Pågående och kommande arbete med förorenade områden

Information om vad som pågår just nu i arbetet med förorenade områden och vad som planeras för de kommande åren.

Pågående arbete

Arbetet med förorenade områden sker på flera nivåer bland annat genom inventering, undersökningar och utredningar och åtgärder. Information om vad som pågår just nu i arbetet med förorenade områden och vad som planeras för de kommande åren.

Inventering

I nuläget är inventeringen från länsstyrelsen sida i stort slutförd. Riskklassningarna uppdateras då mer information kommer fram om objekten.

Undersökningar och utredningar

Länsstyrelsen söker och fördelar statliga bidrag till utredningar och undersökningar av områden som kan vara förorenade och där betalningsansvarig saknas. I de fall inte länsstyrelsen själv genomför de inledande underökningarna är kommunerna huvudmän och handlar upp undersökningarna. I vissa fall kan Sveriges Geologiska Undersökning agera huvudman. Naturvårdsverket kan lämna bidrag för dessa undersökningar och utredningar.

Nedan listas de utredningar som pågår både genom bidrag från Naturvårdsverket och genom tillsyn.

Objektsnamn

Kommun

Typ av undersökning

Plats på prioriteringslistan

Bie Grafiska Skurebo

Högsby

MIFO fas 2

Inte rangordnad

Plantskoleprojektet

Kalmar län

MIFO fas 2

Inte rangordnad

Skandinaviska Aerosol

Hultsfred

MIFO fas 2

Inte rangordnad

Åbe:s verkstäder

Vimmerby

MIFO fas 2

Inte rangordnad

Batterifabriken Oskarshamn

Oskarshamn

MIFO fas 2/ Förstudie

10

Biotillgänglighet glasbrukGlasriketFörstudie 
Elving Johanssons HandelsträdgårdHultsfredFörstudie 
Fyra glasbrukNybro, Torsås, VimmerbyFörstudieInte rangordnad
Grönhögen ÖstraMörbylångaFörstudie 
Skällby KungsgårdKalmarFörstudie 
Två sågverk i FågelhemVimmerbyFörstudieInte rangordnad

Bie grafiska Drageryd

Högsby

Huvudstudie

Inte rangordnad

Bockara sågverk

Oskarshamn

Huvudstudie

Inte rangordnad

Flygsfors glasbruk

Nybro

Huvudstudie

5

Glasbruksån Alsterån

Glasriket

Huvudstudie

Inte rangordnad

Lovers Alunbruk

Kalmar

Huvudstudie

12

Nedsjön

Hultsfred

Huvudstudie

Inte rangordnad

Undersökning genomförd men åtgärd är inte påbörjad

Objektsnamn

Kommun

Typ av undersökning

Plats på prioriteringslistan

Smålandshyttan

Emmaboda

Förstudie

Inte rangordnad

Ljungbyån

Nybro

Huvudstudie

19

Lyckebyån

Emmaboda

Huvudstudie

20

Orrefors glasbruk

Emmaboda

Huvudstudie

7

Åtgärder

Länsstyrelsen söker och fördelar statliga bidrag och stöd även för åtgärder. Nedan listas de objekt där åtgärdsförberedelse, åtgärd eller åtgärdsuppföljning sker just nu.

Objektsnamn

Kommun

Åtgärdsförberedelser/ Åtgärd/Åtgärdsuppföljning

Plats på prioriteringslistan

Helgenäs hamn

Västervik

Åtgärdsförberedelser

9

Impregneringsverket Södra Vi

Vimmerby

Åtgärdsförberedelser

4

Impregneringsverket Hultsfred

Hultsfred

Åtgärdsförberedelser, djupa föroreningar

1

Rasslebygds avfallsdeponi

Emmaboda

Åtgärdsförberedelse

6

Verda Träindustrier

Emmaboda

Åtgärdsförberedelser

Inte rangordnad

Kopparverket

Oskarshamn

Åtgärd

3

Passaden

Borgholm

Åtgärd


Vassmolösa Ångsåg

Kalmar

Åtgärd

2

Oskarshamns hamnbassäng

Oskarshamn

Åtgärdsuppföljning

 

Kommande arbete

Länsstyrelsen arbetar i första hand med att undersöka, utreda och åtgärda de mest prioriterade förorenade områdena i länet. Länsstyrelsen arbetar också aktivt med att driva undersökningar via tillsyn. Framför allt utgår Länsstyrelsen från prioriteringslistan men även andra objekt kan vara aktuella, exempelvis vid exploatering.

Inventering av PFAS-förorenade områden

PFAS (per- eller polyfluorerade ämnen) är hälso- och miljöfarligt i mycket låga halter och bryts inte ner i miljön. I många dricksvattentäkter, både yt- och grundvatten, hittas PFAS vilket kan medföra att råvattnet måste renas. Det är därför högt prioriterat att utreda och åtgärda områden som är förorenade av PFAS för att minska spridningen.

PFAS i miljön kommer i första hand från användningen av brandsläckningsskum. Förutom räddningstjänsternas brandövningsplatser finns det brandövningsplatser på flygflottiljer, flygplatser, större kemiindustrier och raffinaderier. Vid petrokemisk industri finns ofta fasta installationer med släckskum. Avfallsanläggningar, inklusive deponier, och avloppsreningsverk är också källor till PFAS.

Länsstyrelsen prioriterar att PFAS ska utredas och åtgärdas vid dessa verksamheter.

Inventering av sediment

Sediment är en viktig del i det akvatiska ekosystemet eftersom de utgör habitat för bottenlevande växter och djur. Föroreningar som ansamlats i sediment är ett hot mot vattenmiljön och de organismer som lever där och kan även sprida sig vidare i näringskedjan till fiskätande djur och människor.

Under senare år har förorenade sediment uppmärksammats bland annat genom regeringsuppdraget om förorenade sediment, kallat RUFS. Naturvårdsverket har tillsammans med Sveriges geologiska undersökning, Sveriges geotekniska institut, Havs- och vattenmyndigheten och länsstyrelserna fått i uppdrag av regeringen att förbättra kunskapen om förorenade sediment i sjöar, vattendrag och kustområden.

Länsstyrelsen har länge arbetat med förorenade sedimentområden. Åtgärder har genomförts vid 4 sedimentområden och huvudstudier har även genomförts eller pågår vid ytterligare 5 sedimentområden.

Kontakt

Miljöenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon till växeln: 010-223 80 00

Dela sidan:

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1, Kalmar

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss