Risk för vattenbrist i Kalmar länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Vägledning förorenade områden

Länsstyrelsen ger stöd och vägledning till kommunerna i arbetet med förorenade områden. Vägledningsmaterial samlas på EBH-portalen.

Länsstyrelsen vägleder kommunerna

Länsstyrelsen vägleder bland annat kommunerna i arbetet med tillsynen, genom vägledande material, utbildningar och möten. Stöd för arbetet med tillsyn hittar du på EBH-portalen. Här finns också material och guider till handläggare i arbetet med bland annat fysisk planering och inventering av förorenade områden.

EBH-portalens webbplats Länk till annan webbplats.

Vägledning i Kalmar län

Regionala insatser och information

Tillsynsvägledning

Länsstyrelsen har en roll som regional samordnare och en prioriterande roll gentemot övriga aktörer inom efterbehandlingsområdet. Länsstyrelsen ser rådgivning och övrig vägledning om förorenade områden och efterbehandling av dessa som en mycket viktig uppgift.

Länsstyrelsens strategi för tillsynsvägledning

 • Länsstyrelsen ska driva på kommunernas berörda förvaltningar i syfte att upprätthålla kompetens och/eller rekrytera för att ha kompetens inom förorenade områden.
 • Länsstyrelsen ska driva på och vägleda kommunerna så att kunskapsspridning och delning av information om förorenade områden sker mellan och inom berörda förvaltningar på kommunerna och mellan kommuner.
 • Arbeta enligt den tillsynsplan och tillsynsvägledningsplan som revideras årligen för miljöbalkens område.

Länsstyrelsernas nationella grupp för tillsynsvägledning avseende förorenade områden (TVL-gruppen) har tagit fram vägledningsmaterial för att stödja kommunernas strategiska arbete med förorenade områden.

Mer information finns på EBH-portalen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontaktperson: Mikael Anjar Ödegården

Länsstyrelserna i Kalmar, Kronobergs, Östergötlands och Jönköpings län har påbörjat ett samarbete inom ett tillsynsvägledningsprojekt kallat ”TVL-cykeln”. Inom projektet ska utbildningar och träffar erbjudas gemensamt för länens samtliga 46 kommuner. Mälarlänen har i flera år haft ett sådant samarbete och vi startar nu upp ett liknande samarbete. Med projektet hoppas vi kunna öka antalet privatfinansierade efterbehandlingsåtgärder i de samverkande länen. Vi ser många fördelar med samarbetet då det ger en möjlighet att erbjuda kommunerna fler och bättre tillsynsvägledande aktiviteter, med såväl återkommande grundläggande utbildningar för nya inspektörer som fördjupning för handläggare med längre erfarenhet. Projektet ska också bidra till att upprätthålla ett aktivt nätverk mellan inspektörerna som bedriver tillsyn inom föroreningsskadade områden i regionen.

 • År 1, som är 2019, ska de samverkande länen erbjuda grundläggande utbildning i tillsyn av förorenade områden (GRUF), samt en utbildningsdag om ansvarsutredningar (AU).
 • År 2, som är 2020, kommer en tvådagarsutbildning inom undersökning och riskbedömning att erbjudas samt fördjupningsdag inom platsspecifika riktvärden och riktvärdesmodellen.
 • År 3, Sista året i cykeln, 2021, är temat för utbildningen åtgärdsfas, och även detta år genomförs fördjupning för kommunhandläggare med längre erfarenhet. Länsstyrelserna planerar för 3 – 4 utbildningsdagar.
TVL-cykel Syd

Kontaktperson: David Lokrantz

Bidraget är pausat tillsvidare hos Naturvårdsverket på grund av ändrade statsstödsregler (uppdaterat 20 december 2021).

Behovet av bostäder är stort och förorenade områden många. Nu finns ett bidrag för kommuner att söka för att finansiera sanering av förorenad mark för bostadsbyggande. Regeringen har avsatt 200 miljoner kronor per årligen för detta. 

Vad kan du få bidrag för?

Bidraget är tänkt att användas till att sanera gamla industriområden inför bostadsbebyggelse. Statliga medel kan användas för sanering till den nivå som krävs för bostadsändamål (KM) så länge den värdeökning som den statligt finansierade saneringen medför av fastigheten dras av från det belopp som söks. In undantagsfall kan statliga medel användas för sanering till MKM och resterande sanering till KM finansieras på annat sätt. Det går inte att ansöka om bidrag i efterskott för en åtgärd som redan är utförd.

Vilken roll har Länsstyrelsen?

Länsstyrelsen ska förmedla ansökan till Naturvårdsverket och ge ett kort förslag till beslut och beskriva hur projektet kommer att fortgå. Det innebär att Länsstyrelsen får göra en preliminär bedömning av bland annat om projektet kräver bidrag för att bli ekonomiskt bärkraftigt. Länsstyrelsen ska vidare göra en egen bedömning av hur prioriterat projektet är ur bostadssynpunkt.

Vad krävs för att kunna söka?

Grundförutsättningarna för bidraget är följande:

 • Bidrag krävs för att göra projektet ekonomiskt bärkraftigt
 • Bostadsbehov finns på platsen
 • Godkänd ansvarsutredning gällande föroreningssituationen
 • Huvudman ska finnas för projektet
 • Beslut om att påbörja detaljplaneläggning för bostäder ska finnas.
 • Fullständig huvudstudie eller motsvarande är utförd
 • Oberoende bedömning av fastighetens värdeökning ska vara utförd •
 • Saneringen ska vara en förutsättning för byggnationen
 • Riskklass 1 till 3 enligt MIFO

Huvudmannen ska i ansökan redogöra för ovanstående och redovisa underlaget för bedömningarna som görs. Nödvändiga utredningar tas fram och bekostas av huvudmannen. Ansökan skickas sedan in till Länsstyrelsen.

Hur sker urvalet av vilka som beviljas bidrag?

Urvalskriterierna för ansökningarna är följande, i prioriteringsordning:

 1. Totala antalet lägenheter
 2. Projektets genomförbarhet (antagen detaljplan ger högsta prioritet)
 3. Områdets risk för hälsa och miljö
 4. Övriga kriterier i nationella planen (till exempel innovativa tekniker)

Därefter fattar Naturvårdsverket beslut att bevilja bidrag till de projekt som utifrån kriterierna prioriteras högst.

Kontaktperson: Anders Svensson

Kommunernas arbete

Vägledning från andra organisationer

Naturvårdsverket samordnar nationellt

Naturvårdsverket samordnar det nationella arbetet med förorenade områden och ger övergripande vägledning och information om bland annat riskbedömningar, riktvärden och ansvarsfrågor.

Förorenade områden på Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Statens geotekniska institut

Statens geotekniska institut ger vägledning i de olika momenten i hantering av förorenade områden, från inventering till åtgärd.

Förorenade områden på Statens geotekniska instituts webbplats Länk till annan webbplats.

Svenska geotekniska föreningen

På Åtgärdsportalen samlas information om åtgärdsmetoder för efterbehandling av förorenade områden.

Åtgärdsportalen på Svenska geotekniska föreningens webbplats Länk till annan webbplats.

Kontakt

Miljöenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon 010-223 80 00 (växeln)