Våra handläggningstider

Handläggningstiderna beskriver den tid det tagit för oss att bli klara med vissa typer av ärenden. Du ser även hur vår måluppfyllelse ser ut inom utvalda områden.

Siffrorna bygger på handläggningstider ett år tillbaka i tiden och sidan uppdateras fyra gånger per år. Sidan uppdaterades den 6 september 2023.

Djur


Handläggningstider djur.

Beskrivning av ärende

Mål (dagar)

Måluppfyllelse (Andel %)

Median (dagar)

Medel (dagar)

Ansökan om förprövning djurstall

56

85

9

23

Ansökan om tillstånd enligt 6 kap 4 § djurskyddslagen

90

97

2

10

Anmälningsärenden djurskydd

90

94

14

24

Byggande


Handläggningstider byggande.

Beskrivning av ärende

Mål (dagar)

Måluppfyllelse (Andel %)

Median (dagar)

Medel (dagar)

Detaljplaner - Begäran om yttrande över granskning och utställning

21

69

18

17

Överklagande av detaljplan med mera

150
Överklagande av lov, förhandsbesked

150

100

42

49

Överklagande av bygglov för bostäder, men inte fritidsbostäder

120

100

30

40

Överklagande av kommuns beslut, övriga inom plan- och bygglagen

180

100

61

62

Kulturmiljö


Handläggningstider kulturmiljö.

Beskrivning av ärende

Mål (dagar)

Måluppfyllelse (Andel %)

Median (dagar)

Medel (dagar)

Ansökan om tillstånd till ingrepp i fornlämning

90

31

183

261

Kyrkliga kulturminnen - Ansökan om tillstånd renovering och ändring

120

42

136

186

Natur och miljö


Handläggningstider natur och miljö.

Beskrivning av ärende

Mål (dagar)

Måluppfyllelse (Andel %)

Median (dagar)

Medel (dagar)

Överklagande av kommuns beslut enligt miljöbalken m.fl. författningar

180

98

48

59

Ansökan om tillstånd och dispenser avseende naturskydd

60

46

70

76

Samråd enligt 12 kap 6 § miljöbalken

42

76

33

38

Granskning av kommunal strandskyddsdispens

21

77

15

15

Anmälan om vattenverksamhet enligt 11 kap. 9 § a Miljöbalken

56

73

46

52

Anmälan om ändring av tillståndspliktig verksamhet

75

79

26

38

Ansökan om tillstånd till transport av avfall och farligt avfall

40

89

15

20

Anmälan om transport av avfall och farligt avfall

30

97

8

13

Ansökan om förvärvstillstånd för jordbruksfastigheter

25

86

18

20

Fiske


Handläggningstider fiske.

Beskrivning av ärende

Mål (dagar)

Måluppfyllelse (Andel %)

Median (dagar)

Medel (dagar)

Ansökan tillstånd flyttning och utplantering av fisk

30

94

15

15

Ansökan om förordnande som fisketillsynsman

40

92

26

29

Kontakt

Länsstyrelsen Kronoberg

Kungsgatan 8, Växjö

Landshövding

Maria Arnholm

Besöksadress

Kungsgatan 8

Postadress

351 86 Växjö

Organisationsnummer

202100-2296

Följ oss