Bidrag för flyktingguider och familjekontakter

Länsstyrelsen kan hjälpa till med bidrag till integrationsinsatser som underlättar etablering i samhället, skapar nätverk, stödjer språkinlärning eller ger socialt stöd till ensamkommande barn.

Länsstyrelsen har möjlighet att bidra med ersättning för att stärka och utveckla verksamhet med flyktingguider och familjekontakter som riktas till nyanlända personer, ensamkommande barn och asylsökande personer. Vi ska arbeta för att stärka den civila sektorns roll och stödja samverkan mellan den civila sektorn och kommuner.

Vi ger ersättning till insatser som bedrivs utan vinstsyfte, och som kommunen genomför i egen regi eller tillsammans med en eller flera organisationer.

Under 2022 förfogar länsstyrelserna över 81 miljoner för fördelning.

Insatserna ska syfta till något av detta:

  • underlätta etableringen i samhället
  • skapa nätverk
  • stödja språkinlärning
  • ge socialt stöd till ensamkommande barn.

Prioriteringsgrund 2022

Under 2022 ska Länsstyrelsen vid fördelning prioritera insatser som riktar sig till eller underlättar deltagandet för föräldralediga och andra personer med små barn. Vi kommer särskilt att prioritera insatser som stödjer språkinlärningen.

Ny utlysning hösten 2022

I syfte att ytterligare stärka och utveckla verksamheter med flyktingguider och familjekontakter kommer länsstyrelserna fördela 30 miljoner under hösten 2022. Länsstyrelsen i Norrbotten har att att fördela 1 357 000 kronor under höstens utlysning. Utlysningen öppnade den 1 september och stänger den 28 september. Ansökningar som inkommer senare än den 28 september behandlas inte. Bidraget kan sökas av kommuner.

Länsstyrelsen Norrbotten prioriterar särskilt insatser som riktar sig till föräldralediga och andra personer med små barn, insatser som stödjer språkinlärningen samt insatser som kan öka föräldraledigas delaktighet i samhället. Vi ser gärna att kommuners insatser sker i samarbete med aktörer i det civila samhället.

Länsstyrelsen Norrbotten har under våren 2022 förmedlat 2 121 000 kronor till verksamheter som syftar till att stärka och utveckla verksamheter med flyktingguider och familjekontakter.

Målgrupp för insatserna

Insatserna ska vända sig till nyanlända invandrare och/eller asylsökande personer. I målgruppen ingår även ensamkommande barn som är asylsökande eller har uppehållstillstånd. En insats kan riktas till en eller flera av målgrupperna.

Insatserna kan vända sig till personer på flykt från Ukraina som omfattas av massflyktsdirektivet.

Ansökningsperiod i Norrbottens län

Höstens ansökningsperiod varar 1–28 september 2022.

Ansök om bidrag för flyktingguider och familjekontakter

Skicka in din ansökan via e-tjänsten när en utlysningsperiod är igång. Ansökningar som kommer in utanför utlysningsperioden eller efter sista ansökningsdag kan komma att avvisas.

Kontakt