Älgjakt

Du måste alltid rapportera fälld älg till Länsstyrelsen. Du behöver också ha koll på jakttider, fällavgifter och hur du ska slutrapportera älgjakten.

Länsstyrelsen arbetar för att nationella mål för älgförvaltningen får genomslag i länet. Det är även Länsstyrelsen som beslutar hur många älgar som får fällas i licensområden. Hur många älgar som får fällas beror bland annat på älgtäthet, skador på skog, foderprognoser, trafikolyckor och hur mycket rovdjur som finns i länet.

Jakttider och fällavgifter 2021/2022

 • Älgskötselområden: 8 oktober 2021 till och med 31 januari 2022.
 • Licensområden: 8 oktober 2021 till och med 31 januari 2022 (vuxen älg får fällas hela perioden).
 • Oregistrerade kalvområden: 8 oktober 2021 till och med 12 oktober 2021.

Fällavgiften är 900 kronor för vuxen älg och 100 kronor för kalv.

Rekommendationer älgjakt 2020/2021

 • Att älgjakten i älgskötselområden och licensområden av hänsyn till brunsten påbörjas den 18 oktober 2021.
 • Att jakten planeras så att avskjutningsmålen är uppnådda till den 31 december.
 • Att älgskötselområdena ska fatta beslut om åtgärder, till exempel avlysningsjakt eller omfördelning av älgar, under jaktperioden som leder till 100 % nyttjandegrad enligt gällande planer.
 • Att minst 60% av de fällda älgarna är kalvar.
 • Att jakten bedrivs så att de regionala målen för älgstammen uppnås, till exempel höjd medelålder i vinterstam, minst 40% tjur av vuxna i älgobs, reproduktionstal på 0,8 kalvar/hondjur etcetera

Rapportera och betala fälld älg

Du måste alltid rapportera in en fälld älg till Länsstyrelsen. Det kan du göra bland annat i vår älgportal Älgdata. Du behöver också:

 • Rapportera fällda djur inom 14 dagar från de har fällts.
 • Slutrapportera jakten i Älgdata.
 • Betala fällavgiften efter att jakten är slutrapporterad.

Fälld älg inom ett licens- eller älgskötselområde

Rapportera fälld älg

Du kan rapportera in fälld älg i bland annat vår älgportal Älgdata eller i systemen Viltdata, Jaktrapport och WeHunt.

Slutrapportera i Älgdata

När årets jakt är över och inga fler älgar kommer fällas ska du som företrädare för ett älgjaktområde snarast möjligt slutrapportera jakten. Det gör du alltid i Älgdata oavsett om du rapporterat fällda älgar i annat system. Du måste slutrapportera jakten även om ingen älg har fällts.

När slutrapporteringen är gjord får du upp en faktura för fällavgifterna. Den ska betalas till oss senast 14 dagar efter jakttidens slut. Fällavgiften betalas in som en klumpsumma för hela älgskötsel-/licensområdet.

Fälld älgkalv på oregistrerad mark

Du ska rapportera fälld älgkalv på oregistrerad mark inom 14 dagar efter att kalven har fällts. Rapporteringen gör du i vår e-tjänst. Du ska betala fällavgifter till oss senast 14 dagar efter jakttidens slut.

Du som är företrädare för ett jaktområde ska rapportera in fällda älgar senast två veckor efter att djuret fällts. Du rapporterar avskjutningen via webbportalen älgdata.se Länk till annan webbplats..

Inloggningsnamnet är jaktområdets registreringsnummer, till exempel A-01-11-23-001 med tillägg av länskoden före (01 är länskod i exemplet). Använd det sjusiffriga registreringsnumret och lägg till länskoden, 07 för Kronoberg och 13 för Halland. Lösenord har distribuerats av Länsstyrelsen till jaktområdets företrädare.

Manualer vid rapportering

Rapportera fällda älgar Pdf, 600.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Slutrapportera jakt och betalning av fällavgift Pdf, 840.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Visa och redigera fällda älgar Pdf, 612.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Viltdata.se

Om du är jaktlagsrapportör kan du fortfarande rapportera in fällda älgar i viltdata.se Länk till annan webbplats. om företrädaren för jaktområdet har gett klartecken till det.

Som företrädare för ett jaktområde där rapporteringen sker via Viltdata, måste du gå in i Viltdata och ange att du vill rapportera avskjutningen till länsstyrelsen för att informationen om fällda älgar ska föras över till älgdata.se.

När överföringen är gjord har du rapporterat fällda älgar till länsstyrelsen. Det är viktigt att du som företrädare för ett jaktområde endast rapporterar fälld älg på ett sätt - antingen via Viltdata ELLER älgdata.se. När jakten är slut måste du, som företrädare för ett jaktområde, logga in på älgdata.se och bekräfta jaktresultatet.

Betalning

Efter att antal fällda djur har rapporteras till länsstyrelsen ska en avgift betalas in. Du ansvarar själv för inbetalningen som ska stämma överens med antal inrapporterade djur.

I samband med slutrapportering på älgdata.se Länk till annan webbplats. skapas en faktura som visas på skärmen. Det är denna faktura som gäller för inbetalning av fällavgifterna. Det skickas inte ut någon faktura i pappersformat utan det är fakturan som skapas vid slutrapportering som gäller.

Älgar på registrerad mark

Inbetalning för fällda älgar på registrerad mark sker till länsstyrelsen via bankgiro och ska innehålla OCR-numret som står på fakturan som bildas vid slutrapportering.

Fällavgiften betalas in till bankgirokonto: 398-6734 senast två veckor efter slutrapportering. 

Älgkalvar på oregistrerad mark

Inbetalning för fällda älgkalvar på oregistrerad mark sker till länsstyrelsen via bankgiro och ska innehålla följande information:

 • Redovisning fällda djur
 • Fastighet

Fällavgiften betalas in till bankgirokonto 808-6217 senast två veckor efter jakttidens utgång. 

Har du fällt en otjänlig älg?

Om du under älgjakten har fällt en älg som är olämplig som människoföda, på grund av skada eller sjukdom, kan du få älgen bedömd som kasserad. Då behöver du inte betala fällavgift.

Bedömningen görs av veterinär, polis eller viltkasserare/viltbesiktare som blivit utsedda av Länsstyrelsen. Skadan får inte vara orsakad av hur djuret fällts eller hanterats efter skottet.

Kontaktlista till personer med behörighet att intyga om otjänlig älg Pdf, 214.1 kB.

Intyg till länsstyrelsen

Så fort en älg rapporteras in som otjänlig ska ett intyg skickas till länsstyrelsen som bekräftar att älgen är otjänlig, oavsett om det är en polis, veterinär eller person utsedd av länsstyrelsen som tittat på älgen och skrivit under intyget. Det är viktigt att alla röda organ, inklusive mjälten, och tarmarna finns med när älgen ska besiktigas.

En otjänlig älg avräknas alltid från tilldelningen. Har ett licensområde fått ett beslut om en otjänlig älg så krävs det ett nytt tilldelningsbeslut från länsstyrelsen för att de ska få fälla en ny älg.

Länsstyrelsen måste fatta ett beslut om älgen är otjänlig eller inte och därmed om fällavgift ska betalas eller inte. Ett intyg om otjänlighet är alltså inte samma sak som att älgen automatiskt klassas som otjänlig.

Älgar som inte klassas som otjänliga är:

 • Älgar som före skottet bedöms som sjuka/skadade – JF 40c
 • Trafikälgar
 • Undernärda älgar som i övrigt mår bra
 • Älgar där otjänligheten orsakats av påskjutning
 • Älgar där otjänligheten orsakats av felaktigt tillvaratagande

Älgvårdsfonden

Avgifterna för fällda älgar och registreringsavgifter bildar en älgvårdsfond i varje län. Pengarna i Älgvårdsfonden används bland annat till länsstyrelsens administration och älgförvaltningsgruppernas arbete.

Kontakt