Stora rovdjur

Länsstyrelsen ansvarar för förvaltningen av stora rovdjur: björn, järv, kungsörn, lodjur och varg. Vi fattar beslut om skyddsjakt och licensjakt på stora rovdjur.

I Sverige räknas björn, järv, kungsörn, lodjur och varg till de stora rovdjuren. Alla dessa djur är fridlysta. Björnen är den art av de stora rovdjuren som det finns flest individer av i Sverige, följt av lodjur, kungsörn, järv och varg.

Rovdjursangrepp på tamdjur

Om du misstänker rovdjursangrepp på tamdjur ska du så fort som möjligt kontakta en besiktningsperson.

Viltskador, kontaktuppgifter besiktningspersoner

Stora rovdjur i Kronobergs län

Lodjur och kungsörn är de arter som är fast etablerade i länet, och de inventeras varje år av Länsstyrelsen. Varg förekommer då och då i länet men inventeras inte formellt – däremot följs alla vargobservationer som kommer in till Länsstyrelsen upp.

Lodjur

Lodjur förekommer i hela länet, men de flesta djuren finns i mitten av länet i en korridor i nord-sydlig riktning ungefär mellan sjöarna Åsnen och Möckeln. Lodjuren i länet blir sakta fler. För tio år sedan fanns ytterst få, men nu finns uppskattningsvis mellan 25-35 djur i Kronobergs län.

Lodjuren i länet inventeras varje år under perioden första oktober till och med sista februari. Under denna tid söker Länsstyrelsens spårare aktivt efter lodjurshonor med ungar för att försöka ta reda på hur många föryngringar av lodjur som skett i länet under året.

Inventeringen görs antingen genom spårning på snö eller genom att lodjuren fotograferas/filmas med viltkamera (så kallade åtelkameror). Kameror sätts inte upp utan markägarens medgivande.

Kungsörn

I Kronobergs län finns kungsörn sedan många år tillbaka. De flesta fåglarna håller till i nordöstra delen av länet, och det är också där de flesta observationerna görs. Trots att fåglarna funnits här länge verkar de inte öka i antal. Vad detta beror på är svårt att säga.

Kungsörnarna i länet inventeras varje år i samarbete med Smålands ornitologiska förening. Inventeringen fokuserar på att under vårvintern spana efter par som spelflyger – det vill säga en hona och en hane som flyger tillsammans på ett speciellt vis för att visa att de hör ihop och markera sitt revir. Under sommaren letar man efter örnbon och försöker avgöra om några ungar kläckts.

Varg

Varje år får Kronobergs län besök av någon eller några vargar som vandrar ner från mellansverige eller ännu längre norrifrån. Det rör sig i de allra flesta fall om hanar som är på jakt efter en hona att bilda revir med. När de inte hittar en partner brukar de oftast vända norrut igen, men det finns undantag – i gränslandet mellan Kronobergs och Kalmar län har en ensam varghane hållit till sedan 2018.

Även om det regelbundet dyker upp vargar i länet så hör det till ovanligheterna att man hittar vargspår eller får syn på en varg. Ser du varg eller hittar något som du misstänker är ett vargspår eller en vargspillning – hör gärna av dig till någon av Länsstyrelsens rovdjursspårare, så kan de komma ut och kvalitetssäkra din observation. Var inte rädd att höra av dig även om du inte är tvärsäker!

Allmänheten - viktig del i rovdjursinventeringen

Många av de observationer av lodjur eller varg som görs i länet kommer från jägare, skogsarbetare, friluftsmänniskor och andra som rör sig ute i skog och mark. Ser du ett lodjur eller en varg eller hittar spår så får du gärna höra av dig till Länsstyrelsen - det hjälper oss att skapa en bild av var de gärna rör sig och gör det lättare att genomföra inventeringen. Detsamma gäller om du fått en bild av varg eller lodjur med din åtelkamera. Extra intressant blir det förstås om du sett två lodjur eller fler eftersom det då antagligen är en hona med ungar.

Ring in din observation

Det går bra att ringa eller mejla in dina observationer till Länsstyrelsen. Hör gärna av dig direkt till någon av våra spårare här under.

Rune Håkansson, telefon 070-564 20 33

Lasse Carlsson, telefon 076-116 35 99

Anders Gunnarsson, telefon 070-290 89 08

Elias Turesson, telefon 070-330 06 57

Stellan Sjögren, telefon 070-850 08 95

Martin Einarsson, telefon 070-247 46 38

Sten Johansson, telefon 070-867 28 20

Ett annat bra sätt är att lägga in det du sett via Skandobs Länk till annan webbplats. - en hemsida och app skapad särskilt för att du ska kunna dela med dig av dina rovdjursobservationer.

Rovdjursförvaltning

Länsstyrelsen ansvarar för förvaltningen av de stora rovdjuren. Den svenska rovdjursförvaltningen är uppdelad i tre geografiska områden – norra, mellersta och södra förvaltningsområdet.

Ett av målen med rovdjurspolitiken är att de stora rovdjuren ska finnas i sådana antal att de kan finnas kvar i den svenska naturen, och sprida sig till sina naturliga utbredningsområden.

Vad gör Länsstyrelsen?

  • Upprättar regionala förvaltningsplaner för respektive art.
  • Hanterar skyddsjaktärenden på rovdjur.
  • Beslutar om och administrerar licensjakten på rovdjur.
  • Betalar ut bidrag för att förebygga skador orsakade av stora rovdjur.
  • Informerar och kommunicerar om rovdjuren.
  • Inventerar de stora rovdjuren.
  • Betalar ut ersättning för skador orsakade av stora rovdjur.

Jakt på rovdjur

Jakten på de stora rovdjuren är mycket begränsad, och kan endast bedrivas som licensjakt eller skyddsjakt.

Licensjakt

Licensjakt kan bli aktuellt om rovdjursstammarna överstiger gynnsam bevarandestatus i Sverige, och miniminivån för rovdjursförvaltningsområdet. Det är Naturvårdsverkets och Länsstyrelsens regionala beslut som tydliggör villkoren för licensjakt på björn, varg och lodjur.

Skyddsjakt

Om det finns risk för allvarlig skada på tamdjur kan Länsstyrelsen fatta beslut om skyddsjakt på stora rovdjur. Under pågående rovdjursangrepp finns också möjlighet att skydda tamdjur på eget initiativ enligt paragraf 28 i jaktförordningen. Den som har dödat ett rovdjur med stöd av denna paragraf är skyldig att anmäla händelsen till Länsstyrelsen.

Jaktförordningen Länk till annan webbplats.

Statistik hos Naturvårdsverket

Du hittar fakta och statistik om de stora rovdjuren på Naturvårdsverkets webbplats:

Data och statistik om vilt, Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

Kontakt

Jakt-, vilt- och rovdjurshandläggarna

Dela sidan:

Landshövding

Maria Arnholm

Besöksadress

Kungsgatan 8

Postadress

351 86 Växjö

Organisationsnummer

202100-2296

Följ oss