Risk för skogsbrand i Jönköpings länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Risk- och sårbarhetsanalys

Länsstyrelsen arbetar kontinuerligt med att genomföra regionala risk- och sårbarhetsanalyser. Det handlar om att identifiera och analysera hot och risker som kan leda till svåra påfrestningar för samhället.

Syftet med en risk- och sårbarhetsanalys är att minska sårbarheten i samhället och öka beredskapen för att kunna hantera eventuella kriser. Genom vårt arbete höjs kunskapen kring länets riskbild vilket gör oss mer förberedda på att hantera en kris om den skulle uppstå.

Alla statliga myndigheter, regioner och kommuner arbetar med risk- och sårbarhetsanalyser. Tillsammans bidrar vi alla till att skapa ett mer robust och motståndskraftigt samhälle.

Vad är en risk- och sårbarhetsanalys?

Arbetet med risk och sårbarhet handlar om att identifiera och analysera hot och risker som kan leda till svåra påfrestningar för samhället. Det kan handla om allt från skogsbränder och jordskalv till utbrott av pandemier eller kemikalieutsläpp. Vi har ett förändrat säkerhetspolitiskt läge i Sverige som gör att vi nu också ska planera för en situation med höjd beredskap och i yttersta fall även krig.

Inom krisberedskapen jobbar vi för att samhället ska fortsätta att fungera även i krissituationer. Det finns flera exempel på verksamheter som är särskilt viktiga för att samhället ska fungera, så kallade samhällsviktiga verksamheter. Energiförsörjning och hälso- och sjukvård är exempel på områden där det finns verksamheter som alltid måste fungera. Genom att jobba förebyggande med krisberedskap, risk och säkerhet kan verksamheterna göras mer motståndskraftiga och samhället blir mer robust.

Vidare handlar arbetet med risk- och sårbarhetsanalys om att analysera vilken förmåga samhället har att hantera olika typer av samhällsstörningar. Med hjälp av analysen kan vi få sedan få en uppfattning över vilka sårbarheter och brister som finns relaterat de hot och risker som identifierats.

I redovisningen av risk- och sårbarhetsanalysen, presenteras också åtgärdsförslag i syfte att minska de hot och risker som finns och på så sätt stärka länets krisberedskap.

Vad gör Länsstyrelsen?

Länsstyrelsen ska vartannat år redovisa en regional risk- och sårbarhetsanalys till Regeringskansliet och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Analysen ska uppmärksamma risker och sårbarheter dels inom våra geografiska områdesansvar, det vill säga länet, och dels inom vår egen verksamhet.

Vårt uppdrag innefattar också att samla in kommunernas risk- och sårbarhetsanalyser och på lämpligt sätt använda dessa till det regionala risk- och sårbarhetsanalysarbetet.

Sverige behöver ha förmåga att möta utmaningar med allt från olyckor och kriser till krig. målet för hela det svenska krisberedskapsarbetet är att:

  • Minska risken och konsekvensen av allvarliga störningar, kriser och olyckor.
  • Trygga hälsan och den personliga säkerheten
  • Hindra eller begränsa skador på egendom och miljö 

Följande ska skyddas:

  • Samhällets funktion
  • Människors liv och hälsa
  • Ekonomiska värden, regional försörjning och miljö
  • Demokrati, rättssäkerhet samt mänskliga fri- och rättigheter
  • Nationell suveränitet

RSA-arbetet bedrivs i tre olika spår:

Riskhantering

Identifiering och analysering av vilka risker som kan påverka länet. Det kan handla om att hitta åtgärder som minskar risken för att en händelse ska inträffa eller minska de konsekvenser en händelse kan få på samhället.

Hantera händelser

De händelser vi inte kan skydda oss emot är viktiga att ha beredskap för. Det är viktigt för att kunna hantera händelsen så att den ger så små konsekvenser som möjligt. Detta spår handlar om att se vilken förmåga vi har och vilken förmåga vi behöver bygga upp.

Kontinuitetshantering

Det finns verksamheter som vi är väldigt beroende av att de fungerar oavsett vad som händer. Det handlar exempelvis om verksamheter inom el-, livsmedel- eller drivmedelsförsörjning. Det kallas för samhällsviktiga verksamheter.

En verksamheter kan vara samhällsviktig av två olika anledningar. Antingen är det en verksamhet som behövs för att hantera en kris, eller är det en verksamhet som kan orsaka en kris ifall den inte fungerar som vanligt. Kontinuitetshantering innebär att genomföra åtgärder som stärker upp förmågan för dessa verksamheter att kunna fungera oavsett vad som händer.

Kontakt

Beredskapsenheten

Länsstyrelsen i Jönköpings län
551 86 Jönköping

Dela sidan:

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss