Aktuella varningsmeddelanden i Kronobergs länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Länsstyrelsens miljöpåverkan

Länsstyrelsen har en viktig roll i att genomföra regeringens miljöpolitik. I vårt dagliga arbete strävar vi efter att bidra till en hållbar utveckling och till att nå de nationella miljökvalitetsmålen.

Det är därför viktigt att vi är ett föredöme för andra i vårt interna miljöarbete. Genom att vara ett gott föredöme får vi större förtroende i genomförandet av våra uppdrag. Vår verksamhet behöver vara resurssnål och ge upphov till minimala utsläpp av skadliga ämnen i miljön.

Miljöledningssystemet är ett verktyg i arbetet för att systematiskt utveckla och förbättra vårt miljöarbete både internt och externt i länet. Alla statliga myndigheter är skyldiga att ha ett miljöledningssystem som integrerar miljöhänsyn i myndighetens verksamhet enligt förordning om miljöledning i statliga myndigheter (2009:907) Länk till annan webbplats.. Miljöledningsarbetet redovisas årligen till regeringen och Naturvårdsverket.

Miljödiplomerade och KRAV-certifierat

Vi är miljödiplomerade och residenset är även KRAV-certifierat. Vi arbetar systematiskt med att minska vår negativa miljöpåverkan och öka vår positiva påverkan.

I praktiken innebär det att vi:

 • beaktar miljöaspekterna i all vår verksamhet
 • minskar myndighetens direkta miljöpåverkan
 • ställer miljökrav vid inköp/upphandling
 • är ett föredöme i miljöarbetet och inspirerar andra
 • fortlöpande följer upp, redovisar och förbättrar miljöarbetet
 • minst uppfyller kraven i gällande lagstiftning och andra krav
Logga Krav

Redovisning av det systematiska miljöledningsarbetet

Varje år redovisar Länsstyrelserna resultatet av sitt miljöledningsarbete till Naturvårdsverket.

Redovisning av Länsstyrelsen i Kronobergs läns miljöledningsarbete 2020 Pdf, 942.9 kB.

Miljöpolicy för Länsstyrelsen i Kronobergs län

Vårt miljöarbete – en förebild för andra!

I länsstyrelsens arbete för en hållbar utveckling ingår att aktivt och kontinuerligt minska vår negativa miljöpåverkan, samtidigt som vår positiva miljöpåverkan ska öka.

Betydande direkt och indirekt miljöpåverkan

Genom våra olika aktiviteter påverkar vi miljön direkt (oftast negativ) och indirekt (oftast positiv).

Betydande direkta miljöaspekter (rangordnade):

 1. Avrop statliga/länsstyrelsegemensamma avtal
 2. Tjänsteresor med bil
 3. Egna upphandlingar
 4. Tjänsteresor med flyg

Indirekta miljöaspekter (rangordnade):

 1. Miljöpåverkan genom tjänsteutövning (Länsstyrelsens beslut, rådgivning och information)
 2. Anställdas miljökompetens

Länsstyrelsen i Kronobergs län tar aktivt ansvar för att:

 • Vara goda förebilder och att aktivt använda vår roll som regional myndighet för att driva på länets miljöarbete.
 • Ställa miljökrav i upphandlingar och vid inköp välja ekologiska, närproducerade, rättvisemärkta och miljömärkta varor och tjänster.
 • Minst uppfylla kraven i gällande lagstiftning och överträffa omvärldens krav.
 • Fasa ut användandet av fossila energikällor genom att gå över till förnybara energi. Klimatkompensering tillämpas där detta inte är möjligt.
 • Främja cirkulär ekonomi genom till exempel hållbar avfalls(resurs)hantering.
 • Regelbundet informera och genomföra miljöutbildning för att möjliggöra delaktighet och miljöhänsyn i det dagliga arbetet bland våra medarbetare.
 • Regelbundet granska, följa upp, utvärdera, förbättra och rapportera vårt miljöarbete.

Kontakt