Aktuella varningsmeddelanden i Kalmar länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Vattenverksamheter som behöver anmälas

Mindre omfattande vattenverksamheter behöver inte tillstånd utan kan istället anmälas till Länsstyrelsen. Gör det i god tid innan åtgärderna påbörjas.

Åtgärder som ska anmälas till Länsstyrelsen

Exempel på vattenverksamheter som inte kräver tillstånd från domstol utan beslutas efter anmälan till Länsstyrelsen:

 • Anlägga våtmark där ytan understiger 5 hektar.
 • Uppföra en anläggning eller fyllning i ett vattenområde, om den bottenyta som berörs är högst 500 kvadratmeter i vattendrag eller högst 3000 kvadratmeter i andra vattenområden.
 • Gräva, schakta, muddra eller spränga i ett vattenområde, om den bottenyta som berörs är högst 500 kvadratmeter i vattendrag eller högst 3000 kvadratmeter i andra vattenområden.
 • Bygga en bro, anlägga en trumma eller byta en trumma i ett vattendrag med en medelvattenföring som är högst 1 kubikmeter per sekund
 • Gräva om ett vattendrag med en medelvattenföring som är högst 1 kubikmeter per sekund, om åtgärden inte är markavvattning.
 • Leda bort högst 600 kubikmeter ytvatten per dygn från ett vattendrag, dock högst 100 000 kubikmeter per år.
 • Leda bort av högst 1 000 kubikmeter ytvatten per dygn från ett annat vattenområde än vattendrag, dock högst 200 000 kubikmeter per år.
 • Lägga ner eller byta en kabel, ett rör eller en ledning i ett vattenområde.

En komplett lista på vilka vattenverksamheter som kan anmälas till Länsstyrelsen hittar du i paragraf 19 i förordning om vattenverksamhet med mera.

Förordning om vattenverksamheter med mera Länk till annan webbplats.

Vad räknas som ett vattenområde?

Vattenområden är områden som är täckta av vatten vid högsta förutsebara vattenstånd. Med högsta förutsebara vattenstånd avses den nivå som med någon sannolikhet är förutsebar. Det kan till exempel röra sig om höga flöden som inträffar vart 100 år.

Exempel på vattenområden är:

 • sjöar
 • vattendrag
 • diken
 • våtmarker.

Avgift för anmälan

Länsstyrelsen tar ut en avgift för prövningen av en anmälningspliktig vattenverksamhet. Avgiften är 1 660 kronor. Du kan betala avgiften direkt i e-tjänsten, med kort eller bankgiro. Information om hur du gör betalning kommer som sista steg i e-tjänsten. Om du inte anmäler via e-tjänsten skickar vi ett mejl med information om hur du gör inbetalning via bankgiro.

Anmäl i god tid innan

Anmäl verksamheten i god tid innan du behöver vidta åtgärden. En anmälningspliktig vattenverksamhet får påbörjas tidigast åtta veckor efter att anmälan har gjorts, om inte Länsstyrelsen bestämmer något annat. Ibland kan handläggningstiden för anmälan om vattenverksamhet vara lång.

Invänta Länsstyrelsens beslut

Om du påbörjar en anmäld åtgärd innan du har fått ett beslut från Länsstyrelsen kan du bli ansvarig för eventuell återställning eller annan rättelse i de fall som Länsstyrelsen bedömer det nödvändigt enligt miljöbalken. Det gäller även om det har gått åtta veckor sedan anmälan. Vi rekommenderar därför att du inväntar Länsstyrelsens beslut innan du startar arbetet.

När ärendet är utrett

När anmälningsärendet är tillräckligt utrett, ska tillsynsmyndigheten:

 1. besluta om de förbud för verksamhetsutövaren som behövs enligt miljöbalken
 2. förelägga verksamhetsutövaren att vidta de försiktighetsmått som behövs enligt miljöbalken, eller ansöka om tillstånd enligt kapitel 11 paragraf 9 i miljöbalken, om det behövs med hänsyn till verksamhetens påverkan på miljön eller enskilda intressen
 3. om det inte behövs något förbud eller föreläggande enligt 1 och 2, underrätta den som har gjort anmälan om att ärendet inte föranleder någon åtgärd från myndighetens sida.

Enskilda intressen - civilrättsliga frågor

Enskilda intressen och civilrättsliga frågor behandlas inte i anmälningsärenden. Det kan handla om frågor om ersättning på grund av intrång, oförutsebar skada eller skadeförebyggande åtgärder som eventuellt uppkommer i ett anmälningsärende.

Dessa frågor måste verksamhetsutövaren och berörd sakägare komma överens om utanför anmälan. Om parterna inte kommer överens kan ärendet inte hanteras som en anmälan utan kräver istället ett tillstånd från Mark- och miljödomstolen.

Anmäl vattenverksamhet i vår e-tjänst

De flesta vattenverksamheter av mindre omfattning kan anmälas i vår e-tjänst.

En anmälan ska innehålla de uppgifter, ritningar, kartor, tekniska beskrivningar och fotografier av platsen som behövs för att vi ska kunna bedöma verksamhetens omfattning, och påverkan på miljön och närliggande fastigheter.

I enskilda fall kan vi begära att anmälan ska kompletteras med en miljökonsekvensbeskrivning.

Kontakta vattenhandläggare om du istället för att använda e-tjänsten önskar få en blankett via post eller e-post.

Avgiften för anmälan om vattenverksamhet är 1660 kr. Krävs andra dispenser eller tillstånd kan ytterligare avgifter tillkomma. Betalning sker direkt i e-tjänst eller får du instruktioner med bankgironummer i efterhand.  

Andra dispenser och tillstånd kan behövas

Området där vattenverksamheten ska bedrivas omfattas ofta av strandskydd. De kan även omfattas av andra skydd, exempelvis naturreservat, Natura 2000-område eller vattenskyddsområde. För att få vidta åtgärder i skyddade områden krävs ofta olika dispenser eller tillstånd.

När får jag utföra åtgärden?

I beviljat beslut framgår också vilka villkor som följer med beslutet. Villkoren anger till exempel när på året åtgärden får påbörjas och när den måste vara avslutad. Det är de enskilda omständigheterna som avgör vilka villkor som följer med beslutet. Notera att en anmäld åtgärd även kan avisas, förbjudas eller föreläggas att söka tillstånd.

Handläggningstiden för anmälan om vattenverksamhet varierar och beror på ärendets art och omfattning. Handläggningstiden beror också på hur mycket ärenden som Länsstyrelsen för tillfället får in. Just nu har vi många inkommande ärenden och längre handläggningstider. Beräknad handläggningstid är i dagsläget cirka 5-6 månader.

Innan handläggning kan påbörjas behöver avgiften vara betalad och anmälan komplett. Komplett innebär att det innehåller de uppgifter, ritningar, kartor och tekniska beskrivningar som behövs för att Länsstyrelsen ska kunna bedöma verksamhetens art, omfattning, miljöeffekter och påverkan på närliggande fastigheter. Länsstyrelsen kan behöva begära kompletteringar av dig innan ärendet betraktas komplett. Om handläggningstiden blir längre än 8 veckor kommer Länsstyrelsen meddela dig det.

Notera att ärenden som även kräver någon form av tillstånd eller dispens inte får påbörjas innan ett beslut har fattats.

Kontakt

Vattenenheten Länsstyrelsen Kalmar län

Handläggning av vattenverksamheter

Telefon: 010-223 85 86 

Telefontider: måndag 13.00 -16.00 och torsdag 9.30 - 11.30

Dela sidan:

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss