Bidrag för att utveckla kapacitet och beredskap i mottagandet av nyanlända

Länsstyrelsen kan ge ersättning till kommuner som vill utveckla kapacitet och beredskap i mottagandet av nyanlända personer och ensamkommande barn. Vi kan även ge ersättning för att utveckla samverkan mellan kommuner samt mellan kommuner och andra aktörer i syfte att underlätta etableringen i samhället.

Länsstyrelsen får nu en hel del frågor från projektägare med anledning av coronaviruset och pågående integrationsprojekt.

Rådande omständigheter gör att det kan finnas anledningar att förlänga, förändra eller avsluta pågående insatser beviljade av §37, §37a och TIA-medel.

Vi önskar en tät dialog med kommuner och organisationer om situationen för att få kännedom om förändringar i verksamheterna. Kommuner och organisationer har möjlighet att bedöma vilka förändringar som är nödvändiga att genomföra med hänsyn till rådande situation. Förändringar ska dock meddelas och godkännas av Länsstyrelsen.

Vi uppmanar aktörer att, när det är möjligt, använda sig av digitala plattformar för att bedriva verksamheten.

Länsstyrelsen fördelar medel till kommuner och kommunalförbund för verksamhet och samverkan som väsentligt bidrar till att underlätta bosättning och öka mottagningskapaciteten i kommunerna. Under 2020 förfogar länsstyrelserna över 60 miljoner för fördelning. 

Prioritetsgrunder 2020

Under 2020 ska Länsstyrelsen vid fördelning av utvecklingsmedlen prioritera:

  • Insatser som syftar till att utveckla boendelösningar för mottagande av nyanlända som har beviljats uppehållstillstånd med anledning av studier på gymnasial nivå
  • Insatser som syftar till att utveckla samverkan mellan olika aktörer, såsom kommuner, myndigheter och civilsamhälle.

Målgrupp för insatserna

Insatserna ska vända sig till nyanlända personer med uppehållstillstånd eller till ensamkommande barn som är asylsökande eller har uppehållstillstånd.

Så här ansöker du

Länsstyrelsen i Norrbottens län kan år 2020 förmedla 2 480 280 kronor till insatser som på olika sätt:

  • underlättar bosättning samt skapa beredskap och tillräcklig mottagningskapacitet för nyanlända och/eller ensamkommande barn
  • utvecklar samverkan mellan kommuner och mellan kommuner och andra organ i syfte att underlätta etableringen i samhället

Beredskap står i detta sammanhang för politisk vilja och organisatorisk förmåga och mottagningskapacitet för tillgång till bostäder, praktik, utbildning och arbete.

Ansökan görs på bifogad blankett (se nedan). Underskriven blankett kan med fördel scannas och skickas med e-post till: norrbotten@lansstyrelsen.se

För närmare information om ansökningsförfarande och aktuella prioriteringar, se informationsbrev.

Inkomna ansökningar prövas löpande och kan skickas till Länsstyrelsen i Norrbottens län till och med den 1 september 2020.

Tveka inte att kontakta Länsstyrelsen om du har frågor om er ansökan.

Länkar till information och blanketter

Informationsbrev för att utveckla kapacitet och beredskap i mottagandet av nyanlända och ensamkommande barnPDF

Ansökningsblankett 2020Word

Intyg samverkanspartnerWord

Stöd angående jämställdhetWord

Information om insatser som beviljats medel

Beviljade medel år 2018PDF

Beviljade medel år 2019PDF

Söka medel

Redovisning

Insatserna ska redovisas i del- och slutrapporter. Den redovisningsmall som ska väljas är den som rör det år då insatsen beviljades medel.

Delredovisning ska lämnas till Länsstyrelsen i Norrbottens län i enlighet med vad som anges i beslutet. En undertecknad slutredovisning ska ha kommit in till Länsstyrelsen senast två månader efter att insatsen avslutats.

Ifylld rapportmall skickas med e-post till: norrbotten@lansstyrelsen.se

Ange insatsens ärendenummer så kommer den rätt.

 

Kontakt

Länsstyrelsen i Norrbottens län


Kristine Lejonklou