Aktuella varningsmeddelanden i Norrbottens länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

collage som visar jämställdhet

Strategin "Ett jämställt Norrbotten" syftar till att stärka länets jämställdhetsarbete. Den övergripande målsättningen är att kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Syftet med strategin är att aktörer i länet, genom sina verksamheter och i samverkan, tillsammans bidrar till de jämställdhetspolitiska målen.

Jämställdhet

Länsstyrelsen stödjer regionala aktörer i jämställdhetsfrågor. Vi jobbar för att hela länet ska bli jämställt.

Jämställdhet handlar om att flickor och pojkar, kvinnor och män ska ha samma möjlighet att forma samhället och sina egna liv. Jämställdhet skapas där beslut fattas, resurser fördelas och normer uppstår. Därför måste jämställdhetsperspektivet finnas med i allt dagligt arbete i kommuner, myndigheter, företag, föreningar och andra organisationer. Jämställdhet är ett tydligt politiskt mål i Sverige och offentliga verksamheter ska arbeta mot att uppnå de jämställdhetspolitiska målen.

För de som varken identifierar sig som man eller kvinna kan en sådan uppdelning upplevas problematisk. Kön ska inte ha betydelse för enskildas möjligheter att forma samhället och sina egna liv. Men i det praktiska arbetet utgör könsuppdelad statistik, kartläggningar och jämställdhetsanalyser en författningsstyrd förutsättning för att synliggöra ojämställdhet och bedriva ett effektivt förändringsarbete.

Länsstyrelsen arbetar utifrån ett så kallat intersektionellt perspektiv. Det innebär att vi försöker synliggöra hur fler maktordningar och diskrimineringsgrunder än kön (som exempelvis könsidentitet, sexualitet, etnicitet, socioekonomi eller funktionsnedsättning) är sammanflätade och kan förstärka varandra.

Ett jämställt län

Länsstyrelsen har bland annat i uppdrag att:

  • stödja arbetet med jämställdhetsintegrering i statliga myndigheter på regional och lokal nivå
  • samordna, stödja och följa upp det regionala arbetet med att nå de jämställdhetspolitiska målen
  • verka för de jämställdhetspolitiska målens genomslag i länet
  • integrera ett jämställdhetsperspektiv i Länsstyrelsens verksamhet.

Länsstyrelsen har också i uppdrag att ta fram strategier för det regionala arbetet med jämställdhetsintegrering. Jämställdhetsintegrering är den strategi som används för att nå de jämställdhetspolitiska målen. Det innebär att verksamheter i länet ska ha ett jämställdhetsperspektiv i ordinarie arbetet och i allt beslutsfattande, från att förslag tas fram till genomförande och sedan utvärdering.

Strategierna för jämställdhetsintegrering ska utgå från regionala förutsättningar. Det är också viktigt att strategierna utgår från en analys för hur olika maktordningar och diskrimineringsgrunder påverkar och förstärker varandra, en så kallad intersektionell analys.

Jämställdhetspolitiska mål

Vi arbetar utifrån regeringens nationella jämställdhetspolitik. Målet är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. För att nå dit arbetar vi efter sex nationella delmål. Delmålen är beroende av varandra. De förstärker och förutsätter varandra, och tillsammans bildar de en helhet.

En jämn fördelning av makt och inflytande

Kvinnor och män ska ha samma rätt och möjlighet att vara aktiva samhällsmedborgare och forma villkoren för beslutsfattandet.

Ekonomisk jämställdhet

Kvinnor och män ska ha samma möjligheter i fråga om betalt arbete som ger ekonomisk självständighet livet ut.

Jämställd utbildning

Kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha samma möjligheter och villkor när det gäller utbildning, studieval och personlig utveckling.

En jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet

Kvinnor och män ska ta samma ansvar för hemarbetet och ha möjlighet att ge och få omsorg på lika villkor.

Jämställd hälsa

Kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma förutsättningar för en god hälsa samt erbjudas vård och omsorg på lika villkor.

Mäns våld mot kvinnor ska upphöra

Kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet.

Jämställdhetsdelegationen

Jämställdhetsdelegationen är ett strategiskt forum och ska vara drivande i det regionala arbetet med jämställdhetsintegrering. Delegaterna representerar offentlig och privat sektor och leds av landshövdingen.

Läget i Norrbottens län

Tillgång till könsuppdelad statistik är som regel nödvändig för arbetet med jämställdhetsintegrering. Den behövs för att ge information om hur samhället ser ut vilket i sig är nödvändigt för att säkra att de insatser som genomförs utgår från rätt problemformuleringar. Länsstyrelsen presenterar löpande statistik som synliggör kvinnor och mäns livsvillkor och förutsättningar i Norrbotten.

Samlad fakta om länets jämställdhet:

Jämställdhet - Temaområde, Regionfakta Länk till annan webbplats.

Stöd i arbetet

Då jämställdhet mellan kvinnor och män skapas där ordinarie beslut fattas, resurser fördelas och normer skapas är det viktigt att jämställdhetsperspektivet finns med och beaktas i det dagliga arbetet. Det är viktigt att säkerställa att det finns rätt kompetens i organisationen. Långsiktigt hållbart jämställdhetsarbete kräver ett systematiskt arbetssätt som både utgår från kompetens om jämställdhet och en lokal förståelse för vad som behöver göras, vart.

Ta del av Jämställdhetsmyndighetens kompetensutveckling:

  • Jämställdhetsintegrering i offentlig sektor på 60 minuter. En kurs på grundläggande nivå om jämställdhetsintegrering.
  • Våld i nära relation - agera som chef eller kollega 1–2 timmar. En kurs om hur våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck påverkar arbetsförmåga och relationer på arbetsplatsen, och hur du kan medverka till att förebygga och upptäcka våld.

Jämställdhetsmyndighetens webbutbildningar Länk till annan webbplats.

Norrbottens Jämställdhetsstrategi knyter an till globala, nationella och regionala mål:

Nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor

Som en del i den jämställdhetspolitiska skrivelsen "Makt, mål och myndighet - feministisk politik för en jämställd framtid", presenterade regeringen en nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Strategin inbegriper arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck samt mot prostitution och människohandel för sexuella ändamål. Den innehåller åtgärder som stärker skydd och stöd till våldsutsatta kvinnor, insatser mot våld i samkönade relationer samt åtgärder som motarbetar destruktiv maskulinitet och hederstänkande. Strategin sätter också fokus på mäns delaktighet och ansvar för att stoppa våldet.

Nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor, Regeringen Länk till annan webbplats.

Agenda 2030

Agenda 2030 är en global handlingsplan med 17 mål för omställning till ett hållbart samhälle för människorna, planeten och välståndet. Agenda 2030:s mål och delmål är integrerade och odelbara och omfattar samtliga tre dimensioner av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga. Att arbeta med Agenda 2030 innebär ett åtagande om jämställdhetsintegrering eftersom agendan uttryckligen säger att ett jämställdhetsperspektiv måste integreras och genomsyras i agendans genomförande för att nå de 17 målen.

Agenda 2030 för hållbar utveckling, Regeringen Länk till annan webbplats.

CEMR-deklarationen

Den europeiska deklarationen för jämställdhet på lokal och regional nivå (CEMR) är den europeiska deklarationen för jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå. Deklarationen är ett verktyg för jämställdhetsintegrering och omfattar alla aspekter av verksamheten, såväl det politiska arbetet som arbetsgivarfrågor och servicen till invånarna. Den kan skrivas under av kommuner och regionförbund. I Norrbotten har samtliga kommuner, samt Region Norrbotten, skrivit under deklarationen.

CEMR-deklarationen, Sveriges Kommuner och Regioner Länk till annan webbplats.

Istanbulkonventionen, Jämställdhetsmyndigheten.se

Istanbulkonventionen är det första juridiskt bindande regionala instrumentet om våld mot kvinnor i Europa. Den deklarerar att avskaffandet av våld mot kvinnor är nödvändigt för att kunna uppnå jämställdhet. Konventionens syfte är att skydda kvinnor och flickor mot alla former av våld och att förebygga, lagföra och avskaffa våld mot kvinnor och våld i hemmet, inklusive hedersrelaterat våld och förtryck. Den syftar också till att motverka alla former av våld i nära relationer mot barn, mot HBTQI+-personer samt mot nationella minoriteter. Sverige skrev under konventionen 2014 och har därmed åtagit sig att anlägga ett genusmedvetet förhållningssätt i enlighet med artikel 6. Sverige ska rapportera hur konventionen efterlevs till Europarådets expertgrupp GREVIO, som också kommer med rekommendationer i förhållande till det arbete som staten redovisat.

Istanbulkonventionen, Jämställdhetsmyndigheten.se Länk till annan webbplats.

Kvinnokonventionen, Jämställdhetsmyndigheten

The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW) eller FN:s kvinnokonvention, är en av nio FN-konventioner för mänskliga rättigheter. Målet med kvinnokonventionen är att eliminera alla former av diskriminering av kvinnor. Enligt konventionen ska alla stater som antagit konventionen garantera att kvinnor och män har samma rättigheter.

FN:s kvinnokonvention, Jämställdhetsmyndigheten.se Länk till annan webbplats.

Regional utvecklingsstrategi Norrbotten 2030

Den regionala utvecklingsstrategin för hållbar framtid i Norrbotten 2030 är det övergripande strategidokumentet för Norrbottens hållbara tillväxt. Här är visionen att Norrbotten ska bli Sveriges mest välkomnande och nytänkande län. Strategin slår fast att jämställdhet är en grundläggande rättighet och en nödvändighet för att Norrbotten ska utvecklas. Vi måste öka kunskapen om hur prioriteringar och beslut faktiskt påverkar jämställdheten i samhället. Och framförallt, använda kunskapen för att genomföra förändringar.

Regional utvecklingsstrategi Norrbotten 2030, utvecklanorrbotten.se Länk till annan webbplats.

Norrbottens folkhälsostrategi

I Norrbottens folkhälsostrategi 2018–2026 beskrivs utgångsläge, målsättningar och egenskaper för ett framgångsrikt folkhälsoarbete. Strategin ska bland annat bidra till att främja en mer jämställd hälsa mellan kvinnor och män samt stimulera till ett mer systematiskt folkhälsoarbete.

Folkhälsoarbete, Region Norrbotten Länk till annan webbplats.

Kontakt

Linda Moestam

Särskilt sakkunnig jämställdhet på Länsstyrelsen i Norrbotten

Telefon 010-2255409

Dela sidan:

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss