Skydda natur och få ersättning

Äger du mark med höga naturvärden, till exempel skog där det finns träd med stor variation i ålder, storlek och trädslag? Du kan skydda marken och få ersättning för det. Du som är markägare kan själv ta initiativ till att skydda din mark.

I varje län finns särskilda områden och typer av natur som prioriteras för skydd. Om ett område är särskilt värdefullt kan Länsstyrelsen föreslå att marken ska skyddas.

Höga naturvärden i länet

Länsstyrelsen utgår från nationella och regionala planer för att bedöma vilka områden som bör skyddas. Vi prioriterar bland annat utifrån

 • höga naturvärden
 • storlek
 • om det finns prioriterade naturtyper i området
 • närhet till annan värdefull natur.

I Norrbottens län har följande naturtyper och områden ett stort värde

Inventering är grunden för alla naturreservatsbeslut. I Norrbotten inventerar vi både på land och i havet. Vill du veta mer om hur det går till eller vad som är aktuellt just nu kan du klicka dig in på rubrikerna nedan.

Kännetecken på höga naturvärden i norrbottniska skogar:

 • Områden som aldrig har kalavverkats.
 • Stor variation i trädslag, ålder och storlek på träden.
 • Döda träd som står eller ligger, även halvdöda träd.
 • Spår av äldre bränder i marken eller på stubbar och träd.
 • Skogar som domineras av lövträd.
 • Äldre skog med frodig vegetation med inslag av örter eller
  ormbunkar.
 • Träd med gamla kulturspår, exempelvis bläckor, inskrifter,
  spår av samisk barktäkt, yxhuggna stockar.
 • Inslag av lövträd som asp, sälg och björk i barrskogen.
 • Skog som nyss har brunnit.
 • Träd med bohål eller rovfågelbon.
 • Luckor och gläntor i skogen som släpper ned ljus.
 • Många gamla eller storvuxna träd.

Som skogsägare kan du föreslå skogsområden för formellt skydd. Ta reda på vilka höga naturvärden du äger och föreslå en skyddsform hos Naturvårdsverket.

Våtmarker

Våtmarkerna i länet har inventerats för att identifiera de mest värdefulla som ännu inte har något långsiktigt skydd. Naturvårdsverket har tillsammans med Länsstyrelserna tagit fram en nationell myrskyddsplan. De utvalda våtmarkerna utgörs i huvudsak av större orörda och representativa myrkomplex.

Ett 60-tal områden från Norrbottens län ingår i den nationella planen. En stor del av dessa har redan ett långsiktigt skydd i form av Natura 2000, naturreservat eller nationalpark. Exempel på redan skyddade områden är Sjaunja-ape och Muddus som tillsammans utgör landets största myrområde.

Hos Naturvårdsverket redovisas resultatet av inventeringen, vilka områden det gäller med en beskrivning och karta för varje område. Sök på "myrskyddsplan" i publikationer

Statliga skogar

Många skyddsvärda områdena på statens marker upptäcktes genom en inventering som Naturvårdsverket gjorde på uppdrag av regeringen i början av 2000-talet. Därefter har två överenskommelser träffats med Sveaskog samt en med Fastighetsverket om skogsskyddet.

Hos Naturvårdsverket redovisas resultatet av inventeringen, vilka områden det gäller med en beskrivning och karta för varje område. Sök på "statliga skogar" i publikationer.

Publikationer på Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Sveaskog

Länsstyrelsen har tillsammans med Naturvårdsverket och Sveaskog kommit överens om att bilda cirka 170 naturreservat på Sveaskogs mark i Norrbotten. En stor del av dessa reservat är nu bildade tack vare ett projekt som genomfördes mellan 2009-2012.

Områdena har mycket höga naturvärden och är ett viktigt bidrag till att skydda våra levande skogar och värna de många ovanliga arter av växter och djur som finns i vårt län.

40 nya naturreservat

Under våren 2016 kom Sveaskog och Naturvårdsverket överens om att 40 områden i Norrbotten nu kan skyddas som naturreservat. Det innebär också att några av de största och från naturvårdssynpunkt mest värdefulla gammelskogsområdena i landet nu ges ett långsiktigt skydd.

Överenskommelsen omfattar till övervägande del orörda gammelskogar i fjällnära läge, men även stora våtmarks- och lågfjällsområden ingår i de planerade reservaten. De höga naturvärdena kombineras i många fall med höga värden för friluftsliv, naturupplevelser och turism.

Ett stort antal av dessa områden identifierades på Sveaskogs markinnehav. Skogarna har sedan dess hanterats genom avtal och överenskommelser mellan staten och Sveaskog. Dagens överenskommelse är den sista i raden och innebär att alla frågor mellan staten och Sveaskog kring inventeringen är lösta.

Länsstyrelsen arbetar med att formellt bilda naturreservaten, en process som bland annat innebär samråd med berörda kommuner. Precis som de flesta reservat i länet kommer de nya områdena, med sina vidsträckta urskogar och våtmarker, att vara fullt tillgängliga enligt allemansrätten. Även jakt och fiske kommer att kunna bedrivas på samma sätt som tidigare.

Fastighetsverket

Enligt ett regeringsbeslut kommer ett visst antal områden med skyddsvärd skog på Statens Fastighetsverks marker i Norrbotten, Västerbotten och Jämtland att föras över till Naturvårdsverket för att bli långsiktigt skyddade i form av naturreservat. Områdena har höga naturvärden och är även viktiga för bland annat rennäring och friluftsliv.

För Norrbottens del innebär beslutet att 66 nya områden i fjällkommunerna blir naturreservat. Av den totala arealen på 90 000 hektar ligger två tredjedelar ovanför gränsen för fjällnära skog. Det handlar framför allt om gammelskogar som ofta ligger som remsor längs befintliga fjällreservat.

Det är viktigt att få information om livsmiljöer och arter i Bottenviken. Kunskaper om havsmiljön behövs för att vi ska veta hur vi kan använda den på ett hållbart sätt.  

Inventeringsmetoder

För att kunna undersöka och dokumentera vad som finns i havet måste man använda speciella metoder och ta hjälp av teknisk utrustning. Grundare områden inventeras främst genom att snorkla på ytan. För att kunna titta på de djupare områdena används dykutrustning där dykaren bär med sig tuber fyllda med luft att andas.

Ibland används en filmkamera som sänks ner från en båt och filmar bottnarna (så kallad drop-video). Då sitter inventeraren i båten och kan på en skärm följa det kameran filmar under ytan. Det är en mycket användbar metod för att få en översiktlig bild av artförekomst och livsmiljöer på grunda och medeldjupa områden. Att filma med undervattenskamera är oftast den snabbaste och mest kostnadseffektiva metoden för att undersöka bottnen och vegetationen. Att identifiera enskilda arter är svårt genom filmning, därför kompletteras ofta filmning med dykning och/eller snorkling.

Aktuella inventeringar

Under 2017-2020 deltog Länsstyrelsen i Norrbottens län i ett Interreg Nord finansierat EU-projektet tillsammans Finland. Då kartlades norra Bottenvikens havsmiljö för att få bättre kunskaper, planeringsunderlag och samarbete för förvaltning av Bottenviken.  

SEAmBOTH-projektets webbplats Länk till annan webbplats.

Pågående reservatsbildning i Norrbottens län

GIS-skikt över pågående reservatsbildning, Länskarta Norrbotten Länk till annan webbplats.

Har du en mer specifik fråga eller behöver hjälp att hantera programvaran GIS? Ta kontakt med oss så hjälper vi dig att finna information om områdesskydd.

E-post till Områdesskydd

Kartverktyg för fler typer av områden

Länsstyrelsernas alla GIS-skikt, länsstyrelsernas Geodatakatalog Länk till annan webbplats.

Gör en intresseanmälan till Länsstyrelsen

Här anmäler du intresse till Länsstyrelsen för att skydda din mark.

Fyll i blanketten och skicka den till Länsstyrelsen i Norrbottens län:

norrbotten@lansstyrelsen.se

Tre former av formellt skydd

De tre vanligaste formella skyddsformerna för att bevara natur med höga värden är:

 • naturreservat
 • naturvårdsavtal
 • biotopskyddsområde.

De tre skyddsformerna skiljer sig åt, bland annat när det gäller storlek, ersättningsnivå och varaktighet. Länsstyrelsen kan skydda natur genom att bilda naturreservat, biotopskyddsområde eller skriva naturvårdsavtal med dig som markägare.

Länsstyrelsen, Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen har olika roller och ansvar i frågor om skydd av natur.

Skyddsformer för skog med höga naturvärden, Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

Föreslå skydd av din skog, Skogsstyrelsen Länk till annan webbplats.

Så här går det till att skydda skog

Naturvårdsverket informerar om stegen för att skydda höga naturvärden.

Steg på vägen till att skydda skog, Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

Skydda mark på ett annat sätt

Om du vill bevara värdefull natur på din mark utan att bilda naturreservat, biotopskydd eller skriva naturvårdsavtal kan du göra en så kallad frivillig avsättning. Det innebär att du undantar en bit av din fastighet från skogsbruk eller andra åtgärder som kan skada naturvärdena. En frivillig avsättning dokumenteras i en skogsbruksplan eller annan handling och du får ingen ersättning.

Frivilliga avsättningar och certifiering, Skogsstyrelsen Länk till annan webbplats.

Kontakt

Naturskyddsenheten, områdesskydd

Dela sidan:

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss