Bidrag för att utveckla kapacitet och beredskap i mottagandet av nyanlända

Länsstyrelsen kan ge ersättning till kommuner som vill utveckla kapacitet och beredskap i mottagandet av nyanlända personer och ensamkommande barn. Vi kan även ge ersättning för att utveckla samverkan mellan kommuner samt mellan kommuner och andra aktörer i syfte att underlätta etableringen i samhället.

Särskild nationell utlysning 2024

Under 2024 anordnar Länsstyrelsen en särskild nationell utlysning med anledning av utmaningarna att behålla beredskap och kapacitet även vid lågt mottagande av nyanlända och ensamkommande barn. Den nationella utlysningen omfattar totalt 3 miljoner kronor och kan finansiera:

 • insatser för samverkan
 • utveckling av insatser
 • spridning av insatser
 • metoder för att behålla kapacitet och beredskap vid lågt mottagande av nyanlända och ensamkommande barn.

Ansökningsperiod

Du kan ansöka om bidraget under perioden 1 mars–20 juni 2024.

Bidraget kan bara användas till insatser som uppfyller något av följande krav:

 • Insatsen genomförs i samverkan mellan kommuner/kommunalförbund i minst två län.
 • Insatsen är av länsöverskridande/nationell karaktär.
 • Resultatet av insatsen involverar kommuner i minst två län.

Insatser som får bidrag kan påbörjas som tidigast den 20 september 2024. Bidrag beviljas i första hand för insatser som genomförs 2024 och 2025. Senare insatser för år 2026 kan beviljas om bedömningen är att insatsen är särskilt angelägen.

Skicka din ansökan till Länsstyrelsen i Jönköpings län genom e-tjänsten:

Ansök om bidrag för att utveckla kapacitet och beredskap i mottagandet av nyanlända Länk till annan webbplats.

Vägledning för ansökan av nationell utlysning av § 37-medel 2024 Pdf, 239.1 kB.

Vi rekommenderar att du kontaktar Länsstyrelsen i Jönköpings län för dialog och ytterligare information om utlysningen.

Kontaktperson

Ola Olsson

Samordnare Statsbidragshantering, Länsstyrelsen i Jönköpings län

E-post: ola.olsson@lansstyrelsen.se

Telefon: 010-223 64 62

Länsstyrelsen fördelar medel till kommuner och kommunalförbund för verksamhet och samverkan som väsentligt bidrar till att underlätta bosättning och öka mottagningskapaciteten i kommunerna.

Under 2024 förfogar länsstyrelserna över 40 miljoner för fördelning.

Målgrupp för insatserna

Insatserna ska vända sig till nyanlända personer med uppehållstillstånd eller till ensamkommande barn som är asylsökande eller har uppehållstillstånd.

Ansök om bidrag för att utveckla kapacitet och beredskap i mottagandet av nyanlända

Skicka in din ansökan via e-tjänsten när en utlysningsperiod är igång. Ansökningar som kommer in utanför utlysningsperioden eller efter sista ansökningsdag kan komma att avvisas.

Ansök om statsbidrag inom integration senast 17 maj

Årets ansökningsperiod för bidrag till att utveckla kapacitet och beredskap i mottagandet av nyanlända är öppen till och med den 17 maj klockan 12.00.

Du skickar in din ansökan via e-tjänsten nedan.

Inför en ansökan bör du tänka igenom följande:

 • Bakgrund och behov. Beskriv bakgrunden till insatsen och vilka behov som insatsen vill tillgodose. ​
 • Syften och mål. Beskriv syftet och vilka mål insatsen har. Vad ska vara uppnått när insatsen är slut? Vad vill ni nå för effekt?
 • Organisation. Vilka är ni som ska genomföra insatsen? Beskriv projektgruppens medlemmar.
 • Tidplan. När börjar och slutar insatsen och vad har ni övergripande för aktivitetsplan?
 • Genomförande. Hur organiserar ni arbetet? Vilka metoder använder ni för aktiviteterna, hur kommunicerar ni inom projektet och vilka är aktiviteterna som ska genomföras?
 • Resurser. Vad har ni för budget för insatsen, hur finansierar ni och hur många kommer arbeta med insatsen?

Länsstyrelsen har tagit fram en mall som kan användas som kan användas som stöd vid upprättande av aktivitetsplan för deltagande insatser för målgruppen. Kontakta oss om du vill ta del av den.

Sammanställning av frågor ansökan § 37 (pdf) Pdf, 230.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Insatser som syftar till att skapa beredskap och tillräcklig mottagningskapacitet för nyanlända och ensamkommande barn med stöd av ersättning enligt förordningen (2010:1122)

Ansökan om finansiering av § 37 insatser via Länsstyrelsen ska inkomma vi Länsstyrelsernas e-tjänster. Detta dokument beskriver alla frågor i ansökningsformuläret och syftar till att fungera som ett underlag vid planering av ansökan för sökande organisation.

I Länsstyrelsens e-tjänst får sökande gå igenom olika steg där information om organisation och insats efterfrågas. Sökande organisation måste besvara alla obligatoriska frågor i respektive steg innan nästa steg kan påbörjas.

Sökande som väljer att logga in med personlig e-legitimation har möjlighet att spara sin ansökan/utkast via användarprofil på Mina Sidor. Utkast till ansökan sparas då i ett eget utrymme där användaren själv kan se sitt utkast men inte länsstyrelsen. Om användaren inte ändrat eller skickat in sin ansökan inom 14 dagar raderas utkastet. För att ansökan skall komma in till Länsstyrelsen måste användaren aktivt välja att skicka in ansökan. Vid inlämning skickas bekräftelse på mottagen ansökan och inskickad ansökan sparas via Mina sidor under ett år och raderas därefter.

I det fall sökande inte önskar använder personlig e-legitimation finns möjlighet att fylla i ansökan utan inloggning, men då utan möjlighet att spara utkast via Mina Sidor.

1 Ange typ av bidrag samt länsstyrelse

I detta steg anger sökande organisation vilken länsstyrelse ansökan avser, vilken bidragstyp ansökan avser samt om ansökan avser verksamhet i flera län.

2 Ange uppgifter om sökande

I detta steg ska sökande fylla i följande uppgifter:

2.1 Sökande kommun/kommunalförbund:
• Kommun
• Postadress
• Postnummer
• Postort
• Telefon/fax (till kommunens växel)
• E-postadress (Till kommunens allmänna e-postadress)
• Plusgiro/bankgiro
• Egen referens (För Länsstyrelsen att uppge vid ev. utbetalning av medel)
• Organisationsnummer

2.2 Kontaktperson/er i kommunen
Sökande organisation ska fylla i följande uppgifter för en eller två kontaktpersoner:
• Förnamn
• Efternamn
• Ange personens yrkestitel och/eller funktion
• Telefonnummer
• E-post

3 Information om insatsen/ verksamheten

I detta steg ska sökande organisation besvara uppge följande information angående planerad insats/verksamhet:

3.1 Insatsen/ verksamhetens namn:

3.2 Sökta medel (Kr):

3.3 Ange för vilken period ansökan om bidrag görs:

3.4 Namnge samtliga parter som är delaktiga i insatsen/verksamheten och som ska
ta del av bidraget.

Andra föreningar, organisationer, samfund etcetera som är delaktiga i insatsen/verksamheten och/eller som ska ta del av bidraget. (Möjlighet att bifoga intyg finns i e-tjänstens sista steg)

3.4.1 Ange ev. övriga samarbetsparter
Andra aktörer som är delaktiga i insatsen/verksamheten, men utan att ta del av statsbidraget.

3.4.2 Ange om samverkan med övriga samarbetsparter är etablerad.

3.5 Ange i vilken/vilka kommun-/er insatsen/verksamheten kommer att äga rum:

4 Behov/behovsanalys och syfte

I detta steg ska sökande beskriva insatsens behov och syfte. Följande text förklarar kort anslagets övergripande syfte och länsstyrelsens rättighetsbaserade arbetsmodell.

Länsstyrelsen fördelar §37-medel till kommuner eller kommunalförbund för insatser för att skapa beredskap och tillräcklig mottagningskapacitet och för att utveckla samverkan mellan kommuner och andra organ i syfte att underlätta etableringen i samhället. Insatser som beviljas medel inom §37 skall riktas mot målgrupperna nyanlända och ensamkommande barn.

Länsstyrelsen arbetar rättighetsbaserat vilket kopplar an till det integrationspolitiska målets skrivning om lika rättigheter och möjligheter. Statsbidragen syftar till att säkerställa flera mänskliga rättigheter, exempelvis rätten till hälsa, delaktighet och inflytande, social trygghet, sysselsättning. Genom att vi ställer frågor om målgrupperna, dess sammansättning och hur de involveras i projekten, jobbar vi för att säkra skyddet mot diskriminering.

4.1 Beskriv det behov som finns av insatsen/verksamheten och hur ni har identifierat behovet.
Max 3000 tecken inkl. blanksteg.

4.2 Beskriv vilka hinder som finns för kommunens beredskap och mottagandekapacitet som ligger till grund för denna ansökan. Beskriv vilka
rättigheter som i nuläget inte kan tillgodoses.
Max 3000 tecken inkl. blanksteg

4.3 Insatsen syftar huvudsakligen till att utveckla eller stärka kommunens förmåga
att säkerställa målgruppens rätt till
Ange insatsens huvudsakliga syfte utifrån följande valbara alternativ: Arbete/sysselsättning, bostad, god hälsa, samhällsorientering, sfi/vuxenutbildning, effektiv och funktionell samverkan, övrigt (ange vad).

4.4 I det fall insatsen har flera syften, ange vad dessa syftar till att utveckla eller stärka kommunens förmåga att säkerställa målgruppens rätt till
Ange insatsen övriga syften utifrån följande valbara alternativ: Arbete/sysselsättning, bostad, god hälsa, samhällsorientering, sfi/vuxenutbildning, effektiv och funktionell samverkan, övrigt (ange vad).

4.5 Beskriv syftet med insatsen utifrån ovan nämnda hinder. Max 1500 tecken inkl. blanksteg

4.6 Beskriv förväntade mål och effekter som ska uppnås kopplat till syftet. Max 1500 tecken inkl. blanksteg

5 Målgrupper

I detta steg ska sökande analysera och beskriva insatsens målgrupp.

5.1 Beskriv målgruppen/målgrupperna som insatsen riktar sig till. Definiera och beskriv målgruppen utifrån förutsättningar såsom utbildningsnivå, familjekonstellation eller om målgruppen är anvisad självbosatt och så vidare. Max 1 500 tecken inkl. blanksteg

5.2 Beskriv hur ni anpassar arbetet utifrån olika individers och gruppers behov och
att de ska kunna delta på lika villkor. Utgå från olika aspekter såsom kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning, ålder. Max 3 000 tecken inkl. blanksteg

5.3 Beskriv om och i så fall hur målgruppen/målgrupperna har involverats i insatsens eller verksamhetens utformning och hur behovet har förankrats. Max 1 500 tecken inkl. blanksteg

5.4 Beskriv hur målgruppen får ta del av insatsen och dess resultat
Max 1500 tecken inkl. blanksteg

6 Genomförandeplanering och tids- aktivitetsplan

I detta steg ska sökande beskriva planerad insats genomförande och tids-aktivitetsplan.

6.1 Beskriv den verksamhet som ni planerar att genomföra och hur den stärker
målgruppens rättigheter kopplat till syftet. Max 3 000 tecken inkl. blanksteg.

6.2 Motivera den tidsperiod som ni söker medel för. Max 1 500 tecken inkl. blanksteg.

6.3 Tids- och aktivitetsplan ska fyllas i

6.4 Eventuella kommentarer till tids- och aktivitetsplanen. Max 1 500 tecken inkl. blanksteg

7 Ansvarsfördelning och samarbeten

I detta steg ska sökande besvara ett antal frågor kopplade till ansvarsfördelning och samarbeten.

7.1 Uppge vilka verksamheter inom kommunen som är involverade i projektet och
ev. vilka andra aktörer som kommer att delta samt vilken roll dessa har.
Max 1500 tecken inkl. blanksteg

7.2 Har insatsen en styrgrupp?
Sökande ska svara ja eller nej på frågan ang. styrgrupp

7.2.1 Om ja, utveckla styrgruppens roll samt vilka som ingår (namn och funktion
Max 1500 tecken

7.3 Har insatsen en referensgrupp?
Sökande ska svara ja eller nej på frågan ang. referensgrupp

7.3.1 Om ja, utveckla referensgruppens roll samt vilka som ingår
Max 1500 tecken inkl. blanksteg

7.4 Kommer ni att samarbeta med andra projekt, insatser eller program? Om ja, beskriv med vilka och på vilket sätt samarbetet kommer att ske.
Max 1500 tecken inkl. blanksteg

8 Uppföljning och/eller utvärdering och implementering

I detta steg ska sökande beskriva planeringen för uppföljning och utvärdering av insatsen

8.1 Beskriv hur insatsens mål ska följas upp och/eller utvärderas, t.ex. via enkäter
eller intervjuer, samt om uppföljningen och/eller utvärderingen kommer att
göras av en extern part eller internt.
Max 1500 tecken

8.2 Beskriv om, och i så fall hur, insatsen kommer att fortgå efter insatstidens slut. Beskriv hur ni planerar att ta vara på insatsens resultat inom er organisation
Max 1500 tecken inkl. blanksteg

9 Budget

I detta steg skall sökande redovisa budgeten för planerad insats. Budgeten ska beskrivas utifrån kostnader kopplade till respektive kostnadsslag uppdelat per år, samt totalsumma för respektive kostnadsslag. Budgetens totalsumma skall även anges.

Länsstyrelsen har inte möjlighet att bevilja medel för egna lokaler, övergripande styrning och ledning, personalstöd, kontorsutrustning och kontorsmaterial. Länsstyrelsen har heller inte möjlighet att bevilja medel för friskvård och personalförmåner, rekryteringskostnader, böcker eller medlemsavgifter för personalen. Detta ska istället ingå i overheadkostnader på maximalt 15 % av de totala löne- eller arvodeskostnaderna.

9.1 Kostnadsslag
Insatsens budget ska särredovisas via projektkod eller dylikt. Kostnaderna skall redovisas utifrån beskrivna kostnadsslag.

9.1.1 Lönekostnader (inklusive lönebikostnader. Ange antal personer och månadslön/timlön inklusive lönebikostnad)

9.1.2 Overheadkostnader (max 15 % av löne- och/eller arvodeskostnaderna)

9.1.3 Externa tjänster (typ av köpt tjänst)

9.1.4 Lokalkostnader (kostnad för externt hyrda lokaler)

9.1.5 Material mm. (specificera typ av material)

9.1.6 Resekostnader

9.1.7 Förtäring

9.1.8 Information/kommunikation (Annonser, broschyrer, annat kommunikationsmaterial)

9.1.9 Totalsumma

9.2 Specificera hur kostnaderna i budgeten är kopplade till genomförandet av insatsen
Max 1 500 tecken inkl. blanksteg

9.3 Insatsen kommer även finansieras av andra medel. Sökande ska besvara om insatsen finansieras av andra medel. Om ja, skall även denna finansiering specificeras.

10 Dokument som ska bifogas

I detta steg ska intyget från firmatecknare, ev. samverkansintyg bifogas och övriga bilagor bifogas.

11 Granska

Sista steget i e-tjänsten ger möjlighet att granska uppgifterna som man lämnar. Därefter skickas ansökan in. Ett bekräftelsemejl med diarienummer skickas till den mejladress som uppgetts i ansökan.

Jämställdhet handlar om mänskliga rättigheter och om demokrati. Om en rättvis fördelning av makt, kunskap och resurser och om att alla ska ha möjlighet att påverka samhällsutvecklingen. Jämställdhet handlar också om att ta tillvara människors kunskaper och erfarenheter.

En viktig del i arbetet med en bidragsansökan är att göra en jämställdhetsanalys. Inledningsvis bör ni kartlägga vilka utmaningar ni ser kring jämställdhet, för att därefter analysera dessa utmaningar. Efter det kan ni fundera på vilka åtgärder ni vill vidta och hur de åtgärderna kommer att bidra till en ökad jämställdhet.

Som stöd för arbetet har länsstyrelsen tagit fram ett antal frågor som ni kan använda er av då ni skriver er ansökan. Frågorna är tänkta just som ett stöd och de behöver inte besvaras ordagrant i ansökan.

1. Kartläggning

Fundera på vilka utmaningar som finns ur ett jämställdhetsperspektiv och gör en enkel kartläggning. Kartläggningen behöver inte vara omfattande, men ska ge en lättöverskådlig bild av om och i så fall hur kön påverkar deltagande och insatser. Exempel på frågor som ni kan ställa er är:

 • I den målgrupp som vi planerar att rikta oss till, hur ser könsfördelningen ut? Hur många kvinnor och män?
 • Har kvinnor och män samma möjligheter att delta i de insatser som erbjuds, eller finns det skillnader?
 • Hur ser behoven ut hos kvinnor och män? Skiljer sig behoven åt?
 • Har både kvinnors och mäns behov och erfarenheter legat till grund för planeringen av insatserna?
 • Finns det någon skillnad i vilka insatser som tillhandahålls för kvinnor och män i dagsläget?
 • Hur fördelas resurserna för kvinnor och män?
 • Finns det någon annan könsuppdelad statistik som kan användas som underlag för behovsanalysen i ansökan?

2. Analys

Med utgångspunkt i resultaten av kartläggningen bör en analys genomföras av de utmaningar som finns ur ett jämställdhetsperspektiv. Analysarbetet är en hjälp för att ringa in vilka områden/problem som finns och där åtgärder kan vidtas. Exempel på frågor som ni kan ställa er i analysarbetet är:

 • Vilka slutsatser avseende jämställdhet kan vi dra från den kartläggning som genomförts?
 • I det fall slutsatsen är att det finns en ojämställdhet mellan kvinnor och män, vad beror denna ojämställdhet på?
 • Vad får ojämställdheten för konsekvenser, för individer och för samhället?
 • Vad blir konsekvenserna för jämställdheten i insatsen om vi inte genomför några åtgärder?
 • Vad blir konsekvenserna om vår planerade insats inte genomförs?

3. Åtgärder

Utifrån kartläggningen och analysen, vad kan ni göra för att motverka ojämställdhet? Vilka konkreta åtgärder kan ni vidta? Även i de fall då det inte finns stora skillnader för kvinnor och män i en verksamhet kan man behöva vidta åtgärder för att fortsätta ha en jämställd verksamhet. Exempel på frågor som ni kan ställa er är:

 • Hur och på vilket sätt bidrar vår insats till att minska ojämställdhet mellan kvinnor och män?
 • Vilka konkreta åtgärder kopplade till jämställdhet kan vi vidta inom ramen för insatsen (exempelvis riktade informationsinsatser, anpassade tider för aktiviteter etc.)?
 • Kommer insatsens resultat till nytta för båda könen?
 • Bidrar insatsen till att bryta traditionella könsmönster?

Beviljade insatser

Under 2023 fördelade Länsstyrelsen i Norrbottens län 2 546 647 kronor till tre insatser i länet.

JASS - Jobbspår Arjeplog Sorsele i Samverkan, Arjeplogs kommun

Insatsen syftar till att arbeta fram metoder för att nyanlända snabbare etablerar sig på arbetsmarknaden och blir kvar i länen (Norrbotten och Västerbotten. Projektet löper under perioden 3 september 2023—30 september 2024.

Bis-Stra!, Bodens kommun

Insatsen syftar till att förbättra en strategisk och operativ långsiktig samverkan mellan civilsamhällets organisationer och Bodens kommun avseende kapaciteten och beredskapen i mottagandet av nyanlända, särskilt i beaktande den samhällsomvandling som sker. Projektet löper under perioden 1 september 2023—31 juli 2024.

Utbildningsinsats Integration, samtliga kommuner i länet

Insatsen syftar till kunskapshöjande insatser för kommuner i länet som kan bidra till det operativa och strategiska arbetet. Projektet löper under perioden 15 augusti 2034—31 maj 2025.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss