Älgjakt

Här hittar du information om årets jakttider, fällavgifter och hur du ska slutrapportera älgjakten till Länsstyrelsen. Du kan även ansöka om att registrera din mark som licensområde eller älgskötselområde.

Länsstyrelsen beslutar om jakttidens längd för älg, efter samrådan med Viltförvaltningsdelegationen. Det antal älgar som jägarna ska fälla bestäms av bland annat älgtäthet, skador på skog, foderprognoser, trafikolyckor och förekomst av rovdjur.

Jakttider och fällavgifter 2020/2021

Viltförvaltningsdelegationen vid länsstyrelsen har beslutat om jakttider och fällavgifter för älg i Kronobergs län för jaktåret 2020/2021.

Följande jakttid för älg gäller:

 • Älgskötselområden: 12 oktober 2020 till och med 28 februari 2021.
 • Licensområden: 12 oktober 2020 till och med 31 januari 2021 (vuxen älg får fällas hela perioden).
 • Oregistrerade kalvområden: 12 oktober 2020 till och med 13 oktober 2020.

Fällavgiften är 900 kronor för vuxen älg och 100 kronor för kalv.

Rekommendationer vid jakt

 • Att älgjakten i älgskötselområden och licensområden av hänsyn till brunsten påbörjas den 19 oktober 2020.
 • Att av etiska skäl undvika jakt med löshund under februari.
 • Att jakten planeras så att avskjutningsmålen är uppnådda till den 31 december.
 • Att älgskötselområdena ska fatta beslut om åtgärder, till exempel avlysningsjakt eller omfördelning av älgar, under jaktperioden som leder till 100 % nyttjandegrad enligt gällande planer.
 • Att minst 60 % av de fällda älgarna är kalvar.
 • Att jakten bedrivs så att de regionala målen för älgstammen uppnås, till exempel höjd medelålder i vinterstam, minst 40 % tjur av vuxna i älgobs, reproduktionstal på 0,8 kalvar/hondjur etc.

Rapportera och betala fälld älg

Du måste alltid rapportera in en fälld älg till Länsstyrelsen. Det kan du göra i vår älgportal Älgdata. Fällt djur ska rapporteras inom 14 dagar. Du betalar fällavgiften efter att jakten är slutrapporterad.

Fälld älg inom ett licens- eller älgskötselområde

Du rapporterar in fälld älg i vår älgportal Älgdata. När årets jakt är över och inga fler älgar kommer fällas ska du som företrädare snarast möjligt slutrapportera jakten. Det gör du också i Älgdata. Du måste slutrapportera jakten även om ingen älg har fällts.

När slutrapporteringen är gjord får du upp en faktura för fällavgifterna. Den ska betalas till oss senast 14 dagar efter jakttidens slut. Fällavgiften betalas in som en klumpsumma för hela älgskötsel-/licensområdet.

Du kan även rapportera fällda älgar i systemen Viltdata eller Jaktrapport. Observera att slutrapportering endast kan göras i Älgdata.

Fälld älgkalv på oregistrerad mark

Du ska rapportera fälld älgkalv på oregistrerad mark inom 14 dagar efter att kalven har fällts. Rapporteringen gör du i vår e-tjänst. Du ska betala fällavgifter till oss senast 14 dagar efter jakttidens slut.

Du som är företrädare för ett jaktområde ska rapportera in fällda älgar senast två veckor efter att djuret fällts. Du rapporterar avskjutningen via webbportalen älgdata.selänk till annan webbplats.

Inloggningsnamnet är jaktområdets registreringsnummer, till exempel A-01-11-23-001 med tillägg av länskoden före (01 är länskod i exemplet). Använd det sjusiffriga registreringsnumret och lägg till länskoden, 07 för Kronoberg och 13 för Halland. Lösenord har distribuerats av Länsstyrelsen till jaktområdets företrädare.

Manualer vid rapportering

Rapportera fällda älgarPDF

Slutrapportera jakt och betalning av fällavgiftPDF

Visa och redigera fällda älgarPDF

Viltdata.se

Om du är jaktlagsrapportör kan du fortfarande rapportera in fällda älgar i viltdata.selänk till annan webbplats om företrädaren för jaktområdet har gett klartecken till det.

Som företrädare för ett jaktområde där rapporteringen sker via Viltdata, måste du gå in i Viltdata och ange att du vill rapportera avskjutningen till länsstyrelsen för att informationen om fällda älgar ska föras över till älgdata.se.

När överföringen är gjord har du rapporterat fällda älgar till länsstyrelsen. Det är viktigt att du som företrädare för ett jaktområde endast rapporterar fälld älg på ett sätt - antingen via Viltdata ELLER älgdata.se. När jakten är slut måste du, som företrädare för ett jaktområde, logga in på älgdata.se och bekräfta jaktresultatet.

Betalning

Efter att antal fällda djur har rapporteras till länsstyrelsen ska en avgift betalas in. Du ansvarar själv för inbetalningen som ska stämma överens med antal inrapporterade djur.

I samband med slutrapportering på älgdata.selänk till annan webbplats skapas en faktura som visas på skärmen. Det är denna faktura som gäller för inbetalning av fällavgifterna. Det skickas inte ut någon faktura i pappersformat utan det är fakturan som skapas vid slutrapportering som gäller.

Älgar på registrerad mark

Inbetalning för fällda älgar på registrerad mark sker till länsstyrelsen via bankgiro och ska innehålla OCR-numret som står på fakturan som bildas vid slutrapportering.

Fällavgiften betalas in till bankgirokonto: 398-6734  senast två veckor efter slutrapportering. 

Älgkalvar på oregistrerad mark

Inbetalning för fällda älgkalvar på oregistrerad mark sker till länsstyrelsen via bankgiro och ska innehålla följande information:

 • Redovisning fällda djur
 • Fastighet

Fällavgiften betalas in till bankgirokonto 808-6217 senast två veckor efter jakttidens utgång. 

Har du fällt en otjänlig älg?

Om du under älgjakten har fällt en älg som är olämplig som människoföda, på grund av skada eller sjukdom, kan du få älgen bedömd som kasserad. Du blir då befriad från fällavgift.

Bedömningen görs av veterinär, polis eller viltkasserare/viltbesiktare som blivit utsedda av Länsstyrelsen. Skadan får inte vara orsakad av hur djuret fällts eller hanterats efter skottet.

Kontaktlista till personer med behörighet att intyga om otjänlig älgPDF

Intyg till länsstyrelsen

Så fort en älg rapporteras in som otjänlig ska ett intyg skickas till länsstyrelsen som bekräftar att älgen är otjänlig, oavsett om det är en polis, veterinär eller person utsedd av länsstyrelsen som tittat på älgen och skrivit under intyget. Det är viktigt att alla röda organ, inklusive mjälten, och tarmarna finns med när älgen ska besiktigas.

En otjänlig älg avräknas alltid från tilldelningen. Har ett licensområde fått ett beslut om en otjänlig älg så krävs det ett nytt tilldelningsbeslut från länsstyrelsen för att de ska få fälla en ny älg.

Länsstyrelsen måste fatta ett beslut om älgen är otjänlig eller inte och därmed om fällavgift ska betalas eller inte. Ett intyg om otjänlighet är alltså inte samma sak som att älgen automatiskt klassas som otjänlig.

Älgar som inte klassas som otjänliga är:

 • Älgar som före skottet bedöms som sjuka/skadade – JF 40c
 • Trafikälgar
 • Undernärda älgar som i övrigt mår bra
 • Älgar där otjänligheten orsakats av påskjutning
 • Älgar där otjänligheten orsakats av felaktigt tillvaratagande

Förvaltningsområden och förvaltningsgrupper

Länet är indelat i älgförvaltningsområden. Inom varje område ansvarar en älgförvaltningsgrupp för förvaltning och utveckling av den lokala älgstammen.

Förvaltningsgruppernas uppgifter är bland annat att

 • ta fram en förvaltningsplan för sitt förvaltningsområde
 • granska älgskötselområdenas skötselplaner
 • följa upp förvaltningen inom sitt förvaltningsområde
 • samordna med inventeringar inom sitt förvaltningsområde.

Älgskötselplaner

Inom varje älgskötselområde tas en älgskötselplan fram i samråd med älgförvaltningsgruppen och som överensstämmer med älgförvaltningsområdets förvaltningsplan.

Företrädare för älgskötselområdet följer upp älgskötselplanen och justerar den vid behov. Samarbete inom älgskötselområdet är grunden för en god älgförvaltning och det är därför viktigt att samråd årligen genomför med berörda fastighetsägare, jakträttshavare och viltvårdsområdesföreningar.

Mall för älgskötselplan, algdata.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Tre olika typer av jaktområden

Älgjakt kan utövas inom tre olika typer av områden:

 • älgskötselområde som registrerats av Länsstyrelsen
 • licensområde som registrerats av Länsstyrelsen
 • jakt på oregistrerad mark.

Om du vill bilda ett nytt älgjaktsområde eller ändra ett älgjaktsområde ska du ansöka om det hos Länsstyrelsen.

Ansökan älgjaktsområde

Ansökan om registrering av älgjaktsområde och ändring av registrering av älgjaktsområdePDF

Blanketten ska lämnas till Länsstyrelsen senast 31 januari för att ändringen ska börja gälla kommande jaktår.

Älgskötselområden

Ett älgskötselområde är ett område där en eller flera jakträttshavare gått samman för att bilda ett område där de själva kan förvalta älgjakten. Ett älgskötselområde måste klara en långsiktig avskjutning på minst tio vuxna älgar per år för att få vara registrerat.

Jakten inom ett älgskötselområde regleras av jägare och markägare inom området, genom en skötselplan som de själva tar fram i samråd med berörd älgförvaltningsgrupp. Skötselplanen granskas av förvaltningsgruppen och fastställs av Länsstyrelsen. Planen ska leda till att älgförvaltningsplanens mål inom älgförvaltningsområdet nås.

Att vara med i ett älgskötselområde är helt frivilligt och en jakträttshavare kan begära utträde från området hos Länsstyrelsen.

Licensområden

Ett licensområde ska vara så stort att det medger en avskjutning av minst en älgkalv per år. Förvaltningsgrupperna lämnar förslag på arealgränser i sin förvaltningsplan. Dessa förslag är ett underlag för Länsstyrelsens beslut om registrering av licensområden och tilldelning av licensområden inom berört förvaltningsområde.

Oregistrerad mark

På mark som inte är registrerad för älgjakt får den som har jakträtten jaga årskalv av älg under en kort period i början av jakten. Antalet älgar är inte begränsat men du måste anpassa jakten efter tillgången på vilt, precis som vid jakt på andra arter. Jakttiden är begränsad till fem dagar eller kortare beroende på Länsstyrelsens beslut.

Viltförvaltningsdelegationen

Viltförvaltningsdelegationen är en del av Länsstyrelsen. Delegationen fattar beslut om övergripande och strategiska frågor för länets viltförvaltning. I delegationen finns representanter för olika intressen.

Kontakt