Risk för skogsbrand i Kronobergs länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Länsstyrelsens miljöpåverkan

Länsstyrelsen har en viktig roll i att genomföra regeringens miljöpolitik. I vårt dagliga arbete strävar vi efter att bidra till en hållbar utveckling och till att nå de nationella miljökvalitetsmålen.

Det är därför viktigt att vi är ett föredöme för andra i vårt interna miljöarbete. Genom att vara ett gott föredöme får vi större förtroende i genomförandet av våra uppdrag. Vår verksamhet behöver vara resurssnål och ge upphov till minimala utsläpp av skadliga ämnen i miljön.

Miljöledningssystemet är ett verktyg i arbetet för att systematiskt utveckla och förbättra vårt miljöarbete både internt och externt i länet. Alla statliga myndigheter är skyldiga att ha ett miljöledningssystem som integrerar miljöhänsyn i myndighetens verksamhet enligt förordning om miljöledning i statliga myndigheter (2009:907) Länk till annan webbplats.. Miljöledningsarbetet redovisas årligen till regeringen och Naturvårdsverket.

Miljödiplomerade och KRAV-certifierat

Vi är miljödiplomerade och residenset är även KRAV-certifierat. Vi arbetar systematiskt med att minska vår negativa miljöpåverkan och öka vår positiva påverkan.

I praktiken innebär det att vi:

 • beaktar miljöaspekterna i all vår verksamhet
 • minskar myndighetens direkta miljöpåverkan
 • ställer miljökrav vid inköp/upphandling
 • är ett föredöme i miljöarbetet och inspirerar andra
 • fortlöpande följer upp, redovisar och förbättrar miljöarbetet
 • minst uppfyller kraven i gällande lagstiftning och andra krav.
SUSA - sustainable standards. Svensk miljöbas 4:2017.
KRAV.

Redovisning av det systematiska miljöledningsarbetet

Varje år redovisar Länsstyrelserna resultatet av sitt miljöledningsarbete till Naturvårdsverket.

Redovisning av Länsstyrelsen i Kronobergs läns miljöledningsarbete 2022 Pdf, 190.3 kB.

Våra hållbarhetsambitioner

Vårt hållbarhetsarbete är en förebild för andra. Vi väger in de tre dimensionerna av hållbarhet i all verksamhet och arbetar för att nå målen i Agenda 2030. Vi utgår från respekt för människan och förståelsen för att alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. Genera­tionsmålet för miljömålen är, tillsammans med de sexton miljömålen, ett löfte till framtida generationer om frisk luft, hälsosamma miljöer och rika miljöupplevelser

Alla medarbetare vet hur de bidrar till Agenda 2030 och våra hållbar­hets­ambitioner. Vi hanterar målkonflikter och identifierar synergier. Vi informerar dem som arbetar på uppdrag av oss om våra hållbarhets­ambitioner, som är tillgängliga på webben. Vi uppfyller minst kraven i gällande lagstiftning och strävar mot att överträffa omvärldens krav.

En mer hållbar organisation

Här ingår sådant som påverkar oss internt.

 • Vi är en attraktiv arbetsgivare där arbetsmiljön präglas av hållbarhet och arbetsglädje.
 • Länsstyrelsen är en arbetsplats som bidrar till trygghet och främjar hälsa
 • Vi har motiverade medarbetare och modiga ledare som är engagerade och professionella i sitt arbete.
 • Vi har en nollvision för arbetsrelaterad ohälsa – ingen ska komma till skada eller drabbas av ohälsa på grund av sitt arbete.
 • Vi har nolltolerans när det gäller trakasserier och kränkande särbehandling.
 • Vår arbetstid är alkohol-, drog- spel- och rökfri.
 • Vi har en väl fungerande kompetensförsörjning där vi attraherar, rekryterar och introducerar medarbetare och praktikanter på ett hållbart sätt.
 • Vi integrerar hållbarhet i Länsstyrelsens styrning och ledning.
 • Vi utvecklar vårt hållbarhetsarbete systematiskt med ständiga förbättringar och förebyggande insatser.
 • Våra event är hållbara.

Ett mer hållbart arbetssätt

Här beskriver vi hur vi arbetar hållbart, exempelvis integrering av sektors­övergri­pande perspektiv.

 • Vi använder vår roll som regional myndighet för att samordna och driva på länets hållbarhetsarbete.
 • Vi bidrar till att invånare i Kronoberg kan tillgodose sina rättigheter genom att respektera, skydda och uppfylla innehållet i de mänskliga rättigheter som rör vår myndighet.
 • Vi arbetar rättighetsbaserat och tar ett helhetsgrepp om perspektivfrågorna i länsstyrelseinstruktionen §5.
 • Vi utvecklar hållbarhetskrav i upphandlingar och inköp för att främja en ökad hushållning med resurser och en hållbar ekonomi.
 • Vi är en myndighet som präglas av service och rättssäkerhet.

Kontakt

Länsstyrelsen Kronoberg

Kungsgatan 8, Växjö

Dela sidan:

Landshövding

Maria Arnholm

Besöksadress

Kungsgatan 8

Postadress

351 86 Växjö

Organisationsnummer

202100-2296

Följ oss