Motortrafik i naturen

Det är förbjudet att köra ett motordrivet fordon på barmark i terräng, även om det är din egen mark. Det finns vissa generella undantag från förbudet och det är även möjligt att söka dispens för terrängkörning. För vattenskoter och snöskoter gäller speciella regler.

Terrängkörning på barmark är förbjuden i hela Sverige. Länsstyrelsen kan besluta om undantag från barmarksförbudet och snöskoterförbuden. Vi arbetar för att motortrafiken inte ska störa eller skada marken, växtligheten, friluftslivet, djurlivet, renskötseln, jordbruket eller skogsbruket.

Förbud mot terrängkörning

Huvudregeln i terrängkörningslagen är att det är förbjudet att köra med motordrivet fordon på barmark i terräng. Det gäller även om det är din egen mark.

All naturmark utanför väg räknas som terräng, till exempel

 • park
 • åker
 • äng
 • myr
 • hedmark
 • stränder
 • kalfjäll
 • vandringsleder
 • motionsspår
 • traktorstigar.

Till motordrivna fordon räknas alla fordon som drivs med motor, till exempel

 • bil
 • motorcykel
 • fyrhjuling/ATV
 • bandvagn
 • snöskoter
 • elcykel.

Användande av elcykel med max 250 watt motoreffekt i naturen är inte förbjudet enligt terrängkörningslagstiftningen men du behöver ändå markägarens tillstånd.

Elcyklar och mindre motoriserade fordon, Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

Undantag från förbudet mot terrängkörning

Det finns generella undantag från förbudet mot terrängkörning. Undantagen kan kräva markägarens tillstånd och gäller om åtgärden inte kan utföras på något annat lämpligt sätt. 

Det generella undantaget gäller för

 • jordbruk
 • skogsbruk
 • statlig eller kommunal tjänsteman i tjänsteärende
 • räddningstjänst 
 • läkare
 • brandkår
 • fjällräddningen
 • renskötsel
 • den som ska hämta fälld björn, hjort, vildsvin eller älg
 • undersökningsarbete inom ett undersökningstillstånd enligt minerallagen.

Beslut om undantag i Kronobergs län

Länsstyrelsen i Kronobergs län har beslutat om undantag från förbud mot körning i terräng på barmark inom Kronobergs län.

Entreprenadverksamhet

Terrängfordon och motorfordon får köras i terräng på barmark i länet av konsult- och entreprenadpersonal under tjänsteutövning på uppdrag av statlig eller kommunal myndighet. Ett intyg från uppdragsgivaren att körningen är nödvändig för arbetets utförande ska medföras vid sådan körning.

Körning i skogsmark med plant- och ungskog får endast äga rum om det är uppenbart att det kan ske utan risk för skada på skogen.

Parkering med motorfordon

Motorfordon får ställas upp eller parkeras på åkermark eller kultiverad betesmark i samband med genomförande av idrottstävling, frilufts- eller nöjesarrangemang, auktion eller liknande.

Dispens för terrängkörning

Du kan ansöka om dispens för terrängkörning om du har särskilda skäl. En dispens är ett enskilt undantag från förbudet. För att får köra på marken behöver du förutom dispensen även markägarens tillstånd.

Skäl för undantag kan exempelvis vara:

 • funktionsnedsättning
 • vissa materialtransporter
 • tävling.

Snöskoter

Snöskoter får bara köras på väl snötäckt mark där varken marken eller växtligheten skadas. Inom vissa områden är skotertrafiken reglerad genom skoterförbud. Det gäller framför allt i fjällen. Där får du bara köra längs markerade skoterleder.

Snöskoterkörning omfattas inte av allemansrätten och du har därför ingen självklar rätt att köra på annans mark. Som skoterförare bör du i första hand köra på markerade skoterleder. För allmänna skoterleder ansvarar oftast Länsstyrelsen eller kommunen. Vissa skoterleder sköts av skoterklubbar eller andra aktörer.

Även på skoterleder ska du tänka på att köra varsamt. Om snötäcket är så tunt eller löst att skotern kommer i kontakt med marken räknas det som barmarkskörning, vilket inte är tillåtet.

Vattenskoter

Du får bara köra vattenskoter i allmänna farleder och områden som har godkänts av Länsstyrelsen.

Du behöver även tänka på bestämmelser i miljöbalken, sjölagen och sjötrafikförordningen som reglerar var och hur du får köra.

Vilka farleder som är allmänna farleder framgår av sjökort och Sjöfartsverkets förteckning över allmänna farleder.

Förteckning över allmänna farleder finns i kungörelse 2013:4 och rättelseblad, Sjöfartsverket Länk till annan webbplats.

Du kan också kontakta Sjöfartsverket eller Transportstyrelsen för att få reda på vilka allmänna farleder som finns. Hamnområden och kommunala fritidsbåtleder är inte allmänna farleder och du får alltså inte köra vattenskoter inom dessa områden. Polisen och Kustbevakningen är ansvariga för tillsynen av vattenskoterkörning.

Du får endast köra i allmänna farleder. Allmänna farleder framgår av Sjöfartsverkets författningssamling (SJÖFS 2013:4) ”Sjöfartsverkets tillkännagivande av register över allmänna farleder och allmänna hamnar”. Allmän farled ska inte förväxlas med andra farleder i vatten. I grunden ligger förordningen (1993:1053) om användning av vattenskoter. Länsstyrelserna kan besluta om undantag från det generella förbudet.

Inga undantag från förbud i Kronoberg

1996­–1998 utredde Länsstyrelsen om det fanns områden i länet som kunde pekas ut för vattenskoteråkning. Slutsatsen var att det inte fanns förutsättningar för att peka ut något område. Därför har Länsstyrelsen i Kronoberg inte beslutat om några undantag från det generella förbudet.

En allmän farled i Kronobergs län

I Kronobergs län finns endast en allmän farled. Det är vägtrafikfärjan mellan väg 555 Bolmsö och väg 518 Sunnaryd, se karta. Observera att farleden trafikeras av trafikverkets vajerfärja som har en vajer liggande i vattnet. Denna kan utgöra en risk för både båtar och vattenskotrar.

Allmän farled i Bolmen

I nationalparker, naturreservat samt djur- och växtskyddsområden (ofta kallade fågelskyddsområden) gäller särskilda bestämmelser, med stöd av miljöbalken. Till exempel kan tillträdesförbud gälla vissa tider under året.

I en del naturreservat och nationalparker kan det även finnas särskilda bestämmelser gällande användning av vattenskotrar. För att hitta dessa områden så kan du använda Naturvårdsverkets kartverktyg för skyddad natur Länk till annan webbplats.. Den som begår brott eller begår en förseelse i naturreservat kan dömas till fängelse eller böter, miljöbalken 29 kapitel §§ 2 och 2 a.

Länsstyrelsen kan även reglera vattenskoteråkning i vissa områden med stöd av sjötrafikförordningens 2 kapitel 2 §. Länsstyrelsen i Kronobergs län har inte fattat några sådana beslut om förbud.

Områden med reglering eller förbud

Lista på naturreservat och nationalparker i Kronobergs län med reglering eller förbud som berör vattenskoter. Det finns fler reservat med föreskrifter som kan omfatta vattenskoter. Länsstyrelsen kommer att titta närmare på detta och i förekommande fall uppdatera webbsidan.

Drevsjön

Naturreservatet Lunden – förbud mot att ta in och använda vattenskoter.

Helgasjön

Naturreservaten Hissö, Kronoberg och Skälsnäs – förbud mot att ta in och använda vattenskoter.

Möckeln

Naturreservatet Östra Tångarne – förbud mot att ta in och använda vattenskoter.

Södra Bergundasjön

Naturreservatet Bokhultet (kommunalt naturreservat) – förbud mot att framföra vattenskoter, svävare, vattenskidor, skärmflyg eller drönare.

Toftasjön

Naturreservatet Fylleryd (kommunalt naturreservat) – förbud mot att framföra vattenskoter eller vattenskidor.

Vidöstern

Naturreservatet Toftaholm – förbud mot att köra vattenskoter.

Åsnen

Åsnens Nationalpark, naturreservaten Agnäs, Husebymaden, Långö – förbud mot att framföra vattenskoter, hydrokopter, svävare eller annan liknande el- eller motordriven farkost.

Från och med 1 maj 2022 måste du ha förarbevis för att få köra vattenskoter. Det ansöker du om hos Transportstyrelsen.

Vattenskoter, Transportstyrelsen Länk till annan webbplats.

Du har samma skyldighet som alla sjötrafikanter att känna till vilka regler som gäller och att följa dem. Du ska följa reglerna som finns i sjölagen om hänsyn, uppträdande till sjöss, nykterhet och hastighet. Även miljöbalkens bestämmelser om buller, skyddade områden och skyddade arter gäller för dig som vattenskoterförare.

Polisen kan utfärda böter för störande och onödig vattenskoterkörning.

Vattenskotrar, polisen Länk till annan webbplats.

Frågan om de svenska reglerna har varit uppe i EU-domstolen och det är oklart om ”vattenskoterförordningen” stämmer överens med EU-lagstiftningen och EU:s krav på fri rörlighet för varor och tjänster. Detta gör det svårt att utifrån förordningen bedriva tillsyn om var man får köra. Däremot kan tillsynsmyndigheten bedriva tillsyn över hur du kör.

I Naturvårdsverkets kartverktyg Skyddad natur kan du se var det finns skyddade områden och var gränserna för dessa går.

Naturvårdsverkets kartverktyg för skyddad natur Länk till annan webbplats.

Instruktion till kartverktyget

Kryssa i rutorna för:

 • tillträdesförbud
 • nationalpark
 • naturreservat
 • kommunalt naturreservat
 • djur- och växtskyddsområde.

Tänd och släck dem separat för tydligare presentation.

Använd sökfunktionen och skriv in namnet på området du vill titta närmare på. Zooma in och ut för att se detaljer i kartavgränsningarna.

Kartinstruktion vattenskoter

Den som kör vattenskoter betraktas som ”befälhavare” i lagens mening och har ansvar att köra säkert och inte orsaka skada eller olägenhet för människors hälsa, natur eller miljö.

Ansvaret följer av miljöbalken och sjölagen, som gäller oavsett att det uppstått oklarheter om vattenskoterförordningens status.

I Vattenskoterförordningen § 3 b står: Den som framför en vattenskoter skall anpassa färdväg, hastighet och färdsätt så att människor och djur inte störs i onödan.

Polisen ansvarar för tillsynen av § 3 b. Den som framför vattenskoter på ett felaktigt sätt kan dömas till böter.

Polisen kan utfärda böter för störande och onödig vattenskoterkörning.

Vattenskotrar, Polisen Länk till annan webbplats.

Du kan också kontakta Kustbevakningen om det handlar om kusten, Mälaren eller Vänern.

Vattenskoter, Kustbevakningen Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsen Kronoberg

Kungsgatan 8, Växjö

Dela sidan:

Landshövding

Maria Arnholm

Besöksadress

Kungsgatan 8

Postadress

351 86 Växjö

Organisationsnummer

202100-2296

Följ oss