sökande ska ange vilka olika typer av finansiering som finansierar verksamheten utifrån följande valbara alternativ (möjligt att ange flera olika typer av finansiering):
• Medlemsavgifter
• Medel beviljade enligt Förordning (2015:521) om statsbidrag till särskilda folkbildningsinsatser för asylsökande och vissa nyanlända invandrare
• Egna medel
• Projektbidrag
• Förenings-/organisationsbidrag
• Annan finansiering (ange vilken)

3 Information om insatsen/ verksamheten

I detta steg ska sökande organisation besvara uppge följande information angående planerad insats/verksamhet:

3.1 Insatsen/ verksamhetens namn:

3.2 Ange adress där verksamheten kommer att bedrivas:

3.3 Sökta medel (Kr):

3.4 Ange för vilken period ansökan om bidrag görs:

3.5 Namnge samtliga parter som är delaktiga i insatsen/verksamheten och som ska
ta del av bidraget.

Andra föreningar, organisationer, samfund etcetera som är delaktiga i insatsen/verksamheten och/eller som ska ta del av bidraget. (Möjlighet att bifoga intyg finns i e-tjänstens sista steg)

3.5.1 Ange ev. övriga samarbetsparter
Andra aktörer som är delaktiga i insatsen/verksamheten, men utan att ta del av statsbidraget. Namnge samtliga parter som är delaktiga i insatsen/verksamheten.

3.5.2 Ange om samverkan med övriga samarbetsparter är etablerad.

3.6 Ange i vilka län insatsen/verksamheten kommer att äga rum
Denna information efterfrågas endast om sökande tidigare angett att insatsen kommer att genomföras i flera län.

3.7 Ange i vilken/vilka kommun-/er insatsen/verksamheten kommer att äga rum:

4 Behov/behovsanalys och syfte

I detta steg ska sökande beskriva insatsens behov och syfte. Följande text förklarar kort anslagets övergripande syfte och länsstyrelsens rättighetsbaserade arbetsmodell.

Länsstyrelsen fördelar TIA medel till insatser som planeras och genomförs för målgruppen asylsökande med syftet att motverka passivisering under asyltiden, att underlätta kontakter med den svenska arbetsmarknaden och att främja en framtida etablering för de som beviljas uppehållstillstånd.

Länsstyrelsen arbetar rättighetsbaserat vilket kopplar an till det integrationspolitiska målets skrivning om lika rättigheter och möjligheter. Statsbidragen syftar till att säkerställa flera mänskliga rättigheter, exempelvis rätten till hälsa, delaktighet och inflytande, social trygghet, sysselsättning. Genom att vi ställer frågor om målgrupperna, dess sammansättning och hur de involveras i projekten, jobbar vi för att säkra skyddet mot diskriminering.

4.1 Beskriv det behov som finns av insatsen/verksamheten och hur ni har identifierat behovet.
Max 3000 tecken inkl. blanksteg.

4.2 Beskriv vad som begränsar målgruppens möjlighet att tillgodogöra sig sina mänskliga rättigheter och vilka hinder som ligger till grund för ansökan.
Max 3000 tecken inkl. blanksteg

4.3 Ange insatsens huvudsakliga syfte. Planerad insats syftar till att stärka individens rätt:
Ange insatsens huvudsakliga syfte utifrån följande valbara alternativ (endast ett alternativ är möjligt): att utveckla det svenska språket, att utveckla sin kunskap om det svenska samhället, att utveckla sina kunskaper om den svenska arbetsmarknaden, till god hälsa.

4.3.1 I det fall insatsen har flera syften ange även dessa:
Ange insatsen övriga syften utifrån följande valbara alternativ: att utveckla det svenska språket, att utveckla sin kunskap om det svenska samhället, att utveckla sina kunskaper om den svenska arbetsmarknaden, till god hälsa.

4.4 Beskriv förväntade mål och effekter kopplat till insatsens syfte/syften.
Vad har insatsen för målsättningar kopplat till de hinder som redovisats ovan?
Max 1500 tecken inkl. blanksteg

4.5 Beskriv om det finns liknande insatser/verksamheter på berörda orter i närområdet
Max 1500 tecken inkl. blanksteg

5 Målgrupper

I detta steg ska sökande analysera och beskriva insatsens målgrupp.

5.1 Beskriv målgruppen/målgrupperna som insatsen riktar sig till. Definiera och beskriv målgruppen utifrån förutsättningar såsom utbildningsnivå, familjekonstellation, tillgång till socialt nätverk, boendeform osv.
Max 1500 tecken inkl. blanksteg

5.2 Ange antal kvinnor resp. män ni räknar med kommer att delta i verksamheten/insatsen under den period ni söker medel för

5.3 Beskriv hur ni anpassar arbetet utifrån olika individers och gruppers behov och att de ska kunna delta på lika villkor
Utgå från olika aspekter såsom kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning, ålder.

Max 3000 tecken inkl. blanksteg

5.4 Beskriv om och i så fall hur målgruppen/målgrupperna har involverats i
insatsens/verksamhetens utformning och hur behovet har förankrats hos
målgruppen/målgrupperna.
Max 1500 tecken inkl. blanksteg

5.5 Beskriv hur målgruppen/målgrupperna ska nås
Max 1500 tecken inkl. blanksteg

6 Genomförandeplanering och tids- aktivitetsplan

I detta steg ska sökande beskriva planerad insats genomförande och tids-aktivitetsplan.

6.1 Beskriv den verksamhet som ni planerar att genomföra och hur den stärker
målgruppens rättigheter kopplat till syftet:
Max 3000 tecken inkl. blanksteg

6.2 Planerar ni att använda något specifikt utbildningsmaterial?

6.2.1 Om ja, ange vilket utbildningsmaterial

6.3 Motivera den tidsperiod som ni söker medel för.
Max 1500 tecken inkl. blanksteg

6.4 Specificera aktiviteterna i en tids- och aktivitetsplan. Planen ska innehålla en planering över antal tillfällen för de olika aktiviteterna samt aktiviteternas innehåll. Ange hur många deltagare som kan delta i aktiviteterna per aktivitetstillfälle.
Max 3000 tecken

6.4.1 Ange om ni kommer att bifoga aktivitetsplan som bilaga

7 Ansvarsfördelning och samarbeten

I detta steg ska sökande besvara ett antal frågor kopplade till ansvarsfördelning och samarbeten.

7.1 Kommer ni att samarbeta med andra aktörer (offentliga eller ideella) inom ramen för insatsen verksamheten?
Sökande ska svara ja eller nej på frågan

7.1.1 Om ja, uppge i vilken omfattning eventuella samarbetsparter kommer att vara delaktiga i insatsen/verksamheten och i vilken roll (delta i styrgrupp, planering, genomförande etc.)
Max 1500 tecken inkl. blanksteg

7.2 Kommer ni att samarbeta med andra projekt, insatser eller program?
Sökande ska svara ja eller nej på frågan

7.2.1 Om ja, beskriv med vilka och på vilket sätt samarbetet kommer att ske
Max 1500 tecken inkl. blanksteg

8 Uppföljning och/eller utvärdering och implementering

I detta steg ska sökande beskriva planeringen för uppföljning och utvärdering av insatsen

8.1 Kommer insatsen/verksamheten att fortsätta efter att insatstiden är över?
Sökande ska svara ja eller nej på frågan

8.1.1 Om ja, beskriv hur verksamheten kommer att finansieras
Max 1500 tecken inkl. blanksteg

8.2 På vilket sätt kommer resultaten från planerad insats att bidra till långsiktiga effekter för minskad passivisering av asylsökande?
Max 1500 tecken inkl. blanksteg

9 Budget

I detta steg skall sökande redovisa budgeten för planerad insats. Budgeten ska beskrivas utifrån kostnader kopplade till respektive kostnadsslag uppdelat per år, samt totalsumma för respektive kostnadsslag. Budgetens totalsumma skall även anges.

I det fall ansökan avser insatser i flera län finns det möjlighet att lägga in flera budgetar i e-tjänsten.

Kostnader för egna lokaler, övergripande styrning och ledning, personalstöd, kontorsutrustning, kontorsmaterial, friskvård och personalförmåner, rekryteringskostnader, böcker eller medlemsavgifter för personalen kan inte sökas separat. Vid ansökningar som överstiger fem prisbasbelopp kan denna typ av kostnader istället ingå i den overheadkostnad på maximalt 15 % av de totala lönekostnaderna som fördelas ut på användarna.

Vid länsöverskridande ansökningar kan overheadkostnader endast beviljas i de län där summan överstiger fem prisbasbelopp.

9.1 Kostnadsslag
Insatsens budget ska särredovisas via projektkod eller dylikt. Kostnaderna skall redovisas utifrån beskrivna kostnadsslag.

9.1.1 Lönekostnader (Ange antal personer, månadslön/timlön och beräknad arbetstid. Ange även lönebikostnad. Lönekostnad kan även omfatta kostnader för personal som lägger ned arvoderad arbetstid inom ramen för genomförande av insatsen eller verksamheten.)

9.1.2 Overheadkostnader (vid ansökning som överstiget fem prisbasbelopp. Max 15% av lönekostnaderna)

9.1.3 Externa tjänster (typ av köpt tjänst)

9.1.4 Lokalkostnader (kostnad för externt hyrda lokaler)

9.1.5 Material mm. (specificera typ av material)

9.1.6 Förtäring

9.1.7 Resekostnader

9.1.8 Information/kommunikation (annonser, broschyrer, annat kommunikationsmaterial)

9.1.9 Revisionskostnader (max 15 000 kr och endast vid ansökningar som överstiger fem
prisbasbelopp)

9.1.10 Totalsumma

9.2 Specificera hur kostnaderna i budgeten är kopplade till genomförandet (tids- och aktivitetsplan)
Max 1500 tecken inkl. blanksteg

9.3 Har ni beviljats medel som för samma insats/verksamhet som den ni söker medel från Länsstyrelsen för?
Sökande ska ange om insatsen finansieras av andra medel. Om ja, skall även denna finansiering specificeras. Vid annan finansiering ska sökande ange Bidragsgivarens namn, kontaktpersonens namn/telefonnummer samt beviljad summa. Finns möjlighet att ange flera bidragsgivare.

9.4 Har ni sökt medel för samma insats/verksamhet som den ni söker medel från Länsstyrelsen för?
Sökande ska ange om organisationen har ansökt om andra medel för samma insats. Om ja, skall även denna ansökan specificeras. Vid annan ansökan ska sökande ange Bidragsgivarens namn, kontaktpersonens namn/telefonnummer samt ansökt summa. Finns möjlighet att ange flera bidragsgivare.

9.5 Planerar ni att söka medel för samma insats/verksamhet som den ni söker medel från Länsstyrelsen för?
Sökande ska ange om organisationen planerar att söka medel för insatsen från andra myndigheter, fonder, stiftelser eller dylikt. Om ja, ska detta specificeras. Om ytterligare ansökan planeras ska sökande ange Bidragsgivarens namn, kontaktpersonens namn/telefonnummer samt ansökt summa. Finns möjlighet att ange flera bidragsgivare.

9.6 Underskrift (undertecknas av behörig firmatecknare)
Sökande ska bifoga intyg från firmatecknare 

10 Dokument som ska bifogas

I detta steg ska följande dokument bifogas:

• Intyg från firmatecknare
• Ev. samverkansintyg
• Bokslut inklusive verksamhetsberättelse med tillhörarande revisionsberättelse
• Aktuella stadgar eller motsvarande för sökande organisation
• Årsmötesprotokoll eller protokoll från konstituerande möte som visar att organisationen valt en styrelse samt vem/vilka som har rätt att teckna organisationens firma

11 Granska

Sista steget i e-tjänsten ger möjlighet att granska uppgifterna som man lämnar. Därefter skickas ansökan in. Ett bekräftelsemejl med diarienummer skickas till den mejladress som uppgetts i ansökan.

Jämställdhet handlar om mänskliga rättigheter och om demokrati. Om en rättvis fördelning av makt, kunskap och resurser och om att alla ska ha möjlighet att påverka samhällsutvecklingen. Jämställdhet handlar också om att ta tillvara människors kunskaper och erfarenheter.

En viktig del i arbetet med en bidragsansökan är att göra en jämställdhetsanalys. Inledningsvis bör ni kartlägga vilka utmaningar ni ser kring jämställdhet, för att därefter analysera dessa utmaningar. Efter det kan ni fundera på vilka åtgärder ni vill vidta och hur de åtgärderna kommer att bidra till en ökad jämställdhet.

Som stöd för arbetet har länsstyrelsen tagit fram ett antal frågor som ni kan använda er av då ni skriver er ansökan. Frågorna är tänkta just som ett stöd och de behöver inte besvaras ordagrant i ansökan.

1. Kartläggning

Fundera på vilka utmaningar som finns ur ett jämställdhetsperspektiv och gör en enkel kartläggning. Kartläggningen behöver inte vara omfattande, men ska ge en lättöverskådlig bild av om och i så fall hur kön påverkar deltagande och insatser. Exempel på frågor som ni kan ställa er är:

 • I den målgrupp som vi planerar att rikta oss till, hur ser könsfördelningen ut? Hur många kvinnor och män?
 • Har kvinnor och män samma möjligheter att delta i de insatser som erbjuds, eller finns det skillnader?
 • Hur ser behoven ut hos kvinnor och män? Skiljer sig behoven åt?
 • Har både kvinnors och mäns behov och erfarenheter legat till grund för planeringen av insatserna?
 • Finns det någon skillnad i vilka insatser som tillhandahålls för kvinnor och män i dagsläget?
 • Hur fördelas resurserna för kvinnor och män?
 • Finns det någon annan könsuppdelad statistik som kan användas som underlag för behovsanalysen i ansökan?

2. Analys

Med utgångspunkt i resultaten av kartläggningen bör en analys genomföras av de utmaningar som finns ur ett jämställdhetsperspektiv. Analysarbetet är en hjälp för att ringa in vilka områden/problem som finns och där åtgärder kan vidtas. Exempel på frågor som ni kan ställa er i analysarbetet är:

 • Vilka slutsatser avseende jämställdhet kan vi dra från den kartläggning som genomförts?
 • I det fall slutsatsen är att det finns en ojämställdhet mellan kvinnor och män, vad beror denna ojämställdhet på?
 • Vad får ojämställdheten för konsekvenser, för individer och för samhället?
 • Vad blir konsekvenserna för jämställdheten i insatsen om vi inte genomför några åtgärder?
 • Vad blir konsekvenserna om vår planerade insats inte genomförs?

3. Åtgärder

Utifrån kartläggningen och analysen, vad kan ni göra för att motverka ojämställdhet? Vilka konkreta åtgärder kan ni vidta? Även i de fall då det inte finns stora skillnader för kvinnor och män i en verksamhet kan man behöva vidta åtgärder för att fortsätta ha en jämställd verksamhet. Exempel på frågor som ni kan ställa er är:

 • Hur och på vilket sätt bidrar vår insats till att minska ojämställdhet mellan kvinnor och män?
 • Vilka konkreta åtgärder kopplade till jämställdhet kan vi vidta inom ramen för insatsen (exempelvis riktade informationsinsatser, anpassade tider för aktiviteter etc.)?
 • Kommer insatsens resultat till nytta för båda könen?
 • Bidrar insatsen till att bryta traditionella könsmönster?

Beviljade insatser

I fjol fördelade Länsstyrelsen i Norrbottens län 3 940 900 kronor till 9 insatser i länet. Vi fick in 15 ansökningar på totalt 7 055 124 kronor.

Integration i Harads, Boden kommun

Edeforsbygdens ekonomiska förening ska anordna kurser och träffar med olika teman och praktiska fördjupningar inom skapande, hälsa och fritid, svenska och samhällscafé.
Projektet pågår 1 september 2022—30 juni 2023.

Fotboll för alla III, Boden kommun

Boden FC City ska arrangera öppna fotbollsträningar, samt tränings- och tävlingsverksamhet under perioden 1 juni 2022—31 maj 2023.

STIAB V, Kvinnors hälsa, Boden kommun

Bodens kommun anordnar utbildningar inom svenska, arbetsmarknad, hälsa och vardagsekonomi, samt träning under cirka 1-2 månader per grupp. Projektet pågår 1 november 2022—31 oktober 2023.

Svenska samhället, data/digital kunskap och hälsa, Boden kommun

ABF Norr ska erbjuda kurser inom svenska språket,
arbetsmarknad/samhällsinformation, digitala verktyg/datakunskap och hälsa under 4 månader per grupp. Projektet löper under perioden 1 augusti—31 juli 2023.

FIKA med PÅTÅR, Boden och Piteå kommun

Rädda Barnen ska arrangera utbildningar och aktiviteter för att arbeta med barn, och för barnvänlig plats med aktiviteter.
Projektet pågår 1 juli 2022—30 juni 2023.

Newcomers Luleå 22/23, Boden, Luleå och Piteå kommun och digitalt

RFSL Luleå och Norra Norrbotten kommer att anordna mötesplatser med workshops och kunskaps- och hälsofrämjande aktiviteter för HBTQI-personer.
Projektet pågår 1 oktober 2022—30 september 2023.

Friluftsliv för hälsa och integration, Boden, Luleå, Piteå och Älvsbyn kommun

Studiefrämjandet anordnar friluftslivsaktiviteter som vandring, fiske och paddling under tiden 1 juni 2022—30 september 2023.

Hej Främling! Norrbotten, Boden, Kalix och Piteå kommun

Hej Främling! erbjuder hälsofrämjande aktiviteter som sport, motion, friluftsliv och samtal om hälsa, men också träffar med samhällsinformation.
Projektet pågår 1 september2022—31 augusti 2023.

Mångkulturell mötesplats, Älvsbyns kommun

Svenska Kyrkan i Älvsby församling anordnar en mötesplats där deltagarna erbjuds aktiviteter såsom odling, matlagning, sport- och fritidsaktiviteter samt samhällsinformation.
Projektet pågår 1 juni 2022—31 maj 2023.

Kontakt