Höga temperaturer i Kalmar länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Tillstånd Natura 2000-område

Du kan behöva tillstånd för att bedriva verksamhet eller genomföra åtgärder i eller nära ett Natura 2000-område.

När behöver du ansöka om tillstånd?

Du behöver tillstånd från Länsstyrelsen för verksamhet eller åtgärder som kan påverka naturmiljön i ett Natura 2000-område på ett betydande sätt. Du kan även behöva tillstånd om du planerar att göra en åtgärd nära ett Natura 2000-område, om det kan påverka miljön inne i området.

Det kan till exempel handla om åtgärder som grumlar ett vattendrag som leder till ett Natura 2000-område eller anläggning av ett nytt dike som kan påverka våtmarker inom intilliggande område.

Utgå från områdets bevarandeplan för att bedöma om det finns risk för påverkan. Du hittar bevarandeplaner i Naturvårdsverkets karta över skyddad natur:

Natura 2000-områden i Naturvårdsverkets karttjänst Skyddad natur, Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

Hjälp för att använda kartverktyget Skyddad natur, Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

Exempel på när du kan behöva tillstånd

  • Uppföra byggnader eller anläggningar, till exempel vägar, skogsbilvägar, jakttorn och avloppsanläggningar.
  • Samla in växter och djur.
  • Fälla träd, avverka eller ta bort större buskage.
  • Gräva, schakta, fylla ut, till exempel ledningsdragningar.
  • Dika eller göra andra åtgärder som påverkar grundvatten och markvatten

I vissa fall kan det vara svårt att själv bedöma om en åtgärd kräver tillstånd. Kontakta oss på Länsstyrelsen för att få stöd i din bedömning.

Ansök om tillstånd i Natura 2000-område

Länsstyrelsen tar inte ut någon avgift för att handlägga ansökan om tillstånd för Natura 2000-områden.

Har området enbart Natura 2000-skydd, ansök genom att kontakta oss.

Kontakta Länsstyrelsen Kalmar län

Ansök om tillstånd för aktivitet eller åtgärd i skyddat naturområde

Är området också skyddat med någon annan skyddsform än Natura 2000, till exempel om området ligger i ett naturreservat, så ska du använda e-tjänsten på den här sidan för att ansöka om tillstånd.

För tillstånd enligt miljöbalken behöver du som verksamhetsutövare göra en specifik miljöbedömning. Undantaget är brådskande åtgärder för att undvika allvarliga hälsoeffekter.

Avgränsningssamråd

Det första steget i prövningen är att du som söker ska utföra ett avgränsningssamråd med länsstyrelsen, tillsynsmyndigheten och enskilda som kan antas bli särskilt berörda av åtgärden. Den som söker ska också samråda med övriga statliga myndigheter, de kommuner och den allmänhet som kan antas bli berörd av åtgärden. De som ingår i samrådskretsen ska kunna ta del av samrådsunderlaget.

Den som söker ska påbörja avgränsningssamrådet i så pass god tid att det ger utrymme för ett meningsfullt samråd innan den som söker tar fram miljökonsekvensbeskrivningen och tillståndsansökan.

Samrådet ska visa på åtgärdens plats, storlek och utformning. Det ska också visa på de miljöeffekter som åtgärden kan antas medföra och miljökonsekvensbeskrivningens innehåll och utformning.

Miljökonsekvensbeskrivning

När avgränsningssamrådet är avslutat ska den som söker ta fram en miljökonsekvensbeskrivning. Den ska i en Natura 2000-prövning alltid innehålla:

  • En beskrivning av åtgärdens konsekvenser för syftet med att bevara området.
  • En redogörelse för de alternativ som har övervägts med en motivering till varför ett visst alternativ valts.
  • En beskrivning och identifiering av de direkta och indirekta effekter som åtgärden ensam eller tillsammans med andra åtgärder kan få på naturvärdena i Natura 2000-området. Det är viktigt att miljökonsekvensbeskrivningen möjliggör en bedömning av om åtgärden kommer att skada naturtyperna eller orsaka en betydande störning på arterna.
  • Övriga uppgifter som behövs för Natura 2000-prövningen. Om en miljökonsekvensbeskrivning tas fram enbart för en Natura 2000-prövning behöver den inte innehålla annat än de uppgifter som behövs just för denna prövning.

När miljökonsekvensbeskrivningen är klar ska den lämnas in tillsammans med tillståndsansökan till den myndighet som prövar tillståndsfrågan.

När området även är skyddat av andra skyddsformer

Ett Natura 2000-område kan även vara skyddat av andra områdesskydd, till exempel ett naturreservat. Då kan man behöva söka tillstånd eller dispens även för dessa skydd. När åtgärden kräver andra tillstånd som prövas av en annan myndighet, prövas även Natura 2000-aspekterna av denna myndighet. Under vissa förutsättningar prövas tillståndet av regeringen. Tillstånd behövs inte för åtgärder som direkt hänger samman med eller är nödvändiga för skötseln och förvaltningen av det berörda området.

Miljöbalken Länk till annan webbplats.

En gigantisk död tall med förvridna grenar ligger på marken.

Kvill. Foto: Anna Lindberg

Kontakta oss om du har frågor
Kontakt

Naturvårdshandläggning

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon: 010-223 8181
Telefontid torsdagar 09.30-11.30

Dela sidan:

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss