Risk för skogsbrand i Kronobergs länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Jakt och vilt

Vilka vilda djur du får jaga står i jaktförordningen. Länsstyrelsen ansvarar för viltförvaltningen med hjälp av länets viltförvaltningsdelegation.

Jaktregler i Sverige

All jakt i Sverige regleras utifrån jaktlagstiftningen. Utgångspunkten i lagen är att allt vilt är fredat. Fredningen gäller även ägg och bon. Vissa arter av vilt får jagas vid vissa tider. Vilka jakttider som gäller för olika arter kan du hitta i bilaga 1- 4 i jaktförordningen.

Jaktförordningen, Sveriges riksdag Länk till annan webbplats.

Vissa utrotningshotade, sällsynta eller särskilt värdefulla djurarter är statens vilt och får inte jagas. Undantag kan göras för vissa arter för skydds- eller licensjakt.

Jakträtt

Du som fastighetsägare äger jakträtten på den mark som tillhör fastigheten. Du kan välja att upplåta jakträtten genom civilrättsliga avtal. Länsstyrelsen hanterar inte dessa avtal. Om ni inte är eniga kan ni vända er till tingsrätten.

För jordbruksarrende har arrendatorn jakträtten om ni inte har avtalat annat.

Begränsningar och undantag av jakträtten

Jakträtten kan vara begränsad eller undantagen om marken ligger inom:

 • renskötselområde
 • kronopark
 • naturreservat
 • nationalpark.

Information om vad som gäller i skyddade områden finns i föreskrifterna till området.

Jakträtt inom detaljplanerat område

Fastigheter inom detaljplanerat område omfattar också jakträtt. Du måste ha ett personligt skottlossningstillstånd för att använda skjutvapen inom detaljplanerat område. Tillståndet söker du hos Polisen.

Sök tillstånd för att skjuta inom detaljplanerat område, Polisen Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsens roll

Länsstyrelsens roll i jakt- och viltfrågor är bland annat att informera jägare och markägare, registrera jaktområden, tilldela licenser och att samla in och sammanställa statistik över skjutet vilt.

Vi ansvarar för att:

 • administrera förvaltningen av älg- och kronhjortsstammarna
 • leda den regionala förvaltningen av de stora rovdjuren
 • i vissa fall lämna tillstånd till skyddsjakt (undantag från fredning)
 • lämna bidrag till skadeförebyggande åtgärder och ersätta skador av vilt som inte får jagas
 • informera om vilt och jaktens regler, särskilt när förändringar sker i faunan.

I varje län finns viltförvaltningsdelegationer som hjälper oss i vårt arbete. Viltförvaltningsdelegationen ska på regional nivå samverka och besluta i övergripande frågor som berör jakt-, viltvårds- och rovdjursfrågor.

Viltförvaltningsdelegationen

Viltförvaltningsdelegationen är ett organ inom länsstyrelsen för samverkan i frågor som rör viltförvaltningen inom länet.

Viltförvaltningsdelegationens funktion

Viltförvaltningsdelegationens uppgifter är att besluta om över­gripande riktlinjer för:

Viltförvaltningsdelegationens uppgift gällande förvaltningen av rovdjur är att pröva frågor om godkännande av:

 • länsstyrelsens förslag på miniminivåer för förekomsten av lo i länet och den inriktning för förekomsten av varg som ska lämnas till samverkansråden i de tre rovdjursförvaltnings­områdena - det norra, mellersta och södra, och
 • den rovdjursförvaltningsplan som länsstyrelsen ska upp­rätta för länet.

Delegationens sammansättning

Landshövdingen är ordförande i viltförvaltningsdelegationen. Vid landshövdingens frånvaro ska landshövdingens ställföre­trädare vara ordförande i delegationen.

Utöver ordföranden består en viltförvaltningsdelegation av ett antal representanter för olika intressen. De olika intressegrupperna finns angivna i Förordningen om viltförvaltningsdelegationer (SFS 2009:1474). Länk till annan webbplats.

 • fem ledamöter som är politiska företrädare och som utses efter förslag av regionen,
 • en ledamot som har särskild kunskap i frågor om trafiksäkerhet och illegal jakt och som utses efter förslag av polismyndigheten i länet,
 • en ledamot som representerar jakt- och viltvårdsintresset,
 • två ledamöter som representerar naturvårdsintresset,
 • en ledamot som representerar friluftsintresset,
 • en ledamot som representerar ägare och brukare av jordbruksmark,
 • en ledamot som representerar lokalt näringsliv och turism
 • en ledamot som representerar skogsnäringen samt
 • en ledamot som representerar natur- och ekoturismföretagen.

Utöver det som anges ovan ska en delegation i ett län med yrkesfiske ha en ledamot som representerar yrkesfisket.

Vildsvinsförvaltning

Vildsvin finns idag spridda över stora delar av landet, även i Kronobergs län. Ökade problem med skador i framför allt jordbruket vittnar om detta. Men vildsvinet har också gett oss ökade jakttillfällen och förstklassigt kött. Tänk dock på risken för trikiner.

Den allmänna jakttiden på vildsvin är 1 april – 31 januari. Sugga som följs av randiga eller bruna små kultingar är fredad hela året. Årsunge får jagas hela året.

Dessutom gäller särskilda skyddsjaktsbestämmelser utan krav på särskilt tillstånd.

Enligt dessa bestämmelser får vildsvin som kommer in på gård eller i en trädgård och där kan orsaka skada eller annan olägenhet jagas hela året. Den som har jakträtt får också jaga vildsvin hela året i en anläggning för att där förhindra skada eller annan olägenhet och på mark med jordbruksgrödor eller som an­vänds till yrkesmässig trädgårdsodling om svinen där orsakar skada på grödor eller odling.

Vildsvin jagas ofta under den mörka delen av dygnet och därför aktualiseras frågan om användning av belysning vid jakten. Det är tillåtet att jaga vildsvin med hjälp av fast belysning vid väg eller en byggnad om belysningen inte satts upp i syfte att underlätta jakt. Vidare får fast belysning som har satts upp i syfte att underlätta jakten användas vid jakt efter vildsvin vid för ändamålet anordnade åtelplatser för vildsvin (åteljakt).

Termiska sikten

Från och med den 15 maj 2019 är det tillåtet att jaga vildsvin med hjälp av elektronisk bildförstärkare, elektronisk bildomvandlare, värmekamera eller rörlig belysning i nära anslutning till jaktvapnet. Termiska sikten får endast användas vid jakt i öppen terräng eller vid åtelplatser.

Regional förvaltningsplan för vildsvin

Länsstyrelsen i Kronoberg har liksom övriga vildsvinslän på uppdrag av regeringen reviderat en regional förvaltningsplan för vildsvin 2022-2025. Med utgångspunkt från den nationella förvaltningsplanen för vildsvin har vi formulerat mål om minskning av vildsvinsolyckor, skador på grödor och anläggningar.

I förvaltningsplanen finns ett brett register med möjliga åtgärder för att uppnå målen. Samverkan mellan intressenter som markägare, jägare och privata eller offentliga aktörer lyfts fram som särskilt viktig.

Regional förvaltningsplan för vildsvin 2022-2025 Länk till annan webbplats.

Viltvårdsområden gynnar jakt och viltvård

Ett viltvårdsområde är ett antal fastigheter som gått samman för att gynna viltvården över ett större område. Medlemmarna i viltvårdsområdet får då jaga på varandras mark. Länsstyrelsen fattar beslut om att bilda viltvårdsområde och fastställer områdets stadgar. Du kan vända dig till Länsstyrelsen om du vill överklaga beslut från viltvårdsområdets stämma i vissa fall.

Vanliga frågor och svar

Du som äger en fastighet som ingår i ett viltvårdsområde är medlem i viltvårdsområdesföreningen. Som medlem äger du jakträtt i viltvårdsområdet.

Det kan också finnas regler för under vilka omständigheter fastighetsägaren får överlåta jakträtten till en annan person. Vilka bestämmelser och regler som gäller i ditt viltvårdsområde ska finnas skriftligt i föreningens stadgar.

Vad som gäller för att överlåta jakträtten till en annan person, till exempel genom att arrendera ut jakträtten står i viltvårdsområdesföreningens stadgar.

Det är förbjudet att, i eller inom 100 meter från en våtmark:

 • avlossa blyhagelammunition
 • ha med blyammunition vid skytte i våtmarker eller på väg till eller från skytte i våtmarker.

Förbudet gäller i hela landet.

Förbud mot blyhagel vid våtmark, Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsen Kronoberg

Kungsgatan 8, Växjö

Landshövding

Maria Arnholm

Besöksadress

Kungsgatan 8

Postadress

351 86 Växjö

Organisationsnummer

202100-2296

Följ oss