Vägledning förorenade områden

Länsstyrelsen ger stöd och vägledning till kommunerna i arbetet med förorenade områden. Vägledningsmaterial samlas på EBH-portalen.

Länsstyrelsen vägleder kommunerna

Länsstyrelsen vägleder bland annat kommunerna i arbetet med tillsynen, genom vägledande material, utbildningar och möten. Stöd för arbetet med tillsyn hittar du på EBH-portalen. Här finns också material och guider till handläggare i arbetet med bland annat fysisk planering och inventering av förorenade områden.

Webbplatsen EBH-portalen Länk till annan webbplats.

Vägledning i Kalmar län

Regionala insatser och information

Sedan 2010 har Miljösamverkan Sydost, där Länsstyrelserna i Gotlands och Kalmar län och samtliga kommuner i länen ingår, bedrivit ett projekt kring äldre nedlagda kommunala deponier. Projektets syfte har varit att undersöka och åtgärda de nedlagda kommunala deponier som bedöms ha störst risk för människors hälsa och miljön. Det har medfört att kommunerna har undersökt ett stort antal deponier. För att dra nytta av erfarenheter från undersökningarna har Naturvårdsverket beviljat Länsstyrelsen Kalmar län bidrag till ett tillsynsprojekt, Utvärdering av MIFO fas 2 undersökningar vid nedlagda deponier. Slutrapport finns i länken nedan, inklusive bilagan med tips till tillsynsmyndigheter.

Utvärdering av MIFO 2 undersökningar vid nedlagda deponier - Slutrapport Pdf, 1.1 MB.

Tillsynsvägledning

Länsstyrelsen har en roll som regional samordnare och en prioriterande roll gentemot övriga aktörer inom efterbehandlingsområdet. Länsstyrelsen ser rådgivning och övrig vägledning om förorenade områden och efterbehandling av dessa som en mycket viktig uppgift.

Länsstyrelsens strategi för tillsynsvägledning

 • Länsstyrelsen ska driva på kommunernas berörda förvaltningar i syfte att upprätthålla kompetens och/eller rekrytera för att ha kompetens inom förorenade områden.
 • Länsstyrelsen ska driva på och vägleda kommunerna så att kunskapsspridning och delning av information om förorenade områden sker mellan och inom berörda förvaltningar på kommunerna och mellan kommuner.
 • Arbeta enligt den tillsynsplan och tillsynsvägledningsplan som revideras årligen för miljöbalkens område.

Arbetet med förorenade områden är en viktig del av att uppfylla miljömålet Giftfri miljö. Länsstyrelserna arbetar enligt en övergripande nationell målsättning om att senast till år 2050 ska alla prioriterade förorenade områden vara åtgärdade. För att nå detta mål behöver alla tillsynsmyndigheter ha ett strategiskt förhållningssätt till hur arbetet med förorenade områden ska vara organiserat.

Naturvårdsverket har ett mål i dess nationella strategi för tillsyn enligt miljöbalken att samtliga tillsynsmyndigheter enligt miljöbalken ska bedriva aktivt tillsyn kring förorenade områden utifrån en fastställd handlingsplan eller motsvarande styrdokument senast år 2024.

Länsstyrelserna har tillsammans tagit fram vägledningsmaterial för att stödja kommunernas strategiska arbete med förorenade områden. Mer information finns på EBH-portalen.

EBH-portalen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontaktperson: Mikael Anjar Ödegården

Länsstyrelserna i Kalmar, Kronobergs, Östergötlands och Jönköpings län har ett samarbete inom ett tillsynsvägledningsprojekt kallat ”TVL-cykeln”. Inom projektet ska utbildningar och träffar erbjudas gemensamt för länens samtliga 46 kommuner. Mälarlänen har i flera år haft ett sådant samarbete och vi startar nu upp ett liknande samarbete. Med projektet hoppas vi kunna öka antalet privatfinansierade efterbehandlingsåtgärder i de samverkande länen. Vi ser många fördelar med samarbetet då det ger en möjlighet att erbjuda kommunerna fler och bättre tillsynsvägledande aktiviteter, med såväl återkommande grundläggande utbildningar för nya inspektörer som fördjupning för handläggare med längre erfarenhet. Projektet ska också bidra till att upprätthålla ett aktivt nätverk mellan inspektörerna som bedriver tillsyn inom föroreningsskadade områden i regionen.

 • År 1, som är 2022, ska de samverkande länen erbjuda grundläggande utbildning i tillsyn av förorenade områden (GRUF), samt en utbildningsdag om ansvarsutredningar (AU).
 • År 2, som är 2023, kommer en tvådagarsutbildning inom undersökning och riskbedömning att erbjudas samt fördjupningsdag inom platsspecifika riktvärden och riktvärdesmodellen.
 • År 3, Sista året i cykeln, 2024, är temat för utbildningen åtgärdsfas, och även detta år genomförs fördjupning för kommunhandläggare med längre erfarenhet. Länsstyrelserna planerar för 3 – 4 utbildningsdagar.
TVL-cykel Syd

Kontaktperson: David Lokrantz

Bidraget ska betraktas som statsstöd och hanteras enligt ny förordning om statsstöd. Vägledning ges i Naturvårdverkets kvalitetsmanual.

Behovet av bostäder är stort och förorenade områden många. Nu finns ett bidrag för kommuner att söka för att finansiera sanering av förorenad mark för bostadsbyggande. Regeringen har avsatt 200 miljoner kronor per årligen för detta. 

Vad kan du få bidrag för?

Bidraget är tänkt att användas till att sanera gamla industriområden inför bostadsbebyggelse. Statliga medel kan användas för sanering till den nivå som krävs för industriändamål (MKM) medan resterande sanering till KM finansieras på annat sätt. Det går inte att ansöka om bidrag i efterskott för en åtgärd som redan är utförd.

Vilken roll har Länsstyrelsen?

Länsstyrelsen ska förmedla ansökan till Naturvårdsverket.

Vad krävs för att kunna söka?

Grundförutsättningarna för bidraget är följande:

 • Bostadsbehov finns på platsen
 • Godkänd ansvarsutredning gällande föroreningssituationen
 • Huvudman ska finnas för projektet
 • Berörd fastighetsägare ska tillsammans med huvudmannen stå bakom ansökan
 • Beslut om att påbörja detaljplaneläggning för bostäder ska finnas.
 • Fullständig huvudstudie eller motsvarande är utförd
 • Oberoende bedömning av fastighetens värdeökning ska vara utförd
 • Saneringen ska vara en förutsättning för byggnationen
 • Riskklass 1 till 3 enligt MIFO

Huvudmannen ska i ansökan redogöra för ovanstående och redovisa underlaget för bedömningarna som görs. Nödvändiga utredningar tas fram och bekostas av huvudmannen. Ansökan skickas sedan in till Länsstyrelsen.

 

Kontaktperson: Anders Svensson

Kommunernas arbete

Vägledning från andra organisationer

Naturvårdsverket samordnar nationellt

Naturvårdsverket samordnar det nationella arbetet med förorenade områden och ger övergripande vägledning och information om bland annat riskbedömningar, riktvärden och ansvarsfrågor.

Förorenade områden, Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

Statens geotekniska institut

Statens geotekniska institut ger vägledning i de olika momenten i hantering av förorenade områden, från inventering till åtgärd.

Förorenade områden, Statens geotekniska institut Länk till annan webbplats.

Svenska geotekniska föreningen

På Åtgärdsportalen samlas information om åtgärdsmetoder för efterbehandling av förorenade områden.

Åtgärdsportalen, Svenska geotekniska föreningen Länk till annan webbplats.

Kontakt

Miljöenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon till växeln: 010-223 80 00

Dela sidan:

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss