Internationella, nationella och regionala samarbeten

Länsstyrelsens uppdrag är att främja länets utveckling. Det handlar bland annat om att öka Kronobergs attraktionskraft för medborgare och företag, och att arbeta för en långsiktigt hållbar ekonomisk, ekologisk och social utveckling. Viktiga delar i det utvecklingsarbetet är den internationella och nationella dimensionen, det vill säga samverkan med andra regioner och institutioner i och utanför Sverige och EU.

Flera möjliga projektfinansiärer, så som EU, statliga myndigheter och regionala aktörer, ger länsstyrelsen vidgade möjligheter till samverkan, möjlighet att utnyttja gemensamma resurser och att ta hänsyn till gemensamma utmaningar och regler.

Projekten som drivs ligger i linje med länsstyrelsens vision och målet att arbeta för en hållbar utveckling i hela Kronoberg. De ligger också i linje med länsstyrelsens arbete med att se till att regionala och nationella ambitioner för miljömål får genomslag. Varje projekt har koppling till Agenda 2030 med globala mål för hållbar utveckling.

Pågående projekt

Tillväxtverkets logotyp.

Mot nya höjder -lab (regionala delen av projektet Maker Tour Mot nya höjder)

Syfte: Öka intresset för naturvetenskap och teknik bland grundskoleelever
Tid: 2017-2021
Finansiärer: Tillväxtverket, Linnéuniversitetet, Statliga 1:1-medel, Region Kronoberg och Länsstyrelsen i Kronoberg
Projektägare: Region Kronoberg
Projektpartners: Linnéuniversitetet, Fenomenalen Science Center och 2047 Science Center i Gävleborg
Målgrupp: Grundskoleelever i Kronobergs och Gävleborgs län
Omsättning: ca 12 miljoner kr
I linje med Agenda 2030: Mål 4 och 5

Mot nya höjder -lab Länk till annan webbplats.

Interreg Europes logotyp.

Resolve

Syfte: Stärka attraktionskraften i citykärnor samt minska koldioxidutsläpp från personal- och godstransporter genererade av handeln
Tid: 2016-2022
Finansiärer: EU Interreg Europe, City of Roermond och deltagande partners
Projektägare: City of Roermond
Projektpartners: Nio internationella aktörer från åtta olika länder
Målgrupp: regionala/lokala aktörer med intresse för cityhandel, akademi samt transportsektorn
Omsättning: ca 21 miljoner kr
Lokal projektledare: Miljöavdelningen, miljöstrategiska enheten, Aida Ramic
I linje med Agenda 2030: Mål 9, 11, 13 och 17

Resolve Länk till annan webbplats.

Statens geotekniska instituts logotyp.

Återvinning av blyglas från deponier

Syfte: Demonstrera potentialen i en alternativ efterbehandlingsmetod till de konventionella icke cirkulära efterbehandlingsmetoderna att täcka deponierna eller flytta blyglaset till deponier för farligt avfall
Tid: 2019-2022
Finansiärer: Statens Geotekniska Institut, länsstyrelserna i Kronoberg och Kalmar län och privat sektor
Projektägare: RISE Reserch Institutes of Sweden
Projektpartners: Ragn-Sells, Målerås Glasbruk, Form Us With Love, länsstyrelserna i Kronoberg och Kalmar och flera kommuner
Målgrupp: Företag och offentliga aktörer
Omsättning: ca 5,5 miljoner kr
Lokal projektledare: Avdelningen för utveckling och stöd, Malin Bendz-Hellgren och Miljöavdelningen, Miljöskyddsenheten, Maria Levin
I linje med Agenda 2030: Mål 6, 9, 12 och 15

Återvinning av blyglas Länk till annan webbplats.

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområden. Logotyp.

Trädprojekt

Syfte: Främja skyddsvärda träd i odlingslandskapet utifrån kulturmiljöperspektiv och biologisk mångfald
Tid: 2019-2021
Finansiärer: EU, Jordbruksverket och Länsstyrelsen i Kronobergs län
Projektägare: Länsstyrelsen i Kronobergs län
Målgrupp: Markägare
Omsättning: ca 1 miljon kr
Projektledare: Miljöavdelningen, naturskyddsenheten, Marion Jannes
I linje med Agenda 2030: Mål 15

Avslutade projekt

Vinnova, Sveriges innovationsmyndighets logotyp.

Smart Housing 2

Syfte: Utveckla digitala processer i planprocesser, industriell produktion, byggprocesser
Tid: 2017-2019
Finansiärer: EU Horisont2020, Vinnova, Region Jönköpings län, Region Kalmar län, Region Kronoberg, Länsstyrelserna Jönköping, Kalmar och Kronoberg samt privata aktörer
Projektägare: RISE, Research Institutes of Sweden
Projektpartners: Flera från privat sektor
Målgrupp: Intressenter för trä och glas
Omsättning: ca 66 000 kr
I linje med Agenda 2030: Mål 5, 9, 10, 11, 12, 13 och 17

Smart Housing 2 Länk till annan webbplats.

Vinnova, Sveriges innovationsmyndighets logotyp.

Innovativ sanering

Syfte: Framtagande av plan för hållbar innovativ sanering, samhällsekonomisk analys och kommunikationsstrategi
Tid: 2016-2019
Finansiärer: Vinnova, Sveriges Geologiska Undersökning, Länsstyrelserna Kronoberg och Kalmar samt kommuner.
Projektägare: Länsstyrelsen i Kronobergs län
Lokal projektledare: Avdelningen för stöd och utveckling, Malin Bendz-Hellgren
Projektpartners: Statens Geotekniska Institut
Målgrupp: Kommunerna Emmaboda, Nybro, Lessebo och Uppvidinge
Omsättning: ca 1,7 miljoner kr
I linje med Agenda 2030: Mål 3, 6, 9, 11 och 15

Sanering i glasriket Länk till annan webbplats.

Havs- och vattenmyndighetens logotyp.

Hackekvarn

Syfte: Återskapa fria vandringsvägar för fisk
Tid: 2017-2019
Finansiärer: Havs- och vattenmyndigheten
Projektägare: Länsstyrelsen i Kronobergs län
Projektledare: Miljöavdelningen, vattenenheten, Jan Grosen
Omsättning: ca 1,3 miljoner kr
I linje med Agenda 2030: Mål 15

Projektet Hackekvarn, Havs- och vattenmyndighetens projektkatalog Länk till annan webbplats.

Hackekvarn naturreservat Länk till annan webbplats.

Havs- och vattenmyndighetens logotyp.

Bekämpning av sjögull

Syfte: Förhindra ytterligare spridning av sjögull
Tid: 2017-2020
Finansiärer: Havs- och vattenmyndigheten
Projektägare: Länsstyrelsen i Kronobergs län
Projektledare: Miljöavdelningen, vattenenheten, Annika Smålander
Projektpartners: Kommunerna Alvesta, Tingsryd och Växjö
Omsättning: ca 6,7 miljoner kr
I linje med Agenda 2030: Mål 15

Projektet Bekämpning av sjögull, Havs- och vattenmyndighetens projektkatalog Länk till annan webbplats.

Invasiva främmande arter

Publikation om resultat och erfarenheter från projektet Bekämpning av sjögull

Energimyndighetens logotyp.

Energi- och klimatoptimerad upphandling

Syfte: Skapa bättre förutsättningar för strategiskt upphandlingsarbete i offentlig sektor med fokus på lägre koldioxidutsläpp och minskad energianvändning
Tid: 2019-2020
Finansiärer: Energimyndigheten och Länsstyrelsen i Kronobergs län
Projektägare: Länsstyrelsen i Kronobergs län
Projektpartners: Energikontor Sydost
Målgrupp: Kommuner och Region Kronoberg
Omsättning: ca 2 miljoner kr
Projektledare: Miljöavdelningen, Miljöstrategiska enheten, Per-Anders Persson och Aida Ramic
I linje med Agenda 2030: Mål 5, 7, 12, 13 och 17

Energi- och klimatoptimerad upphandling Länk till annan webbplats.

EUSBSRs logotyp.

Baltic Leadership Programme PFAS

Syfte: Öka medvetenhet och kapacitetsuppbyggnad kring farliga industriproducerade kemikalier
Tid: 2019-2020
Finansiärer: EU:s Östersjöprogram EUSBSR
Projektägare: Svenska Institutet
Projektpartners: Naturvårdsverket
Målgrupp: 20 nationella/regionala aktörer från 10-tal olika länder
Omsättning: ca 2 miljoner kr
Lokal projektledare: Miljöavdelningen, Miljöskyddsenheten, Madeleine Ullerhed
I linje med Agenda 2030: Mål 3, 6, 11 och 14

Baltic Leadership Programme PFAS Länk till annan webbplats.

Lifes logotyp.

Life Taiga

Syfte: Öka och bevara den biologiska mångfalden i den vanligaste naturtypen som heter taiga
Tid: 2015-2020
Finansiärer: EU Life+, Naturvårdsverket och länsstyrelser i landet
Projektpartners: 13 länsstyrelser i landet
Projektägare: Länsstyrelsen i Västmanland
Lokal projektledare: Miljöavdelningen, Naturförvaltningsenheten, Sara Lamme
Omsättning: ca 100 miljoner kr
I linje med Agenda 2030: Mål 15

Life Taiga Länk till annan webbplats.

Kontakt