Halltorps hage

Jätteekarna i Halltorps hage med staket omkring

Fotograf: Charlotta Larsson

Av de ädellövskogar som fortfarande finns kvar utmed Ölands västra kust anses den vid Halltorp vara bland de förnämsta.

Variationsrikedom

Halltorp är internationellt känt för sin förekomst av gamla ekar och sällsynta skalbaggar. Många kommer för att besöka kärnområdet - själva Halltorps hage - med de gamla ekjättarna men här finns också andra intressanta miljöer att besöka. Den på sina håll täta grönskan består av en mosaik av olika skogstyper. Dels finns här täta snår, dels är skogen öppen och lättframkomlig. Här och var i skogen klättrar murgrönan längs trädstammarna. Eken är det vanligaste trädet och blandas upp av ask, lind och lönn samt rikligt av lundens trogna följeslagare - hasselbusken.

Ädellövskog

Som en del av skogen finns ett för svenska förhållanden ovanligt stort avenbokbestånd - dessa träd har silvergrå stammar. I stora delar av reservatet påträffar du detta trädslag. Växtligheten hyser den för mullrika lövskogar typiska vårfloran med bland annat vårärt, gul-, vit- och blåsippa, svalört, vårlök och gullviva. Stora områden intas av skogsbingel och på vissa ställen finner man olika lundgräsarter, bland annat rariteter som skogskorn och skugglosta. Den sällsynta skogsveronikan, en liten blygsam blå blomma, växer här. I reservatet finns också en vacker slåtteräng.

Föreskrifter

Inom naturreservatet är det inte tillåtet att:

 1. skada eller bortta fasta naturföremål eller ytbildningar;
 2. skada eller bortta levande, träd, buskar eller andra växter, blomplockning härunder inbegripen;
 3. skada eller bortta döda träd, stubbar, bark eller ris;
 4. klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, samla in insekter eller på annat sätt medvetet skada eller störa djurlivet med undantag för utövande av fiske.
 5. medföra okopplad hund;
 6. skada eller bortta hägnadsanordningar;
 7. rida;
 8. framföra motordrivet fordon, cykel eller annat transportmedel annorstädes än på därför anvisade vägar;
 9. parkera fordon annorstädes än på för ändamålet avsedda platser;
 10. göra upp eld;
 11. tälta, uppställa husvagn eller angöra husbåt;
 12. på störande sätt använda radio, grammofon, bandspelare eller dylikt samt
 13. utnyttja området för tävlings- eller övningsändamål.

Serviceinformation

 • Bad/badplats Bad/badplats
 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering
 • Toalett Toalett
 • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Naturskötselenheten, Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon 010-223 80 00 (växeln)

Fakta

Beslutsår: 1979
Areal: 198 hektar varav 142 hektar land
Kommun: Borgholm
Markägare: Naturvårdsverket
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län