Solcellsanläggningar på mark

I princip kräver alla storskaliga solcellsanläggningar i naturen ett 12:6-samråd (miljöbalken 12 kapitlet 6 §), men det kan även gälla mindre anläggningar. Undantaget är om anläggningen prövas enligt miljöbalken på något annat sätt. Även vägar och elnätsanslutning till och från anläggningen kan behöva samråd. Här får du råd inför samrådet.

E-tjänsten "Anmäl samråd för uppförande av solcellsanläggning" på sidan Åtgärd i naturmiljön

För att länsstyrelsen ska kunna fatta beslut om solcellsanläggningen behövs ett fullständigt underlag som beskriver anläggningens påverkan på naturmiljön. Länsstyrelsen ska ta ställning till om anläggningen får byggas inom sex veckor från att anmälan är komplett. Var beredd på att du kan behöva komplettera ärendet och att det därför vanligen tar längre tid än så. Det kan exempelvis krävas inventeringar och utredningar för påverkan på friluftsliv, naturvärden, djurliv, landskapsbild och så vidare. Om det rör en större anläggning eller om det finns särskilt höga natur- eller kulturvärden behöver i regel en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) tas fram. I de flesta fall krävs en lokaliseringsutredning, som beskriver varför den valda platsen är lämpligare än andra beskrivna lokaliseringar. Se mer under rubriken Lokaliseringsutredning.

Länsstyrelsen kan besluta om försiktighetsmått eller förbud mot verksamheten. Försiktighetsmåtten kan innehålla allt från anpassningar av anläggningens placering till framtida skötselkrav för marken.

I prövningen ingår allt från påverkan på natur- och kulturmiljövärden till friluftsliv och landskapsbild:

 • Finns det höga naturvärden i området?
  Då ska platsval och anpassningar av anläggningen göras så att områdesskydd, fridlysta arter och deras livsmiljöer inte störs. Det kan exempelvis vara groddjur, fåglar, kronvilt eller floravärden.

  Instängsling av anläggningen skapar barriärer i naturmiljön. Det kan därför bli aktuellt med funktionella korridorer eller passager för djur, som ett sätt att begränsa barriäreffekterna. Kanske räcker det att stängsla in transformatorstationerna?
 • Berör solcellsanläggningen ett skyddat område?
  Det kan exempelvis vara naturreservat, strandskydd, generellt biotopskydd, Natura 2000 eller skogliga områdesskydd. Då krävs det oftast tillstånd eller dispens, vilket ersätter 12:6-samrådet, se Skyddade områden.
 • Hur påverkas människors möjligheter att röra sig i landskapet?
  Solcellsanläggningen bör utformas så att allmänhetens rörelsefrihet inte begränsas i onödan, till exempel genom passager genom anläggningen eller åtgärder för att minska synligheten i landskapet.
 • Påverkas kulturmiljön av solcellsanläggningen?
  Särskilt viktiga områden för kulturmiljön finns utpekade som exempelvis riksintressen för kulturmiljön, i det regionala kulturmiljöprogrammet eller i ett kommunalt bevarandeprogram.

  Fornlämningar hanteras enligt kulturmiljölagen, se rubriken Fornlämningar.
 • Ska anläggningen byggas på brukningsvärd jordbruksmark?
  Brukningsvärd jordbruksmark är ett riksintresse och får endast användas om det inte finns någon annan lämplig plats att bygga på. Om det är aktuellt att bygga på brukningsvärd jordbruksmark måste det finnas en ordentlig lokaliseringsutredning som visar att andra platser inte går att bygga på. Lokaliseringsutredningen ska sträcka sig över ett större område och inte enbart utifrån den fastighet som valts. Läs mer under rubriken Lokaliseringsutredning.
 • Hur påverkas försvaret?
  Försvarsmakten har utpekade riksintresseområden och övriga allmänna intressen som ska skyddas mot åtgärder som försvårar tillkomst eller utnyttjande av anläggningar. Skyddet kan exempelvis gälla risk för bländning eller elektromagnetiska störningar på kommunikationssystem. Kontakta Försvarsmakten om etableringen planeras inom ett sådant utpekat område för totalförsvaret.

Förbered din anmälan om samråd

Innan du skickar in din anmälan om samråd behöver du tänka igenom vissa frågor. Vi behöver ett komplett underlag för att kunna handlägga ditt ärende. Det är viktigt att underlaget är så komplett som möjligt, annars riskerar du att handläggningstiden blir längre och projektet blir försenat. Om du går igenom och utreder frågorna i checklistan för 12:6-samråd och redogör för dem i samrådsunderlaget kan handläggningen gå snabbare. Använd sedan e-tjänsten "Anmäl samråd för uppförande av solcellsanläggning" på sidan Åtgärd i naturmiljön.

Om markområdet berörs av områdesskydd, till exempel strandskydd, krävs oftast tillstånd eller dispens, vilket i vissa fall ersätter 12:6-samrådet. Tillstånds- eller dispensansökningar har normalt betydligt längre handläggningstid än 12:6-samråd.

Karttjänster och databaser

Det finns olika underlag som kan vara till stöd för att bedöma om anläggningen riskerar att skada viktiga värden. Kika exempelvis gärna på:

 • Länsstyrelsens karttjänster: Sammanställning av karttjänster för bland annat kulturmiljöprogram, landskapsbildskydd och friluftsliv.
 • Artportalen: ArtDatabankens förteckning över vilka arter som finns rapporterade i olika områden.
 • Fornsök: Söktjänst för alla kända registrerade fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar i Sverige.
 • Skyddad natur: Naturvårdsverkets karttjänst för bland annat nationalparker, naturreservat, biotopskyddsområden och Natura 2000-områden.

Bygglov

Fråga din kommun om det krävs bygglov för anläggningen.

Transformatorstationer och teknikbodar kräver bygglov och ansökan lämnas in till kommunen.

Checklista för 12:6-samråd

 • Har du valt den bästa platsen?
  Du kommer behöva redovisa varför det är bättre att använda den här platsen för solenergiproduktion än att fortsätta med nuvarande markanvändning. Jord- och skogsbruk är av nationell betydelse enligt 3 kap 4 § miljöbalken. För anläggningar på jordbruksmark krävs därför som regel en lokaliseringsutredning. Utredningen ska visa vilka alternativa platser som undersökts och varför det inte går att ha anläggningen på något annat än jordbruksmark.

  Tänk på att i odlingslandskap finns ofta skyddade biotoper som till exempel stenmurar, odlingsrösen och öppna diken. Dessa är förbjudna att skada eller påverka, och syns inte alltid på kartor, utan bara i flygfoton eller på plats.

  Redogör för vilka andra platser som diskuterats och varför just den valda platsen blev aktuell. Jord- och skogsbruk är av nationell betydelse enligt 3 kap 4 § miljöbalken.
 • Hur kommer naturmiljön att påverkas (exempelvis djur och växter)?
  Tänk särskilt på större djur som inte kommer kunna röra sig genom området på grund av stängsel. Skötseln av marken inom anläggningen är viktig för hur naturmiljön påverkas. Beroende på platsen och dess omgivningar kan det behövas olika undersökningar som ger kunskap om vilka arter som finns i området för att veta hur anläggningen påverkar deras livsmiljö och vilka anpassningar som behövs i layout eller skötsel. Det finns naturvårdskonsulter som kan anlitas för den typen av inventeringsjobb.

  Ett större instängslat område utgör en barriär för viltets rörelser i landskapet och gör att platser som kan vara viktiga för födosök eller lega riskerar att försvinna. För att minska barriäreffekterna bör ett tillräckligt avstånd lämnas mellan anläggningens stängsel och omkringliggande linjeelement som stengärdsgårdar, busk- och trädridåer, diken, vägar eller liknande. Större vilt får då möjlighet att ostört röra sig runt anläggningen. Där ett stängsel ska sättas upp bör öppningar skapas för att göra området tillgängligt för mindre marklevande vilt. Anläggningen bör ses i ett större sammanhang, där man tar hänsyn till andra hinder som finns eller kan komma att uppstå i området.
 • Hur kommer kulturmiljön att påverkas?
  Du kan behöva ta fram en analys av hur åtgärden påverkar ett område som till exempel är utpekat som riksintresse för kulturmiljön eller i ett kulturmiljöprogram. Om anläggningen planeras i närheten av till exempel fornlämningar kan det bli aktuellt med en arkeologisk utredning som oftast bekostas av dig som söker. Ju större anläggning, desto större risk att den påverkar kulturmiljövärden som ännu inte är kända.
 • Riksintressen
  Om anläggningen planeras inom område av riksintresse enligt 3 och 4 kapitlet miljöbalken behövs en redogörelse för påverkan på riksintresset. Exempel på riksintressen är riksintresse för kulturmiljö, naturvård, friluftsliv och totalförsvar.
 • Finns det kommunala planer som berörs?
  Kolla med berörd kommun om vad som finns i deras planeringsunderlag för platsen. Översiktsplan och eventuell detaljplan är viktiga såna planer, men det kan finnas fler.
 • Hur kommer friluftslivet att påverkas?
  Kolla med berörd kommun hur området används för friluftsliv. Hör också gärna med friluftsfrämjandet och liknande föreningar. Det kan behövas anpassningar med till exempel passager eller döljande buskage i områden som människor använder för rekreation.
 • Finns det kartor med layoutskiss och måttangivelser?
  Vi behöver översiktskarta och detaljkarta med skiss hur allt inom anläggningen ska placeras; paneler, kabelschakt, transformatorstation och stängsel plus eventuella nya vägar som behövs. Tänk på att ta med uppgifter om hur hög anläggningen kommer bli, och hur djupt ner i marken eventuella förankringar behöver göras.
 • Finns det fotomontage från olika håll?
  För mindre anläggningar kan det räcka med bilder över platsen där anläggningen ska uppföras. I regel behövs dock fotomontage för att kunna bedöma påverkan på landskapsbilden. Ta fram fotomontage från olika håll och särskilt från närliggande vägar, bostadsområden och liknande där anläggningen oftast kommer bli sedd från. Glöm inte ta med stängslet i fotomontaget. Detta kan vara extra viktigt om det finns höga kulturvärden i landskapet omkring.
 • Hur ska marken i anläggningen skötas?
  Målet är att minimera skötseln av marken men maximera nyttan för den biologiska mångfalden. På vilket sätt ska marken skötas? Till exempel genom bete, slåtter, odling eller klippning. Om anläggningen planeras på mark som brukas eller betas behöver så mycket som möjligt av matjordslagret behållas på platsen under anläggningens livstid.

Lokaliseringsutredning

Det är angeläget att hushålla med vår jordbruksmark och bevara landskapets natur- och kulturvärden. Oavsett om solcellsanläggningen ska placeras på jordbruksmark eller skogsmark behöver en lokaliseringsutredning normalt sett göras. Som enskild markägare behöver du åtminstone jämföra olika platser inom dina fastigheter som kan vara lämpliga. Bolag som söker mark att bygga på behöver utreda alternativa platser inom ett större område, till exempel inom kommunen. Det är rimligt att lokaliseringsalternativen utgår från en viss punkt, till exempel nätanslutningen. Då ska alternativ beskrivas inom ett avgränsat avstånd från denna punkt. För riktigt stora etableringar kan dock flera olika anslutningspunkter med omgivning behövas.

Vad syftar en lokaliseringsutredning till?

Syftet med en lokaliseringsutredning är att ge länsstyrelsen information om hur andra rimliga alternativ skulle kunna vara. Utredningen är alltså en del av gransknings- eller prövningsprocessen. Syftet är att undersöka om de alternativa lokaliseringarna utgör bättre lämpade markområden för ändamålet ur ett samhällsperspektiv. Lokaliseringsutredningen ska således inte bevisa att den valda platsen är den absolut bästa eller utesluta att det inte går att utföra åtgärden någon annanstans.

Tänk på att rådighet inte är ett grundkrav i lokaliseringsutredningen. Det vill säga det är fullt möjligt att jämföra huvudalternativet med alternativ i närheten på annans mark även om man inte har faktisk tillgång till marken. Det här är särskilt viktigt för dig som endast har en mindre enskild fastighet att tillgå med begränsad tillgång till alternativa markslag. Det kan låta konstigt att du ska visa på alternativ som du inte rår över. Poängen är dock att jämföra huvudalternativet mot andra alternativ i ett bredare samhällsperspektiv. Kan man uppnå samma syfte, tekniskt, funktionellt och ekonomiskt rimligt utan att brukningsvärd jordbruksmark/skogsmark behöver användas?

Kriterier för avgränsningen

Du behöver redovisa de kriterier som är avgörande för avgränsningen och som är nödvändiga för att alternativen ska komma ifråga. Det kan till exempel vara minsta möjliga sammanhållna areal, tillgång till anslutningspunkt, få eller inga motstående intressen. Har du endast den egna fastigheten att tillgå, kan till exempel behov av kort ledningsdragning av ekonomiska skäl och gårdsnära placering på grund av säkerhetsaspekter samt stöldrisk vara kriterier som motiverar att avgränsningen endast omfattar den egna fastigheten.

Huvudalternativ och minst två andra alternativ ska pekas ut som uppfyller dessa kriterier. De två alternativen får inte vara på brukningsvärd jordbruksmark. De alternativa lokaliseringarna ska vara tekniskt och funktionellt lämpliga samt ekonomiskt rimliga.

Jämförbara parametrar för alternativen

Ett antal parametrar jämförs och redovisas mellan huvudalternativet och övriga alternativ. För varje alternativ ska det vara en ingående redogörelse för de olika parametrarna. Med ”ingående” menar vi att förhållandena på platsen behöver beskrivas på ett sätt som möjliggör detaljerade bedömningar vad gäller förutsättningarna att bedriva verksamheten utifrån ett tekniskt, miljömässigt, funktionellt och ekonomiskt perspektiv. Vi rekommenderar att parametrarna spaltas upp i en tabell med beskrivning för de olika alternativen. Det blir mer överskådligt både för dig och oss. Notera dock att vi vill ha ingående redogörelse för parametrarna för varje alternativ och inte enbart siffror, kryss eller ifyllda färger i rutorna.

Exempel på parametrar som kan redovisas och värderas för alternativen:

Parameter

Huvudalternativ

Alternativ 1

Alternativ 2

Byggbarhet och teknik

 

 

 

Produktionskapacitet

 

 

 

Avstånd till nätanslutning

 

 

 

Kostnad

 

 

 

Markslag

 

 

 

Markens produktivitet

 

 

 

Omgivning (t.ex. närhet till bostäder, vägar, industrier, vindkraft)

 

 

 

Naturintressen

 

 

 

Kulturmiljöer

 

 

 

Riksintressen

 

 

 

Vatten och hydrologi

 

 

 

Friluftsliv

 

 

 

Solcellsanläggning på mark kan kräva miljökonsekvensbeskrivning (MKB)

Anläggande av solcellsanläggning på mark kan kräva att en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) tas fram, om det rör sig om en större anläggning eller det finns särskilt höga natur- eller kulturvärden.

Process för samråd enligt 6 kapitlet miljöbalken för att ta fram en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) för solcellsanläggning, pdf, 164 kB Länk till annan webbplats.

Grannar och andra samrådsparter

Om solcellsparken hanteras inom en anmälan enligt 12 kap 6 § finns inget generellt krav på samråd med enskilda, allmänhet eller kommuner. Men om en miljökonsekvensbeskrivning krävs ingår enskilda som kan vara berörda som samrådsparter i undersökningssamråd. Dessa kan vara markägare eller andra sakägare.

Frivilligt tillstånd enligt 9 kap miljöbalken

Det finns även möjlighet att ansöka om frivilligt tillstånd även om det egentligen inte krävs. En anledning till detta kan vara att få den rättstrygghet som tillståndet innebär.

På sidan Prövning av miljöfarlig verksamhet kan du läsa mer om tillståndsprocessen.

Prövning av miljöfarlig verksamhet

Fornlämningar

Finns det kända fornlämningar i området? Solcellsanläggningar på marken innebär ofta vissa markingrepp, såsom schaktning eller pålning. I vissa fall krävs då ansökan om samråd eller tillstånd enligt 2 kapitlet i kulturmiljölagen. Vid större markingrepp kan det krävas utredningar även om det inte finns idag kända fornlämningar i området.

Fornlämningar och fornfynd

Jordbruksmark ur produktion

Det finns ofta goda möjligheter att fortsätta med en jordbruksliknande skötsel, såsom bete, ängsslåtter eller odling mellan modulraderna. Vanligen behövs då inte en anmälan om att ta jordbruksmark ur produktion enligt 12 kapitlet 9 § miljöbalken. Om anläggningen innebär att jordbruksmark tas ur produktion ska detta anmälas enligt 12 kapitlet 9 § miljöbalken. Jordbrukarstöd är inte möjligt att söka på mark med solceller då huvudsyftet med markanvändningen är någon annan.

Ändrad användning av jordbruksmark

Skyddade områden

För att få bygga en markanläggning inom ett skyddat område, enligt 7 kapitlet i miljöbalken, krävs i princip alltid tillstånd eller dispens. Det kan exempelvis vara inom en nationalpark, ett naturreservat, ett strandskyddsområde, ett generellt biotopskydd eller ett Natura 2000-område.

Dispens och tillstånd för aktivitet eller åtgärd i skyddat naturområde

Artskydd

Solcellsanläggningen får inte skada fridlysta arter eller deras skyddade livsmiljöer. Därmed kan det krävas en inventering av området och eventuellt en ansökan om dispens från fridlysningsbestämmelserna.

Dispens för fridlysta arter

Väglagen

Om solcellsanläggningen placeras inom en vägs skyddsområde kan det krävas tillstånd enligt väglagen. Skyddsområdet är oftast tolv meter från vägområdet, men kan vara upp till 50 meter.

Bygga vid väg

Terrängkörningslagen

Det är förbjudet att köra ett motordrivet fordon på barmark i terräng, även om det är din egen mark. Det finns vissa generella undantag från förbudet och det är även möjligt att söka dispens för terrängkörning.

Motortrafik i naturen

Markavvattning och dikning

Om solcellsanläggningen kräver dikning kan det räknas som en ny markavvattning, vilket innebär att det behövs tillstånd till markavvattning och dispens från förbud mot markavvattning.

Om parken anläggs i närheten av diken eller andra större markavvattningsanläggningar är det viktigt att ge tillräckligt med utrymme för att kunna genomföra återkommande maskinell rensning. Med hänsyn till det generella biotopskyddet behöver även naturliga vattendrag, småvatten, åkerholmar och solitärträd ett visst skyddsavstånd från solcellspanelerna. Ett grovt riktmärke kan vara att ha ett skyddsavstånd på åtminstone fem meter.

Markavvattning

Rensning av diken

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Maria Arnholm

Besöksadress

Kungsgatan 8

Postadress

351 86 Växjö

Organisationsnummer

202100-2296

Följ oss