Integration

Länsstyrelsen planerar och deltar i regionalt arbete med integrationsinsatser, och kan ge ekonomiska bidrag till kommuner.

Alla nyanlända personer ska utifrån sina egna förutsättningar få professionellt stöd att så snabbt som möjligt lära sig svenska, komma i arbete och klara sin egen försörjning.

Länsstyrelsen driver och deltar i planering, organisering, genomförande och uppföljning av integrationsinsatser. Arbetet sker på nationell, regional och lokal nivå i samverkan med kommuner, statliga myndigheter, företag, organisationer och föreningar.

Ensamkommande barn

Varje år kommer barn till Sverige för att söka asyl. De flesta anländer i sällskap med sina föräldrar men det finns även de som saknar medföljande vårdnadshavare. Dessa barn och ungdomar räknas som ensamkommande barn. Länsstyrelsen samordnar mottagandet av ensamkommande barn med fokus på att utveckla regional samverkan. Vi arbetar även för att det finns beredskap och kapacitet i kommunerna att ta emot ensamkommande barn.

Mottagande och etablering av nyanlända

Migrationsverket, Arbetsförmedlingen och Länsstyrelserna har tillsammans med kommunerna ett gemensamt ansvar för bosättningen av nyanlända personer.

Samhällsorientering för nyanlända

Samhällsorienteringens syfte är att underlätta nyanlända personers etablering och delaktighet i det svenska samhället. Informationen ska ges så tidigt som möjligt efter ankomst till kommunen.

Tidiga insatser för asylsökande

Tidiga insatser är verksamheter som är riktade till vuxna personer som söker asyl eller som har uppehållstillstånd men bor kvar på något av Migrationsverkets anläggningsboenden i väntan på kommunanvisning. Kommuner och organisationer inom civilsamhället kan söka bidrag till verksamheter för asylsökande personer.

Utveckla kapacitet och beredskap i mottagandet av nyanlända

Kommuner kan söka bidrag för att skapa beredskap och tillräcklig mottagningskapacitet för nyanlända personer och ensamkommande barn. Bidragen kan bland annat användas för insatser som rör bostäder och bosättning.

Utveckla verksamhet med flyktingguider och familjekontakter

Kommuner kan söka bidrag för att stärka och utveckla arbetet med flyktingguider och familjekontakter. Bidragen kan bland annat användas för att skapa nätverk och stödja språkinlärningen.

Regional arbetsgrupp för Integration

I den regionala arbetsgruppen för integration samlas representanter för kommuner, statliga myndigheter och organisationer inom det civila samhället som deltar i länets integrationsarbete. Arbetsgruppen är en plattform och ett lärande nätverk som lyfter strategiska utvecklingsområden i länet och samlar och för ut kunskap om integrationsfrågor.

Projektet "Integration och tillväxt i Norrbotten"

Projektet Integration & Tillväxt i Norrbotten samlar aktörer i länet med syfte att utveckla en hållbar modell för att bättre ta tillvara på asylsökande personers kompetens.

Genom att möta de asylsökande tidigt och informera om rättigheter och skyldigheter samt visa på möjligheter vill projektet skapa bättre förutsättningar för att de som beviljas uppehållstillstånd ska stanna i Norrbotten. Projektet skapar också en webbaserad basutbildning som ger grundläggande kunskap om vilken process en asylsökande person går igenom, om kulturskillnader och hur man kan bemöta dem.

Länsstyrelsen Norrbotten driver projektet i samverkan med Region Norrbotten, Norrbottens Kommuner, Migrationsverket, Arbetsförmedlingen, Luleå tekniska universitet och Civila samhället. Projektet Integration & Tillväxt i Norrbotten finansieras av EU-fonden AMIF, Länsstyrelsen Norrbotten och Region Norrbotten.

Kontakt

Länsstyrelsen i Norrbottens län


Anna-Maria Lundkvist-Monroy

Projektledare för "Integration och tillväxt i Norrbotten"