Jakt och vilt

Vilka vilda djur du får jaga står i jaktförordningen. Länsstyrelsen ansvarar för viltförvaltningen med hjälp av länets viltförvaltningsdelegation.

Jaktregler i Sverige

All jakt i Sverige regleras utifrån jaktlagstiftningen. Utgångspunkten i lagen är att allt vilt är fredat. Fredningen gäller även ägg och bon. Vissa arter av vilt får jagas vid vissa tider. Vilka jakttider som gäller för olika arter kan du hitta i bilaga 1–4 i jaktförordningen.

Jaktförordningen Länk till annan webbplats.

Vissa utrotningshotade, sällsynta eller särskilt värdefulla djurarter är statens vilt och får inte jagas. Undantag kan göras för vissa arter för skydds- eller licensjakt.

Jakträtt

Du som fastighetsägare äger jakträtten på den mark som tillhör fastigheten. Du kan välja att upplåta jakträtten genom civilrättsliga avtal. Länsstyrelsen hanterar inte dessa avtal. Om ni inte är eniga kan ni vända er till tingsrätten.

För jordbruksarrende har arrendatorn jakträtten om ni inte har avtalat annat.

Begränsningar och undantag av jakträtten

Jakträtten kan vara begränsad eller undantagen om marken ligger inom:

 • renskötselområde
 • kronopark
 • naturreservat
 • nationalpark.

Information om vad som gäller i skyddade områden finns i föreskrifterna till området.

Jakträtt inom detaljplanerat område

Fastigheter inom detaljplanerat område omfattar också jakträtt. Du måste ha ett personligt skottlossningstillstånd för att använda skjutvapen inom detaljplanerat område. Tillståndet söker du hos Polisen.

Sök tillstånd för att skjuta inom detaljplanerat område, Polisen Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsens roll

Länsstyrelsens roll i jakt- och viltfrågor är bland annat att informera jägare och markägare, registrera jaktområden, tilldela licenser och att samla in och sammanställa statistik över skjutet vilt.

Vi ansvarar för att:

 • administrera förvaltningen av älg- och kronhjortsstammarna
 • leda den regionala förvaltningen av de stora rovdjuren
 • i vissa fall lämna tillstånd till skyddsjakt (undantag från fredning)
 • lämna bidrag till skadeförebyggande åtgärder och ersätta skador av vilt som inte får jagas
 • informera om vilt och jaktens regler, särskilt när förändringar sker i faunan.

I varje län finns viltförvaltningsdelegationer som hjälper oss i vårt arbete. Viltförvaltningsdelegationen ska på regional nivå samverka och besluta i övergripande frågor som berör jakt-, viltvårds- och rovdjursfrågor.

Viltförvaltningsdelegationen

Viltförvaltningsdelegationen är ett organ inom länsstyrelsen för samverkan i frågor som rör viltförvaltningen inom länet.

Viltförvaltningsdelegationens funktion

Viltförvaltningsdelegationens uppgifter är att besluta om över­gripande riktlinjer för:

Viltförvaltningsdelegationens uppgift gällande förvaltningen av rovdjur är att pröva frågor om godkännande av:

 • länsstyrelsens förslag på miniminivåer för förekomsten av lo i länet och den inriktning för förekomsten av varg som ska lämnas till samverkansråden i de tre rovdjursförvaltnings­områdena - det norra, mellersta och södra, och
 • den rovdjursförvaltningsplan som länsstyrelsen ska upp­rätta för länet.

Delegationens sammansättning

Landshövdingen är ordförande i viltförvaltningsdelegationen. Vid landshövdingens frånvaro ska landshövdingens ställföre­trädare vara ordförande i delegationen.

Utöver ordföranden består en viltförvaltningsdelegation av ett antal representanter för olika intressen. De olika intressegrupperna finns angivna i Förordningen om viltförvaltningsdelegationer (SFS 2009:1474). Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 • fem ledamöter som är politiska företrädare och som utses efter förslag av regionen,
 • en ledamot som har särskild kunskap i frågor om trafiksäkerhet och illegal jakt och som utses efter förslag av polismyndigheten i länet,
 • en ledamot som representerar jakt- och viltvårdsintresset,
 • två ledamöter som representerar naturvårdsintresset,
 • en ledamot som representerar friluftsintresset,
 • en ledamot som representerar ägare och brukare av jordbruksmark,
 • en ledamot som representerar lokalt näringsliv och turism
 • en ledamot som representerar skogsnäringen samt
 • en ledamot som representerar natur- och ekoturismföretagen.

Utöver det som anges ovan ska en delegation i ett län med yrkesfiske ha en ledamot som representerar yrkesfisket.

27 november 2023

Protokoll viltförvaltningsdelegationen 27 november 2023, pdf Pdf, 80.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Protokollet från den 27 november är en digitalt tillgänglighetsanpassad version och saknar därför de underskrifter som finns i originalprotokollet. Bilagorna till protokollet finns inte i tillgänglighetsanpassad version. Om du vill läsa dem, vänligen kontakta länsstyrelsen så skickar vi dem till dig via post eller e-post.

29 maj 2023

Protokoll viltförvaltningsdelegationen 29 maj 2023, pdf Pdf, 356.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Beslut om rekommendationer och fällavgifter för älgjakten jaktåret 2023/24, pdf Pdf, 163.3 kB, öppnas i nytt fönster.

6 mars 2023

Protokoll viltförvaltningsdelegationen 6 mars 2023, pdf Pdf, 1022.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Viltvårdsområden gynnar jakt och viltvård

Ett viltvårdsområde är ett antal fastigheter som gått samman för att gynna viltvården över ett större område. Medlemmarna i viltvårdsområdet får då jaga på varandras mark. Länsstyrelsen fattar beslut om att bilda viltvårdsområde och fastställer områdets stadgar. Du kan vända dig till Länsstyrelsen om du vill överklaga beslut från viltvårdsområdets stämma i vissa fall.

Vanliga frågor och svar

Du som äger en fastighet som ingår i ett viltvårdsområde är medlem i viltvårdsområdesföreningen. Som medlem äger du jakträtt i viltvårdsområdet.

Det kan också finnas regler för under vilka omständigheter fastighetsägaren får överlåta jakträtten till en annan person. Vilka bestämmelser och regler som gäller i ditt viltvårdsområde ska finnas skriftligt i föreningens stadgar.

Vad som gäller för att överlåta jakträtten till en annan person, till exempel genom att arrendera ut jakträtten står i viltvårdsområdesföreningens stadgar.

Det är förbjudet att, i eller inom 100 meter från en våtmark:

 • avlossa blyhagelammunition
 • ha med blyammunition vid skytte i våtmarker eller på väg till eller från skytte i våtmarker.

Förbudet gäller i hela landet.

Förbud mot blyhagel vid våtmark, Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

Kontakt

Jakt-, vilt- och rovdjurshandläggarna

Dela sidan:

Landshövding

Maria Arnholm

Besöksadress

Kungsgatan 8

Postadress

351 86 Växjö

Organisationsnummer

202100-2296

Följ oss