• Det råder eldningsförbud i Kronobergs län från och med klockan 12 den 23 maj 2024. Currently there is a fire ban throughout Kronoberg County. Im Moment gibt es in der ganzen Provinz Kronoberg ein Feuerverbot.

Risk för skogsbrand i Kronobergs länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Dispens för fridlysta arter

Fridlysta arter har ett starkt lagskydd. Du behöver dispens från Länsstyrelsen för att göra åtgärder som kan påverka fridlysta arter eller deras livsmiljöer.

Åtgärder som kan skada fridlysta arter

Det är förbjudet att göra åtgärder som kan påverka eller avsiktligt störa fridlysta arter, eller deras fortplantningsmiljöer och viloplatser. Men du kan söka dispens för att utföra åtgärder om det inte finns någon annan lösning och om artens möjlighet att finnas kvar inte försämras.

Exempel på åtgärder som kan skada fridlysta arter:

 • Fånga eller samla in djur och djurens ägg, rom och larver.
 • Gräva upp växter, att samla in växter eller deras frön.
 • Renovera utrymmen där fladdermöss lever.
 • Rensa diken där groddjur lever.
 • Fälla träd där fridlysta arter lever.
 • Täcka platser där djur och växter lever med jord, grus eller timmer.

Förutsättningar för dispensansökan

Det finns två krav som måste uppfyllas för att du ska kunna få dispens:

 • Det finns ingen annan lämplig lösning för den åtgärd du vill göra.
 • Artens möjlighet att finnas kvar i framtiden försämras inte på något sätt.

För arter som är fridlysta enligt paragraferna 4, 5 och 7 i artskyddsförordningen krävs dessutom att det finns ett särskilt skäl med åtgärden du vill utföra.

 • För att skydda vilda djur eller växter eller bevara livsmiljöer för dessa.
 • För att undvika allvarlig skada, särskilt på gröda, boskap, fiske, skog, vatten eller annan egendom.
 • Av hänsyn till allmän hälsa och säkerhet eller av andra tvingande skäl som har ett allt överskuggande allmänintresse.
 • För forsknings- och utbildningsändamål.
 • För återplantering eller återinförsel av arten, eller för att under strängt kontrollerade förhållanden selektivt och i liten omfattning tillåta insamling och förvaring av vissa exemplar i liten mängd.

Dispensansökan

Skicka dispensansökan till Länsstyrelsen, 351 86 Växjö eller digitalt med e-post till kronoberg@lansstyrelsen.se

Ansökan om dispens ska vara skriftlig och innehålla följande grunduppgifter:

 • sökandens namn, adress, telefonnummer och e-postadress
 • uppgift om vem som är ansvarig för åtgärden
 • eventuell fastighetsbeteckning, kommun och fastighetsägare
 • ange vad du vill göra
 • ange var du vill göra det (om möjligt används en karta för att rita in platsen eller området)
 • ange när du vill vidta åtgärden
 • ange eventuell metod du vill använda
 • vilken/vilka arter som berörs
 • beskriv om möjligt hur många exemplar som förstörs eller samlas in samt hur stor del av den lokala förekomsten som berörs av åtgärden. Detta kan vara värdefull information om du exempelvis vill plocka en fridlyst art
 • om det finns möjlighet till kompensation för förlust av en förstörd miljö eller individer av en art bör detta anges

Utöver grunduppgifterna ska du, om åtgärden avser en art som är skyddad enligt 4, 5 eller 7 § i artskyddsförordningen, ange:

 • att du söker dispens enligt 14 § artskyddsförordningen
 • om det finns någon annan lämplig lösning
 • vilket eller vilka skäl, enligt artskyddsförordningen 14 § punkt 3 a-f, du anser att dispensen behövs för

Utöver grunduppgifterna ska du, om åtgärden avser en art som är skyddad enligt 6, 8 eller 9 § i artskyddsförordningen, ange:

 • att du söker dispens enligt 15 § artskyddsförordningen
 • om det finns någon annan lämplig lösning

Sök dispens i god tid. Länsstyrelsen har som mål att hantera artskyddsdispenser inom fyra månader. När det gäller fladdermöss i hus kan andra tider gälla, se Länsstyrelsens informationsblad. Om du är osäker på något så är du välkommen att kontakta Länsstyrelsen.

Det kostar ingenting att ansöka om dispens från fridlysningen.

Hur vet jag om det finns fridlysta arter där jag vill göra min åtgärd?

De regler som anger vilka arter som är fridlysta finns i artskyddsförordningen. Alla växt- och djurarter som är betecknade med bokstaven ”N” eller ”n” i bilaga 1 till förordningen och alla växt- och djurarter i bilaga 2 är fridlysta. Dessutom är alla vilda fågelarter fridlysta.

Se arter i bilaga 1 och 2 i artskyddsförordningen Länk till annan webbplats.

I webbverktyget Artportalen kan du kan hitta uppgifter om vilka arter som finns rapporterade i det område där du vill göra din åtgärd. Det finns dock många områden där inga fynd finns rapporterade men arterna ändå kan finnas.

Som hjälp för att få veta om det kan finnas fridlysta arter i det område där du vill göra din åtgärd kan du söka i Länsstyrelsens karttjänster bland områden som har höga naturvärden, till exempel naturreservat. I områden med höga naturvärden finns ofta även fridlysta arter.

Fridlysta arter kan också finnas utanför områden med höga naturvärden. Kontakta Länsstyrelsen om du undrar om det finns fridlysta arter där du planerar att göra en åtgärd.

Kontakt

Länsstyrelsen Kronoberg

Kungsgatan 8, Växjö

Dela sidan:

Landshövding

Maria Arnholm

Besöksadress

Kungsgatan 8

Postadress

351 86 Växjö

Organisationsnummer

202100-2296

Följ oss