Bidrag för tidiga insatser för asylsökande

Ideella föreningar, registrerade trossamfund, kommuner och kommunalförbund kan ansöka om bidrag för att anordna tidiga insatser för asylsökande. Länsstyrelsen beslutar sedan om och betalar ut bidragen.

Tidiga insatser för asylsökande (TIA) ska motverka passivisering under asyltiden, underlätta kontakter med den svenska arbetsmarknaden och främja en framtida etablering för de som beviljas uppehållstillstånd.

Länsstyrelsen beslutar om och betalar ut bidrag till organisationer som erbjuder tidiga insatser för asylsökande. Vi arbetar också för att stärka samverkan mellan kommuner, statliga myndigheter, organisationer i det civila samhället och andra relevanta aktörer för att:

 • tillgången till insatser ska motsvara behovet i länet
 • kvinnor och män ska kunna ta del av insatserna på lika villkor och i samma utsträckning
 • information ska finnas tillgänglig om vilka insatser som anordnas i länet.

Under 2024 förfogar länsstyrelserna över 68 miljoner för fördelning.

Vem kan söka bidrag?

Ideella föreningar, kommuner och kommunalförbund kan ansöka om bidrag för att anordna tidiga insatser för asylsökande.

Vilka ska insatserna rikta sig till?

Insatserna ska rikta sig till eller vara till förmån för vuxna

 • asylsökande som bor på Migrationsverkets boenden eller i eget boende
 • personer med tillstånd utifrån massflyktsdirektivet
 • asylsökande som har beviljats uppehållstillstånd men bor kvar på Migrationsverkets anläggningsboenden i väntan på kommunanvisning.

Vi ger inte bidrag för verksamhet riktade till personer med uppehållstillstånd i eget boende eller verksamhet direkt riktad till personer under 18 år.

Vilka insatser kan få bidrag?

Bidrag kan ges till insatser som bidrar till:

 • kunskaper i svenska språket
 • kunskaper om det svenska samhället och arbetsmarknaden
 • stärkt hälsa.

Bidrag kan till exempel ges till insatser såsom kurser, studiecirklar, studiebesöksverksamhet eller friskvårds- och friluftslivs aktiviteter. Bidrag kan inte ges för praktikverksamhet eller verksamhet som syftar till religiös eller politisk påverkan.

Ansökningsperioden är avslutad

Ansökan om bidrag för tidiga insatser för asylsökande stängdes den 22 mars 2024.

Ansök om bidrag för tidiga insatser för asylsökande

Skicka in din ansökan via e-tjänsten när en utlysningsperiod är igång. Ansökningar som kommer in utanför utlysningsperioden eller efter sista ansökningsdag kan komma att avvisas.

Inför en ansökan bör du tänka igenom följande:

 • Bakgrund och behov. Beskriv bakgrunden till insatsen och vilka behov som insatsen vill tillgodose. ​
 • Syften och mål. Beskriv syftet och vilka mål insatsen har. Vad ska vara uppnått när insatsen är slut? Vad vill ni nå för effekt?
 • Organisation. Vilka är ni som ska genomföra insatsen? Beskriv projektgruppens medlemmar.
 • Tidplan. När börjar och slutar insatsen och vad har ni övergripande för aktivitetsplan?
 • Genomförande. Hur organiserar ni arbetet? Vilka metoder använder ni för aktiviteterna, hur kommunicerar ni inom projektet och vilka är aktiviteterna som ska genomföras?
 • Resurser. Vad har ni för budget för insatsen, hur finansierar ni och hur många kommer arbeta med insatsen?

Länsstyrelsen har tagit fram en mall som kan användas som kan användas som stöd vid upprättande av aktivitetsplan för insatser. Kontakta gärna Länsstyrelsens handläggare om du vill ta del av den.

Under 2024 års utlysning inkom det totalt elva ansökningar som tillsammans ansökte om projektmedel på 5 938 381 kr. Länsstyrelsen hade möjlighet att fördela 2 861 800 kr till följande sju projekt.

 • Häng med & Höj pulsen! 2, Bodens kommun
  Boden City FC ska arrangera öppna fotbollsträningar, träningsverksam för kvinnor samt sociala kringaktiviteter under perioden 1 juni 2024—31 maj 2025.
 • Mötesplats för bättre hälsa i Älvsbyn, Älvsbyns kommun
  Älvsby församling anordnar en mötesplats där deltagarna erbjuds aktiviteter såsom odling, språkinlärning, fritidsaktiviteter samt samhällsinformation. Projektet pågår 1 januari—31 december 2025.
 • Hej främling Norrbotten, Luleå, Kalix, Gällivare och Piteå kommuner
  Hej Främling erbjuder hälsofrämjande aktiviteter såsom sport, motion och friluftsliv under perioden 1 september 2024—31 augusti 2025.
 • Integration i Harads 2.4, Bodens kommun, Harads
  Edeforsbygdens ekonomiska förening (EDEK) kommer att anordna utbildningsinsatser om det svenska samhället, språket och arbetsmarknaden samt erbjuda hälsofrämjande aktiviteter. Projektet pågår 1 augusti 2024—30 april 2025.
 • Gröna broar, Jokkmokks kommun
  Jokkmokks församling planerar att anordna aktiviteter kopplade till odling och matlagning under perioden 1 juni 2024—31 mars 2025.
 • Svenska i naturen, Boden, Luleå, Kalix och Älvsbyns kommuner
  Studiefrämjandet anordnar friluftsaktiviteter som vandring, fiske och paddling under tiden 1 maj—30 september 2024.
 • HASS 2.0, Boden och Luleå kommuner
  ABF Norr ska erbjuda kurser inom svenska språket, arbetsmarknad och samhällsinformation samt erbjuda hälsofrämjandet aktiviteter under perioden 1 augusti 2024—31 juli 2025.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss