Aktuella varningsmeddelanden i Norrbottens länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Partnerskap och samverkan

Kärnan i vår verksamhet är samarbete med andra. Vi arbetar tillsammans med bland annat kommuner, region, andra myndigheter, företag och organisationer såväl inom länet som utanför länets och landets gränser.

​Länsstyrelsen driver och samordnar frågor som främjar länets utveckling i ett 100-tal olika partnerskap, delegationer och nätverk. Ett flertal leds av landshövdingen och omfattar strategiskt viktiga utvecklingsfrågor för hela länet.

Den övergripande målsättningen med de olika partnerskapen är att tillsammans med länets olika aktörer verka för en hållbar utveckling i Norrbotten och därmed för målen i Agenda 2030.

Partnerskapet leds av landshövdingen och träffas 4-5 gånger per år. Syftet är att kraftsamla kring dagsaktuella frågor men även kring strategiska hållbarhetsfrågor, exempelvis initiativ med koppling till Agenda 2030.

Nätverket mellan kommunal- och regionråd och länsstyrelsens ledning har funnits sedan 90-talet. Mötena som leds av landshövdingen hålls 4-5 gånger år vid länsstyrelsen. Syftet med nätverket är diskutera dagsaktuella och strategiska frågor för Norrbottens län och i förekommande fall ta initiativ för att främja en fortsatt god utveckling för länet.

Nätverk mellan statliga myndigheter som har verksamhet i Norrbottens län och länsstyrelsens ledning träffas ett par gånger per år. Mötena leds av landshövdingen och nätverket behandlar dagsaktuella och strategiska frågor för Norrbottens län ur ett statligt perspektiv. Ett flertal statliga myndigheter ingår även i ett särskilt nätverk för personal- eller HR frågor.

Landshövdingen träffar regelbundet olika representanter för samtal kring dagsaktuella och strategiska frågor för länet. Dessa träffar kallas "Samtal på residenset" och genomförs minst 4-5 gånger per år. Samtalen är tematiska vilket innebär att det kan vara olika representanter vid varje enskilt tillfälle.

Dessutom leder och deltar landshövdingen i ytterligare ett 20-tal partnerskap, delegationer och nätverk:

Kontakt