Bevattningsdammar

En bevattningsdamm kan ge en jämnare och säkrare vattentillgång under växtsäsongen. Att anlägga bevattningsdamm är en stor investering. Dammen ska fungera i många år framöver, vilket innebär att du behöver planera för kommande förändringar i klimatet.

Satellitbild bevattningsdamm

Foto: Satellitbild

Har du funderingar på att anlägga en bevattningsdamm?

Det är viktigt att du är noggrann med planering, beräkning av vattenbehovet och den faktiska tillgången på vatten på platsen. Att ta ytvatten från sjöar och vattendrag till bevattning kan leda till konflikt med olika miljömål, naturvärden, eller andra närliggande fastigheter - framförallt när det gäller vattenuttag från mindre vattendrag. Hur dammen utformas och var i landskapet den placeras är viktigt att fundera över så att konflikter med andra intressen som kulturmiljö, naturvård, vattentäkter, friluftsliv med mera undviks. 

En bevattningsdamm är en mycket stor investering. För att säkerställa att den anläggs på lämplig plats och att du ska kunna fylla den med vatten även i framtiden är det viktigt att anläggandet och vattenuttaget först prövas av domstol eller anmäls till länsstyrelsen.

Läs mer om skillnaden mellan att söka tillstånd hos domstolen och att lämna in en anmälan till Länsstyrelsen i avsnittet om tillstånd, anmälan eller samråd nedan. Tänk på att även förberedande arbeten, som till exempel att gräva för dammen kan kräva samråd.

En prövning hos domstol och en anmälan till länsstyrelsen kan ta tid, men det är viktigt att påverkan på omgivningen bedöms så att din investering blir lönsam. Ett vattenuttag som visar sig påverka naturvärden eller till exempel någon annans möjlighet att ta ut vatten kan begränsas eller förbjudas. Ett tillstånd från domstolen har rättskraft vilket innebär att du får en rättighet att ta ut den mängd vatten som anges i tillståndet. I ett beslut från Länsstyrelsen anges försiktighetsåtgärder så att påverkan på miljön inte blir oacceptabel. Om det senare visar sig att det uppstår en oacceptabel påverkan på naturmiljön eller enskilda intressen så kan till exempel uttaget begränsas eller så kan det krävas att man söker tillstånd för åtgärden i efterhand, eftersom en anmälan saknar rättskraft. 

Många hör av sig till Länsstyrelsen med frågor gällande anläggande av bevattningsdammar. Nedan finns information om vem du i första hand kan vända dig till med just dina frågor.

Har du allmänna funderingar på att anlägga en bevattningsdamm? Greppa näringen kan i viss mån erbjuda kostnadsfri rådgivning via upphandlade konsulter i Hushållningssällskapet. Greppa Näringen är ett samarbete mellan Jordbruksverket, LRF och länsstyrelserna. 

Kompetensutveckling och rådgivning

Webbplatsen Greppa Näringen Länk till annan webbplats. 

Har du frågor om investeringsstöd kan du vända dig till landsbygdsutvecklingsenheten, Länsstyrelsen.

För hjälp med planering, projektering, ritningar och annat framtagande av underlag hänvisas i dagsläget till konsulter eller företag som erbjuder hjälp med sådana tjänster.

Om du har kunskap och möjlighet kan du kanske ta fram vissa underlag själv. Många kartunderlag finns fritt tillgängligt för allmänheten i Länsstyrelsens webbGIS. Här hittar du olika kartor med bland annat information om fornlämningar, markavvattningsföretag och natur. I kartan våtmarksplanering  finns skyddad natur att ta hänsyn till. 

Länsstyrelsens webbGIS

Även Naturvårdsverkets kartverktyg visar nationalparker, natura 2000-områden, riksintressen för naturvård och friluftsliv samt reservat. Kartan är fritt tillgänglig för allmänheten.

Skyddad natur Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

När placering, planering, projektering och övriga underlag är färdiga kan dammen prövas av tillsynsmyndigheten. Beroende på utformning, storlek, placering och lokala förutsättningar för just din damm kan olika typer av prövningar krävas, nedan följer några vanliga exempel:

Tillstånd eller anmälan om vattenverksamhet

Samråd

Tillstånd i natura 2000-område

Tillstånd för ingrepp vid fornlämning

Tänk på att Länsstyrelsens beslut efter en anmälan om vattenverksamhet är inte samma sak som ett tillstånd från domstol, eftersom det saknar så kallad rättskraft. Det innebär att en anmäld vattenverksamhet inte gäller mot enskilda intressen som kan beröras av åtgärden.

Tänk på att om fornlämning eller riksintresse för kulturmiljö berörs kan även samråd eller arkeologisk utgrävning bli aktuellt. Titta gärna i kartorna som finns länkade i ovanstående ruta för att själv få en uppfattning om vilka frågor som kan bli aktuella. Kontakta Länsstyrelsen för frågor om vilka prövningar som kan komma att krävas för just din planerade bevattningsdamm.

Har du frågor till oss?

  • Kontakta Landsbygdsutvecklingsenheten för frågor om investeringsstöd för anläggande av bevattningsdamm.
  • Kontakta Landsbygdsutvecklingsenheten för allmänna frågor om rådgivning inom Greppa Näringen. 
  • Kontakta Kulturmiljöenheten för frågor om fornlämningar eller om platsen berörs av riksintresse för kulturmiljö.
  • Kontakta handläggning av vattenverksamheter på Vattenenheten för frågor om anmälan av vattenverksamhet och annan eventuell prövning av bevattningsdamm och vattenuttag.
  • För hjälp med planering, projektering, ritningar med mera hänvisas dina frågor till konsulter och företag som säljer sådana tjänster och kan hjälpa dig ta fram de underlag som krävs inför eventuell prövning av dammen.

Kontakt

Landsbygdsutvecklingsenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon till växeln: 010-223 80 00

Vattenenheten Länsstyrelsen Kalmar län

Handläggning av vattenverksamheter

Telefon: 010-223 85 86 

Telefontider: måndag 13.00 -16.00 och torsdag 9.30 - 11.30

Kulturmiljöenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon till växeln: 010-223 80 00

Dela sidan:

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss