Risk för skogsbrand i Kronobergs länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Älgjakt

Du måste alltid rapportera fälld älg till Länsstyrelsen. Du behöver också ha koll på jakttider, fällavgifter och hur du ska slutrapportera älgjakten.

Länsstyrelsen arbetar för att nationella mål för älgförvaltningen får genomslag i länet. Det är även Länsstyrelsen som beslutar hur många älgar som får fällas i licensområden. Hur många älgar som får fällas beror bland annat på älgtäthet, skador på skog, foderprognoser, trafikolyckor och hur mycket rovdjur som finns i länet.

Jakttider för älg i Kronobergs län

Älgskötselområden och licensområden: 8 oktober till och med 31 januari.

Oregistrerade kalvområden: 8 oktober till och med 12 oktober.

Fällavgifter 2023/2024

Fällavgiften är 1 200 kronor för vuxen älg och 100 kronor för kalv.

Rekommendationer älgjakt 2023/2024

 • Att hundträning undviks innan 9 oktober och att jakten senareläggs till den 13 oktober för att minimera störning under brunsten.
 • Att älgskötselområdena under senare delen av jakten ska fatta beslut om åtgärder, till exempel avlysningsjakt eller omfördelning av älgar, som leder till 100 procents nyttjandegrad enligt gällande planer, och särskilt beaktar områden med höga nivåer av betesskador.
 • Att cirka 60 procent av de fällda älgarna är kalvar.
 • Att jakten bedrivs så att de regionala målen för älgstammen uppnås, så som en tjurandel kring 35–40 procent, reproduktionstal på minst 0,7 kalvar per hondjur och ökad ålder på älgkorna.

Älgjakten i siffror

På vår älgportal Älgdata hittar du information om bland annat

 • beslutad tilldelning
 • avskjutning
 • slaktvikter
 • älgobs
 • skogsskador.

I Älgdata kan välja vilken typ av statistik du vill se och inom vilken tidsperiod. Exempelvis kan du få fram hur många och vilka älgar som får fällas i ditt jaktområde.

Statistik för älgdata Länk till annan webbplats.

Rapportera och betala fälld älg

Du måste alltid rapportera in en fälld älg till Länsstyrelsen. Det kan du göra bland annat i vår älgportal Älgdata. Du behöver också:

 • Rapportera fällda djur inom 14 dagar från de har fällts.
 • Slutrapportera jakten i Älgdata.
 • Betala fällavgiften efter att jakten är slutrapporterad.

Fälld älg inom ett licens- eller älgskötselområde

Rapportera fälld älg

Du kan rapportera in fälld älg i bland annat vår älgportal Älgdata eller i systemen Viltdata, Jaktrapport och WeHunt.

Slutrapportera i Älgdata

När årets jakt är över och inga fler älgar kommer fällas ska du som företrädare för ett älgjaktområde snarast möjligt slutrapportera jakten. Det gör du alltid i Älgdata oavsett om du rapporterat fällda älgar i annat system. Du måste slutrapportera jakten även om ingen älg har fällts.

När slutrapporteringen är gjord får du upp en faktura för fällavgifterna. Den ska betalas till oss senast 14 dagar efter jakttidens slut. Fällavgiften betalas in som en klumpsumma för hela älgskötsel-/licensområdet.

Fälld älgkalv på oregistrerad mark eller vid skyddsjakt

Du ska rapportera fälld älgkalv på oregistrerad mark inom 14 dagar efter att kalven har fällts. Rapporteringen gör du i vår e-tjänst. Du ska betala fällavgifter till oss senast 14 dagar efter jakttidens slut. I e-tjänsten rapporterar du även fälld älgkalv vid skyddsjakt.

Du som är företrädare för ett jaktområde ska rapportera in fällda älgar senast två veckor efter att djuret fällts. Du rapporterar avskjutningen via webbportalen älgdata.se Länk till annan webbplats..

Inloggningsnamnet är jaktområdets registreringsnummer, till exempel A-01-11-23-001 med tillägg av länskoden före (01 är länskod i exemplet). Använd det sjusiffriga registreringsnumret och lägg till länskoden, 07 för Kronoberg och 13 för Halland. Lösenord har distribuerats av Länsstyrelsen till jaktområdets företrädare.

Manualer vid rapportering

Rapportera fällda älgar Pdf, 600.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Slutrapportera jakt och betalning av fällavgift Pdf, 840.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Visa och redigera fällda älgar Pdf, 612.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Viltdata.se

Om du är jaktlagsrapportör kan du fortfarande rapportera in fällda älgar i viltdata.se Länk till annan webbplats. om företrädaren för jaktområdet har gett klartecken till det.

Som företrädare för ett jaktområde där rapporteringen sker via Viltdata, måste du gå in i Viltdata och ange att du vill rapportera avskjutningen till länsstyrelsen för att informationen om fällda älgar ska föras över till älgdata.se.

När överföringen är gjord har du rapporterat fällda älgar till länsstyrelsen. Det är viktigt att du som företrädare för ett jaktområde endast rapporterar fälld älg på ett sätt - antingen via Viltdata ELLER älgdata.se. När jakten är slut måste du, som företrädare för ett jaktområde, logga in på älgdata.se och bekräfta jaktresultatet.

Betalning

Efter att antal fällda djur har rapporteras till länsstyrelsen ska en avgift betalas in. Du ansvarar själv för inbetalningen som ska stämma överens med antal inrapporterade djur.

I samband med slutrapportering på älgdata.se Länk till annan webbplats. skapas en faktura som visas på skärmen. Det är denna faktura som gäller för inbetalning av fällavgifterna. Det skickas inte ut någon faktura i pappersformat utan det är fakturan som skapas vid slutrapportering som gäller.

Älgar på registrerad mark

Inbetalning för fällda älgar på registrerad mark sker till länsstyrelsen via bankgiro och ska innehålla OCR-numret som står på fakturan som bildas vid slutrapportering.

Fällavgiften betalas in till bankgirokonto: 398-6734 senast två veckor efter slutrapportering. 

Älgkalvar på oregistrerad mark

Inbetalning för fällda älgkalvar på oregistrerad mark sker till länsstyrelsen via bankgiro och ska innehålla följande information:

 • Redovisning fällda djur
 • Fastighet

Fällavgiften betalas in till bankgirokonto 808-6217 senast två veckor efter jakttidens utgång. 

Om du fällt en otjänlig älg

Om du under älgjakten har fällt en älg som är olämplig som människoföda, på grund av skada eller sjukdom, kan du få älgen bedömd som kasserad. Då behöver du inte betala fällavgift.

Bedömningen görs av veterinär, polis eller viltkasserare/viltbesiktare som blivit utsedda av Länsstyrelsen. Skadan får inte vara orsakad av hur djuret fällts eller hanterats efter skottet.

Alvesta

Lessebo

Ljungby

Markaryd

Tingsryd

Uppvidinge

Kontakta närmaste alternativ i annan kommun.

Växjö

Älmhult

Intyg till länsstyrelsen

Så fort en älg rapporteras in som otjänlig ska ett intyg skickas till länsstyrelsen som bekräftar att älgen är otjänlig, oavsett om det är en polis, veterinär eller person utsedd av länsstyrelsen som tittat på älgen och skrivit under intyget. Det är viktigt att alla röda organ, inklusive mjälten, och tarmarna finns med när älgen ska besiktigas.

En otjänlig älg avräknas alltid från tilldelningen. Har ett licensområde fått ett beslut om en otjänlig älg så krävs det ett nytt tilldelningsbeslut från länsstyrelsen för att de ska få fälla en ny älg.

Länsstyrelsen måste fatta ett beslut om älgen är otjänlig eller inte och därmed om fällavgift ska betalas eller inte. Ett intyg om otjänlighet är alltså inte samma sak som att älgen automatiskt klassas som otjänlig.

Älgar som inte klassas som otjänliga är:

 • Älgar som före skottet bedöms som sjuka/skadade – JF 40c
 • Trafikälgar
 • Undernärda älgar som i övrigt mår bra
 • Älgar där otjänligheten orsakats av påskjutning
 • Älgar där otjänligheten orsakats av felaktigt tillvaratagande

Frågor och svar om älgjakt

Huvudregeln är att älgen tillfaller jakträttshavaren på den fastighet där älgen dör. Om jakträttsinnehavaren sedan har rätt att få älgen avgörs av flera olika saker, till exempel om det finns jakttid för älg inom det område där älgen faller och om det finns tilldelning för tjur, vuxet hondjur eller kalv där.

Älg som är fredad när den dör tillfaller staten. Det kan till exempel gälla en vuxen älg på oregistrerad mark, eller en vuxen älg i ett licensområde som endast har kalv i tilldelning. Du ska då så fort som möjligt anmäla händelsen till Polisen, telefonnummer 114 14. Det är Polisen som beslutar vad som ska göras med älgen.

Fällavgift ska betalas av den som har rätt till den fällda älgen. Det gäller även utanför ordinarie jakttid. Fällavgift ska även betalas om en älg fälls vid skyddsjakt.

Om en älg däremot avlivas efter en viltolycka behöver ingen betala fällavgift. Kontakta Länsstyrelsen för information om hur du ska göra.

Om du hittar en död älg i vatten när den är fredad ska du i första hand kontakta polisen, telefonnummer 114 14. Polisen avgör sedan vad som ska ske med älgen.

Om du hittar en död älg i vatten när det är jakttid på älg ska du istället kontakta markägaren.

Om du hittar en älg i vatten i anslutning till en dricksvattentäkt, badplats eller nära bebyggelse ska du också kontakta aktuell kommun.

Ja, älgen ska räknas av från avskjutningsmålen i älgskötselplan eller från tilldelningen för ett licensområde. Du behöver däremot inte betala någon fällavgift för älgen.

Ja, om du sköt älgen i tron att den var frisk ska du både avräkna den från tilldelningen och betala fällavgift. Men, om du misstänker att älgen inte är lämplig som människoföda ska du vända dig till en viltkasserare som är utsedd av Länsstyrelsen. Viltkasseraren kan skriva ett intyg om otjänlig älg som du kan använda som underlag för att ansöka till Länsstyrelsen om att slippa betala fällavgift.

Älgvårdsfonden

Avgifterna för fällda älgar och registreringsavgifter bildar en älgvårdsfond i varje län. Pengarna i Älgvårdsfonden används bland annat till Länsstyrelsens administration och älgförvaltningsgruppernas arbete.

Kontakt

Jakt-, vilt- och rovdjurshandläggarna

Dela sidan:

Landshövding

Maria Arnholm

Besöksadress

Kungsgatan 8

Postadress

351 86 Växjö

Organisationsnummer

202100-2296

Följ oss