• Eldningsförbud utfärdat i Kalmar län

  Länsstyrelsen har beslutat att det råder eldningsförbud i hela Kalmar län från och med klockan 12.00 den 26 maj. Förbudet gäller tillsvidare. There is a fire ban in Kalmar County from 12 pm on May 26th 2023 and is valid until further notice.

Risk för skogsbrand i Kalmar länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Pågående och kommande arbete med förorenade områden

Information om vad som pågår just nu i arbetet med förorenade områden och vad som planeras för de kommande åren.

Pågående arbete

Arbetet med förorenade områden sker på flera nivåer bland annat genom inventering, undersökningar och utredningar och åtgärder.

Inventering

I nuläget är inventeringen från länsstyrelsen sida i stort slutförd. Riskklassningarna uppdateras då mer information kommer fram om objekten.

Undersökningar och utredningar

Under 2022 har Länsstyrelsen Kalmar län fått medel från Naturvårdsverket för undersökningar och utredningar. Nedan listas de utredningar som pågår både genom bidrag från Naturvårdsverket och genom tillsyn.

Verksamhetsområdet, mark och grundvatten vid den pågående verksamheten, är mycket förorenat av tungmetaller. Utredningar motsvarande MIFO fas 2/ förstudie har genomförts. Under år 2022-2023 kommer verksamhetsutövaren att gå vidare med en fördjupning av förstudien. Särskilt fokus läggs vid utredning avseende spridning av föroreningar via grundvatten och vad för åtgärder kring föroreningssituationen som kan behöva vidtas under verksamhetens pågående drift.

Kontaktperson: Mikael Anjar Ödegården

På Bie grafiska i Drageryd i Högsby kommun skedde destillation av lösningsmedel mellan åren 1985-1988. Denna verksamhet gav upphov till höga halter av tetrakloreten i grundvattnet. Länsstyrelsen har fått bidrag för undersökningar under år 2021 och 2022.

Kontaktperson: David Lokrantz

Bockara sågverk ligger i närheten av en kommunal vattentäkt. Dioxiner har påträffats i grundvattnet nedströms sågen och en markförorening har konstaterats vid den före detta doppningsplatsen. Kommunen har undersökt föroreningssituationen översiktligt i en förstudie. Fortsatt utredning behöver utföras för att kunna genomföra saneringsåtgärder och för att bedöma hotet mot vattentäkten. Bidrag för framtagande av en huvudstudie under 2022 har beviljats. Oskarshamns kommun är huvudman för utredningarna.

Kontaktperson: Anders Svensson

Glasbruksområdet är kraftigt förorenat av arsenik, bly och kadmium. Grundvattnet i området har höga till mycket höga halter av dessa ämnen. Stora delar av området ligger öppet och exponerat samtidigt som ytliga jordprover visat på mycket höga arsenikhalter vilket gör att objektet bedöms vara akut. Mängden förorenade massor uppskattas till totalt cirka 25 000 kubikmeter. Mängden föroreningar i deponier och bruksmark inom området har beräknats till cirka 60 ton arsenik, 110 ton bly och 5 ton kadmium. Området har försetts med inhägnad och skyltning för att begränsa de akuta riskerna med ytliga föroreningar.

Länsstyrelsen har beviljats för att ta fram en huvudstudie 2022-2023. SGU är huvudman för projektet.

Glas från Flygsfors glasbruk

Kontaktperson: David Lokrantz

Naturvårdsverket har beviljat bidrag för att genom huvudstudie utreda och undersöka glasbruksån Alsterån under 2021 och 2022. Sveriges geologiska undersökning (SGU) är huvudman för projektet. Huvudsakligen kommer metallbelastningen att utredas samt miljö- och hälsorisker kopplat till det.

Kontaktperson: David Lokrantz

Markundersökning som gjordes 2016-2017 visar att tippen består av schakt- och rivningsmassor. Avfallet ligger direkt på kalkstenen och är inte täckt med några täta material. Då det översta bergmaterialet i regel är uppsprucket finns det en risk att föroreningar i tippen kan spridas till grundvattnet.
Grönhögens kommunala dricksvattentäkt ligger ca 500 m nordöst om tippen. Tippen ligger inom det sekundära vattenskyddsområdet. I eller i anslutning till tippen åt öster finns natura 2000-området ”Stora alvaret". Mörbylånga kommun är huvudman för projektet att undersöka området i en förstudie. Undersökningar kommer ske under 2022.

Kontaktperson: David Lokrantz

Föroreningsproblematiken med rödfyr på Öland har utretts i huvudstudie utförd av Länsstyrelsen. Huvudstudien omfattade till viss del även Lovers alunbruk, den del av alunhanteringen som under mer än 100 år pågick på fastlandet. Verksamheten lämnade efter sig en rödfyrshög med förorening framför allt av bly och arsenik i anslutning både till vattendrag och samhälle. Under åren 2020 – 2022 pågår en huvudstudie för Lovers alunbruk med Kalmar kommun som huvudman.

Kontaktperson: Anders Svensson

Nedsjön i Hultsfreds kommun tilldelats högsta riskklassen efter riskbedömning. Det är beroende på att sjön innehåller stor mängd kvicksilver i ett känsligt läge, mycket nära den kommunala vattentäkten och i direkt anslutning till Silverån. Undersökningsresultaten visar att metyleringen i sjön är hög vilket visar sig i förhöjda kvicksilverhalter i fisk. Under år 2022 och 2023 genomförs utredningar som syftar till att ge en bättre förståelse kring vilka risker som föroreningarna i sjön har för djurlivet samt vilka risker som finns kring spridning av föroreningar från sjön.

Kontaktperson: Mikael Anjar Ödegården

På området har glasbruksverksamhet bedrivits mellan åren 1897–2014. Innan dess har det legat ett järnbruk på platsen under cirka 150 år. Produktionen har varit mycket stor av bland annat kristallglas. De undersökningar som genomförts visar att marken är kraftigt förorenad av bland annat bly, arsenik och kadmium i både bruksmark och utfyllnadsområde. Mängden förorening i utfyllnadsområdet har bedömts vara 17 ton arsenik, 62 ton bly och 1,6 ton kadmium. Vapenbäcksån (Ljungbyån) strömmar rakt genom bruksområdet. Bidrag har beviljats för att slutföra huvudstudien med riskbedömning, åtgärdsutredning och riskvärdering under 2022. SGU är huvudman för projektet. Objektet har även beviljats bidrag för att ta fram ansvarsutredning. När dessa delar är på plats är det nödvändigt att påbörja åtgärdsförberedelser.

Kontaktperson: David Lokrantz

År 2013 riskklassades 75 objekt i branschen plantskola till riskklass 2, stor risk för människors hälsa och miljön. Flera av objekten ligger på fastigheter där det bor personer permanent.

För 44 av objekten finns ingen ansvarig och för flera av objekten gäller att bekämpningsmedel har eller kan komma att förorena vattentäkter.

Länsstyrelsen har fått medel från Naturvårdsverket att utföra undersökningar, MIFO fas 2, på plantskolor/handelsträdgårdar i länet från 2019 och framåt.

Platser där det har legat en handelsträdgård kan vara förorenade, även om handelsträdgården inte längre finns kvar. Som fastighetsägare är det viktigt att veta om marken är förorenad. Se länk nedan för mer information.

Kontaktperson: Anders Svensson

På platsen har det tidigare bedrivits gjuteriverksamhet samt under några år på 1980-talet även behandling av kvicksilveravfall. Naturvårdsverket har beviljat bidrag för utredningar motsvarande MIFO fas 2 under 2022. Tidplanen behöver troligtvis skjutas fram lite så att de kan avslutas under första halvåret 2023.

Kontaktperson: David Lokrantz

På platsen låg en plantskola som kan ha använt bekämpningsmedel. Känsligheten på området bedöms som stort då ytan där handelsträdgården har legat idag är en lekplats och rekreationsområde. Kalmar kommun är huvudman och har beviljats bidrag för undersökningar i form av MIFO fas 2 under 2021 och 2022.

Kontaktperson Anders Svensson

 Länsstyrelsen har via bidrag genomfört undersökningar motsvarande MIFO fas 2 för tre glasbruk. Föroreningssituationen visade sig inte vara så allvarlig som befarat men det föreligger behov av ytterligare undersökningar i olika delområden.

Olssons hytta i Nybro kommun är ett före detta glasbruk centralt beläget i Nybro tätort.

Torsås glasbruk i Torsås kommun är ett före detta glasbruk och glasbruksdeponi centralt beläget i Torsås tätort. 

Wentzelholms glasbruk i Vimmerby kommun var i drift 1826-1897 och beläget på landsbygden.

Undersökningarna slutfördes under inledningen av 2022 och Länsstyrelsen söker nya utredningsbidrag för kompletterande provtagning motsvarande förstudie under 2023.

Kontaktperson: David Lokrantz

Två sågverk som benämns H. Johansson Källenäs och Fågelhem sågverk och som är belägna nära varandra i Fågelhem, Vimmerby kommun, har beviljats bidrag till förstudie respektive MIFO fas 2 under 2022. Utredningarna kommer avslutas under inledningen av 2023.

Kontaktperson: Anders Svensson

Åtgärder

Nedan listas de objekt där sanering sker just nu.

Vid Impregneringsverket i Hultsfred, lokaliserad centralt i Hultsfreds tätort, startade impregnering av kraftledningsstolpar år 1943. Produktionen pågick fram till 1989. Området är kraftigt förorenat med arsenik och kreosot. Föroreningssituationen bedöms som extra allvarlig eftersom föroreningarna är lokaliserade på Hultsfredsdeltat, vilket är en av de största grundvattentillgångarna i sydöstra Götaland. Sammantaget uppskattas det finnas 20 ton arsenik och 80 ton kreosot på området. En schaktsanering har skett ovanför grundvattenytan 2020. Planering pågår för ytterligare utredningar av kreosotföroreningen som lokalt finns under grundvattenytan.

SGU är huvudman för saneringsprojektet som beviljats bidrag från Naturvårdsverket för den del av saneringen där ansvar saknas.

Impregneringsverket på Hultsfreds kommuns webbplats Länk till annan webbplats.

Impregneringsverket Hultsfred på SGU:s hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontaktperson: Anders Svensson

Impregnering av virke har skett på det 15 hektar stora området sedan i början av 1900-talet. Kreosotimpregnering förekom mellan åren 1953–1998 och CCA-impregnering upphörde 2003. Huvudstudien som blev klar 2015 visar att det på området finns mycket höga halter av främst PAH (cancerogena och övriga) och arsenik förekommer i jord inom stora delar av det gamla verksamhetsområdet. Föroreningar har påträffats i sediment, ytvatten och grundvatten. Ansökan om åtgärdsförberedelser har beviljats av Naturvårdsverket 2021. Ansvarigt bolag är medfinansiär och huvudman är SGU. Åtgärder beräknas kunna påbörjas tidigast 2024.

Impregneringsverket Södra Vi juni 2018

Impregneringsverket Södra Vi juni 2018

Kontaktperson: Anders Svensson

Kraftiga föroreningar av dioxiner och metaller finns på platsen. Uppskattningsvis finns det 6 ton arsenik, 145 ton koppar, 66 ton bly och 200 gram dioxiner. Spridningen till hamnbassängen bedöms som måttlig i dagsläget men kan öka.

Under 2020-2021 skedde förberedelser för åtgärd på Kopparverket, Verkstaden 18.

Naturvårdsverket har beslutat om 126,3 miljoner kroner för saneringsåtgärder på objektet. Åtgärden startade hösten 2022.

Kontaktperson: Lill Thunberg

Avfallsupplag i kommunens regi där deponering av hushållsavfall och industriavfall pågick mellan 1946–1977. Avfallsdeponins volym uppskattas till 90 000–100 000 m³ på en yta av 25 000–30 000 m². Under perioden 1966–1972 deponerades bland annat PCB-haltig fogmassa på deponin. Det deponerades totalt cirka 80 ton fogmassa, vilket innebär att mellan 10 och 18 ton PCB har deponerats. Fogmassan är allmänt spridd i avfallsmassorna på deponin. Länsstyrelsen har klassat objektet som akut. Projektet var nyckelfärdigt 2010 men avstannade. Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet och har under hösten 2017 tagit fram en uppdaterad ansvarsutredning. Avtal skrevs mellan Emmaboda kommun och Länsstyrelsen 2021 och Naturvårdsverket har beviljat bidrag för den del av projektet som saknar ansvar. Arbete med åtgärdsförberedelser påbörjas under 2022 och drivs parallellt med avhjälpandeåtgärder vi objektet Verda Träindustrier, också det i Emmaboda kommun.

Kontaktperson: David Lokrantz

Länsstyrelsen har under ett flertal år arbetat med sågverk där doppning av virke i kemikalier har förekommit. Vid sådana sågverk finns risk för bland annat dioxin- och klorfenolföroreningar i mark, vatten och sediment. De områden som prioriterats högst är belägna i närheten av vattenuttag och bostäder. Kalmar kommun har fortsatt utreda och åtgärda ett av de allvarligaste objekten.

Vid Vassmolösa före detta ångsåg doppades virke under senare hälften av 1900-talet i klorfenolmedel för att skydda virket mot missfärgning och angrepp av mikroorganismer. Sågverket låg inom vattenskyddsområdet för den kommunala vattentäkten.

Förorening i grundvatten har konstaterats av både klorfenoler och dioxiner. Dioxinerna förekommer främst på tre identifierade delområden, varav en plats användes för tippning av barkavfall samt två platser för uppställda doppkar.

I genomförda utredningar har det bedömts finnas risk för spridning av föroreningar till vattentäkten. Barkavfallet innehåller de största mängderna och i halter som kan innebära hälsorisker.

Naturvårdsverket har beviljat bidrag för att åtgärda problemet. Vid de före detta doppningsplatserna har de översta jordlagren grävts bort i en första etapp. Nästa etapp omfattar bortgrävning av föroreningar i barktippen. Åtgärderna pågår under 2021 och 2022. Undersökningar för att avgränsa föroreningen visar att större ytor än de kända och nu åtgärdade punktkällorna är förorenade av dioxiner. Det kommer därmed att bli även en etapp 3 som gäller stora delar av övriga sågverksområdet. Denna avslutande etapp bedöms kunna rymmas inom beviljad bidragsram. Kalmar kommun är huvudman för projektet.

Saneringen av Vassmolösa Ångsåg november 2021

Saneringen av Vassmolösa Ångsåg november 2021

Kontaktperson: Anders Svensson

Sågverket som är lokaliserat centralt i Vissefjärda startades under 1940-talet. Doppning har skett med pentaklorfenol. Under 2015–2017 undersöktes området i omgångar vilket sammanställdes i en huvudstudie. Mycket höga halter dioxin har påträffats i vissa punkter liksom höga halter klorfenoler. Under 2020 genomfördes kompletterande undersökningar i en barktipp. År 2022 har Naturvårdsverket beviljat bidrag för åtgärdsförberedelser. Projektet bedrivs parallellt med arbetet vid objektet Rasslebygds avfallsdeponi. Emmaboda kommun är huvudman för projektet.

Kontaktperson: David Lokrantz

Genomförda åtgärder där uppföljning pågår

Nedan listas de objekt där sanering är utförd men uppföljning fortfarande pågår

Vid Batterifabriken i Hultsfred, lokaliserad centralt i Hultsfreds tätort, startade tillverkningen av blybatterier år 1952. Produktionen pågick fram till 1999. Området var kraftigt förorenat med bland annat bly. Åtgärder har slutförts under 2019 med SGU som huvudman.

Via tillsyn genomfördes en huvudstudie för området som konstaterade att det finns stora mängder blyföroreningar i marken och i byggnader. Den totala mängden blyförorenad jord på området beräknas uppgå till 120 000 ton.

Föroreningssituationen bedömdes som extra allvarlig eftersom föroreningarna är lokaliserade på Hultsfredsdeltat, vilket är en av de största grundvattentillgångarna i sydöstra Götaland. Naturvårdsverket beviljade bidrag för den del av saneringen där ansvar saknades. Efter genomförd åtgärd har totalt 33 468 ton förorenade massor innehållandes ca 35 ton bly transporterats bort från området. Uppföljande miljökontroll pågår även under 2022.

Rivningen av Batterifabriken juni 2018

Rivningen av Batterifabriken juni 2018

Kontaktperson: David Lokrantz

Kring Oskarshamns hamnbassäng har industriell verksamhet bedrivits under lång tid, bland annat inom branscherna primärt metallverk, varv och batteritillverkning, Verksamheterna har bidragit till en allvarlig föroreningssituation i hamnens sediment som sedan sprids i samband med fartygsrörelser. Undersökningar och utredningar av sedimenten har pågått under lång tid och själva muddersaneringen startade under 2016.

Förorenat sediment har muddrats, avvattnas och deponerats på Storskogens avfallsanläggning. Som ett avslutande steg så täcks delar av hamnbassängen som inte har varit möjliga att muddra. Saneringen av hamnbassängen medför att spridning av förorenade ämnen från området kommer minska med 90 procent. Saneringen avslutades under 2021.

Efterkontroll kommer att utföras mellan 2021 och 2023 därefter går det att utvärdera att projektet har uppnått måluppfyllelsen.

Grävmuddringsverk 2018 Foto: Hamnsaneringsprojektet

Grävmuddringsverk 2018 Foto: Hamnsaneringsprojektet

Kontaktperson: Lill Thunberg

Pågående projekt

Under flera hundra år har det småländska landskapet mellan Växjö och Kalmar varit centrum för svensk glasindustri. Det från början småskaliga hantverket utvecklades med åren och expanderade i takt med att det svenska glaset blev känt världen över.

Råvaror och restprodukter vid glasframställningen

Vid glasframställningen användes i huvudsak kvartssand, kalciumkarbonat, natriumkarbonat och blymönja som råvaror. Flertalet tungmetaller förekom i tillverkningsprocesserna, där till exempel bly fungerade som stabilisator vid framställning av kristallglas, arsenik användes som luttringsmedel vid framställning av soda- och kristallglas medan kadmium ingick som bas i olika färgämnen. Även antimon, barium, bor och fluor samt ett flertal tungmetaller användes vid glastillverkningen. Som i de flesta industriella verksamheter genererades även avfall och restprodukter – avfall som vid de flesta glasbruk deponerades i anslutning till byggnaderna och huvudsakligen bestod av glaskross, råvaruspill, sliperiavfall och kemikalierester. Ibland användes även rester från glastillverkningen för fyllning vid utbyggnad av nya markområden intill bruken. I undersökningar av glasbruksområden har förhöjda halter av metaller påträffats i anslutning till bruksmark, deponier, grundvatten och ytvatten.

Glasriket

Det vi till vardags kallar Glasriket består idag av de fyra kommunerna Nybro, Emmaboda, Lessebo och Uppvidinge i Småland. Bruken i Glasriket har gamla anor och flertalet av de idag verksamma bruken etablerades redan på 1800-talet. Branschen har alltsedan starten haft en central roll i samhället och samhällsutvecklingen, inte minst för turistnäringen i regionen. Idag finns endast ett fåtal aktiva bruk kvar samt ett antal studiohyttor och liknande verksamheter.

Glasbruk utanför Glasriket

Även utanför det område som kallas Glasriket har hyttor legat, bland annat i Björkhult och Ruda i Högsby kommun. Läs om de projekten under genomfört arbete.

Aktuellt läge

För närvarande pågår många projekt kopplade till föroreningssituationen vid glasbruk. Länsstyrelserna i Kronoberg och Kalmar län arbetar i flera fall gemensamt och tillsammans med andra aktörer. Prioriteringen är en viktig del av arbetet eftersom det är många områden som behöver undersökas och åtgärdas. Prioritering sker huvudsakligen efter bedömning av miljö- och hälsorisker men också baserat på andra grunder, till exempel finansiering. Nedan sammanfattas några av de olika projekt som pågår.

Med Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) som huvudman genomförs undersökningar och åtgärder i projektet ”Sanering av glasbruk – ett samverkansprojekt i glasrikekommunerna”. Genomförda projekt har hittills finansierats med statliga medel från Naturvårdsverket via länsstyrelserna. Mer information om projekten finns på SGUs webbsida. Aktuell projektstatus för projekten i Kalmar län (2022):

 • Gadderås glasbruk (Nybro kommun), Huvudstudie genomförd 2016-2017, åtgärd avslutad 2020.
 • Flerohopp glasbruk (Nybro kommun), huvudstudie genomförd 2017-2018, åtgärd avslutad 2021.
 • Utredning om avfall, förstudie genomförd 2017-2018
 • Smålandshyttan (Emmaboda kommun), förstudie genomförd 2018, kräver mindre åtgärd som kan genomföras i samband med annat projekt
 • Alsterbro glasbruk (Nybro kommun), huvudstudie genomförd 2017-2019, åtgärd avslutad 2021.
 • Huvudstudie Ljungbyån och Lyckebyån (Nybro, Emmaboda och Lessebo kommun), huvudstudie färdigställd 2021.
 • Huvudstudie Alsterån (Uppvidinge, Nybro och Högsby kommun), huvudstudie pågår 2021-2022.

Ett antal åtgärder på glasbruk har redan genomförts via bidrag från Naturvårdsverket och med kommunala huvudmän så som Ruda glasbruk och Björkshults glasbruk (Högsby kommun) och Pukebergs glasbruk (Nybro kommun).

Hos de två länsstyrelserna och fyra kommunerna pågår ett tillsynsarbete för att få till stånd huvudstudier vid de glasbruk där det finns en ansvarig part som ska bekosta utredningarna. För undersökningar är vanligtvis kostnadsansvaret 100 % om det finns en ansvarig part medan det för åtgärder vanligtvis jämkas bland annat beroende på den långa tid som gått sedan den förorenande verksamheten påbörjades.

För samordning av kunskapsläget om hälsorisker vid förorenade glasbruksområden håller länsstyrelserna i Kronoberg och Kalmar återkommande möten med Arbets- och miljömedicin Syd i Lund respektive Arbets- och miljömedicin i Linköping samt med Linnéuniversitetet, även kommunerna är inbjudna till dessa. De Arbets- och miljömedicinska klinikerna kan fungera som stöd till myndigheter för att bedöma hälsorisker. Vid Linnéuniversitetet pågår också forskning som har koppling till föroreningssituationen kring glasbruken, bland annat inom forskningsprojektet Hållbart glasrike.

Som en del i Glasrikeuppdraget (regeringsuppdrag) startades delprojektet Innovativ sanering för att hitta sätt att arbeta effektivare och med fokus på återvinning av glaskross som finns i utfyllnadsområden kring glasbruken. Arbetet har finansierats av Vinnova och pågått mellan 2016-2019 i två delprojekt. Ett antal rapporter har producerats, bland annat samhällsekonomiska kalkyler och hantering av glasavfall. Parallellt med Innovativ sanering har forskningsinstitutet RISE Glas (f.d. Glafo) sedan några år arbetet med återvinning av glas från utfyllnadsområden vid glasbruken. Projektet har benämnts ”Glasdeponier - Från usch till resurs” och från att har från mindre försök nu, via anslag från bl.a. TUFFO, möjlighet att genomföra fullskaleförsök separera bly och arsenik från glaskrosset. TUFFO administreras av Sveriges Geotekniska Institut (SGI). Arbetet är indelat i olika arbetspaket bland annat sortering av glaskross, smältning av sorterat glas, återanvändning av ren glasmassa, samordnad organisation hos myndigheter. Arbetet kommer pågå 2019-2022. Mer information finns bland annat på RISE webbsida.

Kontaktperson: David Lokrantz

Glasbruksprojektet var ett samarbetsprojekt som genomfördes mellan länsstyrelserna i Kalmar och Kronobergs län med syfte att kartlägga föroreningssituationen vid glasbruken inom Glasriket. Projektet är avslutat och omfattande dokumentation finns.

Bakgrund

Glasbruksprojektet hade sin grund i den inventering av glasindustrin som genomfördes som ett samarbetsprojekt under åren 1999-2000. Resultatet av inventeringen ledde till att ett stort antal glasbruk riskklassades. Under 2002-2003 genomfördes en metodikstudie vid fem glasbruk i länen som visade hur åtgärdsutredningar och riskbedömningar kan genomföras. Glasbruksprojektet omfattade utredningar av totalt 25 glasbruksområden, varav 14 i Kalmar län och 11 i Kronobergs län. Dessutom undersöktes sedimentföroreningar i sex åar/vattendrag i anslutning till bruken.

Syfte

Glasbruksprojektets syfte var att ta fram underlag för att översiktligt avgränsa och beräkna mängden föroreningar i mark och sediment vid glasbruken, bedöma hälso- och miljörisker samt att klargöra vilket åtgärdsbehov som finns och vilka efterbehandlingsåtgärder som kan vidtas med mera. Arbetena har genomförts i två etapper under åren 2006-2007.

Dokumentation och resultat

Glasbruksprojektet är avslutat och en omfattande dokumentation av projektets genomförande och resultat finns tillgänglig i form av en slutrapport, en syntesrapport som sammanfattar resultaten av de olika undersökningarna samt individuella rapporter för varje undersökt objekt, totalt 34 rapporter. Till dessa har också lagts de tidigare genomförda metodikstudierna som fungerat som underlagsrapporter i projektet.

Sammanfattningsvis har projektet kommit fram till att det finns totalt ca 420 000 kubikmeter förorenade massor vid de undersökta glasbruksområdena, innehållande cirka 420 ton arsenik, 27 ton kadmium och 3 000 ton bly. Modifierade laktester som genomförts i projektet har bland annat visat att en mycket hög andel av föroreningarna är ”biotillgängliga” vilket styrker tidigare bedömningar att hälsorisker kan uppkomma vid vistelse inom förorenade områden. En beräkning av spridning av föroreningar visar att det årligen tillförs cirka 44 kilo arsenik, 12 kilo kadmium och 165 kilo bly till åarna från de förorenade områdena.

Dokumentation inom Glasbruksprojektet

Länsstyrelsen Kalmar län publicerar rapporterna som tagits fram inom projektet. Författarna till rapporterna svarar själva för innehållet.
Samtliga rapporter (pdf-format) öppnas i nytt fönster.

Slutrapporten

Höglund L. O., Fanger G. och Yesilova H. (2007): Slutrapport – Glasbruksprojektet 2006-2007, Kemakta Konsult AB, 2007-12-10.

Syntesrapport

Höglund L. O., Fanger G. och Yesilova H. (2007): Syntesrapport Etapp 1 – Resultat och tolkningar från undersökningar av 25 glasbruksobjekt och 6 glasbruksåar, Kemakta Konsult AB, 2007-06-04.

Höglund L. O. (2007): Utdrag ur Syntesrapport - Föroreningssituation - Jämförelser med haltgräns för akuttoxicitet, Kemakta Konsult AB, Reviderad 2007-05-07.

Delrapporter: Sedimentundersökningar av vattendrag

Davidsson T. och Holmström K. (2007): Glasbruksprojektet – Sedimentundersökningar av sex glasbruksåar – Alsterån (Objekt: 25 Älghults Glasbruk, 22 Alsterfors Glasbruk, 7 Alsterbro glasbruk, 18 Björkå glasbruk), Ekologgruppen i Landskrona AB, 2007-12-03.

Davidsson T. och Holmström K. (2006): Glasbruksprojektet – Sedimentundersökningar av sex glasbruksåar – Hagbyån (Objekt: 1 Boda glasbruk, 2 Boda glasbruksdeponi), Ekologgruppen i Landskrona AB, 2006-10-26.

Davidsson T. och Holmström K. (2007): Glasbruksprojektet – Sedimentundersökningar av sex glasbruksåar – Ljungbyån (Objekt: 12 Målerås glasbruk, 11 Gullaskruvs glasbruk, 13 Orrefors glasbruk, 9 Flygsfors glasbruk, 8 Flerohopps fd glasbruk, 10 Gadderås glasbruk, 14 Pukebergs glasbruk), Ekologgruppen i Landskrona AB, 2007-12-10.

Davidsson T. och Holmström K. (2007): Glasbruksprojektet – Sedimentundersökningar av sex glasbruksåar – Lyckebyån (Objekt: 16 Kosta Glasbruk, 21 Transjö Glasbruk, 4 Åfors glasbruk, 5 Åfors deponi, 3 Johansfors glasbruk, 6 Emmaboda glasverk och 19 Skrufs glasbruk), Ekologgruppen i Landskrona AB, 2007-12-10.

Davidsson T. och Holmström K. (2007): Glasbruksprojektet – Sedimentundersökningar av sex glasbruksåar – Mörrumsån (Objekt: 23 Lindshammars Glasbruk, 24 Rosdala glasbruk), Ekologgruppen i Landskrona AB, 2007-12-10.

Davidsson T. och Holmström K. (2007): Glasbruksprojektet – Sedimentundersökningar av sex glasbruksåar – Ronnebyån (Objekt: 17 Kosta glasbruk med deponi, 15 Bergdala glasbruk, 20 Strömbergshyttans glasbruk med deponi), Ekologgruppen i Landskrona AB, 2007-12-10.

Delrapporter: Miljötekniska undersökningar av glasbruk

Ungvari L. , Olofsson J., Sandberg L. och Jansson H. (2006): Miljötekniska undersökningar Objekt 07 Alsterbro Glasbruk etapp 1, Swepro Project Management AB, 2006-11-23.

Werkelin D. och Gustavsson S., (2006): PM – Miljötekniska undersökningar Objekt 07 Alsterbro etapp 1 kompletteringar, Nybro kommun, Kalmar Län, AB PentaCon och WSP Samhällsbyggnad AB, 2007-01-31.

Håkansson K. och Ländell M. (2006): Miljötekniska undersökningar Objekt 22 Alsterfors etapp 1, Geo Innova AB, Reviderad 2006-12-13.

Håkansson K., Gustavsson S., Ländell M. och Werkelin D. (2007): Miljötekniska undersökningar Objekt 22 Alsterfors glasbruk och deponi etapp 2, Geo Innova AB, AB PentaCon och WSP Samhällsbyggnad AB, Reviderad 2007-12-10.

Werkelin D. och Gustavsson S., (2006): Miljötekniska undersökningar Objekt 01 (glasbruk) och 02 (deponi) Boda Glasbruk och Deponi etapp 1, Emmaboda, Kalmar Län, AB PentaCon och WSP Samhällsbyggnad AB, 2006-12-12.

Håkansson K. och Ländell M. (2007): PM – Miljötekniska undersökningar Objekt 02 Boda glasbruksdeponi etapp 1, kompletterande undersökningar, Geo Innova AB, 2007-05-04.

Werkelin D. och Gustavsson S., (2006): Miljötekniska undersökningar Objekt 06 Emmaboda Glasverk etapp 1, Emmaboda. Kalmar Län, AB PentaCon och WSP Samhällsbyggnad AB, 2006-11-20.

Ungvari L. , Olofsson J., Sandberg L. och Jansson H. (2006): Miljötekniska undersökningar Objekt 08 Flerohopp Glasbruk etapp 1, Swepro Project Management AB, 2006-11-23.

Ungvari L. , Olofsson J., Sandberg L. och Jansson H. (2006): Miljötekniska undersökningar Objekt 09 Flygsfors Glasbruk etapp 1, Swepro Project Management AB, 2006-11-23.

Håkansson K., Gustavsson S., Ländell M. och Werkelin D. (2007): Miljötekniska undersökningar Objekt 09 Flygsfors glasbruk och deponi etapp 2, Geo Innova AB, AB PentaCon och WSP Samhällsbyggnad AB, Reviderad 2007-12-10.

Ungvari L. , Olofsson J., Sandberg L. och Jansson H. (2006): Miljötekniska undersökningar Objekt 10 Gadderås etapp 1, Swepro Project Management AB, 2006-11-23.

Håkansson K., Gustavsson S., Ländell M. och Werkelin D. (2007): Miljötekniska undersökningar Objekt 10 Gadderås glasbruk och deponi etapp 2, Geo Innova AB, AB PentaCon och WSP Samhällsbyggnad AB, Reviderad 2007-12-10.

Bergelin A., Jansson M., Tapper M. och Bylin S. (2006): Miljötekniska undersökningar Objekt 11 Gullaskruv etapp 1, Geosigma AB, Version 1.1, 2006-10-05.

Werkelin D. och Gustavsson S., (2006): Miljötekniska undersökningar Objekt 03 Johansfors Glasbruk etapp 1, Emmaboda, Kalmar Län, AB PentaCon och WSP Samhällsbyggnad AB, 2006-11-20.

Håkansson K. och Ländell M. (2007): PM – Miljötekniska undersökningar Objekt 03 Johansfors glasbruk etapp 1, Kompletterande undersökningar, Geo Innova AB, 2007-05-04.

Håkansson K. och Ländell M. (2006): Miljötekniska undersökningar Objekt 16-17 Kosta glasbruk och glasdeponi etapp 1, Geo Innova AB, 2006-12-13.

Bergelin A., Jansson M., Tapper M. och Bylin S. (2006): Miljötekniska undersökningar Objekt 23 Lindshammar etapp 1, Geosigma AB, Version 1.1, 2006-12-29.

Bergelin A., Jansson M., Tapper M. och Bylin S. (2006): Miljötekniska undersökningar Objekt 13 Orrefors etapp 1, Geosigma AB, Version 1.1, 2006-11-06.

Werkelin D. och Gustavsson S., (2006): PM – Miljötekniska undersökningar Objekt 13 Orrefors etapp 1, kompletteringar, AB PentaCon och WSP Samhällsbyggnad AB, 2007-01-31.

Bergelin A., Jansson M., Tapper M. och Bylin S. (2006): Miljötekniska undersökningar Objekt 24 Rosdala etapp 1, Geosigma AB, Version 1.1, 2006-12-18.

Palm J. (2006): Miljötekniska undersökningar Objekt 19 Skrufs Glasbruk och deponi etapp 1, FB Engineering AB, 2006-10-20.

Nimark S. (2006): Miljötekniska undersökningar Objekt 20 Strömbergshyttans glasbruk och deponi etapp 1, FB Engineering AB, 2006-10-20.

Håkansson K., Gustavsson S., Ländell M. och Werkelin D. (2007): Miljötekniska undersökningar Objekt 20 Strömbergshyttan glasbruk och glasbruksdeponi etapp 2, Geo Innova AB, AB PentaCon och WSP Samhällsbyggnad AB, Reviderad 2007-12-10.

Nimark S. och Palm J. (2006): Miljötekniska undersökningar Objekt 21 Transjö Glasbruk etapp 1, FB Engineering AB, 2006-10-20.

Håkansson K. och Ländell M. (2006): Miljötekniska undersökningar Objekt 25 Älghult etapp 1, Geo Innova AB, Reviderad 2006-12-12.

Förstudierapporter

Länsstyrelsen Kronoberg: Inventering av förorenade områden enligt MIFO fas 1, glasbruk i Kalmar och Kronobergs län. Meddelande 2001:01

Fanger G., Höglund L-O., Jones C., Svensson H. (2003): Undersökning och fördjupad riskbedömning av fem glasbruk i Kalmar och Kronobergs län samt förslag på generell metodik för riskbedömning vid glasbruken. Kemakta Konsult AB, reviderad 2004-05-11.

Holmström H., Elander P. (2003): Åtgärdsutredning med inriktning på metodutveckling för glasbruk. Envipro, reviderad 2004-04-27.

Kontaktperson: David Lokrantz

Det pågår forskning och studier kring förekomsten av metaller runt glasbruk och vilka risker det kan föra med sig för boende i närheten.

De resultat som hittills framkommit genom det arbete som Linnéuniversitetet och Arbets- och Miljömedicin i Linköping och Lund gjort, indikerar vissa förhöjda cancerrisker för glasbruksarbetare och boende kring glasbruk. Informationen föranleder ett behov av att vidta försiktighetsåtgärder i väntan på forskningsresultat.

Det som lett till dagens förhöjda cancerrisker behöver inte göra det i framtiden. Detta ska forskningen försöka ge svar på och även risken med att utveckla andra folkhälsosjukdomar. Men eftersom det rör sig om metaller som är skadliga för hälsan, finns det anledning att redan nu göra vad man kan för att minska sin exponering.

Föroreningarna och deras effekter beror på gamla utsläpp och inte på dagens industri. Det pågår långsiktigt arbete för att åtgärda gamla miljöföroreningar. Det är inte farligt att gå på förorenad mark. Turister och tillfälliga besökare påverkas generellt inte av metallföroreningarna, eftersom de inte har exponerats under lång tid.

För att man ska påverkas negativt av metallföroreningar, måste man ha fått i sig metallerna på något sätt under lång tid, exempelvis kan det vara genom förorenat brunnsvatten, förhöjda metallhalter i grönsaker, bär, svamp, arbete med metaller, inandning osv. Forskning pågår för att närmare studera vilka exponeringsvägar som har störst betydelse och vilka effekter som kan kopplas till exponeringen.

Grönsaker, frukt och bär som har odlats i befintlig trädgårdsjord kan innehålla förhöjda metallhalter. Även om metallhalterna i grönsaker, frukt och bär skulle ha varit förhöjda, så måste man ha ätit av dem kontinuerligt under lång tid för att eventuella negativa effekter ska uppstå. Det är inte farligt att äta dem någon gång ibland.

Har man redan fått i sig förhöjda metallhalter, går det inte att åtgärda idag, men vill man fortsätta att odla och även minska risken att få i sig ännu mer metaller finns här några enkla råd:

Vad ska du göra själv om du bor nära ett glasbruksområde? Pdf, 69.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Uppdaterad efter pressmeddelande om ” Ingen tydlig koppling mellan lokalproducerad mat och cancerrisk i glasbruksområde” från Arbets- och miljömedicin i Linköping 2019-09-19.

Är det farligt att bo i närheten av ett glasbruk?

Nej, idag är det inte farligt att bo där. Blod- och urinprover som har tagits på studiepersoner i området, visar att de är inte mycket högre exponerade än andra befolkningsgrupper. De halter som har uppmätts speglar en livstids exponering för metaller. En del av halterna utsöndras via urinen, en del lagras i kroppen. Om exponeringen för metaller vore hög idag, så skulle halterna i blodet vara högre än i andra befolkningsgrupper pga. att överskottet av metaller lagras in i kroppen om det kontinuerligt tillförs exempelvis via maten eller inandning.

Kan man äta grönsaker som man odlar i sitt land om man bor i närheten av ett glasbruk?

Ja, men man ska tänka på att inte odla grönsaker i jord där synliga glasbitar finns. Grönsaker och rotfrukter kan ta upp metallerna via rotsystemet och jordrester kan finnas på grönsakerna. Bär och frukt tar inte upp metallerna lika lätt. Även om man har odlat i jord med synliga glasbitar går det att äta någon gång ibland utan att metallerna i blodet blir förhöjda. De personer som hade högre metallhalter i blodet, var personer som ätit kontinuerligt lokala grönsaker/rotfrukter minst en gång per vecka under mycket lång tid.

Varför skiljer sig riskerna förr mot idag?

Mossundersökningar visar att utsläppen var större förr, dels via skorstenen, dels via processvatten som gick orenat ut till närmsta vattendrag. Metallerna och även PAH kom ut via röken och landade på marken i närområdet och även odlingar. Föroreningarna kunde därför både ha andats in och via konsumtion av grönsaker/rotfrukter. Idag är utsläppskraven på industrin högre vilket medfört åtgärder inom industrin att minska utsläppen. Även om man har fått i sig höga metallhalter är det inte säkert att man kommer att utveckla cancer eller någon annan sjukdom. Det finns många andra faktorer som också bidrar till utveckling av sjukdom.

De höga metallhalter som uppmätts vid bruken beror på gamla utsläpp som ligger kvar i marken. Det är inte farligt att gå på marken. Man måste få i sig metallerna på något sätt. På många ställen är också marken gräsbevuxen vilket skyddar mot exponering. Att gräva i marken någon gång ibland medför heller ingen ökad risk för att få i sig höga metallhalter. Däremot ska inte små barn gräva i mark med förorenad jord, för att de är mycket känsligare för exponering än vuxna och stoppar ofta smutsiga fingrar i munnen. De bör inte heller plocka glasbitar i marken för att jorden kring glasbitarna kan innehålla förhöjda halter av metaller.

Vad du kan göra själv om du bor vid ett glasbruksområde

 • Om du vill odla egna grönsaker, gör det i köpt kontrollerad jord.
 • Odla i pallkragar avsedda för odling (dvs. inte impregnerat virke) eller byt ut jorden i trädgårdslanden.
 • Kontrollera din brunn för metallanalyser även om den bara används till bevattning. Särskilt viktigt är det att kontrollera brunnsvattnet om det används som dricksvatten av barn och gravida kvinnor, eftersom foster och små barn är känsligast för metaller.
 • Drick kommunalt vatten eller kontrollerat brunnsvatten. Bevattna med kommunalt vatten eller kontrollerat brunnsvatten. Detta är särskilt viktigt i områden nära glasbruk.
 • Plocka inte bär och svamp nära glasbruksområdena
 • Undvik att plocka glasbitar på marken, eftersom det kan finnas förorenad jord på dem.
 • Använd generella hygienregler - tvätta händerna efter kontakt med jord.
 • Ät allsidig kost. Flera metaller finns naturligt i våra vanligaste födoämnen men i olika halter.

Vatten från enskilda brunnar

Alla enskilda brunnsägare rekommenderas av Socialstyrelsen att ta vattenprov vart tredje år. Rekommendationen är att ta ett heltäckande prov, vilket innefattar både kemisk och mikrobiologisk analys. Brunnsägare i närheten av ett glasbruksområde bör kontinuerligt ta vattenprov i den egna brunnen, och utifrån analysresultaten vidta de åtgärder som eventuellt behövs. Kontakta din kommun för rådgivning om provtagning och åtgärder av enskilda brunnar.

Var vänder jag mig om jag är orolig?

Du kan höra av dig via e-post eller telefon till Ingela Helmfrid, Arbets- och miljömedicin i Linköping.

E-post: Ingela.helmfrid@regionostergotland.se

Telefon: 010-1031425

Kontaktperson: David Lokrantz

För att få en ekonomiskt och miljömässigt bästa åtgärden vid sanering av glasbruk är avfallsfrågan av central betydelse. Av den anledningen har ett antal studier utförts med finansiering både från Glasrikeuppdraget som pågick mellan 2014-2017 och från Naturvårdsverket. SGU har varit huvudman för arbetet.

Det uppskattas finnas cirka 1 000 000 kubikmeter förorenade massor vid 50 glasbruk i glasriket. För att hantera dessa massor på resursbesparande och kostnadseffektivt sätt är det viktigt att utreda vilka möjligheter som finns för avfallshanteringen. Av den anledningen har ett antal studier genomförts avseende sortering och behandling. Fler frågor återstår och det pågår parallellt flera forskningsprojekt vid sidan av det arbete som finansierats med statliga medel från Naturvårdsverket.

Sveriges geologiska underökning slutredovisade projektet våren 2018. Slutrapport Glasavfall i glasriket finns och skickas på begäran.

Glaskross vid Alsterbo glasbruk Foto: David Lokrantz

Glaskross vid Alsterbo glasbruk Foto: David Lokrantz

Kontaktperson: David Lokrantz

Kommande arbete

Länsstyrelsen arbetar i första hand med att undersöka, utreda och åtgärda de mest prioriterade förorenade områdena i länet.

Beskrivning av de första objekten i prioriteringslistan

Impregneringsverket, Hultsfred i Hultsfreds kommun, Vassmolösa Ångsåg i Kalmar kommun, Kopparverket i Oskarshamns kommun Alsterbro glasbruk och Flerohopp glasbruk i Nybro kommun är i åtgärdsfas och beskrivs under rubriken Åtgärder ovan.

Mellan åren 1876–2013 har glasbruksverksamhet bedrivits på platsen. Lyckebyån, som planeras att bli vattenskyddsområde för Emmaboda och Karlskrona kommun, strömmar förbi området. Utfyllnaden på området sträcker sig ned i ån. Stora föroreningsmängder finns på bruksmark och utfyllnadsområde, bland annat beräknas det finnas 10 ton arsenik och 200 ton bly. Arbete pågår att få fram huvudstudie. Objektet har tidigare översiktligt undersökts.

Kontaktperson: David Lokrantz

En komplett huvudstudierapport är färdigställd sedan 10 år. Markförorening av klorfenoler och dioxiner i halter som bedömts vara akuttoxiska finns i ett lättillgängligt strandområde. Temporära åtgärder i form av inhägnad har vidtagits.

Kommunen arbetar nu vidare med vilka åtgärder som ska vidtas.

Kontaktperson: Anders Svensson

Glasbruket har varit i drift under mycket lång tid och produktionen har varit hög av både soda- och kristallglas. Slipvatten infiltrerades i marken efter slamavskiljning. Glasbruksavfallet (mängspill, felblandad mäng, glaskross, slipslam) har fram till 1979 tillförts området och finns dammar intill Lyckebyån. Totalt bedöms det finnas ca 6 ton arsenik och 17 ton bly i utfyllnadsområdet samt 8 ton arsenik och 5 ton bly i bruksområdet. Föroreningsnivå, spridningsförutsättningar och skyddsvärde bedöms som mycket stora. Arbete med att göra Lyckebyån till vattenskyddsområde pågår vilket medför att även känsligheten höjs upp till mycket stor. Emmaboda kommun är tillsynsmyndighet.

Kontaktperson: David Lokrantz

 Glasbruket har varit i drift under mycket lång tid (1895–1983) följt av några kortvariga försök till återstart fram till 1996. Produktionen har varit hög av både soda- och kristallglas. Slipvatten infiltrerades i marken efter slamavskiljning. Glasbruksavfallet (mängdspill, felblandad mäng, glaskross, slipslam) har fram till 1979 tillförts den egna deponin.

Deponins omfattning har uppskattats till 2000 m2, mäktigheten till 1 till 2 m samt den totala mängden till 3000 m3. Totalt bedömdes det finnas 10 ton arsenik, 60 ton bly och 4 ton kadmium i deponin. Enligt undersökning ligger deponin periodvis under grundvattenytan. Vapenbäcksån (Ljungbyån) passerar tätt intill det före detta glasbruket, provtagning har visat förhöjda halter kadmium. Ansvarigt bolag har gått i konkurs under 2022. Det är i nuläget oklart när huvudstudien kommer vara slutförd. Länsstyrelsen Kalmar län är tillsynsmyndighet.

Kontaktperson: David Lokrantz

Glasbruket har varit i drift under mycket lång tid, det anlades 1864 och den industriella produktionen upphörde 2003. I samband med nedläggningen genomfördes punktsaneringar. Den huvudsakliga glasbrukstippen användes fram till år 1976. Den är undersöktes i samband med glasbruksprojektet 2006–2007. Totalt bedömdes det finnas 13 ton arsenik och 28 ton bly i deponin och i bruksmark 2 ton arsenik och 15 ton bly. Spridning har påvisats till Hagbyån. Emmaboda kommun är tillsynsmyndighet.

Kontaktperson: David Lokrantz

Övriga prioriterade objekt

Länsstyrelsen har genomfört undersökningar av Nötöfjärden med fokus på kvicksilver som primär förorening.

Undersökningsresultaten visar att metyleringen i Nötöfjärden är hög. Där finns även förhöjda halter av kadmium i fibersedimenten.

Kontaktperson: Anders Svensson

Vid vattentäkten Västra skogen i Vimmerby finns rester från två sågverk där doppning har förekommit. Markföroreningar av dioxin har konstaterats vid de båda objekten i en förstudie och utredning behövs för att man ska kunna undanröja risken för påverkan på kommunens grundvattenuttag.

Huvudstudien färdigställdes under 2022. Det har konstaterats att åtgärdsbehov föreligger av dioxinförorening i mark och kommunen har för avsikt att gå vidare med avhjälpandeåtgärder.

Billie Leijon-sågen på Trekanstområdet Västra skogen, Vimmerby kommun Juni 2018

Billie Leijon-sågen på Trekantsområdet Västra skogen, Vimmerby kommun Juni 2018 Foto: Lill Thunberg

Helmer Borsiö-sågen på Trekanstområdet Västra skogen, Vimmerby kommun Juni 2018

Helmer Borsiö-sågen på Trekantsområdet Västra skogen, Vimmerby kommun Juni 2018 Foto: Lill Thunberg

Kontaktperson: Anders Svensson

Kontakt

Miljöenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon till växeln: 010-223 80 00