Tillstånd Natura 2000-område

Du kan behöva tillstånd för att bedriva verksamhet eller genomföra åtgärder i eller nära ett Natura 2000-område.

När behöver du ansöka om tillstånd?

Du behöver tillstånd från Länsstyrelsen för verksamhet eller åtgärder som kan påverka naturmiljön i ett Natura 2000-område på ett betydande sätt. Du kan även behöva tillstånd om du planerar att göra en åtgärd nära ett Natura 2000-område, om det kan påverka miljön inne i området.

Det kan till exempel handla om åtgärder som grumlar ett vattendrag som leder till ett Natura 2000-område eller anläggning av ett nytt dike som kan påverka våtmarker inom intilliggande område.

Utgå från områdets bevarandeplan för att bedöma om det finns risk för påverkan. Du hittar bevarandeplaner i Naturvårdsverkets karta över skyddad natur:

Natura 2000-områden i Naturvårdsverkets karttjänst Skyddad natur, Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

Hjälp för att använda kartverktyget Skyddad natur, Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

Exempel på när du kan behöva tillstånd

 • Uppföra byggnader eller anläggningar, till exempel vägar, skogsbilvägar, jakttorn och avloppsanläggningar.
 • Samla in växter och djur.
 • Fälla träd, avverka eller ta bort större buskage.
 • Gräva, schakta, fylla ut, till exempel ledningsdragningar.
 • Dika eller göra andra åtgärder som påverkar grundvatten och markvatten

I vissa fall kan det vara svårt att själv bedöma om en åtgärd kräver tillstånd. Kontakta oss på Länsstyrelsen för att få stöd i din bedömning.

Ansök om tillstånd i Natura 2000-område

Länsstyrelsen tar inte ut någon avgift för att handlägga ansökan om tillstånd för Natura 2000-områden.

Har området enbart Natura 2000-skydd, ansök genom att:

 1. Höra av dig till Länsstyrelsen för att boka ett samråd med oss, tillsynsmyndigheten och de som kan bli särskilt berörda av verksamheten eller åtgärden samt med de övriga statliga myndigheter, kommuner och allmänhet som kan bli berörda.
 2. Lämna in ett samrådsunderlag till kronoberg@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen Kronoberg, 351 86 Växjö senast fyra veckor innan mötet. Märk handlingarna med Natura 2000-prövning. Underlaget ska övergripande beskriva den tänkta verksamheten eller åtgärden.
 3. Ta fram en fullständig miljökonsekvensbeskrivning, MKB och skicka den till oss. Miljökonsekvensbeskrivningen ska ha den omfattning och det innehåll som behövs för tillståndsprövningen och som samrådsmötet kommit fram till.
 4. Vi handlägger och meddelar beslut i ditt ärende.

 • Administrativa uppgifter om sökande, det vill säga namn, adress, telefonnummer, mejladress och så vidare. Om det finns ombud ska även en fullmakt lämnas in.
 • Den planerade verksamhetens omfattning, utformning och lokalisering. Ligger den planerade verksamheten eller åtgärden i eller utanför Natura 2000-området? Om utanför – hur långt ifrån och kan området påverkas ändå? Hur stort område påverkas? Förslag till lokalisering, en redogörelse för alternativa platser samt ett nollalternativ (om verksamheten eller åtgärden inte kommer till stånd). Om det inte finns några alternativa lokaliseringar så ska detta motiveras. Verksamheten/åtgärden ska redovisas på kartor både översiktligt och i detalj. En redogörelse för verksamhetens/åtgärdens utformning såsom arbetssätt och val av teknik.
 • Vilka andra allmänna intressen påverkas av åtgärderna? Planförhållanden på platsen, andra områdesskydd, vattentäkter, riksintressen, fornlämningar och så vidare.
 • Vilka enskilda intressen påverkas av åtgärderna? Till exempel fiskerättsinnehavare, servitut, markägare, grannar och så vidare.
 • Redovisa översiktlig den förutsedda miljöpåverkan i form av till exempel utsläpp till mark, luft och vatten, buller, vattensänkning, markpåverkan. Innebär åtgärden ”risk för skada” på området enligt bevarandeplanen? Påverkas några naturtyper eller arter av åtgärderna och är de prioriterade eller inte? Hur påverkas arternas livsmiljö? Hur påverkas bevarandesyfte och bevarandemål? Hur kan man redovisa och bevisa att skada inte sker? Finns det några kumulativa effekter i form av till exempel transporter, påverkan från andra verksamheter. Underlaget ska innehålla en redovisning för påverkan såväl under byggskede som driftskede. Mer information finns i respektive områdes bevarandeplan.
 • Redovisa planerade inventeringar och undersökningar. Har det redan gjorts undersökningar eller inventeringar så kan dessa redovisas redan nu. Vilka ytterligare undersökningar, inventeringar och utredningar planerar ni att utföra. Redovisa möjliga villkor och försiktighetsåtgärder.
 • Samrådets omfattning. Vilka kommer ni samråda med?
 • Översiktlig redovisning av den kommande MKBs innehåll och utformning.

Ansök om tillstånd för aktivitet eller åtgärd i skyddat naturområde

Är området också skyddat med någon annan skyddsform än Natura 2000, till exempel om området ligger i ett naturreservat, så ska du använda e-tjänsten på den här sidan för att ansöka om tillstånd.

Kontakt

Länsstyrelsen Kronoberg

Kungsgatan 8, Växjö

Dela sidan:

Landshövding

Maria Arnholm

Besöksadress

Kungsgatan 8

Postadress

351 86 Växjö

Organisationsnummer

202100-2296

Följ oss