Vildsvinsförvaltning

Länsstyrelsen ansvarar för att ta fram riktlinjer för förvaltningen av länets vildsvinspopulation tillsammans med viltförvaltningsdelegationen. Vi registrerar även markägare och jakträttshavare som vill utfodra vildsvin, och vi har uppdrag att främja och underlätta tillgången av vildsvinskött som livsmedel.

Målet nationellt med vildsvinsförvaltningen är att uppnå en kontrollerad vildsvinspopulation och minska skador orsakade av vildsvin. Populationen ska vara anpassad och i balans med regionala och lokala förutsättningar.

Nationell förvaltningsplan för vildsvin 2020-2025, Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

Vildsvin finns idag spridda över stora delar av landet, även i Kronobergs län. Ökade problem med skador i framför allt jordbruket vittnar om detta. Men vildsvinet har också gett oss ökade jakttillfällen och förstklassigt kött. Tänk dock på risken för trikiner.

Riktlinjer för skötseln av vildsvinsstammen

Viltförvaltningsdelegationen har beslutat om övergripande riktlinjer för skötseln av vildsvinsstammen i länet.

Regional förvaltningsplan för vildsvin 2022-2025 Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsen i Kronoberg har liksom övriga vildsvinslän på uppdrag av regeringen reviderat en regional förvaltningsplan för vildsvin 2022-2025. Med utgångspunkt från den nationella förvaltningsplanen för vildsvin har vi formulerat mål om minskning av vildsvinsolyckor, skador på grödor och anläggningar.

I förvaltningsplanen finns ett brett register med möjliga åtgärder för att uppnå målen. Samverkan mellan intressenter som markägare, jägare och privata eller offentliga aktörer lyfts fram som särskilt viktig.

Belysning vid jakt

Vildsvin jagas ofta under den mörka delen av dygnet och därför aktualiseras frågan om användning av belysning vid jakten. Det är tillåtet att jaga vildsvin med hjälp av fast belysning vid väg eller en byggnad om belysningen inte satts upp i syfte att underlätta jakt. Vidare får fast belysning som har satts upp i syfte att underlätta jakten användas vid jakt efter vildsvin vid för ändamålet anordnade åtelplatser för vildsvin (åteljakt).

Termiska sikten

Från och med den 15 maj 2019 är det tillåtet att jaga vildsvin med hjälp av elektronisk bildförstärkare, elektronisk bildomvandlare, värmekamera eller rörlig belysning i nära anslutning till jaktvapnet. Termiska sikten får endast användas vid jakt i öppen terräng eller vid åtelplatser.

Jakttider

Vildsvin får jagas dygnet runt, men eftersom de vanligtvis är aktiva på natten jagas de oftast på nattetid. För jakt på vildsvin gäller bland annat att:

  • sugga som följs av randiga eller bruna små kultingar är fredad och får inte jagas
  • årsungar av vildsvin får jagas hela året
  • jakttiden för vuxna vildsvin är 1 april till och med den 31 januari
  • jakt av vildsvin med hjälp av hund är tillåten 1 augusti till och med den 31 januari.

Jakt på rådjur, dovhjort, vildsvin och mufflonfår, Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

Förhindra skador som vildsvin kan orsaka

Har du bekymmer med vildsvin som bökar och orsakar skador i dina fält eller på din tomt? Läs mer om vad du kan göra för att förhindra skador som vildsvin kan orsaka.

Utfodra vildsvin i större omfattning

Om du som markägare eller jakträttshavare i större omfattning vill stödutfodra vildsvin eller utföra avledande utfodring för att locka bort dem från dina marker behöver du registrera dig som foderföretagare hos Länsstyrelsen. Även den som levererar fodret till dig för stödutfodring eller avledande utfodring behöver vara registrerad som foderföretagare.

Anmäl dig för att sälja eller skänka vildsvinskött

Du som är jägare och vill sälja eller skänka hela vildsvin eller vildsvinskött direkt till konsument kan från och med hösten 2024 anmäla dig till Länsstyrelsen för att bli registrerad i vildsvinsjägarregistret. Du behöver också gå utbildning i hur du hanterar vildsvinskött säkert och undersöker vilt inför leverans. Detta enligt förslag från Livsmedelsverket.

Förhindra spridning av afrikansk svinpest

Som vildsvinsjägare är det viktigt att följa de restriktioner som finns för att förhindra smittspridning av afrikansk svinpest.

Afrikansk svinpest (ASF), Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Om du stöter på ett dött vildsvin så ska du rapportera det till Statens veterinärmedicinska anstalt. Det är en viktig del i bekämpningen av afrikansk svinpest.

Rapportera självdöda vildsvin, Statens veterinärmedicinska anstalt Länk till annan webbplats.

Kontakt

Jakt-, vilt- och rovdjurshandläggarna

Dela sidan:

Landshövding

Maria Arnholm

Besöksadress

Kungsgatan 8

Postadress

351 86 Växjö

Organisationsnummer

202100-2296

Följ oss