Ändrad användning av jordbruksmark

Nedläggning av jordbruksmark sker vanligen genom skogsplantering, igenväxning eller övergång till annan markanvändning. Om du som brukare/markägare planerar att ta jordbruksmark ur produktion måste du anmäla det till Länsstyrelsen.

Anmäl minst åtta månader i förväg

Om du som jordbrukare eller markägare planerar att ta jordbruksmark ur jordbruksproduktion måste du anmäla detta till Länsstyrelsen minst 8 månader i förväg. Det gäller både åkermark och betesmark, oavsett vilket trädslag du vill plantera. Det gäller också om du väljer naturlig igenväxning eller annan markanvändning som till exempel exploatering om inte åtgärden omfattas av detaljplan.

Vid byggnation på jordbruksmark hanteras det av kommunen i samband med bygglov, ingen anmälan behövs då till Länsstyrelsen.

Anmälan ska göras för att vi ska kunna bedöma om natur- eller kulturvärden kan skadas. I vårt beslut kan vi om nödvändigt ange vissa villkor som ska gälla, exempelvis val av trädslag, eller helt förbjuda plantering om det krävs.

Brukningsvärd jordbruksmark

Länsstyrelsen i Kronoberg har tagit fram ett kunskapsunderlag om brukningsvärd jordbruksmark.

Brukningsvärd jordbruksmark - ett kunskapsunderlag för Kronobergs län Länk till annan webbplats.

Energiskogs- och julgransodling

Om du avser påbörja energiskogs- eller julgransodling på åkermark ska du göra en anmälan för samråd. I e-tjänsten väljer du Samråd för övriga verksamheter.

Små ändringar kräver ingen anmälan

Du behöver inte göra någon anmälan om åtgärden är av mycket liten betydelse för jordbruket på brukningsenheten eller för natur- och kulturmiljön.

Jordbruksstödet sägs upp separat

Anmälan om att ta jordbruksmark ur produktion till Länsstyrelsen är inte direkt kopplad till jordbruksstödet. Du måste därför aktivt begära utträde ur stödsystemet för marken du tar ur produktion. Detta gör du skriftligen via e-post.

Vad säger lagen?

Om anmälningsplikten kan du läsa i Miljöbalken (12 kap 9§) och jordbruksverkets föreskrifter om hänsyn till natur- och kulturmiljövärden i jordbruket (SJVFS 1999:119). Om åtgärden prövas enligt annan lagstiftning behöver du inte göra någon anmälan.

Miljöbalken Länk till annan webbplats.

Jordbruksverkets föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter om hänsyn till natur- och kulturvärden i jordbruket, SJVFS 2020:2 Länk till annan webbplats.

Skapa en skyddszon

Enligt Skogsvårdsstyrelsens föreskrifter (SKSFS 2012:2) ska du lämna en skyddszon oplanterad eller plantera lövträd utmed sjöar, vattendrag, kulturmiljöer och öppen jordbruksmark samt bebyggelse, vid skogsplantering på nedlagd jordbruksmark.

Skogsvårdsstyrelsens föreskrifter om skyddszon, SKSFS 2012:2 Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsen Kronoberg

Kungsgatan 8, Växjö

Dela sidan:

Landshövding

Maria Arnholm

Besöksadress

Kungsgatan 8

Postadress

351 86 Växjö

Organisationsnummer

202100-2296

Följ oss