Risk för skogsbrand i Kalmar länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Anlägga våtmark

Vill du anlägga våtmark? Du behöver ansöka om tillstånd för våtmarker som är större än fem hektar. Mindre ytor behöver du endast anmäla.

Våtmarker fyller många funktioner och har ett stort värde ur ett hållbarhetsperspektiv. Framförallt fungerar de som naturliga reningsverk, utjämningsmagasin och gynnar den biologiska mångfalden. Våtmarker utgör livsmiljö för många hotade arter.

Olika typer av våtmark

 • våtmark för att minska näringsläckaget
 • fågelvåtmark
 • översilningsmark
 • viltvatten
 • kräftdamm
 • små våtmarksmiljöer som gynnar den biologiska mångfalden
 • våtmarker som kan användas för bevattning.

Vad är syftet med din våtmark?

Innan du anlägger din våtmark är det viktigt att du vet vilket syfte du har med den så att du får en väl fungerande våtmark. Exempelvis ska inte våtmarker som är avsedda för groddjur innehålla fisk eller kräftor. I en våtmark som anlagts med syfte att minska läckage från växtnäring är det olämpligt att sätta in fisk och/eller kräftor och att utfordra fisk och fågel. Fisk i våtmarker sätter sediment med näringsämnen i rörelse och påverkar fågellivet negativt genom konkurrens om samma föda.

Huvudsyftet med våtmarken kan vara att fånga övergödande ämnen som fosfor och kväve eller gynna biologisk mångfald knutet till miljökvalitetsmålet "Myllrande våtmarker". Andra effekter är vattenhushållande funktioner där vattnet hålls kvar en längre tid i landskapet, utjämna höga flöden och förstärka grundvattenbildningen.

Olika anläggningar av våtmark

 • Nyanläggning = skapa våtmark på mark som inte nu betraktas som våtmark.
 • Teknisk våtmark = utformad och designad för att ge så stor miljönytta som möjligt på begränsad yta.
 • Återskapa eller restaurera = återskapa våtmark där det tidigare funnits en våtmark eller förbättring av befintlig våtmark.

Rådgivning och intresseanmälan

Vill du veta hur förutsättningarna för en våtmark ser ut på din mark?
Du kan få kostnadsfri rådgivning där en konsult tittar på området i fält och tar fram ett principförslag kring utformning och placering. Kontakta länsstyrelsen för mer information. Det finns möjligheter för rådgivning både i odlings- och skogslandskapet.

Intresseanmälan för våtmarker

Har du redan en idé för en våtmark? Om du har ett förslag på placering och utformning som du vill ha återkoppling på eller är intresserad av att veta vilka möjligheter det finns för stöd kan du fylla i vår intresseanmälan här nedan.

Det är inte en ansökan om stöd eller en anmälan om vattenverksamhet, utan en möjlighet att få återkoppling på din våtmarksidé som ett första steg.

De uppgifter som vi behöver för att kunna göra bedömningen är de som listas här nedan. Förutom dessa uppgifter behöver vi även ha in följande:

 • En enkel skiss av våtmarkens utformning där det framgår:
  • in/utlopps placering
  • våtmarkens utbredning samt eventuella djuphålor
  • vid schaktning ska skissen visa var eventuella massor ska placeras.
 • Översiktskarta som visar ungefärligt område som avvattnas till våtmarken.

Gör din intresseanmälan för våtmarker och dammar

 1. Fyll i blanketten "Intresseanmälan för våtmarker och dammar" här nedan
 2. Mejla blanketten + karta som markerar plats till kalmar@lansstyrelsen.se

Så hanterar vi dina personuppgifter

Om dina bifogade filer är större än 10 Mb så kan inte formuläret skickas digitalt.

Vad händer sen?

Efter att intresseanmälan är inskickad hanteras den av våtmarkssamordnaren. Länsstyrelsen ser över dina möjligheter till stöd och kan ge förslag på förändringar. Våtmarkssamordnaren återkopplar till dig när din intresseanmälan har hanterats och ger vidare information om våtmarksprocessen med anmälan om vattenverksamhet och ansökan om stöd.

Våtmarkspolicy

Länsstyrelsen Kalmar län har antagit en våtmarkspolicy vars huvudsakliga syfte är att tydliggöra riktlinjer för att återskapa, restaurera och nyanlägga fler väl fungerande våtmarker i Kalmar län. Policyn ska fungera som ett stöd för Länsstyrelsens egna arbete och underlätta arbetet för externa aktörer.

Policyn innehåller riktlinjer för ett strategiskt och kostnadseffektivt återskapande och nyanläggande av våtmarker för bättre vattenkvalitet, förstärkt biologisk mångfald, minskad vattenbrist och minskad klimatpåverkan.

Våtmarkspolicy för Länsstyrelsen Kalmar län Pdf, 5.6 MB.

Som stöd till policyn har fördjupande texter tagits fram. Vill du få en ökad förståelse för våtmarker och deras funktioner kan du ta del av de fördjupande texterna här:

Nyanläggning, återskapande och restaurering – vad är skillnaden? Pdf, 140 kB.

Exempel på berörda mål Pdf, 148.9 kB.

Det historiska våtmarkslandskapet Pdf, 130.5 kB.

Våtmarkers ekosystemtjänster Pdf, 246.7 kB.

Våtmarker som näringsfälla Pdf, 269.8 kB.

Våtmarkernas bidrag till biologisk mångfald Pdf, 209.9 kB.

Våtmarkernas roll utjämning av vattenflöden och vattenmagasinering Pdf, 370.2 kB.

Våtmarkernas grundvattenbildande funktion Pdf, 226.9 kB.

Våtmarkernas påverkan på klimatet Pdf, 149.7 kB.

Anmäl eller sök tillstånd

Om du vill anlägga en våtmark med en yta under fem hektar behöver du först göra en anmälan om vattenverksamhet. Du gör anmälan i vår e-tjänst.

Om ytan är större än fem hektar behöver du söka tillstånd. Du söker tillstånd hos mark- och miljödomstolen. Innan du söker tillstånd ska du hålla samråd med Länsstyrelsen.

Om det är uppenbart att varken enskilda eller allmänna intressen skadas av verksamheten behövs varken tillstånd eller anmälan. Det är verksamhetsutövaren som ska visa att undantagsbestämmelserna kan användas.

Bilagor du ska skicka med när du anmäler

Skicka med följande bilagor:

 • Karta där våtmarken är inritad i förhållande till sjöar, vattendrag, diken och så vidare. Inlopp, utlopp och eventuella schaktmassors placering ska vara inritade på kartan.
 • Gärna fotografier över området.

Anmäl vattenverksamhet i vår e-tjänst

Använd e-tjänsten för att göra en anmälan om vattenverksamhet. Avgiften för anmälan är 1 660 kr.

Kontakta en vattenhandläggare om du vill ha en blankett via post och inte e-post. Mejla till vattenverksamhet.kalmar@lansstyrelsen.se.

Avgiften för anmälan om vattenverksamhet är 1660 kr. Krävs andra dispenser eller tillstånd kan ytterligare avgifter tillkomma. Betalning sker direkt i e-tjänst eller får du instruktioner med bankgironummer i efterhand.  

Tänk på detta

 • Fyll i din anmälan noggrant.
 • Meddela dina grannar om det planerade våtmarksbygget, och be dem om ett skriftligt yttrande som du kan skicka med i ansökan. 
 • Den detaljerade kartan ska helst inte vara en blockkarta, utan gärna kopia av fastighetskartan. Vattendrag ska finnas med.
 • Markavvattningsföretag är vanligtvis gamla och kan framstå som övergivna men har nästan alltid kvar sina rättigheter och skyldigheter. Men markavvattningsföretag kan omprövas eller upphävas i mark- och miljödomstolen.
 • Anmälan är avgiftsbelagd. Vid andra prövningar, som till exempel biotopskyddsdispens eller strandskyddsdispens, tillkommer ytterligare en avgift.

Vad händer efter din anmälan?

Din anmälan bedöms med syfte att ta reda på vilken påverkan den planerade våtmarken har på allmänna och enskilda intressen. Här sker ett remissförfarande inom Länsstyrelsen samtidigt som remiss skickas till din kommun och till enskilda som kan ha ett särskilt intresse i saken, exempelvis grannar. För en snabbare handläggning kan du redan i ansökan skicka med skriftliga yttranden från dina grannar. 

Remiss skickas eventuellt även till Trafikverket, Skogsstyrelsen, Havs- och vattenmyndigheten eller andra intressenter som Länsstyrelsen anser vara berörda.

I samband med din anmälan gör Länsstyrelsen eventuellt ett fältbesök.

Av beslutet framgår försiktighetsmått som måste vidtas.

Den lokala naturvårdssatsningen (LONA) är ett bidrag som ska stimulera kommuners och ideella föreningars långsiktiga naturvårdsengagemang. Ansökan skickas till länsstyrelsen.

Lokala naturvårdssatsningen (LONA)

Lokala vattenvårdsprojekt (LOVA) är lokala åtgärder för en bättre havsmiljö med särskilt fokus på att minska övergödningsproblematiken. LOVA-bidraget kan sökas hos länsstyrelsen och går framförallt till kommuner, föreningar och andra sammanslutningar.

Lokala vattenvårdsprojekt (LOVA)

Våtmarkens historia

Under 1800-talet och 1900-talets första hälft dikades en stor andel våtmarker ut för att skapa ny åker- och betesmark. Behovet av att öka livsmedelsproduktionen var orsaken till torrläggningen som innebar att många av de miljönyttor som våtmarker bidrar med har försvunnit.

Miljömålen och vattendirektivet styr Länsstyrelsens arbete med att fler och bättre våtmarker anläggs i landskapet. Att anlägga rätt typ av våtmarker på rätt plats är ett av många bra verktyg för att minska näringsläckaget till havet. För att återskapa en del av de miljönyttor som gått förlorade finns det möjligheter till ersättning för anläggande och skötsel av våtmarker.

Kontakt

Vattenenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon till växeln: 010-223 80 00

Vattenenheten Länsstyrelsen Kalmar län

Handläggning av vattenverksamheter

Telefon: 010-223 85 86 

Telefontider: måndag 13.00 -16.00 och torsdag 9.30 - 11.30

Dela sidan:

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss