Skydd mot olyckor

Det är oftast kommunen som ansvarar för räddningstjänsten. Länsstyrelsen kan vid behov hjälpa till att avgöra vem som ska leda en räddningsinsats om den berör flera kommuner. I undantagsfall kan en länsstyrelse som är civilområdesansvarig ta över ansvaret för den kommunala räddningstjänsten.

Målet med räddningstjänstinsatser är att färre ska dö eller skadas och att mindre ska förstöras.

Ansvarsfördelning mellan stat och kommun

I första hand är det kommunen som ansvarar för räddningstjänsten. Men i vissa fall bär staten ansvaret. Staten ansvarar för räddningstjänsten vid

 • fjällräddning
 • flygräddning
 • sjöräddning
 • miljöräddningstjänst till sjöss i Vänern, Vättern och Mälaren
 • sjöterritorier till havs
 • efterforskning av försvunna personer
 • utsläpp av radioaktiva ämnen.

Berör en räddningsinsats ett större område än inom en kommun ska Länsstyrelsen bestämma vem som ska leda insatsen, om inte räddningsledarna från de berörda kommunerna själva har bestämt detta. Länsstyrelsen ska ha en planläggning för detta.

Vid en omfattande räddningsinsats får en länsstyrelse som är civilområdesansvarig ta över ansvaret för räddningstjänsten i den eller de kommuner som berörs av insatsen. Om räddningsinsatsen även innefattar statlig räddningstjänst ska den övertagande länsstyrelsen ansvara för att räddningsinsatserna samordnas. Länsstyrelsen ska ha en planläggning för detta.

Farlig verksamhet

Länsstyrelsen fattar beslut om så kallad farlig verksamhet. Farlig verksamhet är anläggningar där verksamhet innebär fara för att en olycka ska orsaka allvarlig skada på människa eller miljö. Vad som enligt lag räknas som farlig verksamhet regleras i lagen om skydd mot olyckor.

Den som äger eller är verksamhetsutövare vid en anläggning som omfattas av lagen har bland annat skyldighet att:

 • i skälig omfattning hålla eller bekosta beredskap med personal och egendom
 • vidta nödvändiga åtgärder för att hindra eller begränsa allvarliga skador.

Kommunen ansvarar för tillsyn över dessa anläggningar.

Tillsyn, rådgivning och stöd

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ansvarar för tillsyn över kommunernas räddningstjänster. MSB ansvarar också för rådgivning och stöd till räddningstjänsten. Länsstyrelsen roll är att stödja MSB, bland annat genom att bidra med det lokala perspektivet.

Skogsbrandflyg

För att bränder i skog och mark ska kunna upptäckas tidigt, genomförs övervakning med flyg när det råder hög risk för brand. Skogsbrandflygningen administreras av Länsstyrelsen som upphandlar utförare av skogsbrandsbevakningen. Länsstyrelsen tar fram en särskild plan för hur skogsbrandsbevakningen med flyg ska genomföras.

Hur vi arbetar med LSO i Jönköpings län

Lagen om skydd mot olyckor innebär att varje kommun ska ha ett skydd mot olyckor, som är likvärdigt med andra kommuner som har liknande lokala förhållanden. Likvärdigt skydd mot olyckor får genom en kombination av tillräckligt omfattande olycksförebyggande åtgärder och räddningstjänst, skadeavhjälpande åtgärder.

I Lagen om skydd mot olyckor kap. 3 § anges att räddningstjänsten ska planeras och organiseras så att räddningsinsatserna kan påbörjas inom godtagbar tid och genomföras på ett effektivt sätt. Kommunerna och statliga myndigheter ska samordna verksamheten samt arbeta med varandra och andra som berörs.

Länsstyrelserna ska:

 • Bedöma om målen i kommunernas handlingsprogram uppfylls och om målen når upp till de nationella målen. Handlingsprogrammen ska antas för varje ny mandatperiod.
 • Bedöma om kommunerna har en sådan planering för räddningstjänstverksamheten att insatser kan genomföras på ett effektivt sätt, och även klarar att hantera omfattande och utdragna nödlägen genom samarbete med varandra och andra myndigheter.
 • Tillse att kommunerna förfogar över den kompetens och erfarenhet som behövs inom räddningstjänstområdet med hänsyn till den lokala riskbilden.
 • Utföra tillsyn över kommunernas tillsynsverksamhet och kommunernas övriga olycksförebyggande verksamhet.
 • Stödja och lämna råd till kommunerna i fråga om det riskhanteringsarbete som ska vara underlag för de kommunala handlingsprogrammen för skydd mot olyckor. Detta arbete kan i viss mån samordnas med kommunernas övriga risk- och krishanteringsarbete som krävs för att kommunerna ska kunna hantera extraordinära händelser.
 • Lämna råd och inspirera till en fortlöpande positiv utvecklingsprocess.
 • Fatta beslut, efter samråd med berörd kommun, om det som i LSO 2 kap 4§ benämns som "farlig verksamhet”. Sevesoverksamheter är alltid farlig verksamhet enligt LSO.
 • Ansvara för räddningstjänsten vid utsläpp av radioaktiva ämnen och ha en planläggning för detta.
 • Bestämma vem som ska leda en räddningsinsats som berör mer än en kommuns område, om inte räddningsledarna från de berörda kommunerna själva har bestämt detta.
 • Samordna verksamhet enligt LSO samt samarbeta med varandra och med andra som berörs.

Kommunala beslut om tillsynsförelägganden, fullgörande av tjänsteplikt och ingrepp i annans rätt kan överklagas till Länsstyrelsen, men överklagandet ska skickas till den myndighet som utfärdat beslutet, som i sin tur ska vidarebefordra det till Länsstyrelsen. Överklagande ska ske inom tre veckor från det den klagande fick del av beslutet.

Länsstyrelsens beslut överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

Länsstyrelsens tillsyn kräver kunskaper i uppföljning och utvärdering för att kunna bedöma kommunens egen uppföljning och utvärdering. Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) ska göra tillsyn över, och råda och stödja länsstyrelserna i deras roll.

Kontakt

Beredskapsenheten

Länsstyrelsen i Jönköpings län
551 86 Jönköping

Dela sidan:

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4, Jönköping

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss