Jakt och vilt

I jaktförordningen står vilka vilda djur som får jagas. Länsstyrelsen ansvarar för viltförvaltningen med hjälp av länets viltförvaltningsdelegation.

Jaktregler i Sverige

All jakt i Sverige regleras utifrån jaktlagstiftningen. I jaktlagen anges att allt vilt är fredat. För fredat vilt gäller fredningen även deras ägg och bon. Det innebär att vilt endast får jagas om det tillåts enligt jaktförordningens bilagor. Vissa utrotningshotade, sällsynta eller särskilt värdefulla djurarter är statens vilt och får inte jagas. Undantag kan göras för vissa arter för skydds- och licensjakt.

I Sverige har fastighetsägare rätt att jaga på den mark som hör till fastigheten. Jakt kan också utarrenderas.

Länsstyrelsens roll

Länsstyrelsens roll i jakt- och viltfrågor är bland annat att informera jägare och markägare, registrera jaktområden, tilldela licenser samt samla in och sammanställa avskjutningsstatistik.

Vi ansvarar för att

 • administrera förvaltningen av älg- och kronhjortsstammarna
 • leda den regionala förvaltningen av de stora rovdjuren
 • i vissa fall lämna tillstånd till skyddsjakt (undantag från fredning)
 • lämna bidrag till skadeförebyggande åtgärder och ersätta skador av vilt som inte får jagas
 • informera om vilt och jaktens regler, särskilt när förändringar sker i faunan.

I varje län finns viltförvaltningsdelegationer som hjälper oss i vårt arbete. Viltförvaltningsdelegationen ska på regional nivå samverka och besluta i övergripande frågor som berör jakt-, viltvårds- och rovdjursfrågor.

Information om statens vilt finns i 33 § i Jaktförordningen.

Jaktförordningen hos Sveriges riksdag Länk till annan webbplats.

Viltförvaltningsdelegationen

Viltförvaltningsdelegationen är ett organ inom länsstyrelsen för samverkan i frågor som rör viltförvaltningen inom länet. Länsstyrelsen förordnade den 5 mars 2015 ledamöter och ersättare till viltförvaltningsdelegationen fram till och med 28 februari 2019.

Viltförvaltningsdelegationens funktion

Viltförvaltningsdelegationens uppgifter är att besluta om över­gripande riktlinjer för:

Viltförvaltningsdelegationens uppgift gällande förvaltningen av rovdjur är att pröva frågor om godkännande av:

 • länsstyrelsens förslag på miniminivåer för förekomsten av lo i länet och den inriktning för förekomsten av varg som ska lämnas till samverkansråden i de tre rovdjursförvaltnings­områdena - det norra, mellersta och södra, och
 • den rovdjursförvaltningsplan som länsstyrelsen ska upp­rätta för länet.

Delegationens sammansättning

Landshövdingen är ordförande i viltförvaltningsdelegationen. Vid landshövdingens frånvaro ska landshövdingens ställföre­trädare vara ordförande i delegationen.

Utöver ordföranden består en viltförvaltningsdelegation av ett antal representanter för olika intressen. De olika intressegrupperna finns angivna i Förordningen om viltförvaltningsdelegationer (SFS 2009:1474). Länk till annan webbplats.

 • fem ledamöter som är politiska företrädare och som utses efter förslag av landstinget,
 • en ledamot som har särskild kunskap i frågor om trafiksäkerhet och illegal jakt och som utses efter förslag av polismyndigheten i länet,
 • en ledamot som representerar jakt- och viltvårdsintresset,
 • en ledamot som representerar naturvårdsintresset,
 • en ledamot som representerar friluftsintresset,
 • en ledamot som representerar ägare och brukare av jordbruksmark,
 • en ledamot som representerar lokalt näringsliv och turism samt
 • en ledamot som representerar skogsnäringen.

Utöver det som anges ovan ska en delegation i ett län med yrkesfiske ha en ledamot som representerar yrkesfisket.

Förordnande av ledamöter till viltförvaltningsdelegationen 2019 Pdf, 263.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Kronviltsförvaltning

Riktlinjer för kronhjortsförvaltning i Kronobergs län Pdf, 189.4 kB.

Ansökan om registrering av kronhjortsskötselområde.

Registrering av nytt kronhjortsskötselområde söks hos länsstyrelsen senast den 31 januari inför nytt jaktår. Även ändringar av ett befintligt område ska sökas senast den 31 januari.

Ansökan om registrering av Kronhjortsskötselområden Pdf, 191 kB, öppnas i nytt fönster.

Skötselplan Kronhjortsskötselområde Pdf, 204.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Vildsvinsförvaltning

Vildsvin finns idag spridda över stora delar av landet, även i Kronobergs län. Ökade problem med skador i framför allt jordbruket vittnar om detta. Men vildsvinet har också gett oss ökade jakttillfällen och förstklassigt kött. Tänk dock på risken för trikiner.

Den allmänna jakttiden på vildsvin är 16 april - 15 februari. Sugga som har smågrisar är dock fredad hela året. Årsunge får jagas hela året.

Dessutom gäller särskilda skyddsjaktsbestämmelser utan krav på särskilt tillstånd.

Enligt dessa bestämmelser får vildsvin som kommer in på gård eller i en trädgård och där kan orsaka skada eller annan olägenhet jagas hela året. Den som har jakträtt får också jaga vildsvin hela året i en anläggning för att där förhindra skada eller annan olägenhet och på mark med jordbruksgrödor eller som an­vänds till yrkesmässig trädgårdsodling om svinen där orsakar skada på grödor eller odling.

Regional förvaltningsplan vildsvin 2019-2021 Pdf, 225.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Vildsvin jagas ofta under den mörka delen av dygnet och därför aktualiseras frågan om användning av belysning vid jakten. Det är tillåtet att jaga vildsvin med hjälp av fast belysning vid väg eller en byggnad om belysningen inte satts upp i syfte att underlätta jakt. Vidare får fast belysning som har satts upp i syfte att underlätta jakten användas vid jakt efter vildsvin vid för ändamålet anordnade åtelplatser för vildsvin (åteljakt).

Ny lagstiftning från och med 15 maj 2019

Från och med den 15 maj 2019 är det tillåtet att jaga vildsvin med hjälp av elektronisk bildförstärkare, elektronisk bildomvandlare, värmekamera eller rörlig belysning i nära anslutning till jaktvapnet. Termiska sikten får dock endast användas vid jakt i öppen terräng eller vid åtelplatser.

Kontakt