Internationella, nationella och regionala samarbeten

Länsstyrelsens uppdrag är att främja länets utveckling. Det handlar bland annat om att öka Kronobergs attraktionskraft för medborgare och företag, och att arbeta för en långsiktigt hållbar ekonomisk, ekologisk och social utveckling. Viktiga delar i det utvecklingsarbetet är den internationella och nationella dimensionen, det vill säga samverkan med andra regioner och institutioner i och utanför Sverige och EU.

Flera möjliga projektfinansiärer, så som EU, statliga myndigheter och regionala aktörer, ger länsstyrelsen vidgade möjligheter till samverkan, möjlighet att utnyttja gemensamma resurser och att ta hänsyn till gemensamma utmaningar och regler.

Projekten som drivs ligger i linje med länsstyrelsens vision och målet att arbeta för en hållbar utveckling i hela Kronoberg. De ligger också i linje med länsstyrelsens arbete med att se till att regionala och nationella ambitioner för miljömål får genomslag. Varje projekt har koppling till Agenda 2030 med globala mål för hållbar utveckling.

Pågående projekt

Zero Carbon Infrastructure

Syfte: Skapa förutsättningar för fossilbränslefri infrastruktur i åtta olika städer och regioner genom att hitta och testa olika lösningar på identifierade utmaningar.
Tid: 2023-2026
Finansiärer: EU Interreg Europe och deltagande partners
Projektägare: Länsstyrelsen i Kronobergs län
Projektpartners: Nio internationella aktörer från nio olika länder
Målgrupp: regionala/lokala aktörer med intresse för elfordon, hållbar stadslogistik och affärsmodell för stadsmobilitet.
Omsättning: cirka 20 miljoner kronor
Lokal projektledare: Miljöavdelningen, miljöstrategiska enheten, Aida Ramic
I linje med Agenda 2030: Mål 9, 11, 13 och 17

ZCI – Zero Carbon Infrastructure

Interreg Europe. Co-funded by the European Union. ZCI.

Transporteffektivt Kronoberg

Syfte: Transporteffektivt Kronobergs övergripande mål är att bidra till att effektivisera övergången från fossila transporter till fossilfria transporter för att bidra till det transportpolitiska målet om fossilfria transporter år 2045.
Tid: 2021–2023 (slutrapporteras i februari 2023)
Finansiärer: Region Kronoberg och EU:s regionala utvecklingsfond.
Projektägare: Region Kronoberg
Projektpartners: Länsstyrelsen i Kronobergs län och Energikontor syd är samverkanspartners.
Målgrupp: Projektets primära målgrupp är företag i olika branscher (bland annat besöksnäringen) i hela Kronobergs län, som vill arbeta för ett transporteffektivt samhälle. En annan primär målgrupp är de anställda på arbetsplatserna som deltar i projektet och som kommer delta i åtgärderna.
Omsättning: cirka 19,7 miljoner kr
Lokal projektledare: Huvudprojektledare: Åsa Forss, Region Kronoberg. Delprojektledare på Länsstyrelsen i Kronobergs län: Per-Anders Persson och Ida Andreasson, miljöstrategiska enheten.
I linje med Agenda 2030: Mål 9, 12,13 med flera.

Res grönt i gröna Kronoberg (regionkronoberg.se) Länk till annan webbplats.

Lifes logotyp.

Life RestoRED

Syfte: Restaurera och skapa förutsättningar för att ängs- och betesmarker bevaras som viktiga livsmiljöer för vilda växter och djur.
Tid: 2021-2027
Finansiärer: EU Life+, Naturvårdsverket och nio länsstyrelser i landet.
Projektägare: Länsstyrelsen i Östergötland
Projektpartners: Naturvårdsverket och nio länsstyrelser i landet.
Målgrupp: lantbrukare och framtida lantbrukare, och även andra specialister som arbetar i jordbruksmiljöer
Omsättning: cirka 14,5 Euro
Lokal projektledare: Miljöavdelningen, Naturförvaltningsenheten, Sara Lamme
I linje med Agenda 2030: Mål 15

Life RestoRED Länk till annan webbplats.

Fånga vinden i Sydost – mer vindkraft på rätt plats

Syfte: Öka kunskap om hinder och hitta samexistenslösningar för vindkraft i sydost och ta fram verktyg för kommunal/regional planering av vindkraft
Tid: September 2020 till december 2022
Finansiärer: Energimyndigheten
Projektägare: Energikontor Sydost
Projektpartners: Länsstyrelserna i Blekinge, Kalmar och Kronoberg
Målgrupp: Försvarsmakten, kommuner, myndigheter, föreningar och företag inom vindkraftområdet
Omsättning: 2 288 000 kr
Lokal projektledare: Miljöavdelningen, miljöstrategiska enheten, Per-Anders Persson
I linje med Agenda 2030: Mål 7

Interreg Europes logotyp.

Resolve

Syfte: Stärka attraktionskraften i citykärnor samt minska koldioxidutsläpp från personal- och godstransporter genererade av handeln
Tid: 2016-2023
Finansiärer: EU Interreg Europe, City of Roermond och deltagande partners
Projektägare: City of Roermond
Projektpartners: Nio internationella aktörer från åtta olika länder
Målgrupp: regionala/lokala aktörer med intresse för cityhandel, akademi samt transportsektorn
Omsättning: cirka 21 miljoner kronor
Lokal projektledare: Miljöavdelningen, miljöstrategiska enheten, Aida Ramic
I linje med Agenda 2030: Mål 9, 11, 13 och 17

Resolve Länk till annan webbplats.

Statens geotekniska institut.

Återvinning av blyglas från deponier

Syfte: Demonstrera potentialen i en alternativ efterbehandlingsmetod till de konventionella icke cirkulära efterbehandlingsmetoderna att täcka deponierna eller flytta blyglaset till deponier för farligt avfall
Tid: 2019-2022
Finansiärer: Statens Geotekniska Institut, länsstyrelserna i Kronoberg och Kalmar län och privat sektor
Projektägare: RISE Reserch Institutes of Sweden
Projektpartners: Ragn-Sells, Målerås Glasbruk, Form Us With Love, länsstyrelserna i Kronoberg och Kalmar och flera kommuner
Målgrupp: Företag och offentliga aktörer
Omsättning: cirka 5,5 miljoner kronor
Lokal projektledare: Avdelningen för utveckling och stöd, Malin Bendz-Hellgren och Miljöavdelningen, Miljöskyddsenheten, Maria Levin
I linje med Agenda 2030: Mål 6, 9, 12 och 15

Återvinning av blyglas Länk till annan webbplats.

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområden.

Trädprojekt

Syfte: Främja skyddsvärda träd i odlingslandskapet utifrån kulturmiljöperspektiv och biologisk mångfald
Tid: 2019-2024
Finansiärer: EU, Jordbruksverket och Länsstyrelsen i Kronobergs län
Projektägare: Länsstyrelsen i Kronobergs län
Målgrupp: Markägare
Omsättning: cirka 1 miljon kronor
Projektledare: Miljöavdelningen, naturskyddsenheten, Marion Jannes
I linje med Agenda 2030: Mål 15

Avslutade projekt

Tillväxtverket.

Mot nya höjder -lab (regionala delen av projektet Maker Tour Mot nya höjder)

Syfte: Öka intresset för naturvetenskap och teknik bland grundskoleelever
Tid: 2017-2021
Finansiärer: Tillväxtverket, Linnéuniversitetet, Statliga 1:1-medel, Region Kronoberg och Länsstyrelsen i Kronoberg
Projektägare: Region Kronoberg
Projektpartners: Linnéuniversitetet, Fenomenalen Science Center och 2047 Science Center i Gävleborg
Målgrupp: Grundskoleelever i Kronobergs och Gävleborgs län
Omsättning: cirka 12 miljoner kronor
I linje med Agenda 2030: Mål 4 och 5

Mot nya höjder -lab Länk till annan webbplats.

Vinnova, Sveriges innovationsmyndighets logotyp.

Smart Housing 2

Syfte: Utveckla digitala processer i planprocesser, industriell produktion, byggprocesser
Tid: 2017-2019
Finansiärer: EU Horisont2020, Vinnova, Region Jönköpings län, Region Kalmar län, Region Kronoberg, Länsstyrelserna Jönköping, Kalmar och Kronoberg samt privata aktörer
Projektägare: RISE, Research Institutes of Sweden
Projektpartners: Flera från privat sektor
Målgrupp: Intressenter för trä och glas
Omsättning: cirka 66 000 kronor
I linje med Agenda 2030: Mål 5, 9, 10, 11, 12, 13 och 17

Smart Housing 2 Länk till annan webbplats.

Vinnova, Sveriges innovationsmyndighets logotyp.

Innovativ sanering

Syfte: Framtagande av plan för hållbar innovativ sanering, samhällsekonomisk analys och kommunikationsstrategi
Tid: 2016-2019
Finansiärer: Vinnova, Sveriges Geologiska Undersökning, Länsstyrelserna Kronoberg och Kalmar samt kommuner.
Projektägare: Länsstyrelsen i Kronobergs län
Lokal projektledare: Avdelningen för stöd och utveckling, Malin Bendz-Hellgren
Projektpartners: Statens Geotekniska Institut
Målgrupp: Kommunerna Emmaboda, Nybro, Lessebo och Uppvidinge
Omsättning: cirka 1,7 miljoner kronor
I linje med Agenda 2030: Mål 3, 6, 9, 11 och 15

Sanering i glasriket Länk till annan webbplats.

Havs- och vattenmyndigheten.

Hackekvarn

Syfte: Återskapa fria vandringsvägar för fisk
Tid: 2017-2019
Finansiärer: Havs- och vattenmyndigheten
Projektägare: Länsstyrelsen i Kronobergs län
Projektledare: Miljöavdelningen, vattenenheten, Jan Grosen
Omsättning: cirka 1,3 miljoner kronor
I linje med Agenda 2030: Mål 15

Hackekvarn naturreservat Länk till annan webbplats.

Havs- och vattenmyndigheten.

Bekämpning av sjögull

Syfte: Förhindra ytterligare spridning av sjögull
Tid: 2017-2020
Finansiärer: Havs- och vattenmyndigheten
Projektägare: Länsstyrelsen i Kronobergs län
Projektledare: Miljöavdelningen, vattenenheten, Annika Smålander
Projektpartners: Kommunerna Alvesta, Tingsryd och Växjö
Omsättning: cirka 6,7 miljoner kronor
I linje med Agenda 2030: Mål 15

Invasiva främmande arter

Publikation om resultat och erfarenheter från projektet Bekämpning av sjögull Länk till annan webbplats.

Energimyndighetens logotyp.

Energi- och klimatoptimerad upphandling

Syfte: Skapa bättre förutsättningar för strategiskt upphandlingsarbete i offentlig sektor med fokus på lägre koldioxidutsläpp och minskad energianvändning
Tid: 2019-2020
Finansiärer: Energimyndigheten och Länsstyrelsen i Kronobergs län
Projektägare: Länsstyrelsen i Kronobergs län
Projektpartners: Energikontor Sydost
Målgrupp: Kommuner och Region Kronoberg
Omsättning: cirka 2 miljoner kronor
Projektledare: Miljöavdelningen, Miljöstrategiska enheten, Per-Anders Persson och Aida Ramic
I linje med Agenda 2030: Mål 5, 7, 12, 13 och 17

Energi- och klimatoptimerad upphandling Länk till annan webbplats.

EUSBSRs logotyp.

Baltic Leadership Programme PFAS

Syfte: Öka medvetenhet och kapacitetsuppbyggnad kring farliga industriproducerade kemikalier
Tid: 2019-2020
Finansiärer: EU:s Östersjöprogram EUSBSR
Projektägare: Svenska Institutet
Projektpartners: Naturvårdsverket
Målgrupp: 20 nationella/regionala aktörer från 10-tal olika länder
Omsättning: cirka 2 miljoner kronor
Lokal projektledare: Miljöavdelningen, Miljöskyddsenheten, Madeleine Ullerhed
I linje med Agenda 2030: Mål 3, 6, 11 och 14

Lifes logotyp.

Life Taiga

Syfte: Öka och bevara den biologiska mångfalden i den vanligaste naturtypen som heter taiga
Tid: 2015-2020
Finansiärer: EU Life+, Naturvårdsverket och länsstyrelser i landet
Projektpartners: 13 länsstyrelser i landet
Projektägare: Länsstyrelsen i Västmanland
Lokal projektledare: Miljöavdelningen, Naturförvaltningsenheten, Sara Lamme
Omsättning: cirka 100 miljoner kronor
I linje med Agenda 2030: Mål 15

Life Taiga Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsen Kronoberg

Kungsgatan 8, Växjö

Dela sidan:

Landshövding

Maria Arnholm

Besöksadress

Kungsgatan 8

Postadress

351 86 Växjö

Organisationsnummer

202100-2296

Följ oss