Bidrag för flyktingguider och familjekontakter

Länsstyrelsen kan hjälpa till med bidrag till integrationsinsatser som underlättar etablering i samhället, skapar nätverk, stödjer språkinlärning eller ger socialt stöd till ensamkommande barn.

Länsstyrelsen får nu en hel del frågor från projektägare med anledning av coronaviruset och pågående integrationsprojekt.

Rådande omständigheter gör att det kan finnas anledningar att förlänga, förändra eller avsluta pågående insatser beviljade av §37, §37a och TIA-medel.

Vi önskar en tät dialog med kommuner och organisationer om situationen för att få kännedom om förändringar i verksamheterna. Kommuner och organisationer har möjlighet att bedöma vilka förändringar som är nödvändiga att genomföra med hänsyn till rådande situation. Förändringar ska dock meddelas och godkännas av Länsstyrelsen.

Vi uppmanar aktörer att, när det är möjligt, använda sig av digitala plattformar för att bedriva verksamheten.

Länsstyrelsen har möjlighet att bidra med ersättning för att stärka och utveckla verksamhet med flyktingguider och familjekontakter som riktas till nyanlända personer, ensamkommande barn och asylsökande personer. Länsstyrelsen ska verka för att stärka den civila sektorns roll och främja samverkan mellan den civila sektorn och kommuner.

Vi ger ersättning till insatser som bedrivs utan vinstsyfte, och som kommunen genomför i egen regi eller tillsammans med en eller flera organisationer.

Under 2020 förfogar länsstyrelserna över 66 miljoner för fördelning.

Insatserna ska syfta till något av detta:

  • underlätta etableringen i samhället
  • skapa nätverk
  • stödja språkinlärning
  • ge socialt stöd till ensamkommande barn.

Målgrupp för insatserna

Insatserna ska vända sig till nyanlända invandrare och/eller asylsökande personer. I målgruppen ingår även ensamkommande barn som är asylsökande eller har uppehållstillstånd. En insats kan riktas till en eller flera av målgrupperna.

Söka medel

Utlysning av medel

För 2020 disponerar Länsstyrelsen i Jönköpings län nationellt över sammantaget 66 miljoner kronor för att stärka och utveckla verksamhet med flyktingguider och familjekontakter i hela landet. Länsstyrelsen i Norrbottens län förfogar över
2 571 000 kronor av dessa medel.

Endast kommuner kan söka medlen, men vi ser gärna att kommunen samarbetar med ideella organisationer och andra aktörer i genomförandet av insatserna. Ansökan görs på särskild blankett (se nedan).

Underskriven ansökan med fördel kan scannas och skickas med e-post till: norrbotten@lansstyrelsen.se

För närmare information om ansökningsförfarande och aktuella prioriteringar, se informationsbrev.

Länkar till dokument

Informationsbrev till kommunerPDF

Ansökningsformulär med vägledningWord

Intyg samverkanspartWord

Stöddokument jämställdhet för sökandePDF

Ansökan lämnas till Länsstyrelsen i Norrbottens län och ska ha inkommit senast den 27 april 2020. Tveka inte att kontakta Länsstyrelsen om du har frågor om er ansökan.

Information om insatser som beviljats medel:

Beviljade medel år 2019PDF

Beviljade medel år 2018PDF

Redovisning

Insatserna ska redovisas i del- och slutrapporter, som lämnas in till Länsstyrelsen. Den redovisningsmall som ska väljas är den som rör det år då insatsen beviljades medel.

Delredovisning ska lämnas till Länsstyrelsen i Norrbottens län i enlighet med vad som anges i beslutet. En undertecknad slutredovisning ska ha kommit in till Länsstyrelsen senast två månader efter att insatsen avslutats.

Alla redovisningar skickas med e-post till: norrbotten@lansstyrelsen.se

Ange insatsens ärendenummer så kommer rapporten rätt.

 

Kontakt

Länsstyrelsen i Norrbottens län


Kristine Lejonklou