Våra handläggningstider

Handläggningstiderna beskriver den tid det tagit för oss att bli klara med en viss typ av ärende. Nedan ser du även hur vår måluppfyllelse ser ut inom olika områden.

Sidan uppdaterades 7 juni 2021.

Djur


Handläggningstider djur.

Beskrivning av ärende

Mål (dagar)

Måluppfyllelse (Andel %)

Median (dagar)

Medel (dagar)

Ansökan om förprövning djurstall

56

92

4

15

Ansökan om tillstånd enligt 6 kap 4 § djurskyddslagen

90

94

4

19

Anmälningsärenden djurskydd

90

94

14

28

Byggande


Handläggningstider byggande.

Beskrivning av ärende

Mål (dagar)

Måluppfyllelse (Andel %)

Median (dagar)

Medel (dagar)

Detaljplaner - Begäran om yttrande över granskning och utställning

21

38

26

28

Överklagande av detaljplan med mera

150
Överklagande av lov, förhandsbesked

150

97

30

37

Överklagande av bygglov för bostäder, men inte fritidsbostäder

120

100

44

48

Överklagande av kommuns beslut, övriga inom plan- och bygglagen

180

100

33

35

Kulturmiljö


Handläggningstider kulturmiljö.

Beskrivning av ärende

Mål (dagar)

Måluppfyllelse (Andel %)

Median (dagar)

Medel (dagar)

Ansökan om tillstånd till ingrepp i fornlämning

90

29

216

233

Kyrkliga kulturminnen - Ansökan om tillstånd renovering och ändring

120

33

212

293

Natur och miljö


Handläggningstider natur och miljö.

Beskrivning av ärende

Mål (dagar)

Måluppfyllelse (Andel %)

Median (dagar)

Medel (dagar)

Överklagande av kommuns beslut enligt miljöbalken m.fl. författningar

180

100

40

56

Ansökan om tillstånd och dispenser avseende naturskydd

60

46

65

96

Samråd enligt 12 kap 6 § miljöbalken

42

87

30

27

Granskning av kommunal strandskyddsdispens

21

89

16

15

Anmälan om vattenverksamhet enligt 11 kap. 9 § a Miljöbalken

56

70

50

66

Anmälan om ändring av tillståndspliktig verksamhet

75

90

5

31

Ansökan om tillstånd till transport av avfall och farligt avfall

40

87

14

20

Anmälan om transport av avfall och farligt avfall

30

100

7

8

Ansökan om förvärvstillstånd för jordbruksfastigheter

25

88

14

16

Fiske


Handläggningstider fiske.

Beskrivning av ärende

Mål (dagar)

Måluppfyllelse (Andel %)

Median (dagar)

Medel (dagar)

Ansökan tillstånd flyttning och utplantering av fisk

30

93

13

15

Ansökan om förordnande som fisketillsynsman

40

90

32

39

Kontakt