Risk för skogsbrand i Kalmar länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Restaurering av sjöar och vattendrag

Länsstyrelsen samarbetar med andra aktörer i arbetet med att restaurera sjöar och vattendrag, för att återställa vattenmiljöer som har påverkats negativt av mänskliga aktiviteter. Vi betalar bland annat ut bidrag till åtgärder och tar fram åtgärdsplaner.

Naturmiljön i en stor del av landets sjöar och vattendrag har påverkats negativt av mänskliga aktiviteter. Flottningsverksamheten, utbyggnad av dammar och vattenkraftverk, rensningar, utdikningar och sjösänkningar är exempel på storskaliga fysiska ingrepp i våra vattenmiljöer.

I mindre vattendrag är det vanligt att fellagda vägtrummor samt rester av gamla såg- och kvarndammar innebär vandringshinder. Påverkan innebär kraftigt försämrade förutsättningar för djur och växter som lever i och i anslutning till vattnet. Den fysiska påverkan bedöms idag vara den främsta orsaken till att vi inte når våra miljömål och miljökvalitetsnormer för landets sjöar och vattendrag. Påverkan har även försämrat fisket i många av landets vatten.

Samverkan för restaurering av sjöar och vattendrag

Länsstyrelsen arbetar med restaurering av sjöar och vattendrag tillsammans med mark- och fiskrättsägare, intresseorganisationer, kommuner, myndigheter och andra intressenter. Syftet är att med gemensamma krafter återställa vattenmiljöerna till ett mer naturligt tillstånd vilket skapar förutsättningar för det naturliga växt- och djurlivet att återhämta sig. Restaurering är även en viktig del av fiskevården.

Länsstyrelsen bedriver arbetet på många olika sätt, bland annat genom att betala ut bidrag till åtgärder, genomföra åtgärder, inventera och ta fram åtgärdsplaner, bedriva tillsyn och förelägga om återställning eller miljöanpassning.

Värdefulla vattendrag

Merparten av Sveriges vattendrag har påverkats negativt av mänskliga aktiviteter utifrån en ekologisk synvinkel. Vattendragen har rätats och rensats för flottning, vattenkraftutnyttjande och för vattenbortledning. Block har sprängts och stenar har flyttats. De sidofåror som förgrenade sig ut från vattendraget har ofta stängts av med stenrösen eller stockkistor med jord. Markanvändning har ändrats. Det är flera olika komponenter i livsmiljön som försvunnit, alla dessa små delar hade sin egen funktion.

Genom mänsklig påverkan har miljöerna försämrats - stränderna, utseendet av bottnarna och andra strukturer. Vattenhastigheten och förekomsten av död ved har också påverkats av mänsklig aktivitet. Dessa faktorer påverkar födotillgången i vattendragen samt möjligheten till reproduktion hos arter. Många arter behöver en mosaik av miljöer för sina olika livsstadier.

Kunskapsläget har på senare tid förändrats och nu jobbar flera aktörer med att  restaurera vattenmiljöer för att skapa förutsättningar för en rik biologisk mångfald. Det kan röra sig om öppna vandringsvägar, genomföra biotopvård, samt skapa översvämningsområden och våtmarker. 

En annan viktig anledning till att restaurera vattendrag är att förbättra vattenkvalitén och öka motståndskraften mot klimatförändringar.

Vattenprojekt i Kalmar län

Restaurering av marina miljöer

Länsstyrelsen Kalmar län är även delaktig i projekt som syftar till förbättra den marina miljön i Östersjön. Dels projekt som motverkar och minskar effekten av övergödning i Östersjön genom att odla musslor som minskar överskottet av näringsämnen. Dels genom att restaurera vikar med dålig vattenkvalitet där livsmiljön för fisk och andra organismer måste förbättras.

Länsstyrelsen samarbetar med andra aktörer för att hitta bättre metoder för att hantera sediment från övergödda sjöar och havsvikar, samt jobbar med restaurering av ålgräs i Östersjön. 2018 hölls en nationell konferens om restaurering av marina miljöer. Vid konferensen diskuterades olika åtgärder mot internbelastning av övergödande ämnen, liksom olika sätt att rädda och återställa balansen i Östersjöns viktiga grunda kustnära miljöer.

Multifunktionella våtmarker

Våtmarker fyller många funktioner i landskapet. Våtmarkerna renar vattnet och minskar näringsbelastningen. Våtmarker utgör livsmiljö för en mångfald av djur och växter som är beroende av våta och fuktiga partier i landskapet. Dessutom kan de ha en vattenhushållande funktion i landskapet. De utjämnar flödestopparna i vattendrag samtidigt som de med sin buffrande förmåga åstadkommer ett tillflöde även under torra perioder vilket motverkar att vattendragen torkar ut.

De kustnära våtmarkerna är även viktiga lek- och rekryteringslokaler för fisk. Att anlägga rätt typ av våtmark på rätt plats är avgörande för att få önskvärd effekt. Rätt placerad kan en våtmark exempelvis en bra åtgärd för att minska näringsläckaget till kustvattnet. 

Uppemot en fjärdedel av Sveriges ursprungliga våtmarker har försvunnit genom historisk utdikning och uppodling, och situationen i Kalmar län speglar tyvärr den i Sverige. Mer och mer vårmarker åtgärdas nu med bidrag från LONA, LOVA och Landsbygdsprogrammet för att nämna några.

I mars 2018 beslutade Regeringen om “våtmarkssatsningen” som ska stimulera åtgärdsarbetet ytterligare. Fler våtmarker måste restaureras och anläggas. Satsningen omfattar 200 miljoner kronor under 3 år och innebär att medel fördelas till både länsstyrelser och kommuner för egna åtgärder.

Anlägga våtmark

Kontakt

Vattenenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon till växeln: 010-223 80 00

Vattenenheten - LOVA

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon till växeln: 010-223 80 00

Dela sidan:

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss