Integration

Länsstyrelsen planerar och deltar i regionalt arbete med integrationsinsatser, och kan ge ekonomiska bidrag till kommuner.

Alla nyanlända personer ska utifrån sina egna förutsättningar få professionellt stöd att så snabbt som möjligt lära sig svenska, komma i arbete och klara sin egen försörjning.

Länsstyrelsen driver och deltar i planering, organisering, genomförande och uppföljning av integrationsinsatser. Arbetet sker på nationell, regional och lokal nivå i samverkan med kommuner, statliga myndigheter, företag, organisationer och föreningar.

Ensamkommande barn

Varje år kommer barn till Sverige för att söka asyl. De flesta anländer i sällskap med sina föräldrar men det finns även de som saknar medföljande vårdnadshavare. Dessa barn och ungdomar räknas som ensamkommande barn. Länsstyrelsen samordnar mottagandet av ensamkommande barn med fokus på att utveckla regional samverkan. Vi arbetar även för att det finns beredskap och kapacitet i kommunerna att ta emot ensamkommande barn.

Mottagande och etablering av nyanlända

Migrationsverket, Arbetsförmedlingen och Länsstyrelserna har tillsammans med kommunerna ett gemensamt ansvar för bosättningen av nyanlända personer.

Samhällsorientering för nyanlända

Samhällsorienteringens syfte är att underlätta nyanlända personers etablering och delaktighet i det svenska samhället. Informationen ska ges så tidigt som möjligt efter ankomst till kommunen.

Tidiga insatser för asylsökande

Länsstyrelsen samordnar tidiga insatser för asylsökande och följer upp organisering och genomförande av insatser på regional och lokal nivå.

Bidrag för att utveckla kapacitet och beredskap i mottagandet av nyanlända

Länsstyrelsen kan ge ersättning till kommuner som vill utveckla kapacitet och beredskap i mottagandet av nyanlända personer och ensamkommande barn. Vi kan även ge ersättning för att utveckla samverkan mellan kommuner samt mellan kommuner och andra aktörer i syfte att underlätta etableringen i samhället.

Bidrag för flyktingguider och familjekontakter

Länsstyrelsen kan hjälpa till med bidrag till integrationsinsatser som underlättar etablering i samhället, skapar nätverk, stödjer språkinlärning eller ger socialt stöd till ensamkommande barn.

Bättre bemötande - en basutbildning för dig som möter asylsökande

Webbutbildningen Bättre Bemötande erbjuds kostnadsfritt länets arbetsplatser, kommuner och föreningar. Den bygger på filmat innehåll med olika medverkande och innehåller tre huvuddelar: Introduktion, Asylprocessen och Kulturkunskap. Varje del består av olika moment. Delarna kan genomföras var för sig och kombinerat med varandra. Efter varje moment gör du ett ”prov” med flervalsfrågor. Vissa pass har karaktären av längre föreläsningar. Efter avklarad utbildning får du ett personligt utbildningsdiplom.

Utbildningen Bättre bemötande Länk till annan webbplats.

Regional arbetsgrupp för Integration

I den regionala arbetsgruppen för integration samlas representanter för kommuner, statliga myndigheter och organisationer inom det civila samhället som deltar i länets integrationsarbete. Arbetsgruppen är en plattform och ett lärande nätverk som lyfter strategiska utvecklingsområden i länet och samlar och för ut kunskap om integrationsfrågor.

Kontakt