Viltskador

Vilt kan ibland orsaka skador för markägare och näringar. Om du fått tamdjur skadade eller dödade av rovdjur, eller en gröda skadad av fåglar, kan du i vissa fall ha rätt till ersättning.

Vad gäller när vilt orsakar skada?

När vilt orsakar skador på egendomar är grundprincipen att skador helst ska förebyggas eller hindras genom ordinarie jakt. Om förebyggande åtgärder utförts men inte varit tillräckliga för att skydda egendomar från skador kan vi ge ersättning för skador.

Vi kan bara ge ersättning för skador som är orsakade av fredat vilt (exempelvis björn, varg, lo, säl, trana och vitkindad gås). Ersättningar till rennäringen beslutas av Sametinget.

Drabbas du av en skada som orsakats av vilt (ej säl) och vill ansöka om ersättning för skadan, ska du anmäla skadan till oss. Skador måste alltid besiktigas av en besiktningsman som Länsstyrelsen har utsett. Du kan även få råd om skadeförebyggande åtgärder från besiktningsmännen.

Angrepp på tamdjur

Om du misstänker att ett lodjur, en varg eller en kungsörn angripit dina tamdjur ska du så fort som möjligt kontakta en av Länsstyrelsens besiktningspersoner för en besiktning.

Besiktningspersonerna är verksamma i hela länet och nedan ser du vilket område de har närmast till. Besiktningen är kostnadsfri.

Södra delen av länet

Lasse Carlsson, telefon 076-116 35 99

Martin Einarsson, telefon 070-247 46 38

Västra delen av länet

Rune Håkansson, telefon 070-564 20 33

Norra och östra delen av länet

Anders Gunnarsson, telefon 070-290 89 08

Specialuppdrag som kräver rovdjursspårande hund

Sten Johansson, telefon 070-867 28 20

Så går en besiktning till

Vid en besiktning kommer Länsstyrelsens besiktningsperson ut till dig för att avgöra om ett fredat rovdjur angripit dina djur eller om det finns någon annan orsak. Döda djur flås för att synliggöra skador, hål och blödningar innanför skinnet. Spår kan även säkras runt platsen där tamdjuret dödats/skadats.

För att i möjligaste mån underlätta arbetet för besiktningspersonerna, låt döda tamdjur ligga kvar på fyndplatsen. Viktig information kan gå förlorad om djuret flyttas. Täck gärna över djuren med en presenning.

Ansökan om ersättning för skador

Om Länsstyrelsens besiktningsperson vid besiktning kunnat konstatera att dina tamdjur eller din gröda angripits av fredade djurarter så har du möjlighet att söka ersättning för skadorna.

Blankett för ansökan om ersättning för viltskador och rovdjursrivna djur på SLU:s webbplats Länk till annan webbplats.

Skicka blanketten till:

Länsstyrelsen i Kronobergs län
351 86 VÄXJÖ

Det går också bra att skicka ansökan via e-post till kronoberg@lansstyrelsen.se

Skador orsakade av fredade fåglar

Om du har fått en skada på din gröda av en fågelart som inte är jaktbar och vill söka ersättning för skadan gör du så här:

  1. Anmäl skadan till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen tar kontakt med en besiktningsperson som i sin tur kontaktar dig om lämplig tid för ett besök.
  2. Besiktningspersonen gör en besiktning av skadan och en värdering av hur stort värde som gått förlorat. Besiktningen genomförs så fort som möjligt, senast inom tre dagar från det att skadan anmälts till Länsstyrelsen.
  3. När besiktningen är slutförd får du en kopia på besiktningsprotokollet. Denna skickar du sedan till Länsstyrelsen tillsammans med ifylld ansökningsblankett. Om du vill ha ersättningen utbetald till bankkonto - ange vilken bank!
  4. Länsstyrelsen skriver ett beslut om ersättning. Beslutet går inte att överklaga.

Råd för att minimera och förebygga skador

På Sveriges lantbruksuniversitets webbplats Viltskadecenter finns råd om hur du kan minimera eller förebygga skador på tamdjur och gröda:

Förebyggande åtgärder på Sveriges lantbruksuniversitets webbplats Länk till annan webbplats.

Kan du inte förebygga skadorna kan du ansöka om skyddsjakt.

Frågor och svar om viltskador

Du kan inte få ersättning för skador som vildsvin har orsakat. Vildsvin är ett jaktbart vilt med generös jakttid och du ska i första hand förebygga skador genom jakt. Du kan inte få bidrag för förebyggande åtgärder eller ersättning för skador.

Du kan inte få ersättning för skador som dovhjort eller kronhjort har orsakat.

Dovhjort och kronhjort är jaktbart vilt. Du ska i första hand förebygga skador genom jakt under ordinarie jakttid. Vid allvarliga skador och om det inte finns någon annan lämplig lösning, kan du ansöka om tillstånd till skyddsjakt hos Länsstyrelsen. Vi kan bevilja skyddsjakt för att förebygga ytterligare skador.

Under allmän jakttid

Du får jaga kanadagäss under den allmänna jakttiden om:

  • du har jakträtt i området och
  • om badstranden inte ligger inom detaljplanerat område.

Aktuella jakttider hittar du i jaktförordningen.

Skyddsjakt

Om du är jakträttshavare får du på eget initiativ jaga grågås, vitkindad gås och kanadagås som:

  • uppträder i flock om minst fem individer och
  • kan medföra olägenhet för människors hälsa.

Det är du som utför jakten som bedömer om villkoren är uppfyllda. Du kan jaga året runt. Detta kallas skyddsjakt. Om du är osäker kan du ansöka om tillstånd till skyddsjakt hos Länsstyrelsen.

Under allmän jakttid

Om du har jakträtt i området får du jaga gäss under den allmänna jakttiden. Ligger golfbanan i detaljplanerat område behöver du skottlossningstillstånd från Polisen för att få använda skjutvapen

Sök tillstånd för att skjuta inom detaljplanerat område på Polisens webbplats Länk till annan webbplats.

Skyddsjakt

Om du är jakträttshavare får du på eget initiativ jaga grågås, vitkindad gås och kanadagås som:

  • uppträder i flock om minst fem individer och
  • kan medföra olägenhet för människors hälsa.

Det är du som utför jakten som bedömer om villkoren är uppfyllda. Du kan jaga året runt. Detta kallas skyddsjakt. Om du är osäker kan du ansöka om tillstånd till skyddsjakt hos Länsstyrelsen.

Kontakt

Länsstyrelsen i Kronobergs län

Kungsgatan 8, Växjö