RESOLVE

- attraktiva citykärnor och lägre utsläppsnivåer

Resolve är ett femårigt EU-finansierat projekt med målet att stärka attraktionskraften i citykärnan samt hålla nere utsläppsnivåer från personal- och godstransporter.

Tillsammans med nio partners från åtta olika EU-länder kommer olika aktörer från länet med Länsstyrelsen i spetsen att genomföra aktiviteter som leder till huvudmålet.

Detaljhandeln och hållbara transporter

Idag görs 64 % av inköpsrelaterade resor i EU med bil och nästan 100 % av varorna transporteras med motorfordon. Detta är ett potentiellt hot mot EU:s mål att övergå till en ekonomi med låga koldioxidutsläpp.

Det europeiska projektet "RESOLVE - Hållbara transporter och övergången till en ekonomi med låga koldioxidutsläpp inom detaljhandel" syftar till att utbyta bästa policypraxis och åtgärder för att minska koldioxidutsläppen och andra föroreningar som genereras av detaljhandeln. RESOLVE's unika karaktär och nyhet består i att ta itu med två heta ämnen i europeiska städer samtidigt; den vikande detaljhandeln och det ökande behovet av en övergång till hållbara transporter i stadsområden.

Genom ett nära samarbete med lokala aktörer, kommer man att kunna förbättra de lokala och regionala styrmedel och minska koldioxidutsläppen från trafik relaterad till detaljhandeln i stadskärnor men också stödja tillväxt och sysselsättning i den lokala detaljhandelns ekonomi. Tack vare identifiering, utbyte och överföring av god praxis och metoder mellan åtta länder i Europa, kommer projektet att främja införandet av planer för hållbar transport i städerna enligt EU:s sammanhållningspolitik.

Femårigt projekt i två delar

Projektet startade i april 2016 och kommer att pågå i fem år. Under den första delen av projektet kommer partners att ha många möjligheter till internt lärande och kunskapsutbyte om metoder som förbättrar den lokala situationen. I senare delen av projektet kommer en utvärdering av implementerade åtgärder att göras. Projektet medfinansieras av Interreg EUROPA-programmet.

Medverkande partners

  • Länsstyrelsen Kronoberg
  • staden Roermond (NL)
  • Erasmus University of Rotterdam (NL)
  • region Reggio Emilia (IT)
  • staden Manchester (UK)
  • staden Maribor (SI)
  • kommun Almada (PT)
  • kommun Warszawa (PL)
  • region Moravia - Silesia (CZ)

Lokala aktörer bildar en så kallad Stakeholders group. I den ingår Växjö kommun, Region Kronoberg, Energikontor Sydost och Citysamverkan.

Undersökningar i Växjö stadskärna

Projektet mäter resultat genom att analysera enkätsvar insamlade under tre tillfällen – våren 2017 (baslinje), våren 2018 (förhandsutvärdering) och hösten 2020 (efterhandsutvärdering). Resultaten finns publicerade här nedan:

Resolve - interreg Europe

Kontakt