Aktuella vädervarningar i Norrbottens länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Skötsel av skyddad natur

Naturen i skyddade områden behöver ibland olika former av skötsel för att de höga naturvärdena ska kunna finnas kvar och utvecklas. Länsstyrelsen sköter om många naturreservat och nationalparker, men ansvaret kan också ligga på en kommun, en stiftelse eller annan organisation.

Länsstyrelsens skötsel av skyddad natur

I vissa skyddade områden tar vi hand om naturen med aktiva åtgärder, till exempel genom att röja sly, låta djur beta, lägga igen diken eller slå slåtterängar. I andra områden utför vi naturvårdsbränning för att gynna olika arter. I många områden får naturen sköta sig själv, utan inblandning av människan.

Den som planerar och utför skötseln av ett område kallas för förvaltare. För varje område finns det en skötsel- eller bevarandeplan som förvaltaren utgår ifrån.

För dig som besökare

För att göra områdena tillgängliga för dig som besökare anlägger och underhåller förvaltaren anordningar på utvalda platser för att göra besöket lättare. Det kan till exempel handla om informationstavlor, fågeltorn, parkeringsplatser och stigar.

Kontakta Länsstyrelsen om du upptäcker skador i naturen, eller om du stöter på en anordning som är trasig eller förstörd.

Skötsel av skyddad natur i Norrbottens län

Den som planerar och utför skötseln av ett område kallas för förvaltare. För varje område finns det en skötsel- eller bevarandeplan som förvaltaren utgår ifrån. Ansvaret för förvaltningen av statliga naturreservat, nationalparker och Natura 2000-områden i länet ligger på Länsstyrelsens naturförvaltningsenhet. Åtgärder görs även av andra enheter inom Länsstyrelsen och inom olika projekt, till exempel flottledsåterställning. De skyddade områden som ingår i världsarvet Laponia förvaltas av föreningen Laponiatjuottjudus.

Riktlinjer för skötseln

Länsstyrelsen förvaltar områdena enligt framtagna planer och program. Delar av det praktiska genomförandet utförs av fältenheten, andra delar av upphandlade entreprenörer eller andra aktörer som har skötselavtal med Länsstyrelsen. Ibland ger Naturvårdsverket Länsstyrelsen särskilda uppdrag eller beviljar medel till olika projekt som Länsstyrelsen genomför.

Skötseln av skyddade områden prioriteras enligt följande:

 1. Säkerhet
  Åtgärder för människors säkerhet när det gäller anläggningar kommer alltid att prioriteras högst. Det gäller både det statliga ledsystemet och skyddade områden. Rapportera gärna in brister i anläggningar via vår mobil-app Norrbottens Naturkarta.
 2. Nationalparker
  Sveriges nationalparker har en särställning i naturskyddet, både för sina naturvärden och som besöksmål.
 3. Naturreservat
  Länsstyrelsen klassificerar naturreservaten ur ett friluftslivsperspektiv, i samråd med kommunerna. I första hand prioriteras skötsel och anläggningar i de mest besöksintressanta naturreservaten runt om i länet.

Parallellt med ovanstående prioriterar vi även den naturvårdande skötseln. Där ingår även länets Natura 2000-områden (som ofta är naturreservat) och arter inom Åtgärdsprogram för hotade arter (ÅGP).

Hotade djur och växter

Skötselåtgärder

Naturförvaltningen arbetar årligen med planering och genomförande av åtgärder för natur och friluftsliv inom skyddade områden.

 • Naturvårdsbränning. Förr brann ungefär en procent av våra skogar. Numera brinner endast 0,016 procent. För att återskapa skogens naturliga dynamik och hjälpa de arter som är beroende av brand utförs därför planerade naturvårdsbränningar. Bränningar har genomförts inom EU-projektet Life Taiga och kommer att genomföras 2023-2028 inom EU-projektet Life2Taiga.
 • Mer information om projektet Life Taiga på lifetaiga.se Länk till annan webbplats.  
 • Mer information om naturvårdsbränning (intern länk).

 • Slåtter av ängs- och myrmark. Under 2019 bedrevs slåtter i bland annat Vasikkavuoma, Yraftdeltat, Jupukka, Rosfors och Selets bruk. Restaurering av ängs- och betesmark pågår i Natura 2000-områdena Backen, Kuldholmen och Maalari. Flera områden sköts av föreningar eller privatpersoner. Slåtter gynnar främst kärlväxter samt insekter och fåglar som är knutna till det öppna landskapet.
 • Borttagande av Contorta-tall inom naturreservat. Contorta-tall planteras på många hyggen men är inte ett naturligt trädslag i Sverige. Ibland finns Contorta-planteringar inne i reservatet. Eftersom främmande arter inte ska förekomma i naturreservat måste all Contorta-tall inventeras och röjas bort.
 • Stängsling för att gynna uppkomsten av lövträd. Lövträd är en bristvara i dagens skogar. För att hjälpa lövträd att växa upp och bli fler har Länsstyrelsen därför monterat ett tiotal stängsel på lämpliga platser inom naturreservat runt om i länet. Stängslen hindrar älg och annat vilt från att beta ner lövplantorna. Stängslet tas bort när lövträden är 6-7 meter höga.
 • Skötsel av våtmarker i eller i anslutning till skyddad natur. Bland annat återställande av våtmarker som har dikats ut, för att återställa en naturlig hydrologi.
 • Insatser för enskilda arter. Hänggräs är en akut hotad art som i Sverige har sina enda kända växtplatser i Norrbottens län. 2018 flyttades ett antal plantor till en ny plats. Detta gjorde vi för att hjälpa arten att sprida sig. På en annan växtplats röjdes hänggräs-plantor fram, för att ge de skulle få bättre möjligheter att utöka sig och bli fler.
 • Åtgärder för fjällräv i form av stödutfodring och avskjutning av konkurrerande rödräv.

 • Upprustning av naturreservat. Vi har tidigare år bland annat rustat upp anordningar i:
  • Arvidsjaur: Lamburträsk, Reivo, Vittjåkk-Akkanålke
  • Jokkmokk: Serri och Kronogård
  • Kalix: Likskär
  • Älvsbyn: Rackberget, Storforsen
  • Luleå: Bälingeberget (nya eldstäder)
  • Pajala: Jupukka
  • Överkalix: Malungsberget (ny eldstad, upprustning stig).
 • Spångning och målning i Haparanda skärgårds nationalpark.
 • Abisko nationalpark: Förbättringar av leder och hänvisningsskyltning.
 • Gränsmarkeringar av nya naturreservat och förbättrade gränsmarkeringar av vissa äldre reservat.
 • Uppdateringar av mobil-applikationen Norrbottens Naturkarta. I appen publiceras naturreservatens anordningar in efter hand. Du som använder appen kan via den enkelt skicka in rapporter direkt till oss på naturförvaltningen.

Här listar vi kommande åtgärder som är planerade.

 • Naturvårdsbränningar i naturreservat.
 • Gränsmarkeringar av naturreservat.
 • Slåtter av gräsmarker.
 • Nya informationsskyltar till naturreservat.
 • Översyn och markering av stigar, rivning av gamla dass, byten av trasiga vindskydd samt andra upprustningar runt om i länets skyddade natur.

Övriga åtgärder som berör skyddad natur

Andra enheter inom Länsstyrelsen arbetar ofta inom olika projekt med naturvårdande åtgärder som berör skyddad natur. Till exempel kan det handla om restaurering av våtmarker, sjöar och vattendrag.

Restaurering av sjöar och vattendrag.

Uppföljning

För att få reda på om vi förvaltar våra skyddade områden på rätt sätt följer vi upp statusen på våra naturtyper och arter. Inom uppföljningen kontrollerar vi effekten av de naturvårdande åtgärder som vi har genomfört. Uppföljningen görs med olika typer av inventeringar. Vi följer också upp våra insatser för friluftslivet genom till exempel besökarundersökningar. Metoderna för uppföljning är framtagna av Naturvårdsverket. Genom uppföljningen ser vi till att våra åtgärder och vår förvaltning är effektiv och når sina mål.

En del arter är sällsynta och finns bara i ett fåtal reservat. Flera naturtyper och arter ingår i det europeiska nätverket Natura 2000 . Genom olika inventeringar tar vi reda på om naturtyperna är i gott skick och i hur stort antal arterna finns. Om de är i dåligt skick planerar vi in vilka åtgärder vi ska göra för att förbättra läget.

Om det behövs naturvårdande skötselåtgärder till exempel naturvårdsbränning, borttagning av contortatall, lövstängsling eller restaurering av slåttermark, är det viktigt att följa upp skötseln efteråt. På så sätt lär vi oss om hur olika metoder fungerar och ser till att resultatet blir bra.  

De skyddade områdena är till för att skydda naturen och den biologiska mångfalden. Men områdena är även viktiga för friluftslivet. Vissa platser har många besökare. Då kan det behövas anordningar som till exempel spångning för att minska slitaget på naturen. Genom enkäter och fältbesök följer vi upp att naturen och arterna inte störs av antalet besökare och att besökarna är nöjda.

 • Besökarenkät i Abisko nationalpark.
 • Inventering av arter som: ävjepilört, norna, guckusko, myrbräcka, småsvalting, ryssnarv, flodpärlmussla, större barkplattbagge och långskägg.
 • Intensivövervakning av hänggräs i Storgrundet 2012-2021 samt uppföljning av åtgärder i två områden 2019-2021.
 • Inventering av främmande arter som: bäckröding, vattenpest och contorta.
 • Uppföljning av lövstängsling i olika områden.
 • Inventering av 21 betes- och slåttermarker 2012-2014.
 • Inventering av tre restaurerade betes- och slåttermarker 2012-2014.
 • Inventering främmande arter: bäckröding 2013, vattenpest 2017-2018.
 • Uppföljning av lövstängslingar i fem områden 2014.
 • Insektsfällor och uppföljning efter nio olika naturvårdsbränning och fem naturliga skogsbränder.
 • Vattenkemi, djur- och växtplankton samt nätprovfiske i Gammelstadsvikens naturreservat 2015.
 • Inventering av mossor, kärlväxter och fåglar på fyra slåttermyrar 2018.
 • Inventering av fåglar i Persöfjärden 2020.

Samverkan och skötselavtal

Samverkan med lokala intressenter är viktigt för Länsstyrelsen. Varje nationalpark har ett förvaltningsråd som träffas årligen. I dem ingår kommunen, samebyar, turismentreprenörer och andra intressenter. Ett fåtal naturreservat har motsvarande skötselråd.

För flera skyddade naturområden har Länsstyrelsen skötselavtal. Det är avtal som skrivits med markägaren eller annan aktör för till exempel uppsikt av anläggningar, vedhantering, slåtter med mera. Vill du veta mer om skötselavtal kan du kontakta naturförvaltningsenheten. Entreprenörer kan ansöka om att få gå med i vårt dynamiska inköpssystem där vi avropar tjänster vid behov.

Aktuella upphandlingar och dynamiska inköpssystem.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss