Åtgärd i naturmiljön

Ska du utföra en åtgärd som riskerar att väsentligt ändra naturmiljön? Då måste du först samråda med Länsstyrelsen. Det gäller även områden som inte är skyddade.

När ska du anmäla om samråd?

Om du vill utföra en åtgärd i landskapet som kan väsentligt ändra naturmiljön ska du först samråda med Länsstyrelsen. Vi, eller annan berörd myndighet, avgör om åtgärden får utföras och vilka eventuella villkor som gäller. Detta gäller för alla områden, inte bara skyddade områden.

Ibland kan det vara svårt att bedöma i hur stor omfattning åtgärden kan komma att ändra naturmiljön. Även i tveksamma fall bör du göra en anmälan. Om du inte anmäler åtgärden, måste du som har utfört åtgärden kunna bevisa att naturmiljön inte har ändrats.

Vid dessa tillfällen är det vanligtvis lämpligt att anmäla om samråd:

 • anordning av större evenemang inom friluftsliv, till exempel orienterings- eller cykeltävlingar
 • arbete med ledningar
 • husbehovstäkter
 • vindkraftverk lägre än 50 meter, mast/torn
 • åtgärder på särskilt skyddsvärda träd
 • anläggning eller ändring av enskilda vägar i känsliga naturmiljöer
 • eller vid andra prospekteringar.

Miljösamverkan Sverige har tagit fram vägledningar som kan hjälpa dig att ta fram ett korrekt och fullständigt underlag:

Stöd till verksamhetsutövare vid underhållsröjning, Miljösamverkan Sverige
Länk till annan webbplats.

Stöd till verksamhetsutövare vid förläggning av markkabel, Miljösamverkan Sverige
Länk till annan webbplats.

Du bör göra en anmälan för samråd vid åtgärder som riskerar att skada ett särskilt skyddsvärt träd och i vissa fall även för åtgärder som kan skada skyddsvärda träd. Exempel på sådana åtgärder är avverkning, kraftig beskärning av kronan, grävarbeten, körning med tunga maskiner eller upplag av massor inom 15 gånger stammens diameter från trädet. Åtgärder som sker på ett avstånd om minst 15 gånger stammens diameter behöver du inte anmäla för samråd.

Träd som är särskilt skyddsvärda:

 • Jätteträd: Levande eller döda träd som är grövre än en meter i diameter på det smalaste stället under brösthöjd.
 • Mycket gamla träd: Levande eller död gran, tall, ek och bok som är äldre än 200 år. Övriga trädslag som är äldre än 140 år.
 • Grova hålträd: Levande eller döda träd som är grövre än 40 cm i diameter i brösthöjd med utvecklad hålighet i huvudstammen.

Träden är skyddsvärda om de uppfyller något av följande:

 • Stamdiameter i brösthöjd på minst 80 cm.
 • Hamlade träd.
 • Hålträd med en stamdiameter i brösthöjd på minst 30 cm.
 • Träd i en trakt med mycket andra värdefulla träd.
 • Biologiskt värdefulla träd med känd förekomst av rödlistad art.
 • Äldre senvuxna träd som med hög ålder, ofta med stora partier död ved och grova knotiga grenar i kronan och/eller mycket mossor och lavar.
 • Kulturhistoriskt intressanta träd, t. ex. vårdträd, vägmärken och sjömärken.

Tänk på att samtliga trädslag kan uppfylla definitionerna enligt ovan.

Särskilt skyddsvärda träd är ovanliga i landskapet och bör bevaras oavsett om de påträffas i skogsmark, odlingslandskapet, på tomter eller i tätorter. Naturvårdsverket har därför upprättat ett åtgärdsprogram för särskilt skyddsvärda träd. Grova, gamla eller ihåliga träd har en mycket stor betydelse för olika djur- och växtarter. Förekomsten av sådana träd är i många fall avgörande för många hotade arters överlevnad. Generellt gäller att ju äldre och grövre ett träd blir desto fler arter kan det vara livsmiljö för. Med tiden får ett träd en mängd olika livsmiljöer, till exempel grov bark, solexponerad ved och håligheter som utgör grunden för trädens stora biologiska mångfald. Eken kan vara boplats och livsmiljö för över 1800 arter och är det trädslag som hyser flest arter i Sverige. Av de 1800 arterna är mer än 500 av arterna hotade.

Sverige har ett av Europas största bestånd av jätteträd och har därför ett särskilt ansvar för att bevara dessa träd. Det svenska jätteträdsbeståndet minskar kontinuerligt samtidigt som det tar mycket lång tid för nya träd att växa upp och få dessa värden. Att bevara så många som möjligt av dessa träd och att gynna nyrekrytering har därför hög prioritet.

Särskilt skyddsvärda träd, Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Information om registrerade skyddsvärda träd hittar ni på artportalen. Vill man söka där går man in på artportalen.se Länk till annan webbplats. och väljer ”sök”. Längst ner på sidan finns ett projekt som heter skyddsvärda träd. Markera den så ska de skyddsvärda träden komma fram för det område och den period som eftersöks när man väljer sätt att presentera fynd. Tänk på att det finns många skyddsvärda träd i vår omgivning som inte är registrerade, var därför uppmärksam på om just ditt träd uppfyller kriterierna för skyddsvärt eller särskilt skyddsvärt.

För att anmäla åtgärd på ett skyddsvärt träd ska e-tjänsten Samråd för övriga verksamheter användas.

Vill du anlägga en solcellsanläggning på marken är det viktigt att hitta en lämplig plats och rätt utformning. Även vägar och elnätsanslutning till och från anläggningen kan behöva samråd.

Solcellsanläggningar på mark

Om det endast är fornlämningar som berörs av åtgärden ska ni göra en förfrågan om fornlämning istället för anmälan om samråd.

Fornlämningar och fornfynd

Alltid samråd i Groerydsområdet

I länet finns ett samrådsområde, Groerydsområdet, där det alltid är samrådsplikt, även om naturmiljön inte väsentligt ändras. Området ligger i både Ljungby och Markaryds kommun, mellan Torpa i norr och Hinneryd i söder.

Beslut och karta över samrådsområdet Groerydsområdet Pdf, 1.5 MB, öppnas i nytt fönster.

Inför anmälan om samråd 

 • Du ska anmäla om samråd enligt kapitel 12 paragraf 6 i miljöbalken.
 • Anmäl minst sex veckor innan du planerar att genomföra åtgärden.
 • För alla anmälningar är det viktigt att du som söker först har tagit reda på vilka natur- och kulturvärden som finns i området.
 • Om risken finns för påverkan av natur- och kulturvärden ska du ange vilka försiktighetsåtgärder som vidtagits för att minimera påverkan.

Anmäl samråd i våra e-tjänster

Samråd för husbehovstäkter

Om åtgärden gäller husbehovstäkt av naturgrus, berg, matjord, morän, torv, sand, lera med mera.

Samråd för ledningar

Om åtgärden gäller att dra nya eller byta ut luft- och markledningar, rasera, underhållsröja, trädsäkra/kantträdsavverka och bredda befintliga ledningsgator med mera.

Samråd för mast/torn eller vindkraftverk lägre än 50 meter

Om åtgärden gäller uppförande av mast/torn eller vindkraftverk lägre än 50 meter

Samråd för prospekteringsarbeten

Om åtgärden gäller geofysiska mätningar, geokemisk provtagning, moränprovtagning, diamantborrning, karteringsdiken med mera.

Samråd för uppförande av solcellsanläggning

Om åtgärden gäller att bygga en solcellsanläggning på marken.

Samråd för övriga verksamheter

Om åtgärden till exempel gäller att schakta i större omfattning, bygga vägar, tippa och lägga upp rivningsmassor om det inte är anmälningspliktigt enligt kapitel 9 i miljöbalken, anlägga leder för vandring, ridning och skoteråkning, genomföra större friluftsaktiviteter, friluftstävlingar med många deltagare eller rennäringsanläggningar.

Åtgärder i skog

Om åtgärden eller verksamheten gäller skogsbruksåtgärder ska du göra samrådsanmälan till Skogsstyrelsen.

Åtgärder inom militära områden

Om åtgärden eller verksamheten gäller inom militära områden där Försvarsmakten, Fortifikationsverket, Försvarets materielverk och Försvarets radioanstalt är verksamma ska du göra samrådsanmälan till Försvarsinspektören för hälsa och miljö (FIHM).

Kommunens roll

Om Länsstyrelsen har överlåtit tillsynsansvaret till kommunen ska du göra samrådsanmälan till kommunen.

Kontakt

Länsstyrelsen Kronoberg

Kungsgatan 8, Växjö

Dela sidan:

Landshövding

Maria Arnholm

Besöksadress

Kungsgatan 8

Postadress

351 86 Växjö

Organisationsnummer

202100-2296

Följ oss