Internationella, nationella och regionala samarbeten

Länsstyrelsens uppdrag är att främja länets utveckling. Det handlar bland annat om att öka Kronobergs attraktionskraft för medborgare och företag, och att arbeta för en långsiktigt hållbar ekonomisk, ekologisk och social utveckling. Viktiga delar i det utvecklingsarbetet är den internationella och nationella dimensionen, det vill säga samverkan med andra regioner och institutioner i och utanför Sverige och EU.

Flera möjliga projektfinansiärer, så som EU, statliga myndigheter och regionala aktörer, ger länsstyrelsen vidgade möjligheter till samverkan, möjlighet att utnyttja gemensamma resurser och att ta hänsyn till gemensamma utmaningar och regler.

Projekten som drivs ligger i linje med länsstyrelsens vision och målet att arbeta för en hållbar utveckling i hela Kronoberg. De ligger också i linje med länsstyrelsens arbete med att se till att regionala och nationella ambitioner för miljömål får genomslag. Varje projekt har koppling till Agenda 2030 med globala mål för hållbar utveckling.

Kontakt