Fiskevårdsbidrag

Vill du göra insatser som gynnar vår fiskfauna? Länsstyrelsen ger stöd till prioriterade fiskevårdsprojekt genom exempelvis statliga fiskevårdsbidrag.

Vem kan söka fiskevårdsbidrag?

Kommuner, lokala och regionala aktörer kan söka pengar till fiskevårdsprojekt. Detta är ett anslag som Länsstyrelsen årligen tilldelas från Havs- och vattenmyndigheten. Bidragsandelen är i normalfallet 50 procent men om särskilda skäl finns kan bidragsandelen bli högre.

Bidragen gynnar den biologiska mångfalden

Bidrag lämnas till insatser för att bevara och/eller återintroducera hotade fiskarter och stammar, biotopvård och annat som gynnar den biologiska mångfalden.

Exempel på åtgärder som kan få bidrag:

  • biotopvård i rinnande vatten med mänsklig påverkan (exempelvis flottledsrensade vattendrag)
  • utsättning av fisk (återintroduktion av arter som försvunnit)
  • fiskevårdsplaner
  • fiskvägar.

Ansökan

Din ansökan om fiskevårdsbidrag skall göras direkt till Länsstyrelsen. Ansökan till Länsstyrelsen kan med fördel lämnas in året innan genomförandet av tänkt fiskevårdsåtgärd. Utbetalning sker efter det att åtgärden är genomförd och slutredovisad vilket ska ske före utgången av det år inom vilket bidraget beviljas.

Kontakt

Vattenenheten - fiske

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon 010-223 80 00 (växeln)