Bidrag för flyktingguider och familjekontakter

Länsstyrelsen kan hjälpa till med bidrag till integrationsinsatser som underlättar etablering i samhället, skapar nätverk, stödjer språkinlärning eller ger socialt stöd till ensamkommande barn.

Länsstyrelsen har möjlighet att bidra med ersättning för att stärka och utveckla verksamhet med flyktingguider och familjekontakter som riktas till nyanlända personer, ensamkommande barn och asylsökande personer. Vi ska arbeta för att stärka den civila sektorns roll och stödja samverkan mellan den civila sektorn och kommuner.

Vi ger ersättning till insatser som bedrivs utan vinstsyfte, och som kommunen genomför i egen regi eller tillsammans med en eller flera organisationer.

Insatserna ska syfta till att

 • underlätta etableringen i samhället
 • skapa nätverk
 • stödja språkinlärning
 • ge socialt stöd till ensamkommande barn.

Prioriteringar 2023

Under 2023 prioriterar Länsstyrelsen insatser som särskilt riktar sig till eller underlättar deltagande för föräldralediga och andra personer med små barn, med särskilt fokus på insatser som stödjer språkinlärning för denna målgrupp. Vi prioriterar även insatser som genomförs i samverkan med idéburen sektor.

Målgrupp för insatserna

Insatserna ska vända sig till nyanlända invandrare och/eller asylsökande personer. I målgruppen ingår även ensamkommande barn som är asylsökande eller har uppehållstillstånd. En insats kan riktas till en eller flera av målgrupperna.

Insatserna kan vända sig till personer på flykt från Ukraina som omfattas av massflyktsdirektivet.

Ansökningsperiod

Ansökningsperioden för 2023 års utlysning öppnar den 15 februari 2023 och är öppen till och med den 13 april 2023 klockan 15.00. Beslut kommer att meddelas senast den 13 juni 2023.

Projektträff - insatser för mottagande, etablering och integration

Arbetar du med insatser, projekt eller aktiviteter för asylsökande, ensamkommande barn, nyanlända eller personer med tillstånd enligt massflyktsdirektivet? Då är du välkommen till en fysisk träff i Luleå den 24 maj 2023 med fokus på just dessa målgrupper. Dagen vänder sig till dig som anordnar aktiviteter för en eller flera av målgrupperna och är verksam inom det civila samhället eller inom offentliga organisationer i Norrbotten.

Projektträff – insatser för mottagande, etablering och integration

Ansök om bidrag för flyktingguider och familjekontakter

Skicka in din ansökan via e-tjänsten när en utlysningsperiod är igång. Ansökningar som kommer in utanför utlysningsperioden eller efter sista ansökningsdag kan komma att avvisas.

Inför ansökan

Inför en ansökan bör du tänka igenom följande:

 • Bakgrund och behov. Beskriv bakgrunden till insatsen och vilka behov som insatsen vill tillgodose. ​
 • Syften och mål. Beskriv syftet och vilka mål insatsen har. Vad ska vara uppnått när insatsen är slut? Vad vill ni nå för effekt?
 • Organisation. Vilka är ni som ska genomföra insatsen? Beskriv projektgruppens medlemmar.
 • Tidplan. När börjar och slutar insatsen och vad har ni övergripande för aktivitetsplan?
 • Genomförande. Hur organiserar ni arbetet? Vilka metoder använder ni för aktiviteterna, hur kommunicerar ni inom projektet och vilka är aktiviteterna som ska genomföras?
 • Resurser. Vad har ni för budget för insatsen, hur finansierar ni och hur många kommer arbeta med insatsen?

Länsstyrelsen har tagit fram en mall som kan användas som kan användas som stöd vid upprättande av aktivitetsplan för insatser. Kontakta oss om du vill ta del av den, eller om du har frågor om en ansökan eller en insats.

Ansökan § 37a-medel

Sammanställning av frågor ansökan § 37a-medel Pdf, 262.8 kB.

Insatser för att stärka och utveckla verksamhet med flyktingguider och familjekontakter med stöd av ersättning enligt förordningen (2010:1122).

Ansökan om finansiering av § 37a insatser via Länsstyrelsen ska komma in via Länsstyrelsernas e-tjänster. Detta dokument beskriver alla frågor i ansökningsformuläret och syftar till att fungera som ett underlag vid planering av ansökan för sökande organisation.

I Länsstyrelsens e-tjänst får sökande gå igenom olika steg där information om organisation och insats efterfrågas. Sökande organisation måste besvara alla obligatoriska frågor i respektive steg innan nästa steg kan påbörjas.

Sökande som väljer att logga in med personlig e-legitimation har möjlighet att spara sin ansökan/utkast via användarprofil på Mina Sidor. Utkast till ansökan sparas då i ett eget utrymme där användaren själv kan se sitt utkast men inte länsstyrelsen. Om användaren inte ändrat eller skickat in sin ansökan inom 14 dagar raderas utkastet. För att ansökan skall komma in till Länsstyrelsen måste användaren aktivt välja att skicka in ansökan. Vid inlämning skickas bekräftelse på mottagen ansökan och inskickad ansökan sparas via Mina sidor under ett år och raderas därefter.

I det fall sökande inte önskar använder personlig e-legitimation finns möjlighet att fylla i ansökan utan inloggning, men då utan möjlighet att spara utkast via Mina Sidor.

1. Ange typ av bidrag samt länsstyrelse

I detta steg anger sökande organisation vilken länsstyrelse ansökan avser, vilken bidragstyp ansökan avser samt om ansökan avser verksamhet i flera län.

2. Ange uppgifter om sökande

I detta steg ska sökande fylla i följande uppgifter:

2.1 Sökande kommun/kommunalförbund:

 • Kommun
 • Postadress
 • Postnummer
 • Postort
 • Telefon/fax till kommunens växel
 • E-postadress till kommunens allmänna e-postadress
 • Plusgiro/bankgiro
 • Egen referens som Länsstyrelsen kan kontakta vid eventuell utbetalning av medel
 • Organisationsnummer.

2.2 Kontaktperson i kommunen
Sökande organisation ska fylla i följande uppgifter för en eller två kontaktpersoner:

 • Förnamn
 • Efternamn
 • Ange personens yrkestitel och/eller funktion
 • Telefonnummer
 • E-post.

3. Information om insatsen/ verksamheten

I detta steg ska sökande organisation besvara uppge följande information angående planerad insats/verksamhet:

3.1 Insatsen/ verksamhetens namn.

3.2 Sökta medel (anges i kronor).

3.3 Ange för vilken period ansökan om bidrag görs.

3.4 Namnge samtliga parter som är delaktiga i insatsen/verksamheten och som ska ta del av bidraget.

Andra föreningar, organisationer, samfund etcetera som är delaktiga i insatsen/verksamheten och/eller som ska ta del av bidraget. (Möjlighet att bifoga intyg finns i e-tjänstens sista steg)

3.4.1 Ange eventuella övriga samarbetsparter. Andra aktörer som är delaktiga i insatsen eller verksamheten, men utan att ta del av statsbidraget.

3.4.2 Ange om samverkan med övriga samarbetsparter är etablerad.

3.5 Ange i vilken/vilka kommun-/er insatsen/verksamheten kommer att äga rum:

4. Behov/behovsanalys och syfte

I detta steg ska sökande beskriva insatsens behov och syfte. Följande text förklarar kort anslagets övergripande syfte och länsstyrelsens rättighetsbaserade arbetsmodell.

Länsstyrelsen fördelar §37a medel till kommuner för att stärka och utveckla verksamhet med flyktingguider och familjekontakter. Insatser som beviljas medel inom § 37a ska riktas mot målgrupperna nyanlända, asylsökande, skyddsbehövande som berörs av massflyktsdirektivet och ensamkommande barn. Beviljade insatser skall syfta till att underlätta etablering i samhället, skapa nätverk, stödja språkinlärning eller ge socialt stöd till ensamkommande barn.

Länsstyrelsen arbetar rättighetsbaserat vilket kopplar an till det integrationspolitiska målets skrivning om lika rättigheter och möjligheter. Statsbidragen syftar till att säkerställa flera mänskliga rättigheter, exempelvis rätten till hälsa, delaktighet och inflytande, social trygghet, sysselsättning. Genom att vi ställer frågor om målgrupperna, dess sammansättning och hur de involveras i projekten, jobbar vi för att säkra skyddet mot diskriminering.

4.1 Beskriv det behov som finns av insatsen/verksamheten och hur ni har identifierat behovet. Max 3 000 tecken inklusive blanksteg.)

4.2 Beskriv vad som begränsar målgruppens möjlighet att tillgodogöra sig sina mänskliga rättigheter och vilka hinder som ligger till grund för ansökan. (Max 3 000 tecken inklusive blanksteg.)

4.3 Ange insatsens huvudsakliga syfte. Ange insatsens huvudsakliga syfte utifrån följande valbara alternativ (endast ett alternativ är möjligt): att utveckla det svenska språket, att utveckla sin kunskap om det svenska samhället, att utveckla sina kunskaper om den svenska arbetsmarknaden, till god hälsa.

4.4 Beskriv förväntade mål och effekter kopplat till insatsens syfte/syften. Vad har insatsen för målsättningar kopplat till de hinder som redovisats ovan? (Max 1 500 tecken inklusive blanksteg.)

4.5 Beskriv om det finns liknande insatser/verksamheter på berörda orter i närområdet. (Max 1 500 tecken inklusive blanksteg.)

5. Målgrupper

I detta steg ska sökande analysera och beskriva insatsens målgrupp.

5.1 Beskriv målgruppen/målgrupperna som insatsen riktar sig till. Definiera och beskriv målgruppen utifrån förutsättningar såsom utbildningsnivå, familjekonstellation, tillgång till socialt nätverk, boendeform och så vidare. (Max 1 500 tecken inklusive blanksteg.)

5.2 Ange antal kvinnor resp. män ni räknar med kommer att delta i verksamheten/insatsen under den period ni söker medel för.

5.3 Beskriv hur ni anpassar arbetet utifrån olika individers och gruppers behov och att de ska kunna delta på lika villkor. Utgå från olika aspekter såsom kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning, ålder. (Max 3 000 tecken inklusive blanksteg.)

5.4 Beskriv om och i så fall hur målgruppen/målgrupperna har involverats i insatsens eller verksamhetens utformning och hur behovet har förankrats hos målgruppen eller målgrupperna. (Max 1 500 tecken inklusive blanksteg.)

5.5 Beskriv hur målgruppen får ta del av insatsen och dess resultat. Max 1 500 tecken inklusive blanksteg.

5.6 Insatsen riktar sig till eller underlättar deltagande för föräldralediga och andra personer med små barn. Frågan besvaras med ja eller nej. 

6. Genomförandeplanering och tids- aktivitetsplan

I detta steg ska sökande beskriva planerad insats genomförande och tids-aktivitetsplan.

6.1 Beskriv den verksamhet som ni planerar att genomföra och hur den stärker
målgruppens rättigheter kopplat till syftet. (Max 3 000 tecken inklusive blanksteg.)

6.2 Motivera den tidsperiod som ni söker medel för. (Max 1 500 tecken inklusive blanksteg.)

6.3 Aktivitetsplan. Sökande ska skriva aktivitetsplan i e-tjänstformulär. I formuläret efterfrågas typ av aktivitet och startdatum respektive slutdatum.

6.4 Eventuella kommentarer till tids- och aktivitetsplanen. (Max 1500 tecken inklusive blanksteg.)

7. Ansvarsfördelning och samarbeten

I detta steg ska sökande besvara ett antal frågor kopplade till ansvarsfördelning och samarbeten.

7.1 Beskriv hur projektägande kommun hanterar sitt övergripande ansvar för insatsens genomförande och rapportering. (Max 1 500 tecken inklusive blanksteg.)

7.2 Uppge vilka verksamheter inom kommunen som är involverade i insatsen/verksamheten samt vilken roll dessa har. Ange även vilka andra aktörer som kommer att delta i arbetet med insatsen samt vilken roll dessa har. (Max 1 500 tecken inklusive blanksteg.)

7.3 Har insatsen en styrgrupp? Sökande ska svara ja eller nej på frågan.

7.3.1 Om ja, utveckla styrgruppens roll samt vilka som ingår (namn och funktion, max 1 500 tecken.)

7.4 Har insatsen en referensgrupp? Sökande ombeds svara ja eller nej på frågan.

7.4.1 Om ja, utveckla referensgruppens roll samt vilka som ingår. (Max 1 500 tecken inklusive blanksteg.)

7.5 Kommer ni att samarbeta med andra projekt, insatser eller program? Om ja, beskriv med vilka och på vilket sätt samarbetet kommer att ske. (Max 1 500 tecken inklusive blanksteg.)

8. Uppföljning och/eller utvärdering och implementering

I detta steg ska sökande beskriva planeringen för uppföljning och utvärdering av insatsen.

8.1 Beskriv hur insatsens mål ska följas upp och/eller utvärderas, till exempel via enkäter
eller intervjuer, och om uppföljningen och/eller utvärderingen kommer att göras av en extern part eller internt. (Max 1 500 tecken.)

8.2 Beskriv om, och i så fall hur, insatsen kommer att fortgå efter insatstidens slut. Beskriv hur ni planerar att ta vara på insatsens resultat inom er organisation. (Max 1 500 tecken inklusive blanksteg.)

9. Budget

I detta steg skall sökande redovisa budgeten för planerad insats. Budgeten ska beskrivas utifrån kostnader kopplade till respektive kostnadsslag uppdelat per år, samt totalsumma för respektive kostnadsslag. Budgetens totalsumma ska anges.

Länsstyrelsen har inte möjlighet att bevilja medel för egna lokaler, övergripande styrning och ledning, personalstöd, kontorsutrustning och kontorsmaterial. Länsstyrelsen har heller inte möjlighet att bevilja medel för friskvård och personalförmåner, rekryteringskostnader, böcker eller medlemsavgifter för personalen. Detta ska i stället ingå i overheadkostnader på maximalt 15 procent av de totala löne- eller arvodeskostnaderna.

9.1 Kostnadsslag. Insatsens budget ska särredovisas via projektkod eller dylikt. Kostnaderna skall redovisas utifrån beskrivna kostnadsslag.

9.1.1 Lönekostnader (inklusive lönebikostnader. Ange antal personer och månadslön/timlön inklusive lönebikostnad)

9.1.2 Overheadkostnader (max 15 procent av löne- och/eller arvodeskostnaderna)

9.1.3 Externa tjänster (typ av köpt tjänst)

9.1.4 Lokalkostnader (kostnad för externt hyrda lokaler)

9.1.5 Material med mera. (specificera typ av material)

9.1.6 Resekostnader

9.1.7 Förtäring

9.1.8 Information/kommunikation (Annonser, broschyrer, annat kommunikationsmaterial)

9.1.9 Totalsumma

9.2 Specificera hur kostnaderna i budgeten är kopplade till genomförandet av insatsen. (Max 1 500 tecken inklusive blanksteg.)

9.3 Insatsen kommer även finansieras av andra medel. Sökande ska besvara om insatsen finansieras av andra medel. Om ja, skall även denna finansiering specificeras.

10. Dokument som ska bifogas

I detta steg ska intyget från firmatecknare, eventuellt samverkansintyg bifogas och övriga bilagor bifogas.

11. Granska

Sista steget i e-tjänsten ger möjlighet att granska uppgifterna som man lämnar. Därefter skickas ansökan in. Ett bekräftelsemejl med diarienummer skickas till den mejladress som uppgetts i ansökan.

Jämställdhet handlar om mänskliga rättigheter och om demokrati. Om en rättvis fördelning av makt, kunskap och resurser och om att alla ska ha möjlighet att påverka samhällsutvecklingen. Jämställdhet handlar också om att ta tillvara människors kunskaper och erfarenheter.

En viktig del i arbetet med en bidragsansökan är att göra en jämställdhetsanalys. Inledningsvis bör ni kartlägga vilka utmaningar ni ser kring jämställdhet, för att därefter analysera dessa utmaningar. Efter det kan ni fundera på vilka åtgärder ni vill vidta och hur de åtgärderna kommer att bidra till en ökad jämställdhet.

Som stöd för arbetet har länsstyrelsen tagit fram ett antal frågor som ni kan använda er av då ni skriver er ansökan. Frågorna är tänkta just som ett stöd och de behöver inte besvaras ordagrant i ansökan.

1. Kartläggning

Fundera på vilka utmaningar som finns ur ett jämställdhetsperspektiv och gör en enkel kartläggning. Kartläggningen behöver inte vara omfattande, men ska ge en lättöverskådlig bild av om och i så fall hur kön påverkar deltagande och insatser. Exempel på frågor som ni kan ställa er är:

 • I den målgrupp som vi planerar att rikta oss till, hur ser könsfördelningen ut? Hur många kvinnor och män?
 • Har kvinnor och män samma möjligheter att delta i de insatser som erbjuds, eller finns det skillnader?
 • Hur ser behoven ut hos kvinnor och män? Skiljer sig behoven åt?
 • Har både kvinnors och mäns behov och erfarenheter legat till grund för planeringen av insatserna?
 • Finns det någon skillnad i vilka insatser som tillhandahålls för kvinnor och män i dagsläget?
 • Hur fördelas resurserna för kvinnor och män?
 • Finns det någon annan könsuppdelad statistik som kan användas som underlag för behovsanalysen i ansökan?

2. Analys

Med utgångspunkt i resultaten av kartläggningen bör en analys genomföras av de utmaningar som finns ur ett jämställdhetsperspektiv. Analysarbetet är en hjälp för att ringa in vilka områden/problem som finns och där åtgärder kan vidtas. Exempel på frågor som ni kan ställa er i analysarbetet är:

 • Vilka slutsatser avseende jämställdhet kan vi dra från den kartläggning som genomförts?
 • I det fall slutsatsen är att det finns en ojämställdhet mellan kvinnor och män, vad beror denna ojämställdhet på?
 • Vad får ojämställdheten för konsekvenser, för individer och för samhället?
 • Vad blir konsekvenserna för jämställdheten i insatsen om vi inte genomför några åtgärder?
 • Vad blir konsekvenserna om vår planerade insats inte genomförs?

3. Åtgärder

Utifrån kartläggningen och analysen, vad kan ni göra för att motverka ojämställdhet? Vilka konkreta åtgärder kan ni vidta? Även i de fall då det inte finns stora skillnader för kvinnor och män i en verksamhet kan man behöva vidta åtgärder för att fortsätta ha en jämställd verksamhet. Exempel på frågor som ni kan ställa er är:

 • Hur och på vilket sätt bidrar vår insats till att minska ojämställdhet mellan kvinnor och män?
 • Vilka konkreta åtgärder kopplade till jämställdhet kan vi vidta inom ramen för insatsen (exempelvis riktade informationsinsatser, anpassade tider för aktiviteter etc.)?
 • Kommer insatsens resultat till nytta för båda könen?
 • Bidrar insatsen till att bryta traditionella könsmönster?

Kontakt