Åtgärd i naturmiljön

Ska du utföra en åtgärd som riskerar att väsentligt ändra naturmiljön? Då måste du först samråda med Länsstyrelsen. Det gäller även områden som inte är skyddade.

När ska du anmäla om samråd?

Om du vill utföra en åtgärd i landskapet som kan väsentligt ändra naturmiljön ska du först samråda med Länsstyrelsen. Vi, eller annan berörd myndighet, avgör om åtgärden får utföras och vilka eventuella villkor som gäller. Detta gäller för alla områden, inte bara skyddade områden.

Ibland kan det vara svårt att bedöma i hur stor omfattning åtgärden kan komma att ändra naturmiljön. Även i tveksamma fall bör du göra en anmälan. Om du inte anmäler åtgärden, måste du som har utfört åtgärden kunna bevisa att naturmiljön inte har ändrats.

Vid dessa tillfällen är det vanligtvis lämpligt att anmäla om samråd:

 • anordning av större evenemang inom friluftsliv, till exempel orienterings- eller cykeltävlingar
 • arbete med ledningar
 • husbehovstäkter
 • vindkraftverk lägre än 50 meter, mast/torn
 • åtgärder på särskilt skyddsvärda träd
 • anläggning eller ändring av enskilda vägar i känsliga naturmiljöer
 • eller vid andra prospekteringar.

Miljösamverkan Sverige har tagit fram vägledningar som kan hjälpa dig att ta fram ett korrekt och fullständigt underlag:

Stöd till verksamhetsutövare vid underhållsröjning, Miljösamverkan Sverige
Länk till annan webbplats.

Stöd till verksamhetsutövare vid förläggning av markkabel, Miljösamverkan Sverige
Länk till annan webbplats.

Inför anmälan om samråd 

 • Du ska anmäla om samråd enligt kapitel 12 paragraf 6 i miljöbalken.
 • Anmäl minst sex veckor innan du planerar att genomföra åtgärden.
 • För alla anmälningar är det viktigt att du som söker först har tagit reda på vilka natur- och kulturvärden som finns i området.
 • Om risken finns för påverkan av natur- och kulturvärden ska du ange vilka försiktighetsåtgärder som vidtagits för att minimera påverkan.

Du ska göra en anmälan om samråd vid åtgärder som riskerar att skada ett särskilt skyddsvärt träd och i vissa fall även för åtgärder som kan skada skyddsvärda träd. Exempel på sådana åtgärder är avverkning, kraftig beskärning av kronan, grävarbeten, körning med tunga maskiner eller upplag av massor inom 15 gånger stammens diameter från trädet. Åtgärder som sker på ett avstånd om minst 15 gånger stammens diameter behöver du inte anmäla för samråd. Även vid tveksamma fall bör du göra en anmälan.

Dessa träd är särskilt skyddsvärda

 • Jätteträd: Levande eller döda träd som är grövre än en meter i diameter på det smalaste stället under brösthöjd.
 • Mycket gamla träd: Levande eller död gran, tall, ek och bok som är äldre än 200 år. Övriga trädslag som är äldre än 140 år.
 • Grova hålträd: Levande eller döda träd som är grövre än 40 cm i diameter i brösthöjd med utvecklad hålighet i huvudstammen.

Träden är skyddsvärda om de uppfyller något av följande

 • stamdiameter i brösthöjd på minst 80 cm
 • hamlade träd
 • hålträd med en stamdiameter i brösthöjd på minst 30 cm
 • träd i en trakt med mycket andra värdefulla träd
 • biologiskt värdefulla träd med känd förekomst av rödlistad art
 • äldre senvuxna träd som med hög ålder, ofta med stora partier död ved och grova knotiga grenar i kronan och/eller mycket mossor och lavar
 • kulturhistoriskt intressanta träd, t. ex. vårdträd, vägmärken och sjömärken

Särskilt skyddsvärda träd är ovanliga i landskapet och bör bevaras oavsett om de påträffas i skogsmark, odlingslandskapet, på tomter eller i tätorter. Naturvårdsverket har därför upprättat ett åtgärdsprogram för särskilt skyddsvärda träd. Grova, gamla eller ihåliga träd har en mycket stor betydelse för olika djur- och växtarter. Förekomsten av sådana träd är i många fall avgörande för många hotade arters överlevnad. Generellt gäller att ju äldre och grövre ett träd blir desto fler arter kan det vara livsmiljö för. Med tiden får ett träd en mängd olika livsmiljöer, till exempel grov bark, solexponerad ved och håligheter som utgör grunden för trädens stora biologiska mångfald. Eken kan vara boplats och livsmiljö för över 1800 arter och är det trädslag som hyser flest arter i Sverige. Av de 1800 arterna är mer än 500 av arterna hotade.

Sverige har ett av Europas största bestånd av jätteträd och har därför ett särskilt ansvar för att bevara dessa träd. Det svenska jätteträdbeståndet minskar kontinuerligt samtidigt som det tar mycket lång tid för nya träd att växa upp och få dessa värden. Att bevara så många som möjligt av dessa träd och att gynna nyrekrytering har därför hög prioritet.

Åtgärdsprogram för särskilt skyddsvärda träd, Naturvårdsverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Information om registrerade skyddsvärda träd hittar ni på artportalen. Vill man söka där går man in på artportalen.se och väljer ”sök”. Längst ner på sidan finns ett projekt som heter skyddsvärda träd. Markera den så ska de skyddsvärda träden komma fram för det område och den period som eftersöks när man väljer sätt att presentera fynd. Tänk på att det finns många skyddsvärda träd i vår omgivning som inte är registrerade, var därför uppmärksam på om just ditt träd uppfyller kriterierna för skyddsvärt eller särskilt skyddsvärt.

Vill du anlägga en solcellsanläggning på marken är det viktigt att hitta en lämplig plats och rätt utformning. Nedan följer en översikt av olika typer av prövningar som kan gälla men nästa steg är oftast ett samråd enligt miljöbalken om väsentlig ändring av naturmiljön.

Samrådsprocessen är fristående från prövningen om investeringsstöd till solceller.

Förbered din anmälan

Innan du skickar in din anmälan om samråd behöver du tänka igenom vissa frågor. Vi behöver ett komplett underlag som beskriver anläggningens påverkan på naturmiljön för att kunna handlägga ditt ärende. Beroende på platsen och dess omgivningar kan du behöva utföra olika inventeringar och utredningar som ger kunskap om vilka naturvärden och arter som finns i området för att veta hur anläggningen påverkar deras livsmiljö och vilka anpassningar som behövs i layout eller skötsel. Det finns naturvårdskonsulter som du kan anlita för den typen av inventeringsjobb.

I de flesta fall behöver du göra en lokaliseringsutredning som beskriver varför den valda platsen är lämpligare än andra beskrivna lokaliseringar. Om det finns höga naturvärden i området ska du välja plats och göra anpassningar så att områdesskydd, fridlysta arter och deras livsmiljöer samt andra naturvärden inte skadas. Om du går igenom och utreder frågorna nedan och redogör för dem i samrådsunderlaget kan handläggningen ske snabbare.

Skyddad natur

Om solcellsanläggningen berör skyddad natur, som naturreservat, strandskydd, generellt biotopskydd, skogliga områdesskydd, eller om du planerar den i eller i närheten av ett Natura 2000-område kan det kräva särskilt tillstånd eller dispens.

Artskydd

Solcellsanläggningen får inte skada fridlysta arter eller deras skyddade livsmiljöer. Därmed kan du behöva göra en inventering av området, anpassningar av anläggningen eller en ansökan om dispens från fridlysningsbestämmelserna.

Dispens för fridlysta arter

Vilda djur

Tänk särskilt på djur som hjortdjur som inte kommer kunna röra sig genom området på grund av stängsel. Skötseln av marken inom anläggningen är också viktig för hur naturmiljön och djur i området blir påverkade av anläggningen. Hör gärna med lokala naturföreningar och jägare.

Tips på hur man kan gynna vilda djur i samband med solcellsanläggningar:

Informationsfolder: biologisk mångfald i solcellsparker Pdf, 36.4 MB.

Pollinering, Naturvårdsverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Solcellsparker och biologisk mångfald, RISE Research Institutes of Sweden Länk till annan webbplats.

Riksintressen

Om du planerar anläggningen inom eller intill område av riksintresse enligt 3 och 4 kapitlet miljöbalken behöver du lämna in en redogörelse för påverkan på riksintresset. Exempel på riksintressen är; riksintresse för kulturmiljö, naturvård, friluftsliv och totalförsvar.

Kulturmiljö

Du kan behöva ta fram en analys av hur åtgärden påverkar ett område som till exempel är utpekat som riksintresse för kulturmiljön eller i ett kulturmiljöprogram.

Fornlämningar

Redogör för eventuella fornlämningar som finns i området och även i närområdet. Vill du schakta och påla i ett område med fornlämningar kan du behöva tillstånd och ibland arkeologiska utredningar. Vid större markingrepp kan du behöva göra utredningar även om det inte finns idag kända fornlämningar i området.

Fornlämningar och fornfynd

Friluftslivet

Du bör utforma solcellsanläggningen så att allmänhetens rörelsefrihet inte blir mer begränsad än nödvändigt. Du kan behöva anpassa anläggningen med till exempel passager eller döljande buskage i områden som människor använder för rekreation. Kolla med berörd kommun hur allmänheten använder området för friluftsliv. Hör också gärna med friluftsfrämjandet och liknande föreningar.

Försvaret

Om solcellsanläggningen påverkar militära intresseområden kan du behöva kolla med Försvarsmakten.

Kommunala planer

Kolla med berörd kommun om vad som finns i deras planeringsunderlag för platsen. Översiktsplan och eventuell detaljplan är exempel på viktiga planer, men det kan finnas fler. Delar av anläggningen kan också kräva bygglov.

Håll tillräckligt avstånd till närliggande väg

Om du planerar solcellsanläggningen inom en vägs skyddsområde kan det kräva tillstånd enligt väglagen. Skyddsområdet är oftast tolv meter från vägområdet, men kan vara upp till 50 meter.

Bygga vid väg

Terrängkörningslagen

Det är förbjudet att köra ett motordrivet fordon på barmark i terräng, även om det är din egen mark. Det finns vissa generella undantag från förbudet och det är även möjligt att söka dispens för terrängkörning.

Motortrafik i naturen

Markavvattning och vattenverksamhet

Om solcellsanläggningen kräver dikning kan det räknas som ny markavvattning vilket innebär att du behöver tillstånd till markavvattning och dispens från förbud mot markavvattning

Arbeten i vattenområde kräver ofta en anmälan om vattenverksamhet enligt miljöbalken.

Åtgärder och verksamheter i vatten

Jordbruksmark ur produktion

Det finns ofta möjlighet att fortsätta en jordbruksliknande skötsel som bete, ängsslåtter eller odling. Oftast behöver du då ingen anmälan om att ta jordbruksmark ur produktion enligt miljöbalken. Om anläggningen innebär att jordbruksmarken ska tas ur produktion ska du dock anmäla det till länsstyrelsen.

Jordbruksmark ur produktion

Val av plats

Eftersom åtgärden innebär ändrad markanvändning finns särskilt höga krav på att du ska kunna förklara varför det är den bästa platsen som föreslås för ändamålet. Du behöver också pröva anläggandet mot bestämmelserna i miljöbalken. Enligt 3 kapitlet miljöbalken får brukningsvärd jordbruksmark endast tas i anspråk för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och om detta behov inte kan tillgodoses på annat sätt. Redogör för vilka andra platser som också varit diskuterade och varför just den valda platsen blev aktuell och varför de alternativ som ni har valt bort inte är lämpliga alternativ.

Kartor med layoutskiss och måttangivelser

Vi behöver översiktskarta och detaljkarta med skiss hur allt inom anläggningen ska placeras; solcellspaneler, kabelschakt, transformatorstation och stängsel plus eventuella nya vägar som behövs. Skicka gärna in alla delar i anläggningen som shapefiler i koordinatsystemet Sweref 99 TM.

Fotomontage

För mindre anläggningar kan det räcka med bilder över platsen där du ska uppföra anläggningen. I regel behöver du dock skicka in fotomontage för att kunna bedöma påverkan på landskapsbilden. Ta fram fotomontage från olika håll och särskilt från närliggande vägar, bostadsområden och liknande där anläggningen oftast kommer bli sedd från. Glöm inte ta med stängslet i fotomontaget.

Skötsel av marken

Länsstyrelsen vill att du sköter marken på ett jordbruksliknande sätt- med årlig slåtter eller bete. Det finns fröblandningar som är anpassade just för solcellsparker som byggs på åkermark. I dem ingår t.ex. smalbladiga gräs, lågväxande baljväxter, svartkämpar och cikoria. Målet är att minimera skötseln av marken men maximera nyttan för den biologiska mångfalden. Finns det redan en mångfald i floran så behöver du inte så in nytt utan det räcker att slå eller beta området.

Solcellsanläggning på mark kan kräva miljökonsekvensbeskrivning (MKB)

Anläggande av solcellsanläggning på mark kan kräva att du tar fram en miljökonsekvensbeskrivning (MKB), om det rör sig om en större anläggning eller det finns särskilt höga natur- eller kulturvärden.

Som lagstiftningen är utformad prövas endast hur en solcellspark påverkar naturmiljön. Det finns ingen möjlighet att i prövningen ta hänsyn till enskilda intressen. Länsstyrelsen ser dock fördelar med att kontakt tas med grannarna för att få en bra utformning och anpassning av solcellsparken.

En halvöppen ädellövskog med död ved och blommande vitsippor i svalört som färgar marken vit, gul och grön.

Foto: Anna Lindberg

Anmäl samråd i våra e-tjänster

Samråd för husbehovstäkter

Om åtgärden gäller husbehovstäkt av naturgrus, berg, matjord, morän, torv, sand, lera med mera.

Samråd för ledningar

Om åtgärden gäller att dra nya eller byta ut luft- och markledningar, rasera, underhållsröja, trädsäkra/kantträdsavverka och bredda befintliga ledningsgator med mera.

Samråd för mast/torn eller vindkraftverk lägre än 50 meter

Om åtgärden gäller uppförande av mast/torn eller vindkraftverk lägre än 50 meter

Samråd för prospekteringsarbeten

Om åtgärden gäller geofysiska mätningar, geokemisk provtagning, moränprovtagning, diamantborrning, karteringsdiken med mera.

Samråd för uppförande av solcellsanläggning

Om åtgärden gäller att bygga en solcellsanläggning på marken.

Samråd för övriga verksamheter

Om åtgärden till exempel gäller att schakta i större omfattning, bygga vägar, tippa och lägga upp rivningsmassor om det inte är anmälningspliktigt enligt kapitel 9 i miljöbalken, anlägga leder för vandring, ridning och skoteråkning, genomföra större friluftsaktiviteter, friluftstävlingar med många deltagare eller rennäringsanläggningar.

Varför ska samråd göras?

Genom samrådet kan länsstyrelsen hjälpa dig att undvika skada på naturmiljön. Länsstyrelsen kan också vid behov informera om kända natur- och kulturmiljövärden. Oftast leder samrådet till att du får ett skriftligt meddelande med råd från länsstyrelsen. Om vi har synpunkter på utförande och placering kan vi förelägga om att anpassningar ska ske. Om det är nödvändigt för att undvika att särskilt höga naturvärden skadas kan länsstyrelsen även förbjuda åtgärden. I de fall ett föreläggande eller förbud påverkar den pågående användningen av marken på platsen kan ersättning bli aktuell.

Om du inte har fått besked från myndigheten inom sex veckor har du rätt att påbörja åtgärden men ansvaret för att undvika skada på naturmiljön ligger då hos dig. Det är därför bra att vänta på svar från myndigheten. I de fall åtgärden behöver andra tillstånd eller dispenser enligt miljöbalken måste du vänta på ett sådant besked innan du genomför åtgärden.

Vad är naturmiljö?

Ordet naturmiljö består av berggrunden, jordlager och dess ytformer, yt- och grundvatten, skilda naturmiljöer både på land och i vatten samt växter och djur. Naturmiljön inkluderar även landskapsbilden och kulturlandskapet.

Alvarmark med enar och fullt med blommande lila orkidéer och ensstaka gullvivor.

Foto: Helena Lager

Vilka natur- och kulturvärden finns där verksamheten ska bedrivas?

Genom att själv ta reda på vilka naturvärden och kulturvärden som berörs av projektet kan du kanske välja alternativa metoder eller platser. En mer genomarbetad anmälan går oftast fortare eftersom länsstyrelsen inte behöver kräva in kompletteringar.

Mycket information om naturvärden i länet finns på länsstyrelsens karttjänster och geodata. Observera att inte allt finns utlagt här, till exempel saknas hotade växt- och djurarter. Viss information om arter finns att hämta på Artportalen. Att det inte finns några arter inrapporterade till artportalen på den aktuella platsen innebär dock inte att det inte finns några arter i området. Tänk också på det generella biotopskyddet, som bland annat innefattar diken, åkerholmar, stenmurar, odlingsrösen, alléer och småvatten i odlingslandskapet. Dessa finns inte registrerade utan kan bara hittas i fält.

webbplatsen artportalen.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Karttjänster och geodata Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Karttjänsten skyddad natur, Naturvårdsverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skogsstyrelsen har information om naturvärden i skogen på sin webbplats om skogens pärlor. Information om kulturvärden kan du hitta i Riksantikvarieämbetets fornminnesregister. Registret kan du hitta via Fornsök på Riksantikvarieämbetets webbplats.

Skogens pärlor, Skogsstyrelsen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fornsök, Riksantikvarieämbetet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Exempel på flera åtgärder som du kan behöva anmäla för samråd

 • Ekonomibyggnader och andra byggnader utanför område med detaljplan
 • Genomförande av detaljplan i områden med höga naturvärden
 • Golfbanor, campingplatser och liknande
 • Energiskog- eller julgransodling
 • Omställning av betesmark till åker
 • Omställning av skog till betesmark
Vacker ekhage med blommande vitsippor och skira gröna löv. Solen dtrålar lätt igenom det tunna lövverket.

Foto: Helena Lager

Åtgärder i skog

Om åtgärden eller verksamheten gäller skogsbruksåtgärder ska du göra samrådsanmälan till Skogsstyrelsen.

Åtgärder inom militära områden

Om åtgärden eller verksamheten gäller inom militära områden där Försvarsmakten, Fortifikationsverket, Försvarets materielverk och Försvarets radioanstalt är verksamma ska du göra samrådsanmälan till Försvarsinspektören för hälsa och miljö (FIHM).

Kommunens roll

Om Länsstyrelsen har överlåtit tillsynsansvaret till kommunen ska du göra samrådsanmälan till kommunen.

För husbehovstäkter i Nybro kommun ska du anmäla åtgärden till kommunen. För stora husbehovstäkter som innebär mer än 10 000 ton naturgrus eller berg behöver du anmäla åtgärden enligt 4 och 5 §§ miljöprövningsförordningen istället. Lämna då in anmälan till aktuella kommun.

Kontakta oss om du har frågor
Kontakt

Länsstyrelsen Kalmar län

Besöksadress: Regeringsgatan 1, Kalmar

Telefon till växeln: 010-223 80 00

Dela sidan:

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1, Kalmar

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss