Våra handläggningstider

Handläggningstiderna beskriver den tid det tagit för oss att bli klara med en viss typ av ärende. Nedan ser du även hur vår måluppfyllelse ser ut inom olika områden.

Sidan uppdaterades 17 december 2020.

Handläggningstider

Beskrivning av ärendeMåltid i dagar

Måluppfyllelse (Andel %)


Median i dagar


Medel i dagar

Ansökan om förprövning djurstall

56

93

3

14

Ansökan om tillstånd enligt 6 kap 4 § djurskyddslagen

90

93

5

19

Anmälningsärenden djurskydd

90

93

15

30

Detaljplaner - Begäran om yttrande över granskning och utställning

21

38

23

27

Överklagande av lov, förhandsbesked

150

96

26

38

Överklagande av bygglov för bostäder, dock ej fritidsbostäder

120

100

40

38

Överklagande av kommuns beslut, övriga inom plan- och bygglagen

180

100

33

37

Ansökan om tillstånd till ingrepp i fornlämning

90

30

217

223

Kyrkliga kulturminnen -Ansökan om tillstånd renovering och ändring

120

31

249

305

Överklagande av kommuns beslut enligt miljöbalken m.fl. författningar

180

100

35

48

Ansökan om tillstånd och dispenser avseende naturskydd

60

36

84

107

Samråd enligt 12 kap 6 § miljöbalken

42

89

23

25

Granskning av kommunal strandskyddsdispens

21

93

13

14

Anmälan om vattenverksamhet enligt 11 kap. 9 § a Miljöbalken

56

63

51

69

Anmälan om ändring av tillståndspliktig verksamhet

75

78

46

108

Ansökan om tillstånd till transport av avfall och farligt avfall

40

89

8

15

Anmälan om transport av avfall och farligt avfall

30

100

6

8

Ansökan om förvärvstillstånd för jordbruksfastigheter

25

90

12

15

Ansökan om yrkesfiskelicens

30
Ansökan tillstånd flyttning och utplantering av fisk

30

95

10,5

13

Ansökan om förordnande som fisketillsynsman

40

67

35

44

Kontakt